Du har et valg, Met­te

Fag­be­væ­gel­se fryg­ter sta­dig EU-mind­ste­løn

Kli­maak­tion for­an Stats­mi­ni­ste­ri­et: “Hører du efter, Met­te?!”

Vaske­ko­nens søn 2

Yahya Has­san ski­der på os, og vi fortje­ner det

Dan­ske Ter­ma sco­rer kamp­fly-ordre på en halv mil­li­ard

Mor­ten, Marie og revo­lu­tio­nen

Ver­dens fat­ti­ge skal finan­si­e­re Dan­marks kli­ma­bi­stand

Ung foto­graf : Hvem skal bestem­me udvik­lin­gen på Aar­hus Havn?

Bred med­lem­s­de­mo­kra­ti­et ud

Bør­ne­ne skal hjem

Du kan selv være et mis­for­hold

Er Trump util­sig­tet igang med at over­gi­ve Mel­le­mø­sten til Kina og Rusland?

EU’s kli­ma­po­li­tik: 42 af Dan­marks stør­ste virk­som­he­der er fri­ta­get fra CO2-afgif­ter

Spæn­din­ger mel­lem USA og Iran får våben-aktier til at sti­ge

Løn­for­sik­ring: et tve­æg­get sværd?

Om den nye rege­ring i Spa­ni­en mel­lem PSOE og Pode­mos

Ansvar­li­ge poli­ti­ke­re vil­le stop­pe udhulin­gen af dag­pen­ge­ne

Palu­dan-akti­vist dømt for trus­ler

2020: Fæl­lesi­ni­ti­a­ti­vet mod Racis­me

For­lig om lov­be­stemt mind­ste­løn stop­per ikke løn­dum­ping på lan­de­ve­je­ne

Det iran­ske regi­mes under­grunds­net­værk i Mel­le­mø­sten

Modi er måske alli­ge­vel gået for vidt den­ne gang

USA-dro­ner dræ­ber iransk gene­ral,  mens oprø­re­ne i Mel­le­mø­sten fort­sæt­ter

For­hand­lin­ger på trans­por­t­om­rå­det skudt i gang

Fug­lens sang

Ny afta­le sik­rer mind­ste­løn for chauf­fø­rer

EU støt­ter fort­sat væl­tet par­la­ments­for­mand i Venezu­ela

Min­de­ord: Ib Roslund blev 52 – han bisæt­tes i dag

Fran­ske pen­sions­strej­ker fort­sæt­ter

Gaza 2020: Bryd belej­rin­gen

Kri­se for EU’s øko­no­mi­ske dok­trin – EU sæt­ter kurs mod poli­tisk uni­on

Dansk Bolig­byg skær­per kon­trol på omstridt byg­ge­plads

Bør­ne­magt har fød­sels­dag. Hur­ra!

Blå par­ti­er blo­ke­rer for mind­ste­løn på trans­por­t­om­rå­det

Justits­mi­ni­ster tier om ter­r­or­vur­de­ring

Kli­maak­ti­vi­ster søsæt­ter “Ope­ra­tion Kli­ma­hand­ling”

OK-krav om fle­re pen­ge til ’fritvalgs­ord­ningn’ dæk­ker over de reel­le krav: 30-timer og lave­re pen­sions­al­der for alle

Grim­me ned­skyd­nin­ger

“Solei­ma­ni var en mor­der – lige­som sin chef”

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 1 – 2020 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

Isra­el bistod USA med dra­bet på iransk gene­ral

Søn­der­borg Kom­mu­ne afvi­ser kri­tik fra Søren Thom­sen

Stop kur­sen mod krig – Soli­da­ri­tet med den iraki­ske og iran­ske befolk­nings kamp for fri­hed!

Ira­ne­re for­sæt­ter pro­tester­ne

Tid til Fred udta­ler: Ingen krig mod Iran! Træk de dan­ske trop­per per­ma­nent ud af Irak!

Nyt fir­ma uden overenskomst på Dansk Boligbyg’s plads i Tikøb­ga­de

Hvad er ekstremt?

Virk­som­he­ders kli­ma­p­lat skal stop­pes

Nog­le poli­ti­ke­re får for man­ge chan­cer

“The Cave” – og vest­lig arro­gan­ce

Faner hjæl­per trans­port­for­hand­le­re på vej til OK20

For­e­ning kører rets­sa­ger for syge, der er klemt af syste­met

Et varmt efter­år for de tyske arbej­de­re: Vi har brug for mas­si­ve reduk­tio­ner i arbejds­ti­den

For­døm USA’s snig­mord på den iran­ske gene­ral – Opbyg soli­da­ri­te­ten med oprø­rer­ne i Irak, Iran og USA!

Okto­ber Radio: De dan­ske trop­per skal hjem – et poli­tisk og rets­ligt opgør med dansk krigs­po­li­tik er nød­ven­digt

Bag split­tel­sen i Awa­mi Wor­kers’ Par­ty

Trump og det tom­me rum

Kvin­der­nes krav til OK20: 30 timers arbejds­u­ge og høje­re løn – arbej­de og fami­li­e­liv skal hæn­ge sam­men

Den Østjy­ske Mil­li­onby

Val­get i Stor­bri­tan­ni­en – ana­ly­se og per­spek­ti­ver

Køns­ste­reo­ty­per i skæ­ret fra DR’s fal­los­bål

Det sto­re grøn­ne håb – Dan­marks nye kli­ma­lov

Læn­ker sig til Fol­ke­tin­get i pro­test mod Elle­bæk

Søn­der­lem­men­de kri­tik af Dan­mark fra Tor­turko­mité

Sådan kre­e­rer våbe­nin­du­stri­en flygt­nin­ge

De dan­ske sol­da­ter skal træk­kes hjem fra Irak

Lær­lin­ge til fæl­les kamp: Høje­re løn og 30 timers arbejds­u­ge

Pro­te­ster mod USA’s angreb på iransk gene­ral i Irak

Yaz­da­nis Kara­va­ne #2 – Dra­bet på Solei­ma­ni

Med­lem­mer­ne vil have fle­re pen­ge på fritvalgs­kon­to­en

Året ind­ledt med en pen­sions­al­der på 66 år

Irak: ”Befolk­nin­gen vil selv beslut­te, hvor­dan de vil leve”

Træk de dan­ske trop­per hjem – og Dan­mark ud af NATO!

Rege­rin­gen igno­rer Iraks krav om at træk­ke sol­da­ter hjem

Man glem­mer den men­ne­ske­li­ge for­tæl­ling om kli­m­af­lygt­nin­ge­ne

NOAH kræ­ver ind­sigt i indu­stri­ens lob­byis­me

At bede til en gud er spild af tid

Austra­li­ens pro­fitdrev­ne dom­me­dag

De for­ban­de­de og min­dre her­oi­ske år

Unge invi­te­rer til fag­lig fre­dags­bar for høje­re lær­lin­ge­løn ved OK20

Opfor­dring til hur­tig hand­ling mod USA’s krig i Iran

Vi husker!

OK20 skudt i gang på indu­stri­ens områ­de

Grund­la­get ryster under dan­ske sol­da­ter i Irak

Del­ta­ge­re i fane­borg kræ­ver et OK-løft, der kan mær­kes

Fransk kom­mu­nist: “Der er stor poli­tisk vil­je til at knæk­ke Macron”

CO-indu­stri: Der er råd til en god overenskomst

Lad os nu gå til stå­let

San­ge om Mer­vær­di #16 – Øko­no­mi­en og Vir­ke­lig­he­den

Et mord og en krigs­hand­ling

Tag sprin­get: Kom med på Rød og Revo­lu­tio­nær Som­mer­lejr!

Lad ikke Met­te Fre­de­rik­sens nytårs­ta­le dræ­be håbet!

Hvad er en stolt soci­al­pæ­da­gog?

Om USA’s drab – en ulov­lig krigs­hand­ling

Støt­te­par­ti til rege­rin­gen: For­be­red til­ba­ge­træk­ning i Irak

Om lik­vi­de­ring udført af USA og dens far­li­ge kon­se­kven­ser

Opfor­dring til den dan­ske rege­ring

En velaf­ret­tet ven­stre­fløj

Dan­ske trop­per må træk­kes ud af Irak nu!

Holo­caust-benæg­te­re og anti­se­mit­ter akti­ve i Stram Kurs

Kon­flikt­for­sker: USA bry­der fol­ke­ret­ten med atten­tat i Irak

Resul­ta­ter i OK20 kan kun ska­bes nede­fra!

Rege­ring udsky­der beslut­ning om ban­ku­ni­on

Iran – USA: Dra­bet på gene­ral Qasem Solei­ma­ni

Inter­na­tio­nal Soci­a­list Ten­den­cy: Stop Trump – Nej til krig mod Iran

Mere mado­lie til biler­ne ska­der kli­ma­et

SF og Enheds­li­sten klar til at træk­ke sol­da­ter hjem fra Irak

Ikke kun bør­ne­nes mini­ster

Ud med tro – ind med reli­gions­hi­sto­rie

Boli­via går til valg den 3. maj

325 børn dømt i Ung­dom­skri­mi­na­li­tetsnævns før­ste år

USA og Iran: to ter­r­or­sta­ter bekri­ger hin­an­den

CO-indu­stris for­hand­le­re mødes med fane­borg

USA og NATO ud af Irak! – De dan­ske trop­per skal træk­kes hjem nu!

Akti­vi­ster blo­ke­rer dansk-polsk fos­sil­gas­led­ning

Udbrud #9 – Bevæ­gel­se og for­an­dring

Eksilå­re­ne #4 – Gå Glip af Svend Brink­mann

Slut med arbejds­gi­ver­po­li­tik – Kapi­ta­len skal beta­le! Enheds­plat­form for fæl­les kamp

Kapi­ta­lis­mens kri­se­tegn

Ame­ri­kan­ske arbej­de­re har intet ude­stå­en­de med iran­ske arbej­de­re – Ingen blod for Trumps trus­ler!

Met­te Fre­de­rik­sen giver EU jule­ga­ve på 338 mil­li­ar­der

Søren sul­te­strej­ker i pro­test mod Søn­der­borg Job­cen­ter

Litau­isk hånd­vær­ker bekræf­ter mistan­ke om under­be­ta­ling

Cubas øko­no­mi vok­se­de i 2019

Skriv under for fjer­nel­se af gen­si­dig for­sør­ger­pligt for alle

Patien­ter sen­des til pri­va­te når Super­sy­ge­hu­set i Skej­by skal spa­re

Fler­tal kræ­ver kon­trol med tech-fir­ma­ers brug af dine data

Ny rap­port: Rege­rin­gens skæ­ve reg­ne­ma­ski­ne frem­mer motor­ve­je

Kom­mu­ner skal med kort var­sel stå for ny seni­o­r­pen­sion

Nytårskom­men­tar 2020

Alter­na­ti­ver til tvang i Nøjsom­hed

Nytårs­sta­tus 2020

Ufag­lær­te har 4,5 fær­re gode seni­o­r­år end aka­de­mi­ke­re

FN-dom­stol vil under­sø­ge for­mode­de krigs­for­bry­del­ser i Palæsti­na

Fag­for­bund i kampag­ne for høje­re dag­pen­ge

Hyk­le­ri­ets stats­mi­ni­ster

Sto­re for­vent­nin­ger til nye pri­va­te overenskom­ster

Fran­ce: Con­te­xt and per­specti­ves for the pre­sent strug­g­le. A war­ning.

Hæn­der­ne væk fra det øst­li­ge Mid­del­hav – Stop med at puste til ilden i Liby­en!

Op i røven med patri­ar­ka­tet #10 – Den smin­ke­de kapi­ta­lis­me

Omklæd­nings­rum­met #12 – Ski­hop og nær­døds­op­le­vel­ser

Nytår­s­tan­ker 2020

En slags sen­som­mer, i hvert fald i dag

Kun­sten at sam­le trå­de­ne

Vil du over­la­de Jor­dens frem­tid til kapi­ta­li­sti­ske udbyt­te­re?

Min­de­ord: Jon Boie­sen

Et par kom­men­ta­rer og et spørgs­mål

Godt Nytår – og god OK20

Res­sour­ce­for­løb død­sens far­ligt

Leder: Et sporskif­te?

Mini­mums­nor­me­rin­ger

Et men­ne­ske er et men­ne­ske

Løse ansæt­tel­ser bre­der sig i det offent­li­ge

En rul­le med det hele

Ken Loach’s film om løs­ar­bej­de­re

En ny ghet­to­li­ste

10 år med ghet­to­li­sten

Hjælp­som­hed eller grå­dig­hed

Bre­xit vandt val­get

Også der­for Ud af EU

Soci­a­lis­me med kine­sisk sær­præg

Fra viden­ska­bens ver­den

Kine­si­ske jiha­di­ster

Fod­bol­dak­tion

Ukrai­ne pri­va­ti­se­rer jor­den

Chi­les befolk­ning i kamp

Det kor­te egyp­ti­ske for­år

De for­ban­de­de og min­dre her­oi­ske år

Kul­tur­liv

Tag med til Ber­lin og gå mod det kapi­ta­li­sti­ske system

»De fem« cuba­ne­re for­tæl­ler

Par­ti­pro­gram­met #3 – Poli­tisk for­brug

Mili­ta­ri­se­ring gen­nem­sy­rer dansk øko­no­mi

Kur­der­ne og impe­ri­a­lis­men

Et spø­gel­se går gen­nem Euro­pa #4 – Ves­ta­ger og IT-gigan­ter

Bol­vær­ket rundt om det bor­ger­li­ge demo­kra­ti

Kinas “sto­re spring fremad”