Pro­tester­ne i Liba­non for­sæt­ter

Med­ar­bej­de­re­je – stå­ste­der for soci­a­lis­me

Hand­ler Grøn­lands pro­ble­mer om nav­net på en is?

EU’s mafi­a­me­to­der: Støt­te­pen­ge kræ­ver arbejds­mar­keds­re­for­mer

700 poli­ti­folk ryd­der popu­lær bydelscafé i Ber­lin-Neuköl­ln

Sym­pa­ti­kon­flik­tet fir­ma pud­ser faca­der for Dansk Tota­len­tre­pri­se

Rekord­man­ge mil­jøak­ti­vi­ster dræbt i 2019

Erdoğan – ”den sor­te tyr­ker”

Ulv i fåre­klæ­der

Nej til atom­vå­ben

Ny cubansk blog – kri­tisk og revo­lu­tio­nær

For­byd atom­vå­ben – Dan­mark ud af NATO!

Løslad BDS-koor­di­na­tor Mah­moud Nawa­jaa

Gigant eks­plo­sio­nen i Bei­rut giver impe­ri­a­li­ster­ne jule­lys i øjne­ne

Enheds­li­sten i Oden­se vil stop­pe mis­brug af gra­tis arbejds­kraft

75 år siden Hiros­hi­ma: For­byd atom­vå­ben!

Det er tid til at snak­ke om skat!

75 år efter Hiros­hi­ma: Inter­na­tio­nalt Røde Kors vil for­by­de atom­vå­ben

Mas­si­ve pro­te­ster imod Dan­marks kli­ma­po­li­tik

Hiros­hi­ma atom­bom­ben sat­te gang i krigs­mod­stan­den

Kunst­gød­ning er spræng­stof

Skan­da­ler i vest­tysk retsvæ­sen

Mel­lem pligt, følel­se og nazi-opgør

For­byd atom­vå­ben

For­byd atom­vå­ben

Grønt spin for gal­le­ri­et

Demo sat­te spot på omstridt byg­ge­plads i Hede­hu­se­ne

Ja, der fin­des racis­me i Dan­mark

Emils livslan­ge kamp som agi­ta­tor, fri­heds­kæm­per og krigs­fan­ge

Ven­stre­kræf­ter­ne i et ulmen­de Hvi­derusland

Kli­ma­for­vær­rin­gens og mili­ta­ris­mens onde spiral

Sagen om “DE 5” cuba­ne­re er ble­vet til en god film. Se fil­men Wasp Net­work på Net­flix

Nyt num­mer af Enhed og Kamp – tag med på run­drej­se i den glo­ba­le klas­se­kamp

Gni­sten Geor­ge Floyd

Dår­li­ge løn- og arbejds­for­hold sta­dig et stort pro­blem for ung­ar­bej­de­re

Iden­ti­tetspo­li­tik og kam­pen for aner­ken­del­se

Beskyld­nin­ger om rus­sisk ind­blan­ding og ter­r­o­ris­me i hvi­derus­sisk valg­kamp

EU’s genop­ret­nings­pak­ke ska­ber debat på den dan­ske ven­stre­fløj

Mini­mums­nor­me­rin­ger NU! Demon­stra­tio­ner lan­det over den 12. sep­tem­ber for­be­re­des

Over­greb i og på ældreplej­en

Sto­re fag­grup­per har reelt ingen mulig­hed for at teg­ne løn­for­sik­ring

Græken­land: Vio.Me-arbejdernes kamp for et sam­fund uden che­fer

En mil­li­ard til dig, dig og dig – men hvor kom­mer pen­ge­ne fra?

Hvi­derus­sisk præ­si­dentvalg er ble­vet over­ra­sken­de inter­es­sant

Næsten 20 års poli­tik med skat­te­let­tel­ser har slå­et fejl

Hvad er det der sker I Port­land?

Nej til kon­tant beta­ling i bus­ser­ne

Cor­o­na rej­ser det sto­re spørgs­mål om ‘ret­ten til livet’

Demon­stra­tion for­an byg­ge­ri i Hede­hu­se­ne – igen

Okto­ber Radio: Klas­se­kamp og Ple­je­hjem

”Hvis gader? Vores gader!” – Poli­tiof­fen­siv mod Bla­ck Lives Mat­ter gade­pro­tester­ne i USA, Ore­gon

Kul­tur­for­slag: Ud af intet – Tysk dra­ma-thril­ler

Over­greb i og på ældreplej­en

Over­greb i og på ældreplej­en

Det hal­ter i ældreplej­en

RFO Fon­den ned­læg­ges – pen­ge­ne gives til Stre­et Lab

Slagt­nin­gen af efter­løn­nen – også en del af “Vel­færds­for­li­get”

Fir­ma ejet i skat­te­ly på EU’s sort­lis­te har fået 58 mil­li­o­ner kro­ner fra hjæl­pe­pak­ker

Bag om Trumps føde­ra­le oprust­ning mod Bla­ck Lives Mat­ter

Chauf­fø­rer­ne er utryg­ge ved igen at skul­le mod­ta­ge kon­tan­ter

Om Josef Hel­lers roman Punkt 22

Demon­stra­tion imod plat og svin­del – 4. august ved Dansk Tota­len­ter­pri­ses byg­ge­ri

Bolig­man­gel akut for de stu­de­ren­de: støt bor­ger­for­sla­get “Ophæv ghet­to­loven”!

Lene råber højt om omsorgs­svigt af psy­kisk syge

Vi kræ­ver arbej­de og pen­sions­al­de­ren sat ned

Sor­te aftryk på Grøn Pagt: EU-kom­mis­sio­nen holdt 151 møder med indu­stri­en om kli­ma­plan

Man­gel på sol­da­ter

Nye mas­sse­fy­rin­ger i luft­hav­nen

USA og NATO spil­ler kina­skak

Fire fag­for­bund i alli­an­ce for vær­dig til­ba­ge­træk­ning

Præ­si­dentvalg i Hvi­derusland: Kan­di­dat­lis­ten er klar

Livet efter kri­sen

L. A. Rings Ven­ner viser udstil­ling af Sigrid Käh­lers arbej­der

Til de, der ufortrø­de­nt kæm­per vide­re

Uhyr­lig­he­der i Deut­sche Bun­des­bank og EU

Ny model for arbejds­for­de­ling på vej – med for­rin­ge­de overenskom­ster?

Stormø­de i pro­test mod høje­re pen­sions­al­der

Geor­ges Abdal­lah – den længst sid­den­de poli­ti­ske fan­ge i Frank­rig

Stop Bol­so­na­ro

SOSU-per­so­na­let har strej­ket for bed­re ple­je­hjem

Fol­ket og eli­ten – set fra et fabriks­gulv

Boy­kot turi­strej­ser til apart­heid-Isra­el – OBS: Emd­rup

Isra­el-Palæsti­na: Vi skal hand­le nu!

Hotel­ler­ne lider, hjælp kun­der­ne til et hote­l­op­hold

15 år efter Pier­re Broués død

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 15 – 2020 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

EU-gæld bety­der mere magt til Uni­o­nen

Der er udsigt til stor man­gel på SOSU’er

Udkants-Aar­hus, mis­brug og den for­ud­si­ge­li­ge cyklus af død

Kor­rö folkmu­sik­festi­val digi­tal

Nica­ragua: Fol­ke­op­stan­dens inter­na­tio­na­li­ster – et inter­view

Per­spek­ti­ver for soci­a­lis­me

“Det skal kun­ne beta­le sig at arbej­de”

EU-par­la­men­tet for­ka­ster grøn­ne bud­get­for­slag

USA’s uden­rigs­mi­ni­ster mødt af pro­te­ster

Fag­ligt aktiv anker hus­båd-sag mod mil­li­ar­dær

Dansk impe­ri­a­lis­me under to her­rer

Yan­kee go home!

Havan­na genåb­ner i 1. gear og Cubas øko­no­mi får et ‘los bagi’

Mod­stan­dens frø: Palæsti­nen­si­ske bøn­ders kamp mod annek­te­ring og pan­de­mi

Nyt EU-bud­get koster Dan­mark ekstra 31 mil­li­ar­der kro­ner

Hver tred­je unge hjem­lø­se har været anbragt i barn­dom­men

Dan­mark i krig i Vestafri­ka

Hej tyk-alli­e­re­de

Røgslør over EU-for­hand­lin­ger

Bal­ti­ske ngo’er: Træ­bio­mas­se til Dan­mark øde­læg­ger vores sko­ve

Nej til neds­lid­ning!

Replik: Hvad skal vi leve af – og den tred­je vej til soci­a­lis­men

Anmel­del­se: Judith But­lers bog om Orde­nes vold kom­mer lige til tiden

Frem mod OK21

Mad­pak­ker til revo­lu­tio­nen? Føde­va­re­pro­duk­tio­nen, kli­ma­trus­len og natu­ren

GIT­MO fra 2005 – Doku­men­tar­film om Guantá­na­mo

Mel­lem Sha­kespea­re og coun­try­mu­sik­ken – en anmel­del­se af Bob Dylans nye album

Soci­a­lis­me i Dan­mark

690 mil­li­o­ner sul­ter, selv­om der er mad nok

Hagia Sop­hia skal ikke gøres til et poli­tisk instru­ment

Ukrai­ne: Arbej­der­nes ret til at orga­ni­se­re sig er under angreb

Dan­ske dyre­rett­tig­heds­or­ga­ni­sa­tio­ners face­book­si­der prop­pet med vold­som anti-asi­a­tisk racis­me

Revo­lu­tio­nær som­mer­lejr skudt godt igang

Tre mad­po­li­ti­ske reflek­sio­ner i lyset af cor­ona­kri­sen

Hvor­dan jødi­ske soci­a­li­ster kæm­pe­de for at stand­se pogro­mer­ne under den rus­si­ske bor­ger­krig

Gramscis leven­de tan­ker

Nej til atom­vå­ben – Husk Hiros­hi­ma!

Cement­gi­gant får mil­li­o­ner til at lag­re CO2

Pen­sions­al­der fokus – Hvor skal vi hen du?

Sta­tus efter det pol­ske præ­si­dentvalg, 2020

Hiros­hi­ma bræn­der sta­dig

Uber beta­ler bøde på 25 mil­li­o­ner kro­ner

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 14 – 2020 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

Kreds­le­der i Stram Kurs: Cor­o­na-kon­spira­tions­te­o­ri­er og ven­skab med nazi­ve­te­ran

Bekæm­pel­se af bureau­kra­ti­ske meto­der – En inte­gre­ret del af den ide­o­lo­gi­ske kamp

Fra Japan til EU: Mega­kon­ti­nen­tet sover ikke mere

Reg­nin­gen for EU-med­lem­ska­bet sti­ger – Nye skridt i udvik­lin­gen af monopo­ler­nes uni­ons­stat

Pode­mos – en sta­tu­s­op­gø­rel­se

Hvor­dan det fasci­sti­ske oligar­ki fik rege­rings­mag­ten i Boli­via

Kapi­ta­len har en plan – en kli­ma­plan

Anti­ka­pi­ta­li­stisk poli­tik i en covid-19-tid

Lenin var med til at ændre histo­ri­en

Impe­ri­a­lis­men i den antro­po­cæ­ne tidsal­der

Aar­hus: Opta­gel­ser fra vir­ke­lig­he­dens system­s­vigt

Kul­tur­for­slag: Àga – spil­le­films-dra­ma fra 2018 

Luk­ket Land: Gen­tof­te-ghet­to­er tru­er grund­la­get for vores vel­færds­sam­fund

”Den pol­ske kvin­de­be­væ­gel­ses stør­ste mod­stan­der er kir­ken ”

Kam­pen mod Bal­tic Pipe-gas­led­ning optrap­pes

Pårø­ren­de og fag­folk: Rå øko­no­mi­sty­ring ska­ber gro­bund for rå behand­ling af ældre

Dan­sker­ne ønsker lave­re pen­sions­al­der

Eks­pert adva­rer: USA vil ram­me Kinas han­del med fle­re sank­tio­ner

Kri­tik af pri­va­ti­se­ring i affalds­for­lig prel­ler af på Enheds­li­sten

Nej til isra­elsk annek­te­ring af palæsti­nen­sisk jord på Vest­bred­den

EU’s vej­pak­ke ende­lig ved­ta­get

Paki­stan: Vores inter­na­tio­na­lis­me skal være anti­im­pe­ri­a­li­stisk

Job­cen­tre brød for­bud mod akti­ve­ring

Bri­tisk dom afvi­ser at udle­ve­re Venezu­e­las guld til Madu­ros rege­ring

Mang­ler der kok­ke i Dan­mark?

HUM­rå­det støt­ter stu­den­ter­pro­te­ster i Paki­stan! – #Say­No­ToOn­li­neClas­ses

HUM­rå­det støt­ter stu­den­ter­pro­te­ster i Paki­stan! – #Say­No­ToOn­li­neClas­ses

For­bud mod nazi – gør som Fin­land

Lyk­ken er en plan­te

Ukrai­nes høj­re­ra­di­ka­le kræf­ter udfor­drer stat og sam­fund

Krav til EU: Reagér mod arbej­der­fjend­sk lov i Ukrai­ne

Isra­els annek­tions­plan er en ”krigs- erklæ­ring mod palæsti­nen­ser­ne”

Cuban­ske Linn og hen­des venin­de snak­ker til den lyse mor­gen

Fæl­led­kam­pe, kamp­fæl­ler

Men­ne­ske­han­del og svin­del flo­re­rer i euro­pæ­isk vejtrans­port

Den næste pan­de­mi kan have svi­net som vært

Stort diplo­ma­tisk og poli­tisk pres på Isra­el

Græken­lands rege­ring vil begræn­se ret­ten til at demon­stre­re

Revo­lu­tio­nen er et kon­kret spørgs­mål – Reflek­sio­ner i lyset af den domi­ni­kan­ske erfa­ring

Nord Stream 2 og de nye ame­ri­kan­ske sank­tio­ner

Afslut­ten­de reso­lu­tion fra den Øko­so­ci­a­li­sti­ske Kon­fe­ren­ce for Kli­ma­ret­fær­dig­hed

Tysk for­mand­skab sæt­ter kurs mod mere EU

Høj­re­ra­di­ka­le ter­r­o­ri­se­rer poli­ti­ske mod­stan­de­re i Ukrai­ne

For­sker: Poli­ti­et bør efter­for­ske racis­men i mor­det på Born­holm

Akti­vi­ster blo­ke­rer Bal­tic Pipe ved Lil­le­bælt

USA sen­der krigs­ski­be til Det Syd­ki­ne­si­ske Hav

Lenin: Finans­ka­pi­tal og ultraim­pe­ri­a­lis­me

Den­nis Kri­sten­sen: Frit lej­de til dag­pen­ge­ret under cor­o­na­en ska­ber A- og B-ledi­ge

Med soli­da­ri­tet kan kli­ma­et red­des – et nyt prin­cip til for­de­ling af kli­ma­byr­den

Foto­repor­ta­ge: Stop annek­te­rin­gen af Palæsti­na-demo

Epi­de­mi­er før og nu

Fag­for­e­nings­fjend­sk lov på vej i Ukrai­ne

181.205 ledi­ge til­meldt på Job­net

1500 demon­stre­re­de for Palæsti­na og mod Isra­els annek­sions­plan

Pen­sions­op­gør lurer til efter­å­ret

Stop Annek­te­rin­gen af Palæsti­na 2020 – vide­orepor­ta­ge fra demon­stra­tion 4. juli

Klas­se­sam­fun­det i det neoli­be­ra­le EU under cor­ona­kri­sen

Stor hotelkæ­de i skat­te­ly får 66 mil­li­o­ner kro­ner i cor­o­na-støt­te

67 lan­de for­sva­rer FN’s krigs­for­bry­der­dom­stol mod USA-angreb

Man­ge pro­te­ster glo­balt mod Isra­els plan om annek­sion

Kon­tra­re­vo­lu­tio­nens peri­o­de lig­ger bag os

Sudans revo­lu­tion ved en kor­s­vej – et år efter Omar al-Bas­hirs fald