Soli­da­ri­tet med det colom­bi­an­ske folks kamp

Ny Jerus­a­lem-dekla­ra­tion om anti­se­mi­tis­me kan bli­ve et nyt­tigt red­skab til for­svar for ytrings­fri­he­den om Palæsti­na

FOA Mari­a­ger­fjord: ”Vi skal stil­le krav til arbejds­gi­ve­ren – ikke slås inter­nt om smu­ler­ne”

Sæt foden ned over­for Nemlig.com!

Kli­ma: Tra­fikpo­li­tik med kurs mod afgrun­den

EUs soci­a­le top­mø­de er en falsk kulis­se for soci­a­le nedskæ­rin­ger

De grøn­ne veste ind­ta­ger Køben­havn

Kvin­de­kamp

Efter pan­de­mi­en må vi ikke læg­ge os til at sove igen

Regions­valg i Madrid: Høj­re­fløj­en sej­rer, tid til eftertan­ke på ven­stre­fløj­en

Fra de strej­ken­de plast­ar­bej­de­res pro­test: Alle arbej­de­re i Ser­bi­en må gøre oprør!

Sta­tens luft­fart­s­sel­skab SAS i fron­ta­lan­greb på fag­li­ge ret­tig­he­der

Isra­el­ske bosæt­te­re bræn­der palæsti­nen­si­ske lan­d­om­rå­der

“Jeg kun­ne lide uni­for­mer­ne og demon­stran­ter­nes fremto­ning, jeg kun­ne lide deres skjol­de og deres flag”

EU’s skat­te­hul kan luk­kes

Akut sund­heds­kri­se i Indi­en

Til min­de om de kom­mu­ni­ster der blev inter­ne­ret og depor­te­ret for 80 år siden

Juan Guaidó er ikke vel­kom­men i Dan­mark – nej til kup i Venezu­ela

1. maj tale

Mala­lai Joya: Fred uden ret­fær­dig­hed er menings­løs

At sæt­te ulve til at vog­te får.

De rig­ti­ge menin­gers klub

Histo­ri­e­fri­sø­re­ne

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 9 – 2021 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

Fag­ligt møde onli­ne 6. maj: Hvor­dan får vi fag­for­e­nin­ger der kæm­per?

Fra nazis­me til etno-plu­ra­lis­me

Nej, ven­stre­fløjsak­ti­vi­ster er ikke det sam­me som fasci­sti­ske bøl­ler

Glas­gow-Afta­len: Fol­kets kli­ma­for­plig­tel­se

1. maj: Ind­tryk fra Arbej­der­nes inter­na­tio­na­le kamp­dag ver­den rundt

“At give kul­tur skyl­den er en meget bekvem ana­ly­se”

1. maj 2021 med APK – For soci­a­lis­me – Fæl­les kamp mod kapi­ta­lens kri­sepo­li­tik – Ind­tryk fra Køben­havn – Oden­se – Århus

1. maj tale 2021 – Af Cat­hri­ne Peder­sen, APK

Lad os rej­se en kamp ver­den over for arbej­de, brød og fri­hed 1. maj!

1.MAJ-hilsen til fængs­le­de kam­me­ra­ter rundt om i ver­den

Anti­fa­sci­stisk 1. maj 2021

Serie: Almin­de­li­ge men­ne­skers histo­rie: Den ame­ri­kan­ske uaf­hæn­gig­heds­krig

EU-par­la­men­tet kræ­ver for­sla­get til EU-mind­ste­løn skær­pet: Ingen lan­de skal kun­ne afvi­se den

Før­ste maj: Kam­pen for orga­ni­se­ring

For­søg­te at orga­ni­se­re arbej­de­re i Kina: Nu står han til 5 år i fængsel

Byg­ge­fag pro­teste­rer mod soci­al dum­ping for­an mil­li­onvil­la i Hel­lerup

Gene­ral­strej­ken i Colom­bia ven­der til­ba­ge

Anmel­del­se: Net­flix-doku­men­ta­ren Sea­spira­cy

Mod­stand mod Macrons raci­sti­ske offen­siv

Enheds­li­sten: Vi vil sagsø­ge Polen for deres behand­ling af LGB­TQ-per­so­ner

FOR SOCI­A­LIS­MEFÆL­LES KAMP MOD KAPI­TA­LEN! – se APK’s 1. maj pro­gram med gade- og onli­ne­mø­der

Rege­rin­gen vil skær­pe lov: Tid­li­ge­re “hår­de ghet­to­er” skal også rive boli­ger ned og sæl­ge til pri­va­te

Anmel­del­se: Pri­de, Poli­ti­cs and Pro­test: A Revo­lu­tio­nary Gui­de to LGBT+ Libe­ra­tion

”Mens den glo­ba­le øko­no­mi skrum­per, når mili­tær­ud­gif­ter­ne rekord­høj­der”

Enheds­li­stens kul­tur­festi­val 2021 er onli­ne

Annon­cer og med­del­el­ser

Et net­værk for kvin­der og køns­mi­no­ri­te­ter

Det, vi kan sam­men

En kulsort van­vids­løs­ning

Vi siger nej tak til en EU-bestemt mind­ste­løn

Det er tid til at afskaf­fe bør­ne­fat­tig­dom

Fore­byg frem for auto­ma­tisk at fjer­ne

‘Bør­ne­ne Først’ mang­ler fokus på fore­byg­gel­se

Bør­ne­forsorg med mør­ke skyg­ger

Tyr­ki­et: 1. maj for­budt under påskud af cor­o­na pan­de­mi­en

Kam­pen mod raci­stisk poli­ti fort­sæt­ter i USA

Det Myan­mar­ske kup: Mod­stan­den fort­sæt­ter

Sygeple­jer­sker skri­ver til nord­jy­ske regions­po­li­ti­ke­re

Soci­a­lis­me eller kapi­ta­lis­me?

Lad os få en 8. marts-plads på Jagt­vej 69

Util­freds­hed med loka­le løn­for­hand­lin­ger udlø­ste strej­ke på Orskov Yard

Indi­en i covid-19-kaos efter at Vesten næg­ter at ophæ­ve paten­t­ret­tig­he­der for vac­ci­ner

EU mod­ar­bej­der grøn­ne mad­va­ner

Kam­pen for de syri­ske flygt­nin­ge fort­sæt­ter

”Boost din vær­di med ny viden”

USA’s ven­stre­fløj: En enkelt betjent dømt skyl­dig er ikke nok

For­ske­re laver ny algo­rit­me til hjælp for sags­be­hand­ler­ne og de arbejds­lø­se

Lan­dets han­di­cap­pe­de skal kun­ne leve livet og ikke kun over­le­ve!

Svar fra Movia på læser­brev i Arbej­de­ren

Tan­ker omkring 1. maj

Tema om Syri­en: Stop hjem­sen­del­se af de Syri­ske flygt­nin­ge

EU’s skat­te­hul kan luk­kes

Siden sidst…

Enheds­li­sten og EU: Tre fak­ta, der skal slås fast og tre spørgs­mål, vi skal arbej­de med

Tys­kland: Høj­re­ra­di­ka­le mobi­li­se­rer på bag­grund af cor­o­na

EU dan­ner fæl­les front med medi­cin-lob­by for paten­t­ret­tig­he­der mod ver­dens fat­ti­ge

Når man har noget på hjer­te, så er det svært at hol­de mund

Dansk arbej­der­hi­sto­rie, afsnit 5:Verdenskrig og klas­se­kamp

Nok er nok – civil­sam­fun­det ryk­ker og pres­ser rege­rin­gen.

Okto­ber Radio: Strej­ke­var­sel for lige­løn

“Arme­ni­er­ne blev sam­let idøds­lej­re eller sendt på døds­mar­cher”

Bog anmel­del­se: Big Farms Make Big Flu

Boy­kot VM i fod­bold i Qatar

Nej til Dik­ta­tu­ret – Soli­da­ri­tet med HDP og andre demo­kra­ti­ske kræf­ter i Tyr­ki­et

Mindst 130 migran­ter druk­ne­de i den­ne uge i Mid­del­ha­vet mens EUs græn­sepo­li­ti næg­te­de at hjæl­pe

Stop kli­ma­ka­ta­stro­fen med glo­bal mas­se­mo­bi­li­se­ring

Rebel­ler blo­ke­rer ind­gangs­port til Aal­borg Port­land: “I cemen­te­rer et kli­makol­laps.”

Gå med i arbej­der­klas­sens par­ti, APK

Om den famø­se for­hud

I cemen­te­rer kli­makol­laps

150 år for Pari­ser­kom­mu­nen: Da arbej­der­ne tog mag­ten for før­ste gang

Jep­pe Kofods hyk­le­ri

APK – hand­lin­gens par­ti – Læs bogen: Revo­lu­tio­nens opga­ver 2000–2020

Ophæv lov om nedriv­ning og salg af alme­ne boli­ger

Poli­ti­et må sæt­tes under kon­trol

Indi­ske bøn­der fort­sæt­ter kam­pen på trods af covid-19-bøl­ge

Spæn­din­ger sti­ger efter USA og Kinas mili­tærø­vel­ser i Det Syd­ki­ne­si­ske Hav

Cor­o­na-film­klub­ben om men­ne­ske­han­del i Dan­mark

Gene­ra­tions­skif­te i Cubas ledel­se og gearskif­te i øko­no­mi­en

Sygeple­jer­sker­ne vars­ler strej­ke

Femi­nis­mens anden bøl­ge i USA: Resul­ta­ter og erfa­rin­ger

Vær­di­er er ikke neut­ra­le ‒ de er klas­se­be­stem­te

Nem­lig-dot-com måske en øjenåb­ner

Under halv­de­len af FOAs med­lem­mer har stemt ja til OK21

Soci­al­de­mo­kra­tiets og Ven­stres tra­fi­kaf­ta­le

OK21: En fjer­de­del af FOAs med­lem­mer stem­te Nej

Kata­stro­fe eller håb? – Frem­ti­dens arbejds­mar­ked i EU

Akti­vi­ster invi­te­rer til debat: Køben­havns boli­ger – for bor­ge­re eller spe­ku­lan­ter?

Rege­rin­gens for­slag til ny tryg­heds­lov kan føre til for­bud mod demon­stra­tio­ner

Køben­havn: Fle­re tusin­de demon­stre­rer mod udvis­ning af syri­ske flygt­nin­ge

Logik­ken bag “min fjen­des fjen­de er min ven” er en opskrift på tom kynis­me

Hjer­teskæ­ren­de film om børn fan­get i Syri­en

Stop udvis­nin­ger­ne af de syri­ske flygt­nin­ge!

Isra­els valg gav ultra­na­tio­na­li­stisk sejr 

1. maj 2021

At møde men­ne­sket dér, hvor man ønsker, det er

Leder: Den sto­re plan

Mulig svin­del med brænd­stof i mili­tæ­ret

Lang tid med arbejds­løs­hed

Fagre nye ver­den på job­bet

Grøn­land: Fisk, mil­jø og affald

Inf­la­tion og løn

Histo­risk almen jysk svin­del

Niko­laj Vil­lum­sen til EU-ana­ly­ti­ker: Opgø­ret med Polen og Ungarn er for alvor­lig til sym­bol­po­li­tik

Enheds­li­sten: Vi kæm­per sam­men med den euro­pæ­i­ske ven­stre­fløj mod EU’s libe­ra­le grund­sten

Afly­ser digi­talt bebo­er­mø­de efter kri­tik

Paral­lel-par­la­men­tet

SED 75 år

Beruf­sver­bot

Tysk dom sæt­ter kæp i hju­let på EU’s genop­ret­nings­fond

Vin­der vi fort­sat ad hel­ve­des til?

Kina: Men­ne­ske­he­dens skæb­ne­fæl­les­skab

Cuba, Covid-19 og vac­ci­ner

Swa­ziland

Lærer­nes pro­ble­mer løses ikke inden­for den dan­ske model

Ecu­a­dors nye præ­si­dent lover fle­re pri­va­ti­se­rin­ger

Cel­li­sten fra Sara­je­vo

Rød­der af beton (3/3): At være eller ikke at være … en ghet­to

Ana­to­lij Kar­pov fyl­der 70 år den 23. maj

Aktu­el bog om anbrag­te børn

Kol­lek­tiv selv­bi­o­gra­fi

Kunst for fed­temad­der

Kri­gens spor

Aldrig mere fascis­me

Kom­mu­ni­ster­ne stil­ler op

DKP og fri­heds­kam­pen

En dag i april

Jeg er syrer

Om situ­a­tio­nen i Bra­si­li­en

OK21: Vi får for lidt – en kon­flikt hav­de for­bed­ret resul­ta­tet

Ama­zon fik stop­pet fag­lig orga­ni­se­ring på sit lager i Ala­ba­ma

Kom­mu­ni­stisk Par­ti kræ­ver soci­al genop­ret­nings­pak­ke

Drop Intervare/Nemlig.com

Boy­kot isra­el­ske dad­ler!

FOA’s med­lem­mer stem­mer ja til ny overenskomst

Fem punk­ter mod cor­o­na-fat­tig­dom

Højt spil og krigs­re­to­rik om Ukrai­ne

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 8 – 2021 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

Ghet­to­lov koster mil­li­o­ner i hus­le­je­tab

For­ske­re under­sø­ger, om algo­rit­mer kan opspo­re børns mistriv­sel

Hvor kom­mer fængs­let fra?

Okto­ber Radio: Sla­ve­vil­kår hos dansk onli­ne-super­mar­ked er en tro kopi af Ama­zon

Ved Ram­sey Clarks død

Soli­da­ri­tet mel­lem højt- og lav­t­løn­ne­de

Ita­li­en. Fra fabriksa­bo­ta­ge til bygu­e­ril­la – erfa­rin­ger & reflek­sio­ner

Vre­de pro­te­ster bry­der påny ud i USA, hvor end­nu en sort mand er ble­vet dræbt af poli­ti­et

Højeste­ret afvi­ser iraki­ske tor­tu­rof­re

Klo­dens (af)fald

To år gam­mel strej­ke blandt DSB-ansat­te skal i Arbejds­ret­ten

Fængsels­for­bun­dets med­lem­mer har stemt mar­kant nej til OK21

Skråt op med de på den lave dag­pen­ge­sats

Soci­a­li­stisk Påske­se­mi­nar i som­mer­fe­ri­en!

Sneskreds­sejr i Grøn­land til IA

End­nu en uds­mid­nings­dom til en fami­lie i Blå­går­den

En halv soda­vand, nog­le sor­te stjer­ner og Marx sat­te gang i rap­pe­ren San­ga­nee

Rege­ring vil sen­de spe­ci­alstyr­ker til Mali

Enheds­li­sten må sige klart fra over for rege­rin­gens og høj­re­flø­jens motor­vejsv­an­vid

Rør & Blik arbej­der for, at Dan­mark bli­ver asbe­st­fri i 2030

Ret­ten til et job man kan leve af

Robot­ter­ne er hver­ken vores frel­se eller under­gang

Sid­ste gevin­strun­de i Arbej­der­klas­se-lot­te­ri­et

Godt klædt på til en tur i ver­dens­rum­met

Enheds­li­stens EU-poli­tik