Time to Bury the Dead

Ingen til­lids­re­præ­sen­tan­ter, ingen tog!

How the Gilets Jau­nes Laun­ched a Move­ment Against Poli­ce Vio­len­ce

Women’s sto­ri­es from the front­li­ne of Sudan’s revo­lu­tion must be told

How to Be a Marxist

Util­freds­he­den vok­ser blandt DSB-med­ar­bej­de­re

Arbej­de­rens nye front­fi­gur er ufag­lært arbej­der

Ten Years Sin­ce the Death of Ian Toml­in­son, the Poli­ce Have Done Not­hing to Regain Public Trust

DSB-ansat­te står uden til­lids­folk

Boli­gen – en men­ne­ske­ret eller et spe­ku­la­tions­ob­jekt?

Okto­ber Radio: Viking Sky skibs­for­lis skyld­tes en system­fejl i til­tro­en til moder­ne tek­no­lo­gi

Loka­la­vis­fest kan ryke

The­resa May kjø­per tid

Opp­rør mot atom­vå­pen

Var­me­re

En moder­ne kapi­ta­lis­me­kri­tik

NATOs jubilæum: En sam­men­slut­ning for fred, sik­ker­hed og fri­hed?

Che Gue­va­ras hæv­ner – histo­ri­en om ”la grin­ga” Moni­ka Ertl

Don’t Belie­ve the Hype: Paying for Medi­ca­re for All Is Simp­le

Is Left Populism the Solu­tion?

Pain­ting Buda­pe­st Red

The River, the Sea, and the Inter­na­tio­nal Heart­lands of Palesti­ni­an Strug­g­le

The City Is Ours

The insa­ni­ty of glo­bal tra­de

Asyl­po­li­tik: Mere af det sam­me – bare vær­re

“We Refu­se to Be Inti­mi­da­ted by Our Uni­ver­si­ty”: the King’s Col­le­ge Acti­vists Figh­ting Back Against Raci­al Pro­fi­ling

From the indi­vi­du­al “me too” to the col­lecti­ve “us too” Me Too: A move­ment for women wor­kers too!

The Cri­ti­cs Rui­ned “Us”

The­resa May Is Hila­rious­ly Bad at Her Job

3F Byg­ge-, Jord- og Mil­jø­ar­bej­der­nes Fag­for­e­ning har udar­bej­det et valg­grund­lag for EU- og Fol­ke­tings­valg

Natu­ren: Bil­lig skidt eller en vær­di­fuld are­al­re­ser­ve?

Da Rus­si­a­ga­te brast sam­men

Bha­gat Singh

Dagens kapi­ta­lis­me skrot­ter helt hver 7. ung

The Media Must Face Up to Its Role in Inf­la­m­ing a Fren­zy Over Rus­si­a­ga­te

Demo­crats Should Fight Trump With Medi­ca­re For All

Tar fra sto­re, gir til små

Fel­les sam­ta­le

Lig­ger an til pro­testvalg

Nord vil ikke ver­ne i nord

After Work?

An Ita­li­an anarchist’s memo­ri­es of the Spa­nish Civil War

De glo­ba­le trus­ler vok­ser – sva­re­ne mang­ler sta­dig

Et år siden Gaza´s “Den Sto­re March For Til­ba­ge­ven­den” star­te­de

Nye Bor­ger­li­ge-med­lem poli­ti­an­meldt for trus­ler

Des­pe­ra­te­ly seeking soci­a­lism

A Design for Life: How Plat­forms Are Weaving Their Way Into the Fabric of Capi­ta­lism

Gam­bling With Your Life

From Marx to Eco­so­ci­a­lism

USA vil under­sø­ge Ruslands invol­ve­ring i Venezu­ela

For­get Your Mid­dle-Class Dreams

Pri­va­ti­sa­tion Is Cre­at­ing Unfair Access to Immi­gra­tion Ser­vi­ces

Stem­mer tel­ler

En kvin­des kamp for sit folks fri­hed

“Madu­ro is unde­mo­cra­tic and Guaidó is a usur­per”

The Real Wor­king Class Is Invi­sib­le to the Media

Nord­kore­ansk mod­stands­grup­pe bag ind­brud på ambas­sa­de

Val­gre­sul­ta­tet i Ecu­a­dor: Frem­gang for ven­stre­kræf­ter­ne

Læger og for­ske­re adva­rer mod det trå­d­lø­se net­værk 5G

Tavs­hed om stor­stilet støt­te­kon­cert for Venezu­ela

Van­dren­de uden­land­ske arbejds­ta­ge­re

KP opfor­drer kom­mu­ni­ster til at orga­ni­se­re sig

Magt­ha­ver­nes mani­pu­la­tion

Kræ­ver soci­al­po­li­tik­ken til­ba­ge

FN er et fredspro­jekt – ikke EU

Enheds­li­sten vil træk­ke EU i en rød og grøn ret­ning

FN ankla­ger Dan­marks rege­ring for at til­la­de hus­le­jestig­nin­ger

Both Chi­ca­go May­oral Can­di­da­tes Claim to Be Pro­g­res­si­ve. Here’s a Clo­se Look Into Their Records.

En gul­dran­det inve­ste­ring i skat­te­me­d­ar­bej­de­re

Japan – mel­lem oprør og til­pas­ning

Omklæd­nings­rum­met #15 – Sport­s­film

Soli­da­ri­ty with the Alge­ri­an peop­le in their strug­g­le for popu­lar sove­reign­ty! Renais­san­ce of the Alge­ri­an revo­lu­tion!

Fin­ner ikke vei­en ut

Ønsker ny sitat­prak­sis

Takk!

Split­tet om nest­le­der­valg

Auten­ti­ci­tet på nye fla­sker: Hele Dan­marks Ghi­ta-gate

They Never Have Enough Money

Poe­try Is Not Revo­lu­tion

Acti­vists Sue LaG­ran­ge, Geor­gia, for Denying Water, Gas and Electri­ci­ty to Undo­cu­men­ted Immi­grants

Inter­view: Pamela Ander­son om optø­jer­ne i Euro­pa

Can’t Pay, Won’t Pay

Stærk mod­stand mod tæt bebyg­gel­se i Char­lot­ten­lund

Bre­xit, far­ce and the Lexit left

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 6–2019 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

“Insi­de the Game, You Are Still a Com­mo­di­ty”

Dan­marks lækre­ste skældsord

Sen­ding in the Troops

The Public, Not the Tory Par­ty, Must Deci­de Britain’s Next Pri­me Mini­ster

Til den bor­ger­li­ge pres­se

Ven­stre­fløj ude­luk­ket fra at stil­le op

Vil træk­ke lod om tvangs­flyt­nin­ger

På job med en bus­chauf­før

3F og for­e­nin­gen DPT mødes med Fyn­bus

Com­pu­ter­spil – en poli­tisk kamp­plads

Neder­lan­de­nes under­gang

Eksilå­re­ne #9 – Pel­le Ero­bre­ren

Soci­a­li­stisk Påske­se­mi­nar: Iden­ti­tetspo­li­tik og klas­se­kamp

Soci­a­li­stisk påske­se­mi­nar: Racis­mens spø­gel­se går igen

Why You Shouldn’t Listen to Self-Ser­ving Opti­mists Like Hans Ros­ling and Ste­ven Pin­ker

– Har ikke lært

Fryk­ter hat i valg­kam­pen

Folk tør knapt gå ut

Vik­tig jobb

Må be om rus­sisk red­ning

Lær­dom

Atom­mak­te­ne split­tes mer

Ber VG slip­pe andre til

Vi yder over evne og nyder efter che­fens behov

Pro-Kur­dish HDP fights an uphill batt­le in Tur­key elections

A Healt­hca­re Indu­s­try Built on Pre­ma­tu­re Death

Sam­men­hold under OK20 er både nød­ven­digt og muligt

What the Show Tri­als Show

Don’t Join the Euro, Join the Euro-Shan­ly Move­ment

The Tory Cri­sis That Dare Not Spe­ak Its Name

A Hund­red Net­a­ny­a­hus

Oprø­ret der ikke vil dø

Let Chel­sea Go

Kam­pen om Indi­ens mil­li­ar­der (del 3): I lom­men på USA

Paki­stan: after 8 March, soli­da­ri­ty with the orga­nizers of the Aurat Aza­di Mar­ches and Aurat Mar­ches

Bor­ger­lig accept af soci­al dum­ping

Boycott, Dive­st­ment and San­ctions (BDS)

Start­hjælp fik ikke fle­re i job

Cras­hed: Finanskri­sen, der ændre­de ver­den

NATO-kom­plek­set

Orga­nizing to Win a Gre­en New Deal

Dan­mark må tage skar­pt afstand fra Trumps aner­ken­del­se af Isra­els lan­drø­ve­ri af Golan

Krig er (også) ver­dens stør­ste foru­re­ner

Leder: Tro dem ikke

Grå­di­ge hajer

Flids­præ­mie i ond­skab

The Uncol­lectib­le Bre­cht

Poli­ti­ker­ne bør løse uli­ge­løn

Fryg­ter for at bli­ve neds­lidt

VUC luk­ker i otte byer til som­mer

Fysisk arbej­de sli­der på os

Kun­stig intel­li­gens – noget nyt og far­ligt?

Svæ­re­re at få en egnet almen bolig

Fag­be­væ­gel­sen og EU

Ud af EU

Kapi­ta­lis­mens stra­te­gi­er

Fra viden­ska­bens ver­den

NATO og Mar­tin Lut­her King

That’s Stri­ke One, Ama­zon

De ”fine­ste” våben til salg

Gas­sen, der gik op i røg

Vi er jo alle i sam­me båd

USA’s histo­rie vendt på hove­d­et

Wil­li­am Mor­ris – desig­ner, for­fat­ter og soci­a­list

Mord, aids og post­ko­lo­ni­a­lis­me

What the New Deal Can Teach Us About a Gre­en New Deal

Bla­ck Women, Let Your Anger Out

Eco­no­mic Upda­te: Ana­lyzing Fascism Today

What is the Rank-and-File Stra­te­gy, and Why Does It Mat­ter?

Vi er ikke bal­la­de­ma­ge­re, Frank

Fort­sat nej til monopo­ler­nes EU – Dan­mark skal ud!

Nega­tiv omta­le af dansk svi­ne­pro­duk­tion

The Decli­ne of the Low Coun­tri­es

Whi­st­le­blower­ord­ning i Regions­råd Sjæl­land?

EU er de mul­ti­na­tio­na­le sel­ska­bers lege­plads

Liste N er kampag­ne­klar til EU-par­la­mentsval­get

As War on Yemen Hits the 4-Year Mark, Here’s a Bri­ef History of U.S. Invol­ve­ment

Latest news con­cer­ning Baba Jan

Red Plen­ty? Labour for a Gre­en New Deal

Clo­sing the Rus­si­a­ga­te

Beto O’Rourke Swings and Mis­ses with Wor­king-Class Michi­gan Voters

Kne­b­ler fle­re kunst­ne­re

Godt rustet

FBI-dom styr­ker Trump

Ap val­de Høgre

When Figh­ting Racism Meant Figh­ting Eco­no­mic Exploi­ta­tion

Kam­pen for mil­jø­et er en kamp for demo­kra­ti

The Muel­ler Report Won’t Bring Down Trump

From Tri­ang­le to Gren­fell: two fires that chan­ged eve­ryt­hing

Radio Hakaya — Ran­da: Exploi­ta­tion in Leba­non

Island­sk vin­der­band tru­es med ude­luk­kel­se fra Euro­vi­sion i Tel Aviv

Trump Wants To Make the 2020 Election All About Soci­a­lism. Yes, Let’s.

The Decli­ne of the Low Coun­tri­es

USA aner­ken­der, at Golan til­hø­rer Isra­el

Udvis USA’s ambas­sa­dør

An Uncom­mon Histo­ri­an

Wor­rying About Huawei: Is China Win­ning the G5 Race?

Slut med arbejds­gi­ver­po­li­tik – de rige skal beta­le! Enheds­plat­form for fæl­les kamp

Nej til den impe­ri­a­li­sti­ske trus­sel mod Venezu­ela! Nej til Trump og Guai­dos kup­for­søg! Til for­svar for det boli­va­ri­an­ske folks ret til natio­nal selv­be­stem­mel­se!

Madrid: Op til 180.000 pro­teste­re­de mod sku­e­pro­ces­sen

May risi­ke­rer exit før bre­xit

Sam­ling

Sp vil ikkje gå i takt

Mel­der seg ut i pro­test

The UTLA Victory in Con­te­xt

Til min­de om şehid tekoşer piling

Okto­ber Radio: Hvor­for er NATO ikke ble­vet ned­lagt efter den kol­de krig

IS-fan­ger fin­des og der skal en løs­ning til

Mora­lens vog­ter: Medi­e­mis­bru­get af Koso­vo-kata­stro­fen