Hjem­løs­hed – end­nu et kæm­pe svin­delnum­mer, isce­ne­sat af vores poli­ti­ke­re

Arbejds­løs­hed og elen­di­ge 0-timers kon­trak­ter

Vi for­døm­mer dra­bet på den 20-åri­ge Baris Çakan

Bogan­mel­del­se: ”Mad­pak­ker til revo­lu­tio­nen” af Eskil Hal­berg

Kom­mu­ni­stisk Par­ti støt­ter pro­te­ster i USA

Boli­via skal til valg den 6. sep­tem­ber

Cla­es Theil­gaard stod bag nazi-infi­ce­ret anti­an­ti­fa-demon­stra­tion – fre­dag kal­der han igen til march

USA eks­plo­de­rer: Soli­da­ri­tet med den fol­ke­li­ge opstand!

Vid­nes­byrd fra Min­ne­a­po­lis: Ulig­he­den giver brænd­stof til pro­tester­ne

Stop zio­nis­mens kolo­ni­se­rings­pla­ner for et Sto­ris­ra­el!

Lærer­ne har ikke haft en arbejds­tids­af­ta­le i 7 år

Det skal være nem­me­re at fyre i Sve­ri­ge

Kli­ma­rå­det i klar udmel­ding til rege­rin­gen: Drop oliej­ag­ten i Nord­s­ø­en

Køben­havn­ske fag­for­e­nin­ger kræ­ver et bed­re dag­pen­ge­sy­stem

Fag­be­væ­gel­sen klar med grøn – og ret­fær­dig – kli­ma­plan

Stop zio­nis­mens kolo­ni­se­rings­pla­ner – total boy­kot af sta­ten Isra­el

Antira­cis­me og soli­da­ri­tet i Aal­borg

Dra­ma­tisk stig­ning i arbejds­løs­hed

Bor­ge­re siger nej til stor gas­led­ning på tværs af Dan­mark

Ømme hånd­fla­der og 17 dage uden cor­o­na-døds­fald

Donald Trump vil ind­sæt­te hæren mod oprø­ret i USA

Soli­da­ri­tet med opstan­den i USA

Hal­ve­ring af prak­tik­plads­af­ta­ler under cor­ona­kri­sen

Afta­le med kom­mu­ner og regio­ner: Vel­færds­om­rå­det hol­des nede på sam­me lave niveau

Kom­mu­ner og regio­ner får ikke pen­ge til genop­ret­ning af vel­fær­den

Myten om det ame­ri­kan­ske demo­kra­ti brød sam­men – Til kamp for et arbej­der­klas­se alter­na­tiv

Send soli­da­ri­tets­hil­sen – kræv fri­hed for Ali Ara­ci!

Dansk musi­ker dedi­ke­rer sang til freds­be­væ­gel­se i USA

HK og tand­læ­ger eni­ge om ny overenskomst

Revo­lu­tio­nær som­mer­lejr 2020

Piket­tys inspira­tion til en gen­rejs­ning af soci­a­lis­men

Trods kri­tik: Børn med diag­no­ser skal møde op i ung­doms­dom­stol

Arbejds­løs: “Job­cen­te­ret er kon­trol, kon­trol, kon­trol og mistæn­ke­lig­gø­rel­se – ikke hjælp”

Enheds­li­sten rej­ser debat om dag­pen­ge­nes vær­di

Nok er nok: Total boy­kot af Isra­el!

Demon­stra­tion i Køben­havn mod racis­me og poli­ti­vold

En util­stræk­ke­lig udlig­nings­re­form

Inger Støj­bergs kor­stog mod mod mus­li­mer­ne

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 11 – 2020 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

Pan­de­mi og olie­kri­se kan få det Ara­bi­ske For­år til at ven­de til­ba­ge med for­ny­et styr­ke

Vest­mag­ter­nes krigs­fø­rel­se skul­le for­hin­dre revo­lu­tion ved slut­nin­gen af 2. VK

Tusin­der til Bla­ck Lives Mat­ter demo

Du kan nå det end­nu! Slut­spurt i ind­sam­lin­gen til KPnet

Okto­ber Radio – Kri­se udnyt­tes af EU til mere uni­on

På tær­s­k­len

Mor­det på Geor­ge Floyd

Midt i en cor­o­na-kri­se­tid: Intet nyt fra enheds­fron­ten?

Kul­tur­for­slag fra Film­stri­ben: Gura­bi-ban­den (Den lyse­rø­de ban­de)

NATO svæk­ker immun­for­sva­ret!

It’s about bloo­dy time – En kort histo­risk gen­nem­gang af men­stru­a­tion

Paki­stan: Fag­lig nød­hjælp­skampag­ne godt på vej

Inter­na­tio­nalt øko­so­ci­a­li­stisk webi­nar

Pari­ser­kom­mu­nen: ”Vi der skal storme him­len”

Den nazi­sti­ske bom­be­ma­ger fra Hund­e­sted

Bag om uro­en i Min­ne­a­po­lis: “Oprør er beret­ti­ge­de”

Mar­tin Ander­sen Nexø får en plads opkaldt efter sig

En rin­ge tak til cor­o­na­hel­te­ne

Vi skal alle hæf­te for 5.500 mil­li­ar­der kro­ner i støt­te til EU’s monopo­ler og mili­tær

I en ide­o­lo­gisk istid – En øko­nom i visio­ner­nes sadel

”Vi der skal storme him­len” – 150 år efter Pari­ser­kom­mu­nen

5,4 mil­li­ar­der kro­ner til virk­som­he­der med lær­lin­ge

Polen: “Det sam­me som et de facto abort­for­bud”

Leder: Vel­kom­men til vores nyheds­brev og hjem­mesi­de

Kom­mu­ner og fag­for­e­nin­ger kræ­ver bud­get­lov sus­pen­de­ret

Eks­pert­grup­pe anbe­fa­ler mere brug af arbejds­for­de­ling

USA: ”Ret­fær­dig­hed for Geor­ge Floyd!”

Sam­men­brud i for­hand­lin­ger om syge­hu­se­nes øko­no­mi

Rege­rin­gen vil sen­de dan­ske sol­da­ter mod Irak og Iran

Mini­ster sva­rer igen med øget luk­ket­hed om mine­pro­jekt i Arme­ni­en

Sund­heds­væ­se­net skal styr­kes, og regio­ner­ne skal sæt­te skub i den grøn­ne omstil­ling

Bolig­mi­ni­ste­ren taler usandt

Arbejds­til­sy­net har givet fem tand­kli­nik­ker straks­på­bud

Den nazi­sti­ske bom­be­ma­ger fra Hund­e­sted

Bebo­e­re i Mjøl­ner­par­ken: Der­for læg­ger vi sag an mod mini­ste­ri­et

Vel­færd skal frem­tids­sik­res

Ældres sund­hed koster mere end ven­tet

Leder: Død­sens­far­lig oprust­ning

Et mær­ke­ligt system

Tænk hvis ver­den så ander­le­des ud

Uden­land­ske arbej­de­re strøm­mer ind uden karan­tæ­ne

Cor­o­na-arbejds­ska­der

Hvor­når bli­ver der gre­bet ind over for kyni­ske arbejds­gi­ve­re

Over 100.000 søfolk fan­get på Cor­o­na-ski­be

I ly af cor­ona­kri­sen

Seni­o­r­bo­fæl­les­skab til­budt ube­ta­le­lig hus­le­je

Udlig­nings­re­form giver ikke øget vel­færd

Svensk u-bådsj­agt var psy­ko­lo­gisk krigs­fø­rel­se

Med­lem­slan­de­ne mær­ker nu for alvor kon­se­kven­ser­ne af EU’s man­ge­åri­ge nedskæ­rin­ger

USA og Colum­bia bag væb­net kup­for­søg mod Venezu­ela

Was­hin­g­ton er tavs om ter­r­orak­tion mod Cubas ambas­sa­de i USA

Dan­marks rol­le i Irak

Dan­ske sol­da­ter skal øve krig i en krigszo­ne

Lag­ka­ge til mor­genkaf­fen

Fra viden­ska­bens ver­den

Kul­fy­ret digi­ta­li­se­ring

NATO-part­ner­ne Dan­mark og USA går hånd i hånd i Grøn­land – og i Ark­tis

Al Nak­ba 72 år

Dra­ch­mann: Fra Engel­ske Soci­a­li­ster til Mid­som­mer­vi­sen

USA og Bra­si­li­en trod­ser WHO og er de hår­dest ram­te lan­de

Efter Ber­nie: Udta­lel­se fra DSA’s natio­na­le for­ret­nings­ud­valg

Poli­tisk thril­ler på vej!

EU sen­der ski­be og fly til Liby­ens kyst for at hånd­hæ­ve FN-emb­ar­go

Gas til trans­port: For­de­le­ne er små, usik­ker­he­den stor

Cor­ona­kri­se har ramt dansk øko­no­mi hår­de­re end finanskri­sen

Kæm­pe EU-til­tag på vej: fæl­les gæld og euro

Er vi klar til Ama­zon?

EU-Kom­mis­sio­nen vil have alle med­lem­slan­de med i Euro­en inden 2025

Kinas fol­ke­kon­gres ned­ju­ste­rer de øko­no­mi­ske for­vent­nin­ger

Bebo­e­re i Mjøl­ner­par­ken stæv­ner Bolig­mi­ni­ste­ri­et

Dan­ske Maler­me­stre klan­drer de arbejds­lø­se

Ver­dens rige­ste er ble­vet en hel del rige­re under pan­de­mi­en

Pro­test hap­pe­ning: Nej til pri­va­ti­se­ring af Fjern­var­me Fyn!

Iran hjæl­per Venezu­ela med ben­zin og reser­ve­de­le

Fag­for­e­nin­ger i tæn­ke­boks om OK21

Tek­ni­ske pro­ble­mer pla­ger Dan­marks nye kamp­fly

Efter afvis­ning: Kam­pen mod gen­si­dig for­sør­ger­pligt fort­sæt­ter

Cor­o­na og revo­lu­tio­nen i Roja­va

Bor­ger­for­slag kræ­ver kamp­fly-ind­køb annul­le­ret

Om Afri­ka og Cuba

Stop salg af Hor­se­væn­get

Fle­re pæda­go­ger bru­ger hører­værn på arbej­det

Kli­maak­ti­vist sæt­ter gang i debat­ten med digt

Kam­pen om Yahya Has­san

Rege­rin­gens cor­o­na-kri­sesty­ring – med dansk kapi­tal til høj­bords

’Fri­days for Futu­re’: ”Vi har brug for vid­træk­ken­de aktions­for­mer…”

Rege­rin­gens kli­maud­spil: En hån mod kli­ma­be­væ­gel­sen, en hån mod men­ne­ske­he­dens frem­tid!

Som cor­o­na­syg vil­le jeg væl­ge Cuba

Gramsci er vac­ci­ne mod et sygt system

For­svar de stu­de­ren­des og ung­dom­mens ret­tig­he­der!

Byg­ge­fag i Aal­borg aktio­ne­rer mod løn­dum­per­fir­ma

Om pin­sen

USA styr­ker sin kon­trol med den inter­na­tio­na­le finans­ver­den

Means TV, det anti­ka­pi­ta­li­sti­ske mod­svar til Net­flix

Cor­o­na – soci­al ulig­hed og racis­me – en grim cock­tail.

Møde og gade­ak­tion: Kamp mod arbejds­løs­he­den – skab jobs!

Okto­ber Radio: Com­pu­te­re og børs­spe­ku­la­tion – USA igen på egen rum­færd

Repro­duk­tion af liv og kapi­tal under cor­o­na-kri­sen

Pan­de­mi­en øger de impe­ri­a­li­sti­ske mod­sæt­nin­ger ver­den over

Kul­tur­for­slag fra Film­stri­ben: Kvin­de på krigs­stien

De fle­ste kom­mu­ner til­by­der fort­sat kun nødun­der­vis­ning af de æld­ste ele­ver

Fag­lig orga­ni­se­ring er det bed­ste værn mod løn­dum­ping

Rege­rin­gens kli­ma­hand­ling­plan: En inve­ste­rings­plan bestilt af Dansk Indu­stri

Teg­ner Hen­rik Thejl mon et rosen­rødt bil­le­de af Cuba?

Kom­mu­ni­ster i aktion for høje­re dag­pen­ge

Smidt på gaden af ren­gø­rings­fir­ma – intet arbej­de, ingen bolig

100 bebo­e­re i Volls­mo­se kla­ger: Ghet­to­lov er diskri­mi­ne­ren­de

Grøn omstil­ling

“Hund­en – en sam­men­svær­gel­se” – En føl­je­ton

Bor­ger­for­slag: Valg­fri finan­si­e­ring af samt­li­ge udgif­ter til Kon­ge­hu­set over skat

EU kræ­ver cor­o­na-støt­te til fir­ma­er i skat­te­ly

Den “moder­ne Marx”

De afled­te virk­nin­ger af arbejds­løs­hed

Hvor­for støt­ter Soci­al­de­mo­kra­ti­et i Ran­ders no cure – no pay-prin­cip?

Hvad sker der med men­ne­skets pla­net?

Kri­tik fra soci­a­le vagt­hunde: Rege­rin­gen kri­mi­na­li­se­re udsat­te

Håndslag -Tids­skrif­tet mod fascis­me og krig – Nyt num­mer udkom­met

Gra­tis madud­de­ling – lokal soli­da­ri­tet

Kam­pen om Fug­le­re­den

Will Fatp­ho­bia Cau­se Euge­ni­cs?

Sult­ka­ta­stro­fe ram­mer mil­li­o­ner som føl­ge af cor­o­na

Ter­ma A/S invol­ve­ret i men­ne­ske­retskræn­kel­ser

Dan Jør­gen­sens mil­jøtil­tag

DA vil have mil­li­ar­der fra uddan­nel­ses­ord­ning retur

Gigan­tisk mil­li­ard­ga­ve til virk­som­he­der I EU

Fle­re var­me hæn­der til kom­mu­ner og regio­ner – skab jobs!

Cor­ona­kri­sen kaster en usik­ker skyg­ge over unges frem­tid

Sådan orga­ni­se­rer arbej­der­ne hos Ama­zon sig til det lan­ge seje træk

Det kræ­ver mar­kant fle­re pen­ge blot at fast­hol­de nuvæ­ren­de niveau for vel­færd i 2021

Ban­det Dia­lekt syn­ger om det, der vil over­le­ve cor­o­na

Mini­ster bak­ker op om USA’s offen­siv i Grøn­land

Arbejds­til­sy­net skru­er op for til­syn­s­ind­sat­sen

Bryd blo­ka­den mod Gaza

Akti­vi­ster fra SUF kræ­ver en gen­rejs­ning af Arbejds­til­sy­net

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 10 – 2020 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

Den fjer­de stats­magts for­tæl­ling og fal­lit

18. maj 1993: Intet glemt – intet til­gi­vet

Enheds­li­sten i møde­ka­ran­tæ­ne

Okto­ber Radio – Arbejds­kraf­ten er sta­dig en vare under ‘øko­no­misk demo­kra­ti’

Mor­det på Arif Wazir – kam­pen fort­sæt­ter!

I ly af Cor­o­na-kri­sen: Ny isra­elsk annek­tion med ame­ri­kansk støt­te?

Ugen der gik – med skat­te­ly og hjæl­pe­pak­ker

En smås­ve­den­de og små­ho­sten­de tog­fø­rer går igen­nem toget

Vær årvå­gen – glem ikke!

Anbe­fa­ling: Dit­te Ceder­strands bog “Hvor har du hjem­me – pro­le­tar”

Ame­ri­kan­ske arbej­de­re aktio­ne­rer: Vi vil ikke sæt­te vores liv på spil

Dan­mark får også bevæ­gel­se mod sær­love og cor­o­na­ned­luk­ning

Finans­lo­vs­mid­ler til psy­ki­a­tri­en er læn­ge ven­tet

Arbejds­lø­se vil bli­ve brugt som gra­tis arbejds­kraft

Første­be­hand­ling i Fol­ke­tin­get viste bred enig­hed om kli­ma­lov

3F udsæt­ter strej­ke mod Jen­sens Bøf­hus