Kon­fe­ren­ce blo­ke­ret: Alt-right afslø­ret på Ama­ger

OK-2020: Fæl­les kamp for høje­re mind­ste­løn og ret­ten til fri­tid

Sur­pas­sing Mass Move­ments

Hvor­dan ska­ber vi arbej­de til alle?

IMF ud af Ecu­a­dor – fol­ke­op­stan­den udvik­ler sig

Enheds­li­sten – fra sam­men­rend til par­ti

Okto­ber Radio: Tyr­ki­ets inva­sion af Syri­en – Kri­gen mod Syri­en fort­sæt­ter

Kul­tur­ka­no­nen #2 – Strej­ke­lit­te­ra­tur

Stop Tyr­ki­ets angreb på kur­der­ne Stop våbensal­get til Tyr­ki­et Soli­da­ri­tet med syri­ske flygt­nin­ge og kri­gens ofre

Tyr­ki­ske revo­lu­tio­næ­re: Nej til inva­sio­nen og støt­te til syri­ske flygt­nin­ge

Hvad bety­der kli­maæn­drin­ger­ne for dig og mig?

Tusind­vis delt­og i kli­ma­march

En uku­e­lig Fol­ke­be­væ­gel­se for­an lands­mø­de

Stop Scandza Forum!

Løk­ke-rege­rin­gen brænd­te 21,7 mio. kr. af på plan­lagt mur mod Tys­kland

Vold­som uenig­hed i Enheds­li­sten om sol­da­ter til Mali

Tyr­ki­ets krig – Roja­vas mod­stand

Glo­bal Justi­ce Rebel­li­on: Dag­bog fra Ber­lin

Rege­rin­gens ‘Trygheds’udspil: Mere over­våg­ning – mere poli­tisk kon­trol af befolk­nin­gen

Kæmp imod impe­ri­a­lis­men i Mali!

12/10: Soli­da­ri­tet med Kur­di­stan

Tu mal wat BZ’atte Ber­lin

Århus: Hvor er pen­ge­ne til de nye voks­ne? Bør­ne­ne kan ikke ven­te!

FOA kræ­ver vel­færds­for­li­get afskaf­fet

11/10: Fol­kets Kli­ma­march

Civi­le på flugt i Tyr­ki­ets ‘sik­re zone’

Fra APK-møde om de aktu­el­le kam­pe: Lad os opbyg­ge en fæl­les front mod nedskæ­rings­po­li­ti­ker­ne

Stop den poli­ti­ske nedskæ­rings­ban­de! Spræng bud­ge­tram­mer­ne!

Togstrej­ke mod EU’s jer­n­ba­ne­pak­ke i Nor­ge

FOA vil stop­pe sti­gen­de ulig­hed mel­lem højt- og lav­t­løn­ne­de

Tyr­ki­ets Eufrat-ope­ra­tion i Syri­en: Erdo­gans mål og rea­li­te­ter

Unge mar­ke­rer sig stærkt på FOA’s kon­gres

Extin­ction Rebel­li­ons okto­be­ro­p­rør

Arbej­der­par­ti­et EMEP, Tyr­ki­et: Vi vil ikke beta­le – Nej til krig med Syri­en!

Kli­ma-borg­me­stre mødes af demon­stra­tion

De Kon­ser­va­ti­ve og Enheds­li­sten

Frank Jen­sens Køben­havn

Fol­ke­be­væ­gel­sen: Enheds­li­sten løber fra løf­te om EU-pen­ge

LO-nej til Mar­tin Ander­sen Nexø-muse­um

… Så den ene­ste men­ne­ske­ret bli­ver kapi­ta­li­ster­nes ret til at gøre arbej­der­ne ret­tig­heds­lø­se

Kan soci­a­lis­me og kom­mu­nis­me udvik­les uden histo­ri­e­for­stå­el­se, sam­funds­a­na­ly­ser og teo­ri­er?

Fol­ke­lig opstand i Ecu­a­dor

Ita­li­en­ske pro­te­ster mod anti­kom­mu­nis­me i EU-par­la­men­tet

Enheds­li­sten stem­mer ja til at sen­de dan­ske sol­da­ter til Mali

Nok er nok – smadr Tyr­ki­ets fascis­me!

Sådan kan trus­len fra det yder­ste høj­re stop­pes

Solidaritet.dk får støt­te fra Enheds­li­sten

FOA-for­mand adva­rer: Fun­da­men­tet vak­ler under vores vel­færds­mo­del

Erdo­gans inva­sions­pla­ner i det nord­li­ge Syri­en må ube­tin­get for­døm­mes

Transak­ti­vi­ster luk­ker Kvin­de­hu­set for les­bi­ske seni­o­rer

Job­cen­trets sang: Du kan – og du skal kun­ne

Madu­ro hol­der mili­tæ­ret i alarm­be­red­skab langs græn­sen til Colom­bia

Bud­getcir­kus fort­sæt­ter i Køben­havn til næste år

Enheds­li­sten løber fra deres afta­le med Fol­ke­be­væ­gel­sen mod EU – og læg­ger an til at fjer­ne Ud af EU fra deres pro­gram

Alt-Right fasci­ster­ne krav­ler ud af inter­net­tets klo­ak­ker – Vi kal­der til mod­de­mo på lør­dag!

Strej­ke for ret­ten til egen jer­n­ba­ne! Strej­ke mod EU’s fjer­de jer­n­ba­ne­pak­ke!

Enheds­li­sten beslut­ter at fjer­ne Dan­mark Ud ad EU fra deres pro­gram – og løber fra deres afta­le med Fol­ke­be­væ­gel­sen mod EU

Anti­fa­sci­ster i Aar­hus mobi­li­se­rer

Pro­te­ster mod nedskæ­rin­ger i Ecu­a­dor fort­sæt­ter

Ny kurs for Fol­ke­be­væ­gel­sen

Ø-års­mø­de skær­per hold­ning til ghet­to­lov

Soci­al­de­mo­kra­tisk rege­ring fort­sæt­ter i Portu­gal

Mere til dag­in­sti­tu­tio­ner­ne

Finans­lov 2020: Fle­re pen­ge fra de rige til bed­re vel­færd og kli­ma!

Vin­ar­bej­der­nes fag­for­e­ning tru­er med boy­kot

Enheds­li­sten skal have et nyt EU-pro­gram

Kon­fe­ren­ce i Køben­havn: Palu­dan og jøde­ha­der­ne

Ø klar til for­hand­ling om finans­lov

Enheds­li­sten skæ­rer i lovet støt­te til Fol­ke­be­væ­gel­sen

Psy­ko­lo­ger dan­ner net­værk mod racis­me og diskri­mi­na­tion

Ingen plat­form for anti-trans agen­da i Kvin­de­hu­set

Kon­fron­ta­tio­ner­ne tager til i Ukrai­ne

Portu­gi­sisk kom­mu­nist: Vi har skaf­fet arbej­der­klas­sen resul­ta­ter

Boli­via bræn­der – kom til debat­mø­de

Hong­kongs rege­ring fort­sæt­ter sin kon­fron­ta­tions­kurs

Er kapi­ta­lis­men brudt sam­men?

Det ame­ri­kan­ske fir­ma Spa­ceX er klar med gigan­tisk rum­far­tøj – forsk­nin­gen kan bru­ges i USA’s rum­krigs­pla­ner

Omkring 50.000 auto­mo­bil­ar­bej­de­re i USA har strej­ket i 3 uger

Skral­de­mænd i Fre­de­riks­havn har fået arbejds­glæ­den til­ba­ge

Finans­mi­ni­ster i fron­ta­lan­greb på topø­ko­nom

Tæt­te bånd mel­lem stor­ka­pi­ta­len og den nye EU-kom­mis­sion

Der­for har vi skre­vet et alter­na­tivt for­slag til glo­ba­li­se­rings­pro­gram for Enheds­li­sten

Justits­mi­ni­ster ned­ju­ste­rer antal­let af bur­kabø­der

Hvad er op og ned i sagen om bagage­fol­ke­ne i SAS

For­lad – bekæmp – trans­for­mer

Den kapi­ta­li­sti­ske glo­ba­li­se­ring og hvor­for ven­stre­fløj­en bør udfor­dre den

Enheds­li­sten, den poli­ti­ske situ­a­tion og opga­ver­ne for­u­de

EU-for­slag om bar­sel til fædre fører til øget udbud af arbejds­kraft

Lexit fører ikke til afskaf­fel­se af Fort Euro­pa

De radi­ka­le mulig­he­der i Cor­byn-pro­jek­tet

Kon­front und­skyl­der

Dan Jør­gen­sen har en drøm

Bære­dyg­ti­ge kunst­græs­ba­ner

Rød-grøn­ne vil læg­ge pres på S-rege­ring i og uden­for Fol­ke­tin­get

Nej til mil­li­onbe­spa­rel­ser på Køben­havns børn – vi vil have mini­mums­nor­me­rin­ger nu!

Op mod 1000 demon­stre­re­de mod nedskæ­rin­ger

Spa­ni­en: Ven­stre­fløj­en står over for nye udfor­drin­ger op til det fore­stå­en­de valg

Ingen grund til til­lid

Bogan­mel­del­se: ”På råbe­af­stand af marxis­men” af Mik­kel Bolt

Støt­te­par­ti­er kræ­ver fle­re pen­ge til finans­lov

Soci­alt udsat­te står til at tabe spil­let om finans­lo­ven

Ja til boli­ger i byen for alle

Bri­tisk pre­mi­er­mi­ni­ster: Stor­bri­tan­ni­en for­la­der EU om 29 dage

Bag om ryg­gen på dan­sker­ne …

Film­værk­ste­det kæm­per for at over­le­ve

70.000 kr. til den kom­mu­ni­sti­ske pres­se! Appel til KPnets læse­re

Den sto­re trans­for­ma­tion

USA og vest­li­ge part­ne­re under ankla­ge for krigs­for­bry­del­ser i Syri­en

Hvil­ket glo­ba­li­se­rings­pro­gram for Enheds­li­sten?

Fra “kli­ma­tos­ser” til “100 pro­cent til­hæn­ge­re af grøn omstil­ling”

Der er brug for kamp på alle fron­ter

Høj­re­ek­stre­mist åbner bur­ger­bar i Nord­vest

Uhyr­ligt stor støt­te i pen­ge til den fos­si­le kapi­ta­lis­mes øde­læg­gel­se af Jor­den

Det kre­a­ti­ve oprør

Bevæ­gel­ser læg­ger pres på rege­rin­gen

Rege­rin­gens helt ukri­ti­ske mili­tæ­re opbak­ning til Trumps USA

Tag med til lands­mø­de: Stop racis­men og den yder­ste høj­re­fløj

Kinas før­ste høj­kul­tur-dyna­sti­er

Strej­ker ved de mest lukra­ti­ve tech-gigan­ter

Ame­ri­ka på Nør­re­bro Tea­ter

Død­strus­ler mod 3F for­mand

Ingen nor­ma­li­se­ring af racis­men – stop fascis­men

“Agro-busi­ness” og Ama­zo­nas’ afbræn­ding 

Stats­mi­ni­ster vil ska­be mere til­lid

Demon­stran­ter og akti­vi­ster ved Chri­sti­ans­borg gen­nem hele dagen

Lærer­for­mand efter­ly­ser ny øko­no­misk sam­funds­struk­tur

Den­nis Kri­sten­sen: Myten om det grå guld er gen­nem­hul­let som en si

Både unge og gam­le støt­ter ret­ten til tid­li­ge­re til­ba­ge­træk­ning

IBM-ansat­te får overenskomst

Palæsti­nen­ser tor­tu­re­ret i Isra­el er i kri­tisk til­stand

Poli­tisk aktion: “Et spildt årti – kli­ma­hand­ling nu!”

Lad os ero­bre vores frem­tid til­ba­ge: System­for­an­dring, ikke kli­ma­for­an­dring

Køben­havn­ske børn risi­ke­rer sto­re nedskæ­rin­ger

Finans­lov 2020: Småju­ste­rin­ger af nedskæ­rings­po­li­tik­ken er alt for lidt

De stør­ste kli­ma­de­mon­stra­tio­ner nogen­sin­de …

Anti­fa­sci­sti­ske zoner og ‘kli­s­ter­mær­ke-kri­ge’

Bauhaus 100 år – et pro­dukt af en revo­lu­tio­nær tid

Lands­dæk­ken­de aktions­dag mod ghet­to­pla­nen: Vi flyt­ter os ikke!

Fire demon­stra­tio­ner ved Fol­ke­tin­gets åbning

Kinas revo­lu­tion i 1949

Støt­te til det yder­ste høj­re kol­lap­ser i Østrig

Boli­vi­as præ­si­dent: Roden til ver­dens pro­ble­mer lig­ger i kapi­ta­lis­men

Valg­tek­nik skal hjæl­pe polsk ven­stre­fløj

350 mil­li­ar­der til grøn omstil­ling – hvis alt­så det giver over­skud

Fran­ske arbej­de­re strej­ker mod Macrons pen­sions­pla­ner

Reform eller Revo­lu­tion? – kam­pen for den grund­læg­gen­de for­an­dring

Vi skal sige højt og tyde­ligt – afskaf ghet­to­loven!

Vores hjem er ikke til salg!

Finans­lo­ven 2019 – fort­sat­te nedskæ­rin­ger

Fuld støt­te til baga­ge­ar­bej­der­ne i SAS

Almen Mod­stand fort­sæt­ter kam­pen mod ghet­to­loven efter aktions­dag

Den dag kli­ma­be­væ­gel­sen for­bin­des med en kamp mod impe­ri­a­lis­men, bli­ver den far­lig – Okto­ber Radio

Syria what’s next?

Bor­ger­løn med små skridt – man skal nyde, før man bli­ver god til at yde

Aktio­ner i fire byer mod ghet­to­lov

San­ge om mer­vær­di #13 – Kli­ma­kri­sen og Nord­haus

“I får ikke lov til at kom­me igen­nem” – Tale ved Ting­b­jerg på Almen mod­stand demon­stra­tion d. 28. sept.

I dag åbner metro­linj­en City­rin­gen – her er bag­si­den af medalj­en

De voks­ne gav deres frokost­pau­se for kli­ma­et

Tids­do­ku. ”Lad os føre kam­pen ind i mag­tens cen­trum!”

Vores krav kan ikke ven­te til frem­ti­den!

Dansk NATO-bri­ga­de er under opbyg­ning

En ny soci­al og bære­dyg­tig­hed koo­pe­ra­tiv bevæ­gel­se er nød­ven­dig

“De sva­ge­ste bli­ver hår­dest ramt af blo­ka­den”

FREE THE SOIL: Kli­mak­tion mod kunst­gød­nings­fir­ma­et YARA

Nedriv­nin­ger koster mere CO2 end renove­rin­ger

Soci­al­de­mo­kra­tisk stats­mi­ni­ster spøg­te både i kor­ri­do­rer­ne og på taler­sto­len på 3F kon­gres

Pro­ces­sen bag 3F’s opgør med høje­re pen­sions­al­der

Enheds­li­sten kastes ud i kamp om mag­ten i par­ti­et

Nødråb fra udsat­te til de køben­havn­ske poli­ti­ke­re

Det usyn­li­ge hjer­te

Labour fast­hol­der krav om en ny EU-fol­ke­af­stem­ning

Enheds­li­sten kræ­ver en mil­li­ard til psy­ki­a­tri­en

For­æl­dre­råd siger op

Ny tæn­ket­ank vil sik­re soci­al­po­li­tisk hand­ling

Alme­ne bebo­e­re invi­te­rer til demon­stra­tio­ner på lør­dag

Nye Bor­ger­li­ge ansæt­ter cen­tral figur fra nyfa­sci­stisk akti­vist­grup­pe

We have not­hing to do with the film “Fat Front”

Dan­marks nye “akti­ve uden­rigs­po­li­tik”

Ghet­to­pla­nen ram­mer også Roskil­de

Maskin­storm #1 – Omsorgs­ro­bot­ter

Soci­al indig­na­tion

Grøn­land er ikke til salg

Pas på de unges kost­ba­re liv

Ngo’er: Hvad bety­der grøn omstil­ling for pen­sions­sel­ska­ber?

Den Gra­fi­ske Hold­nings­pris går til… Arbej­de­ren!

Par­ti­er kræ­ver stop for oliej­agt i Nord­s­ø­en

Kastrup-sagen: Fil­me­de kol­le­ger med skjult kame­ra

Demon­stra­tio­ner på vej mod rege­rin­gens poli­tik – Bak op!

Kvin­de­lig ildsjæl får 3F’s alter­na­ti­ve mil­jøpris

Jobop­slag: Soli­da­ri­tet søger drift­sik­ker orga­ni­sa­tor til 10 timer/uge