Soli­da­ri­ty with the Alge­ri­an peop­le in their strug­g­le for popu­lar sove­reign­ty! Renais­san­ce of the Alge­ri­an revo­lu­tion!

Fin­ner ikke vei­en ut

Ønsker ny sitat­prak­sis

Takk!

Split­tet om nest­le­der­valg

Auten­ti­ci­tet på nye fla­sker: Hele Dan­marks Ghi­ta-gate

They Never Have Enough Money

Poe­try Is Not Revo­lu­tion

Acti­vists Sue LaG­ran­ge, Geor­gia, for Denying Water, Gas and Electri­ci­ty to Undo­cu­men­ted Immi­grants

Inter­view: Pamela Ander­son om optø­jer­ne i Euro­pa

Can’t Pay, Won’t Pay

Stærk mod­stand mod tæt bebyg­gel­se i Char­lot­ten­lund

Bre­xit, far­ce and the Lexit left

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 6–2019 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

“Insi­de the Game, You Are Still a Com­mo­di­ty”

Dan­marks lækre­ste skældsord

Sen­ding in the Troops

The Public, Not the Tory Par­ty, Must Deci­de Britain’s Next Pri­me Mini­ster

Til den bor­ger­li­ge pres­se

Ven­stre­fløj ude­luk­ket fra at stil­le op

Vil træk­ke lod om tvangs­flyt­nin­ger

På job med en bus­chauf­før

3F og for­e­nin­gen DPT mødes med Fyn­bus

Com­pu­ter­spil – en poli­tisk kamp­plads

Neder­lan­de­nes under­gang

Eksilå­re­ne #9 – Pel­le Ero­bre­ren

Soci­a­li­stisk Påske­se­mi­nar: Iden­ti­tetspo­li­tik og klas­se­kamp

Soci­a­li­stisk påske­se­mi­nar: Racis­mens spø­gel­se går igen

Why You Shouldn’t Listen to Self-Ser­ving Opti­mists Like Hans Ros­ling and Ste­ven Pin­ker

– Har ikke lært

Fryk­ter hat i valg­kam­pen

Folk tør knapt gå ut

Vik­tig jobb

Må be om rus­sisk red­ning

Lær­dom

Atom­mak­te­ne split­tes mer

Ber VG slip­pe andre til

Vi yder over evne og nyder efter che­fens behov

Pro-Kur­dish HDP fights an uphill batt­le in Tur­key elections

A Healt­hca­re Indu­s­try Built on Pre­ma­tu­re Death

Sam­men­hold under OK20 er både nød­ven­digt og muligt

What the Show Tri­als Show

Don’t Join the Euro, Join the Euro-Shan­ly Move­ment

The Tory Cri­sis That Dare Not Spe­ak Its Name

A Hund­red Net­a­ny­a­hus

Oprø­ret der ikke vil dø

Let Chel­sea Go

Kam­pen om Indi­ens mil­li­ar­der (del 3): I lom­men på USA

Paki­stan: after 8 March, soli­da­ri­ty with the orga­nizers of the Aurat Aza­di Mar­ches and Aurat Mar­ches

Bor­ger­lig accept af soci­al dum­ping

Boycott, Dive­st­ment and San­ctions (BDS)

Start­hjælp fik ikke fle­re i job

Cras­hed: Finanskri­sen, der ændre­de ver­den

NATO-kom­plek­set

Orga­nizing to Win a Gre­en New Deal

Dan­mark må tage skar­pt afstand fra Trumps aner­ken­del­se af Isra­els lan­drø­ve­ri af Golan

Krig er (også) ver­dens stør­ste foru­re­ner

Leder: Tro dem ikke

Grå­di­ge hajer

Flids­præ­mie i ond­skab

The Uncol­lectib­le Bre­cht

Poli­ti­ker­ne bør løse uli­ge­løn

Fryg­ter for at bli­ve neds­lidt

VUC luk­ker i otte byer til som­mer

Fysisk arbej­de sli­der på os

Kun­stig intel­li­gens – noget nyt og far­ligt?

Svæ­re­re at få en egnet almen bolig

Fag­be­væ­gel­sen og EU

Ud af EU

Kapi­ta­lis­mens stra­te­gi­er

Fra viden­ska­bens ver­den

NATO og Mar­tin Lut­her King

That’s Stri­ke One, Ama­zon

De ”fine­ste” våben til salg

Gas­sen, der gik op i røg

Vi er jo alle i sam­me båd

USA’s histo­rie vendt på hove­d­et

Wil­li­am Mor­ris – desig­ner, for­fat­ter og soci­a­list

Mord, aids og post­ko­lo­ni­a­lis­me

What the New Deal Can Teach Us About a Gre­en New Deal

Bla­ck Women, Let Your Anger Out

Eco­no­mic Upda­te: Ana­lyzing Fascism Today

What is the Rank-and-File Stra­te­gy, and Why Does It Mat­ter?

Vi er ikke bal­la­de­ma­ge­re, Frank

Fort­sat nej til monopo­ler­nes EU – Dan­mark skal ud!

Nega­tiv omta­le af dansk svi­ne­pro­duk­tion

The Decli­ne of the Low Coun­tri­es

Whi­st­le­blower­ord­ning i Regions­råd Sjæl­land?

EU er de mul­ti­na­tio­na­le sel­ska­bers lege­plads

Liste N er kampag­ne­klar til EU-par­la­mentsval­get

As War on Yemen Hits the 4-Year Mark, Here’s a Bri­ef History of U.S. Invol­ve­ment

Latest news con­cer­ning Baba Jan

Red Plen­ty? Labour for a Gre­en New Deal

Clo­sing the Rus­si­a­ga­te

Beto O’Rourke Swings and Mis­ses with Wor­king-Class Michi­gan Voters

Kne­b­ler fle­re kunst­ne­re

Godt rustet

FBI-dom styr­ker Trump

Ap val­de Høgre

When Figh­ting Racism Meant Figh­ting Eco­no­mic Exploi­ta­tion

Kam­pen for mil­jø­et er en kamp for demo­kra­ti

The Muel­ler Report Won’t Bring Down Trump

From Tri­ang­le to Gren­fell: two fires that chan­ged eve­ryt­hing

Radio Hakaya — Ran­da: Exploi­ta­tion in Leba­non

Island­sk vin­der­band tru­es med ude­luk­kel­se fra Euro­vi­sion i Tel Aviv

Trump Wants To Make the 2020 Election All About Soci­a­lism. Yes, Let’s.

The Decli­ne of the Low Coun­tri­es

USA aner­ken­der, at Golan til­hø­rer Isra­el

Udvis USA’s ambas­sa­dør

An Uncom­mon Histo­ri­an

Wor­rying About Huawei: Is China Win­ning the G5 Race?

Slut med arbejds­gi­ver­po­li­tik – de rige skal beta­le! Enheds­plat­form for fæl­les kamp

Nej til den impe­ri­a­li­sti­ske trus­sel mod Venezu­ela! Nej til Trump og Guai­dos kup­for­søg! Til for­svar for det boli­va­ri­an­ske folks ret til natio­nal selv­be­stem­mel­se!

Madrid: Op til 180.000 pro­teste­re­de mod sku­e­pro­ces­sen

May risi­ke­rer exit før bre­xit

Sam­ling

Sp vil ikkje gå i takt

Mel­der seg ut i pro­test

The UTLA Victory in Con­te­xt

Til min­de om şehid tekoşer piling

Okto­ber Radio: Hvor­for er NATO ikke ble­vet ned­lagt efter den kol­de krig

IS-fan­ger fin­des og der skal en løs­ning til

Mora­lens vog­ter: Medi­e­mis­bru­get af Koso­vo-kata­stro­fen

Illu­sio­nen om Soci­al­de­mo­kra­tiets gen­fød­sel

Labor Uni­ons of the Wor­ld, Uni­te

E-Votes for the Far Right

Rural Fran­ce in Revolt

Doku­men­ta­tion: Cen­tra­le obser­va­tio­ner i de måned­li­ge OSCE-rap­por­ter om Koso­vo-kon­flik­ten

Akti­vi­sten der afslø­re­de Isra­els atom­vå­be­nar­se­nal

Når mag­ten spil­ler offer­kor­tet

”Se bare hvor­dan det gik i Sov­je­tu­ni­o­nen!”

Hvem gav ordre til mor­det på Mari­el­le Fran­co?

Cana­da in the Age of Wor­king-Class Power

Alt under fem pro­sent til­legg er for dår­lig!

Eco­no­mist Frédéric Lordon’s Let­ter to Emma­nu­el Macron: “Hand Over the Keys”

‘Work Sucks, I Know’: It’s Time We Moved to a Four-Day Week

T. Tra­ven – Soli­da­ri­tet med arbej­der­ne og lat­i­na­me­ri­kas oprin­de­li­ge folk

Reflections on Christ­church

Kli­ma­strej­ken wor­ld wide.

Paul Krug­man Is Wrong About Medi­ca­re for All

Kom­mu­nalt ansat­te slår ring om vel­fær­den!

Akti­vi­ster hjæl­per flygt­nin­ge over alper­ne til Frank­rig

Dan­mark skal ud af EU!

Fin­ding Mari­el­le Franco’s Kil­lers

Here’s All the Times Bran­don Lewis Fai­led to Address Tory Islamop­ho­bia

Har ikke ret­tet fei­le­ne

DSB-ansat­te for­kla­rer stop i ok-for­hand­lin­ger

Må piske egne på plass

Let­ter from New Zealand

Ingen nevnt, man­ge glemt

Gang­syn

Besøg af Petros Mar­ka­ris fra Græken­land

Soli­da­ri­tet med Venezu­ela – For ret­ten til at leve i fred

Insi­de the Demo­cra­tic Soci­a­lists of America’s Big Deci­sion To Endor­se Ber­nie San­ders

The Tori­es’ Islamop­ho­bia Pro­blem

Christ­church ter­ror: How did this hap­pen?

Taking the Fight to CUNY

Sul­te­strej­ke på 131. dag – hvor­for Öca­lan?

Don’t Let Beto O’Rourke Kill Medi­ca­re for All

3F-med­lem­mer vil und­gå gen­ta­gel­se af OK17

Akti­vi­ster anholdt efter kli­ma-aktion

En sand­hed med modi­fi­ka­tio­ner

Inte­gra­tion kan godt gen­nem­fø­res i Dan­mark

Bre­xit udsky­des med 14 dage

En uto­pi

Hol­ger og konen sag­de NEJ til uni­o­nen

Pro­te­ster mod NATO på års­dag

Alle skal have en vær­dig alder­dom

Ti-årig lop­pe sky­der Liste N-valg­kamp i gang

UC for the Many, Not the Few”: Soli­da­ri­ty on the Cali­for­nia Pick­et Lines, In Pho­tos

Cli­ma­te Chan­ge. War. Pover­ty. How the U.S.-China Rela­tions­hip Will Sha­pe Humanity’s Path.

Vi er vil­de, vi er frie – vi er gene­ra­tion Bør­ne­magt!

We End Up with the Disa­ster

“Pay Your Interns Now”

Fryk­ter metoo-back­lash

Metoo og VG

Slik skal gul­ve­ste­ne kues

Gran­sker ­ulyk­ken på nytt

Marx and the demo­cra­tiza­tion of work

Yes, a Plan­ned Eco­no­my Can Actu­al­ly Work

The Case for Ope­ning Our Bor­ders

En evig begyn­nel­se

Ukrai­ne fem år efter maj­dan-oprø­ret

An End to the Dark­ness

Christ­church: Mourn for the dead and fight like hell for the living

A Real Gre­en New Deal Means Class Strug­g­le

Alge­ri­et på vip­pen: Er det ara­bi­ske for­år vendt til­ba­ge?

Soli­da­ri­tet med revo­lu­tio­nen i Sudan!

Kam­pen om Indi­ens mil­li­ar­der (2): Ver­dens­ban­ken æder land­bru­get som et rov­dyr

14. marts – et år efter mor­det: Ret­fær­dig­hed for Mari­el­le!