Dele­te Your App

Isra­el – Palesti­ne: Not a Fair Fight.

The Sca­le of the Pro­blem

Løn­kro­ner på vej til udsta­tio­ne­re­de spa­ni­e­re

Tre fag­for­bund for­la­der ny hoved­or­ga­ni­sa­tion

A Gre­en New Deal Needs to Fight US Mili­ta­rism

Isra­el sen­der 1000 sol­da­ter til Hon­du­ras

1. maj på Den Røde Plads: Soli­da­ri­tet med Venezu­e­las arbej­der­klas­se og folk

Nye Bor­ger­li­ge-med­lem fan­ta­se­rer om mis­sil­regn over flygt­nin­ge: “Bed­re end sex”

Det vil de stør­ste par­ti­er i Syd­afri­ka

Vi gør det selv’ DIY tat­to­ove­rin­ger i den Køben­havn­ske under­grund

Femi­nism and eco­lo­gy: the same strug­g­le?

When the Par­ty Mimi­cs Face­book

“Løk­ke eller kaos”

8. mai

100.000 kro­ner til Fol­ke­be­væ­gel­sen mod EU

DRØM­MER I GREN­SELAND

Ikke «sven­ske til­stan­der»

Vars­ler om kri­ti­ske for­hold

God and Mam­mon at Loy­o­la

Gud­løs Ung­dom

Kri­tik af Vor­ding­borgs borg­me­ster

Remai­ners’ Reven­ge?

The Gre­en New Deal Needs Labor’s Sup­port. We Asked Sara Nel­son How To Get It.

Fol­ke­be­væ­gel­se: Nu er det vig­tigt at gå på gaden

David Harvey’s Anti-Capi­ta­list Chro­ni­c­les: Ep.14

Fol­ke­tings­val­get er udskre­vet – Styrk mod­stan­den mod den reak­tio­næ­re poli­tik! Af Dor­te Gre­naa, APK

Eco­no­mic Upda­te: Lawy­ers vs. The System

Last Week’s Local Elections Show a Labour Gover­n­ment Is More Like­ly Than Ever

ANC står til at vin­de val­get trods sti­gen­de ulig­hed

ACFM: Col­lecti­ve Joy

The Con­sequen­ces of For­get­ting

Byg en hær af diplo­ma­ter – ikke sol­da­ter

Kom­mu­ni­sten i kul­mi­ne­by­en

Har Enheds­li­sten skif­tet hold­ning til EU?

EU – lob­byi­ster­nes para­dis

Island­sk band besø­ger Hebron

Revo­lu­tio­nært som­mer­træf: Debat med Lati­fah Adil El-Set, sosu­as­si­stent – Jonas Ørting, sygeple­jer­ske – Alek­s­an­der Haus­child, kok­ke­e­lev – og rap med Line Kat­tepi­ne

Magt­ha­ver­nes grund­lov

Valg i Istan­bul skal gå om

Nazist dømt for trus­ler mod Redox-redak­tør

Ingen hjælp til arbejds­lø­se på lav dag­pen­ge­sats

Pub Wor­kers of the Wor­ld, Uni­te

Arbejds­mil­jø­for­li­get og det kemi­ske arbejds­mil­jø

Kvin­de­kamp 1. maj: For øko­no­misk uaf­hæn­gig­hed og kvin­de­fri­gø­rel­se

Uden­for valg­kamp – dansk krigs­po­li­tik

Mass tea­chers’ stri­ke: “We were afraid parents would be angry; I am plea­sant­ly sur­pri­sed”

Plads til alle og boli­ger til alle

As Long as Guan­ta­na­mo Exists, Trump Has a Tor­tu­re Cham­ber Rea­dy To Use

Her er pan­ser­ne uden ID-num­mer

Mosques Are Being Advi­sed to Increa­se Securi­ty and Expect Hate Cri­me During Rama­dan

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 9–2019 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

San­ctions Are Mur­der

– Regje­rin­ga har bestilt envei­s­bil­lett til Brus­sel. Brem­se­ne må set­tes på!

Tæn­ket­ank: EU for­rin­ger ikke vel­fær­den

Ben­ch­mark

Blan­der seg i føde­sak

Krit­t­hvitt i redaksjo­ne­ne

– Sam­fun­net er knekt

Tale til 1. maj 2019

Tech Wor­kers Are Wor­kers, Too

Tag mag­ten til­ba­ge – Dan­mark skal ud af EU!

Den rus­si­ske fredstrus­sel?

Fire ud af ti euro­pæ­e­re drøm­mer om revo­lu­tion

The Buil­ding Tor­ched at Hig­hlan­der Was Whe­re Team­sters Bir­t­hed a Histo­ric Wildcat Stri­ke Wave

Få arme­ne ned, hr. finans­mi­ni­ster

Uber Is a Scam

Hal­løj i Fæl­led­par­ken – 1. maj 2019

Soci­a­li­stisk byplan­po­li­tik II

HK besø­ger 1000 pri­va­te arbejds­plad­ser

Valg­lus­sing til kon­ser­va­ti­ve i Eng­land

Sul­te­strej­ken har knæk­ket Erdo­gans magt­mo­nopol

Isra­el ind­går våben­hvi­le i Gaza

Ben at gå på

En reel løs­ning for neds­lid­te

Paro­di på demo­kra­ti – Af Kar­sten Jonas­sen

Skur­ken arbej­der på tin­ge!

Israel’s Insi­der Radi­cal

DE TYK­KES BEFRI­EL­SES­FRONT fyl­der 13 år

Gilets Jau­nes still figh­ting

Kno­ck It Down

Lad RP bli­ve gni­sten: Sam­men mod diskri­mi­na­tion, racis­me og fascis­me!

Nu kom­mer kla­ge­stormen

Demo­kra­ti, den grund­lov­gi­ven­de for­sam­ling og udfor­drin­ger med et system­skif­te

PRO­TE­INJAKT I BAR­RIO­EN

Nord og ned

Tek opp kvin­ne­kam­pen

Sav­ner sannhet i metoo

Fag­be­væ­gel­sen fejrer 8 timers arbejds­dag

Hvad poli­ti­et siger uden at sige det

I hand­le­de ikke i tide

Game of Thro­nes’ Real Her­o­es Are the Pea­sants

Africa’s Road to Demo­cra­cy

Why New York’s Tene­ment Muse­um Wor­kers Deci­ded to Uni­o­nize

No U.S.-Guaido Coup — Let Venezu­elans Deci­de!

We con­demn the fascist coup and deno­un­ce wage preca­rious­ness on 1 May 2019

We reject the attemp­ted mili­tary coup by Guaidó, López and their impe­ri­a­list part­ners. May the discon­ten­ted peop­le not fall into the trap of the coup plot­ters!

Per­nil­le Grum­me-Kunst­ne­re for Fred – 1. maj tale på Den Røde Plads

Isted­ga­de over­gav sig aldrig

100 år sidan 4. mai-rørsla i Kina

100 år sidan 4. mai-rørsla i Kina

Howard Zinn on How Karl Marx Pre­di­cted Our Wor­ld Today

Peter Wes­ter­mann: Stem for lige­stil­ling – ikke for et køn

For the love of win­ning: an open let­ter to Extin­ction Rebel­li­on

Rea­ding Karl Marx in Bei­jing

Nye akti­vi­ster kan star­te her

Art for the 99 Per­cent

Dan­ske kul­tur­folk opfor­drer: Boy­kot Euro­vi­sion!

Ghet­to­lov bety­der nedriv­ning af 3000 alme­ne boli­ger

Pen­sions valg­spin og hyk­le­ri fra alle sider

Sri Lanka: last war­ning (so far)

Kli­ma­for­ske­re giver men­ne­ske­ne skyl­den – og lader kapi­ta­lis­men gå fri

A Femi­nist Move­ment for Us All

The Wrong Way To Defend Later-Term Abor­tions

Barnsley’s Electo­ral Upsets Should Be a Wake-up Call to Anci­ent Labour Coun­cils

Dine og mine »men­ne­skeplig­ter«

Sti­ck With Ber­nie

Fol­kedom­stol

Fore­slår tak på tryg­der

Salsa, blod, tårer

Vil stan­se bibli­o­tek-utleie

Toward Cli­ma­te-Cata­lyzed Soci­al Trans­for­ma­tion?

Demo­kra­ti­et og rus­si­ske trol­de

“Revo­lu­tio­nary Cyc­les Are Con­tagious”

Dec­ar­bo­ni­se by 2050? – Not Good Enough

Et fasci­stisk spø­gel­se går gen­nem Ita­li­en

USA pro­du­ce­rer nye mis­si­ler

Class Rules Eve­ryt­hing Aro­und Me

Seni­o­r­pen­sion bekym­rer arbejds­gi­ve­re

Euro­pæ­i­ske lan­de med på Kinas sil­ke­vej

Pres­sens tap­te ære

Kata­ly­sa­tor #9 – A batt­le of giants? Zizek vs Peter­son

Pete See­ger – en evig figh­ter

Hver dag er en kamp­dag

Mød Dami­en Per­rot fra De Gule Veste

1. maj 2019 i bil­le­der

Hap­py Bir­t­h­day, Pete See­ger

Mar­kedskræf­ter­ne har som can­cer ædt sig dybt ind i vort sam­fund

Poli­ti­et angri­ber ung­doms-demon­stra­tio­ner og beskyt­ter fasci­ster

After the stri­ke of March 8: we con­ti­nue!

Nej til VLAK og SD’s afled­nin­ger – vel­færds­for­li­get må opsi­ges – Ret til fol­ke­pen­sion for alle fra 65 år!

Rina Krøy­er på Rød 1. maj i Oden­se: Vi leje­re næg­ter at accep­te­re AFVIK­LINGs­pla­nen for Volls­mo­se

SAS og pilo­ter­ne eni­ge om ny afta­le

Der er noget HELT galt i Dan­mark!

Stop & Shop Wor­kers Vote to Rati­fy Contract—Although Bene­fits Will Shrink for New Part-Timers

Joe Biden Is Rai­ling Against Hed­ge Fund Mana­gers, But He Has a Long History of Cour­ting Them

The Right Wing’s Anti­se­mi­tism Is Let­hal

Ban­ne­ret som Met­te Fre­de­rik­sens Soci­al­de­mo­kra­ter ikke vil­le se 1. maj

Nyt for­søg på mili­tær­kup i Venezu­ela – vær i bered­skab!

Bri­tish Tabloids Ampli­fied Ter­r­o­rist Pro­pa­gan­da Fol­lowing Christ­church Atta­ck, Ana­ly­sis Finds

Make Eliza­beth War­ren Hate Again

Pro­te­ster ga vann på møl­la

Små­mynt for strøm­m­ing

Domi­nans

Slik røk Guaidós pla­ner

Tre virk­som­he­der ejer land­bru­get

Gilets Jau­nes aim to rebu­ild demo­cra­cy from below

Det hand­ler om at spar­ke opad – ikke nedad

Joe Biden Is Not a Blue-Col­lar Can­di­da­te

Fag­for­e­ning for­sva­rer sig mod beskyld­nin­ger om vold

Arbej­de­ren revo­lu­tio­ne­rer sin avis

Che­sa Bou­din Wants to Trans­form San Francisco’s Cri­mi­nal Justi­ce System

3F kræ­ver overenskomst til hotelan­sat­te

Far­vel til et kom­mu­ni­stisk dag­blad

Klas­se­kam­pens 1. maj 2019 – bil­led­repor­ta­ge fra Den Røde Plads i Fæl­led­par­ken

FN ankla­ger USA for civi­le drab i Afg­ha­ni­stan

BJMF unge kal­der S for pen­sions­hyk­le­re

Far­vel til papira­vi­sen

Poli­ti­blo­ka­de ved Dron­ning Lou­i­ses Bro

Fyret byg­nings­ar­bej­der genan­sat og løn på vej

Kup i Venezu­ela slog fejl

Fre­de­lig anti­fa­sci­stisk demo med børn opløst med poli­ti­vold

En poli­tisk ulv

The Fall of al-Bas­hir: Map­ping Con­te­sta­tion For­ces in Sudan

Making the Gre­en New Deal Real

APK-Fyn 1. maj tale ved Jan Niel­sen – Mun­ke Mose

EU-mod­stan­dens stem­me gør en for­skel i Bruxel­les

There’s Ano­t­her Side to the Opioid Cri­sis

1. maj i Køben­havn: Poli­ti­stat i aktion – Anti­fa­de­mo opløst

Poli­ti­et amok på fre­de­lig 1. maj demon­stra­tion

A Red-Gre­en Mani­fe­sto for the 21st Cen­tury

How UIC Grad Wor­kers Fought the Neoli­be­ral Uni­ver­si­ty Model — And Won

Ulri­ke Mein­hof #femi­nist #jour­na­list #revo­lu­tio­nær

Sex Wor­kers’ Rights Are Wor­kers’ Rights

SLA­GET OM CARA­CAS

Til­litsk­nekk for medi­e­ne

Guaidós spill

64 mill. frå nærings­li­vet

Are You Gon­na Go Huawei? 5G and the Rise of AI Natio­na­lism

Dan­mark i top med brug af pri­vatsko­ler

Høj­re­flø­jens Fort Euro­pa

Sudan: Erklæ­ring om fri­hed og for­an­dring

Save Lat­in Vil­la­ge, It’s Deli­cious

Amne­sty Inter­na­tio­nal sæt­ter poli­ti på kur­de­re