Vi kræ­ver, at Zapa­ti­ster­ne til­la­des indrej­se i Frank­rig!

Kro­nik: Antiso­ci­a­lis­men bag ter­r­oren

I de høj­re­ra­di­ka­les sig­te­korn

REN OG SKÆR af Dino Copelj

med i en støt­te­ko­mi­te. Dan fle­re komi­te­er.

OK18: fag­top­pens fal­lit og bevæ­gel­sens styr­ke

Over­svøm­mel­ses­ka­ta­stro­fe: Nu må der hand­les for frem­ti­den!

Uvej­ret midt i Euro­pa sæt­ter kli­ma­et på dags­or­de­nen

Nej til pige­løn – ja til lige­løn!

Om begi­ven­he­der­ne i Cuba: For­svar frem­skrid­te­ne fra den cuban­ske revo­lu­tion

Hav­ne­strej­ker­ne 1982/83 – kam­pens vej

Spæn­den­de som­mer­lejr – Kom med!

Hvad er pri­sen på foru­re­ning, tør­ke og over­svøm­mel­ser

Migran­t­ar­bej­de­re svind­les af EUs stor­bøn­der

For demo­kra­ti­ske ret­tig­he­der, selv­be­stem­mel­se og en demo­kra­tisk over­gangs­re­ge­ring i Hai­ti.

Et lære­styk­ke i kamp – Fra 59 dages strej­ke­kamp i OK-kon­flik­ten 2008

Sve­ri­ge – hvad er bag­grun­den for den par­la­men­ta­ri­ske kri­se?

Kli­ma­for­an­drin­ger – hvor alvor­ligt er det, hvil­ke krav der kan stil­les, hvad kan der gøres

Hånd­lan­ge­ren, der ikke måt­te være med

SOSUhjæl­per: Det er vores alle sam­mens kamp

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 14 – 2021 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

Tids­do­ku. Den fran­ske revo­lu­tion – par­la­men­ta­ris­me ver­sus direk­te demo­kra­ti

Til demon­stra­tion for lige­løn

Arbej­der­klas­sens revo­lu­tion og mod­sæt­nin­ger mel­lem impe­ri­a­list­mag­ter­ne

”Vi skal kæm­pe nu” – fæl­les støt­te­grup­pe for hospi­talsan­sat­te er dan­net

Hai­tis ille­gi­ti­me præ­si­dent Jove­nel Moï­se myr­det

Mulig­heds­vin­du­et – Inter­view med Tho­mas Hyl­land Erik­sen

Kom med i strej­ke­støt­ten! På gaden og i strej­ke­støt­te komi­te­er

Sol­han mas­sa­kren i Bur­ki­na Faso – impe­ri­a­lis­men bru­ger ter­r­or­grup­per mod befolk­nin­gen

Ti grun­de til ikke at støt­te atom­kraft

Nej til den euro­pæ­i­ske mili­tæro­pe­ra­tion Tabuka i Sahel, Afri­ka

Natur­be­sæt­tel­se ryd­des af poli­ti­et

Bak op om sygeple­jer­sker­ne – vig­ti­ge demon­stra­tio­ner i Køben­havn

Klas­se­kamp­ser­fa­rin­ger fra de sto­re fol­ke­strej­ker i 1985 gæl­der fort­sat

Opfor­dring fra ”Kvin­der i Kamp” Brug vores gui­de til at støt­te sygeple­jer­sker­ne

Jøde­ha­de­ren

Baga­ge­ar­bej­de­re i klar mel­ding til SAS-ledel­sen: Vi kræ­ver ord­ne­de for­hold!

Fag­lig blog: Måske skul­le vi andre også gå i strej­ke?

“Pro­test er altid radi­kal og aldrig radi­kal nok”

Maler­ne støt­ter sygeple­jer­sker­ne

Maler­ne støt­ter sygeple­jer­sker­ne

Udvid støt­ten og soli­da­ri­te­ten til strej­ken mod uli­ge­løn og under­be­ta­ling!

Okto­ber Radio: Død kapi­tal og kri­se i for­sy­nings­kæ­den

Andreas Beck Holm: Ni teser om viden­skab og poli­tik

EMEP-Tyr­ki­et: Lad os mødes på gaden og vise, at vi ikke har opgi­vet Istan­bul-kon­ven­tio­nen

Kro­nik: Fra pro­le­ta­ri­a­tets dik­ta­tur til øko­no­misk demo­kra­ti. Om Pel­le Drag­steds bog ‘Nor­disk Soci­a­lis­me’

Strej­ken­de sygeple­jer­ske: -Jeg kæm­per for høje­re løn og for at fast­hol­de mine kol­le­ga­er

Kinas Kom­mu­ni­sti­ske Par­ti fejrer sine 100 år med et histo­risk glans­bil­le­de

Far­vel til en krigs­for­bry­der: Donald Rums­feld over­le­ves af de kri­ge han star­te­de

Soli­da­ri­tet ven­der til­ba­ge efter som­mer­fe­ri­en med kom­mu­nalvalg, Cove­ring Cli­ma­te Now og nye med­lem­s­for­de­le

Soci­a­li­stisk Semi­nar: Hva’ så, Enheds­li­sten?

Nor­disk møde: NATO skær­per våb­ne­ne mod Rusland

Mor­det på Palæsti­na akti­vi­sten Niza Banat for­døm­mes og udstil­ler Abbas selv­sty­rets rol­le

Jan Hoby: I dag er det sygeple­jer­sker­ne – i mor­gen er det jer!

”Alle model­ler er for­ker­te, men det gør dem ikke unyt­ti­ge”

Sygeple­jer­ske-strej­ken kan ven­de kri­sen i ple­je- og sund­heds­sek­to­ren

“Den var ikke gået i Dan­mark.” Har Rock­wool out­sour­cet sin foru­re­ning til West Vir­gi­nia?

DM sva­rer Simon Tøgern: Overenskom­ster er vig­ti­ge – men ikke det ene­ste red­skab i værk­tøjskas­sen

Poli­ti­ke­re – arbejds­gi­ve­re: Prøv med løn!

Strej­ke­støt­te komi­te for sygeple­jer­sker­ne på vej i Ran­ders

Fol­ke­tin­gets vis­sen­grøn­ne tra­fi­kaf­ta­le

Feri­e­læs­ning for bar­fod­s­ø­ko­no­mer

Men­ne­sker der­u­de

Pot pour­ri af skar­pe syns­punk­ter: Racis­me, kli­ma, EU og udrej­se­cen­tre

EU’s land­brugs­støt­te – en gul­dran­det for­ret­ning for de stør­ste, rige­ste og mest foru­re­nen­de bedrif­ter

Var nedskæ­rin­ger skyld i Bre­xit? Inter­view med Thie­mo Fetzer

Soci­a­li­stisk Semi­nar: Filo­sof­fer­nes cafe om ven­stre­fløj­en og iden­ti­tetspo­li­tik

Lynet­te­holm: Sto­re pla­ner og grøn­ne håb

EU svig­ter kli­ma­et og natu­ren

Fle­re motor­ve­je og lang­fin­ger til kli­ma og mil­jø

Myan­mar: Under­grund­skamp mod mili­tær­re­gi­met

Somet­hing rot­ten in the sta­te of gen­der?

I Bra­si­li­en skær­pes kam­pen mod Bol­so­na­ros fol­ked­rab

Mili­tæro­pe­ra­tion Tabuka i Mali er blot et nyt navn for sam­me impe­ri­a­li­stisk krig

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 13 – 2021 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

Sygeple­jer­sker­ne kan vin­de!

Fran­ske akti­vi­ster kræ­ver det isra­el­ske cykel­hold ’Isra­el Start Up Nation’ smidt ud af Tou­ren

Okto­ber Radio: Kapi­ta­lis­mens sam­men­styrt­nin­ger

Et kol­lek­tivt ansvar: Sygeple­jer­sker­ne må ikke efter­la­des på per­ron­en!

Rege­rin­gen, SF, DF og Enheds­li­stens bud­skab til Dan­marks mest sår­ba­re unge: I er ikke værd at hjæl­pe

Revo­lu­tio­nær som­mer­lejr – Kom med!

Boy­kot Isra­el med apart­heid­frie zoner

Nica­ragua: Orte­ga-rege­rin­gen kri­mi­na­li­se­rer oppo­si­tio­nen fem måne­der før val­get

Nyt EU-for­mand­skab er på en demo­kra­tifjend­sk kurs

Tale i Oden­se, fra #enmil­li­ons­tem­mer “I love­de os et løft – men I har smidt os i en grøft!”

Kig­ger du væk, når der sker ska­de i dine rela­tio­ner?

Soci­a­li­stisk Semi­nar: Det prækæ­re arbejds­mar­ked og fag­lig mobi­li­se­ring

Soci­a­li­stisk Semi­nar: Revo­lu­tio­nært arbej­de – hvad gør vi i prak­sis?

Er elbi­ler vej­en til en ”grøn” frem­tid?

Beléms borg­me­ster kan vise vej for den bra­si­li­an­ske ven­stre­fløj

Hvis sygeple­jer­sker­ne opfor­drer til sym­pa­ti­strej­ke er vi parat

Chi­les nye for­fat­ning: Kan vi stem­me os til mag­ten?

Kine­si­ske arbejds­vil­kår:  ”Sover unge” under det nye 996-arbejds­tids­sy­stem?

Fag­top­pens split­tel­ses­for­søg må afvi­ses med øget støt­te til sygeple­jer­ske­strej­ken

Den øko­no­mi­ske respons på kri­sen gav­ner stor­ka­pi­ta­len

Soci­a­li­stisk Semi­nar: Ven­stre­par­ti­et navi­ge­rer i et nyt svensk poli­tisk land­skab

Arbej­der­mu­se­ets nye udstil­ling ‘Akti­vist’

Kon­fronts afslag på forsk­nings­pro­jek­tet ‘PRO­TEST!’

Lærerop­po­si­tion støt­ter sygeple­jer­sker­ne

Soci­a­li­stisk Semi­nar: Palæsti­na i vores hjer­ter

Hvad gør Enheds­li­sten?

Den fran­ske revo­lu­tion del I (1789–1792). Fri­hed, Lig­hed og Bro­der­skab

Kul­tu­ran­be­fa­lin­ger til som­mer­var­men

De blev valgt af års­mø­det

Par­tiof­fen­siv med frem­tids­vi­sio­ner

Plads til at leve – ikke bare over­le­ve

Dansk ver­dens­re­kord i gæld

Tyr­ki­ets rege­ring kræ­ver at Fol­kets Demo­kra­ti­ske Par­ti (HDP) gøres ulov­lig

Kom­mu­ni­st­loven: Det var høj­for­ræ­de­ri

Nazist fra NMR dømt for anti­se­mi­tisk hær­værk

Tred­je år med ghet­to­loven

I Palæsti­na fin­des der ingen freds­tid

Inden for­hand­lin­ger: Alle skal løf­tes ud af fat­tig­dom

Vi støt­ter sygeple­jer­sker­ne hele vej­en

Serie: Arbej­der­be­væ­gel­sens histo­rie. Del 6. Kon­ge­kup og syn­di­ka­lis­mens ende­ligt

Siden sidst

Ny stram­ning af Ghet­to­loven: Udrens­ning af ikke-vest­li­ge og fat­ti­ge

Hit­ler­tys­klands over­fald på Sov­je­tu­ni­o­nen: For­spil­let til den 22. juni 1941

Udrej­se­cen­tre: Det er kon­struk­tio­nen, den er gal med

Film anmel­del­se: Judas and the Bla­ck Mes­si­ah

Okto­ber Radio: Sygeple­jer­sker er klar til kamp

Kort nyt

Sygeple­jer­sker­nes før­ste strej­ke­dag

Sea-Watch kap­ta­jn: ”Det er flygt­nin­ges skæb­ne, der skal stå i fokus …”

Fuld soli­da­ri­tet. Nok er nok. Sygeple­jer­sker­ne har sagt stop!

Vel­færd først – alle på gaden tors­dag den 24. juni!

Ber­lin, Rigaer94: “Let’s figh­ting toget­her against the city of the rich”

Start på sygeple­jer­sker­nes strej­ke mar­ke­res med demon­stra­tio­ner i hele lan­det

Skæv befolk­nings­sam­men­sæt­ning i bolig­om­rå­der: Etnisk pro­blem­stil­ling eller ulig­hed i sam­fun­det?

Tes­fay­es faste hånd eller inte­gra­tion i sam­fun­det af afvi­ste asylan­sø­ge­re?

Gen­nem­brud for ven­stre­fløj­en i Peru

Fat­tig­dom i bør­ne­fa­mi­li­er afskaf­fes ikke med Ydel­ses­kom­mis­sio­nens for­slag

Tyr­ki­et: Par­ti­et HDPs loka­ler angre­bet – Deniz Poyraz er dræbt

Chi­le: Val­get baner vej­en for et nyt land

Sko­le­strej­ker i soli­da­ri­tet med de syri­ske flygt­nin­ge

NATO-top­mø­det 2021: Mili­ta­ri­se­ring af med­lem­slan­de­ne og glo­bal offen­siv

Raci­stisk flygt­nin­gepo­li­tik, intet løft til vel­fær­den, ingen løs­ning for kli­ma­et – byg et soci­a­li­stisk alter­na­tiv

Bære­dyg­tig mili­tans

Kapi­ta­lis­me, refor­mer og bevæ­gel­se: en kom­men­tar til Pel­le Drag­steds ’Nor­disk soci­a­lis­me’

”Vi tager kamp­tø­jet på – det bli­ver en aktiv strej­ke”

Ungarn: Mas­siv pro­test mod kri­mi­na­li­se­ring af seksu­el­le ret­tig­he­der

Nok er nok, sygeple­jer­sker­ne stem­mer nej i flok! Fuld opbak­ning fra de nord­jy­ske byg­nings­ar­bej­de­re!

Ydel­ses­kom­mis­sion: De fat­ti­ge fik en lan­ge næse

Akti­vi­ster til­ba­ge­holdt på vej til Kur­di­stan

Arbej­der- og bon­de­or­ga­ni­sa­tio­ner i Peru kal­der til for­svar for val­get af Pedro Castil­lo

Et frit og selv­stæn­digt Palæsti­na, men hvor­dan?

Pro­te­sten fort­sæt­ter

Fuld tryk på soli­da­ri­te­ten med sygeple­jer­sker­nes strej­ke!

Soci­a­li­stisk semi­nar:  Til­meld dig nu!

Et år med pan­de­mi og øko­no­misk og soci­al kri­se i Ita­li­en – En pan­de­mi­ka­ta­stro­fe med kla­re skyl­di­ge

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 12 – 2021 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

Okto­ber Radio: Hjem­lø­se­bæn­ken der for­svandt

Syrisk sit-in: Det gæl­der deres liv

Valg afholdt i Mexi­co i skyg­gen af 37.000 mord

Soci­a­li­stisk Semi­nar: Diag­no­se­sam­fund, psy­ki­a­trik­ri­tik og klas­se­kamp

Åbn græn­ser­ne: Flygt­nin­ge er vel­kom­ne her

Portu­gal: Ven­stre­blok­kens udfor­drin­ger med den soci­al­de­mo­kra­ti­ske rege­ring og frem­gan­gen for den yder­ste høj­re­fløj

Voldsidéer #2: Den bar­ba­ri­ske krig mod bar­ba­rer­ne

Soci­a­li­stisk Semi­nar: Lat­i­na­me­ri­ka – har 00’ernes vestrebøl­ge spil­let fal­lit?

Soci­a­li­stisk semi­nar: Grøn­land – på vej mod selv­stæn­dig­hed?

Soli­da­ri­tet med palæsti­nen­ser­nes kamp!

Rege­rin­gens øko­no­mi­ske afta­le med kom­mu­ner­ne: Et ren­dyr­ket nedskæ­rings­bud­get

Der­for NEJ til OK21 mæg­lings­for­sla­get

Revo­lu­tio­næ­re i vores tid

En blomst kan også gro i asfalt – illu­stra­tio­ner af ghet­to­li­vet

Tag med på Den Røde Som­mer­lejr!

Grøn­lands rege­ring siger nej til Dan­marks mili­ta­ri­se­ring af Grøn­land

Leve, leve, leve Palæsti­na!

Akti­vi­ster blo­ke­rer Bal­tic Pipe

Næste bøl­ge af auto­ma­ti­se­ring og kam­pen om arbejds­plad­ser

Isen skrum­per i Ark­tis – kli­ma­ka­os acce­le­re­rer

73 år med etnisk udrens­ning i Palæsti­na – Kam­pen Fort­sæt­ter!

Sid­ste dag i sko­le­fa­brik­ken

Dan­mark er EU’s svi­ne­sti

Foto­repor­ta­ge: Palæsti­na soli­da­ri­tets demon­stra­tion 5. juni mod Isra­els etni­ske udrens­ning

Soci­a­li­stisk Semi­nar: Trump-fascis­men – hvor­dan kan vi for­stå og bekæm­pe den?

Soli­da­ri­tet med de fol­ke­li­ge pro­te­ster i Colum­bia

Stram Kurs-udbry­de­re amok i vold­strus­ler – opfor­dre­de til etnisk udrens­ning

Stop aflyt­nin­gen – USA og NATO ud af Dan­mark!

Isra­el fort­sæt­ter sin vold mod palæsti­nen­ser­ne, men står over­for en ny vir­ke­lig­hed

#EnBlandt­Os – #Mee­Too i DK. Hvad har ryk­ket sig? Hvad er næste skridt?

Spræng ram­mer­ne! – For en bed­re frem­tid!