Ta-Nehi­si Coa­tes: Repa­ra­tions Are Not Just About Sla­ve­ry

The Day the Music Stop­ped

To veje for Ø efter fol­ke­tings­val­get

Thin­gs Are Only Going to Get Wor­se for Deve­l­o­pers

Rød kli­ma­e­nighet i boks

Ga kul­tur­blikk på ter­ror

Bomu­lyk­ke

Slak­ter norsk gri­sepo­li­tikk

AOC Is Right — They’re Con­cen­tra­tion Camps

Nu må vi stå sam­men og få gjort op med soci­al dum­ping

Could Regio­nal Repa­ra­tions Help the Demo­crats Reta­ke the Rust Belt?

Den soci­al­de­mo­kra­ti­ske van­dre­po­kal fin­der sin sid­ste hyl­de

When the Pie Shrinks

Insti­tut for Men­ne­ske­ret­tig­he­der: #MeToo har hjul­pet lige­stil­lin­gen

Women’s stri­ke in Switzer­land with more than 500 000 women par­ti­ci­pat­ing

Selv­sty­re ved at gå ban­kerot

Vold­som­me pro­te­ster i Hon­du­ras

Nye for­hand­lin­ger om overenskomst i Tivo­li Food Hall

Fortress Euro­pe Is Socio­pat­hic

The Dan­gerous Met­ha­ne Myste­ry

The Intel­lectu­al Ori­gins of the Trump Presi­den­cy and the Con­struction of Con­tem­porary Ame­ri­can Poli­ti­cs

Thus Spo­ke the Bond Mar­ket

Japa­ne­se and Ger­man Doub­ts on U.S. Drum­be­at Towards Iran War

The Fragi­li­ty of Demo­cra­cy: Hong Kong, China and the Extra­di­tion Bill

On the Mor­ning Con­sult Poll, Mar­gins of Error, and the Unde­ci­de­ds in the Demo­cra­tic Pri­mary

In Bar­ce­lo­na, Being a Fear­less City May­or Means Let­ting the Peop­le Deci­de

Humor: Stop The­se Langu­a­ge Abu­ses

Cur­rent Farm Cri­sis Offers Opportu­ni­ty For Chan­ge

The Pope is Wrong on Argen­ti­na

Les­sons from D.H. : A Soul-based Anar­chist Vision for Pea­ce-making

Mobi­lizing the Poor People’s Campaign

We Need Evi­den­ce-Based Deci­sion Making

Eve­ryt­hing You Need to Know About the Hong Kong Pro­tests

Health Con­sequen­ces of Overwork

Enheds­li­stens høj­re­d­rej­ning

Pen­sions­sel­skab på boli­grov

45 mil­li­o­ner strej­ke­de og demon­stre­re­de i Bra­si­li­en

DSB-ansat­te ken­der ikke den præ­ci­se ord­lyd af deres loka­laf­ta­ler

Fasci­se­ring af det dan­ske sam­fund

Bebo­e­re orga­ni­se­rer sig mod Bla­ck­sto­ne

Retu­rav­ta­le

Vil ikke klan­dre Lin­dell

Øst­kan­ten sier nei til bom­men

Tet­ner seg til

Stu­de­ren­de til over­borg­me­ster: Opret ung­doms­bo­li­ger i Mjøl­ner­par­ken

Why Ber­nie Tal­ks About the New Deal

USA sen­der yder­li­ge­re 1000 sol­da­ter til Mel­le­mø­sten

The SPD Must Chan­ge Cour­se or Die

Ener­gy com­mons: from ener­gy tran­si­tion to cli­ma­te justi­ce

Why We Need a New Respon­se to the LGBT Sex Educa­tion Row

Deve­l­o­pers Want to Destroy Chi­ca­go. We Won’t Let Them.

Astro­no­misk for­kla­ring på glo­bal opvarm­ning

Sudan: en kunst­ne­risk revo­lu­tion

Hvi­de arbej­de­re i USA dør tid­li­ge­re

Requiem for a Ligh­tweight: the May­or Pete Factor

Land­brug & Føde­va­rer bur­de have del­ta­get på Fol­ke­mø­det

In China Again

Abo­lis­hing the Death Penalty Requi­res Mora­li­ty

The DNC Can’t Be Allowed to Igno­re the Cli­ma­te Cri­sis

The Omni­p­re­sent Sur­veil­lan­ce Sta­te

Guaidó’s Star Fades as His Envoys to Colom­bia Alle­ged­ly Com­mit Fraud With Huma­ni­ta­ri­an Funds for Venezu­ela

What About Venezuela’s Hack­ed Power Grid?

Try Not to Look Away

Mat­ters of Water: Dub­ious Approvals and the Ada­ni Car­mi­cha­el Mine

The Batt­le to Stop the Shore­ham Nuclear Plant, Revi­si­ted

Far­ting in a Tur­kish Mosque

New Manu­fa­c­turing Jobs are Not Uni­on Jobs

Bo-Vita for­mand over­le­ver mistil­lids­vo­tum

Overenskomst­festi­val i Aal­borg sam­ler på tværs af alle fag

“I Can’t Belie­ve Alco­hol Is Stron­ger Than Love”

“Ulys­ses” Trut­hers Are the Latest Thre­at to Cor­byn

Øko­no­mi­pro­fes­sor opfor­drer til brud med spa­repo­li­tik

“They are intent on deme­a­ning and mis­re­p­re­sen­ting Trot­sky him­self becau­se his ideas are still very rele­vant”

From the Women’s Stri­ke to the Femi­nist Inter­na­tio­nal: In Strug­g­le We Uni­te – Voi­ces from Poland

Tenants Won This Round

The Red Loco­mo­ti­ve in Brus­sels? Inter­view with the Wor­kers’ Par­ty of Bel­gi­um

Kri­se og ned­gang i vækst? Kra­vet om vel­færd er sta­dig lige ret­fær­digt

Finans­mi­ni­ste­ri­et skal have ny chef

Stø­re når ikke ut til vel­ger­ne

Splid om sabo­tasje i Gul­fen

Sam­ar­beid

Hun får ekstra roy­alty

Eco­no­mic Upda­te: A New Labor Move­ment Rising

Ber­nie San­ders’ Demo­cra­tic Soci­a­lism Spe­ech Was a Land­mark

Tids­do­ku. Tina Modot­ti – et liv på vulka­ner

Tids­do­ku. Tina Modot­ti – et liv på vulka­ner

Vis­mands­rap­port viser at arbej­der­ne er hår­dest ramt af efter­løns­re­form

Eve­ryt­hing You Need to Know About the Hong Kong Pro­tests

We Can’t Sett­le for Less Than Sing­le Pay­er

How Finan­ci­al Giants Might Come to Rule Us All

24-timers aktion for luk­ning af Elle­bæk

The New Deal Didn’t Cre­a­te Segre­ga­tion

Koch-Oil Big Lies and Eco­ci­de Writ Lar­ge in Cana­da

Zelenskij ønsker Ukrai­ne ind i EU og NATO

Trump’s Evi­den­ce About Iran is “Dod­gy” at Best

Catch 2020 – Trump’s Aut­ho­ri­ta­ri­an End­ga­me

Oppo­si­tion Research: It’s Not Trump’s Fault That Poli­ti­cs is a “Dir­ty” Game

U.S. San­ctions: Eco­no­mic Sabo­ta­ge that is Dead­ly, Ille­gal and Inef­fecti­ve

Marx and Wal­king Zen

Col­or Revo­lu­tion In Hong Kong: USA Vs. China

The Fal­se Prop­hets Cometh

Bolt­on Wants to Fight Iran, But the Pen­ta­gon Has Its Sights on China

The Glo­bal Move­ment Against Gen­tri­fi­ca­tion

The Wall Stre­et Jour­nal Doesn’t Like Rent Con­trol

If Trump’s the Symp­tom, Then What’s the Disea­se?

Gre­enwash og redwash

Sudan – women at the heart of mobi­liza­tions

Dag­pen­ge­sy­ste­met er stres­sen­de

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 12–2019 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

Bus­chauf­fø­rer i aktion: Vi siger STOP til et Dan­mark hvor arbej­der­ne beta­ler med hel­bre­det!

Soli­da­ri­ty With Glenn Gre­enwald

Opbyg soli­da­ri­te­ten med Sudan – Ned med kup­rå­det!

Høy­resi­da sto­ler på Lurås

Fram­tidsvy­er

Har ikke roet gemyt­ter

For­nøyd med asyl­for­li­ket

Arbejds­ud­bud

Kon­tra­re­vo­lu­tio­nen slår til

Ytrings­fri­hed – kors eller befri­el­se?

AMLO in offi­ce: from megapro­jects to mili­ta­riza­tion

Ira­ker-advo­kat til ny rege­ring: Drop tor­tur-ankesag

Fol­ke­be­væ­gel­sen over­ve­jer at drop­pe opstil­ling til EU-par­la­men­tet

Dan­mark har fået de før­ste snub­le­sten

The Cli­ma­te Cri­sis Is Mind-Bog­g­ling. That’s Why We Need Sci­en­ce Fiction.

We Are All Char­lie Chaplin on the Assem­bly Line

Only Jere­my Cor­byn Can Stop Fara­ge

Fra 1. juli kom­mer bus­sen ikke mere – Lan­d­om­rå­der­ne i region Midt kæm­per for den kol­lek­ti­ve tra­fik

Oprør i Mjøl­ner­par­kens boligsel­skab

Ele­ver vil bekæm­pe flugt til pri­vatsko­ler

Tirs­dag 18/6: Sudan

The Dark Side of Bre­xit: Britain’s Eth­nic Mino­ri­ties Are Facing More and More Vio­len­ce

Remem­ber the Vin­cen­nes? The US’s Long History of Pro­voking Iran

Whe­re the Wild Thin­gs Were: Abbey’s Road Revi­si­ted

Did a Coverup of Who Cau­sed Flint Michigan’s Con­ta­mi­na­ted Water Con­ti­nue During Its Inve­sti­ga­tion? 

Juli­an Assan­ge and the Sca­les of Justi­ce: Excep­tions, Extra­di­tions and Poli­ti­cs

Demo­cra­cy Faces a Glo­bal Cri­sis

Revam­ping Grizzly Bear Recove­ry

“Whe­el! Of! Fortu­ne!” (A Vegas Story)

Let Us Laugh Toget­her, On Prin­cip­le

Trump Was­hin­g­ton Detests the Belt and Road Ini­ti­a­ti­ve

Kap­ta­jn risi­ke­rer 20 års fængsel for red­nings­ak­tio­ner

Lad os tage fla­get til­ba­ge

Løn­nens stør­rel­se afhæn­ger af andel af kvin­der i faget

Bra­zil: The batt­le over pen­sions

Den nye rege­ring må og skal afskaf­fe diskri­mi­na­tion

Uni­ver­sal Rent Con­trol Now

Chauf­fø­rer kræ­ver bed­re køre­pla­ner

Fol­ke­tings­val­get 2019: Det mindst rin­ge resul­tat, men der er lang vej end­nu

Pæne unge men­ne­sker – langt ude til høj­re

Efter val­get til Euro­pa-Par­la­men­tet

Vek­kjer oppsikt

Medi­ekjø­ret

Marsje­rer i sam­me takt

Taper på å arbei­de

Tera­pi, debri­e­fing og vej­led­ning til­by­des indi­vi­du­elt og til grup­per

Besøg fra bra­si­li­ansk soci­a­list blev en suc­ces

Debat­mø­de: Hvor­dan fort­sæt­ter vi kam­pen imod Palu­dan og det yder­ste høj­re?

Ralph Miliband’s Master­pie­ce at 50

Ban Pri­va­te Equi­ty

Brunch Bros Are Just a Symp­tom

We Real­ly Need to Eat the Rich

Fan­get i Udlæn­din­ge­cen­ter Elle­bæk: en hver­dag præ­get af frygt og mag­tes­løs­hed

Dock­ers refu­se to load arms for Sau­di Ara­bia

USA´s krigs kampag­ne mod Iran inten­si­ve­res 

The femi­nist stri­ke of 14 June 2019, towards a mass move­ment in Switzer­land

Stop poli­ce bruta­li­ty in Hong Kong! No extra­di­tion to China!

Why the UAW Lost Again in Chat­ta­noo­ga

Soci­a­lism or Extin­ction

Pode­mos Must Beco­me an Anti-Establis­h­ment For­ce Again

”At væl­ge håbet” – et inter­view med Noam Chom­sky

Lula Is Inno­cent. Free Him Now.

USA optrap­per krigstrus­ler mod Iran. Er der en udvej?

Stri­kes Still Get the Goods

Dansk impe­ri­a­lis­me fejrer 800 år for Dan­ne­brog

The­re Is No Stri­ke Wave in the Pri­va­te Sector

Pro­fi­les in Tri­angu­la­tion

Udsigt til dår­lig 2019-høst

From Affo­re­sta­tion to Ani­mals – It’s Time to Talk About Agri­cul­tu­ral Reform

Vars­ler super kitsch-atta­ck

Sati­ren

Til­sva­rer 2,56 meter vei

Regio­nal Accent + Rea­ctio­nary Poli­ti­cs = Wor­king Class?

A San­ders Presi­den­cy Would Be a Disa­ster for Bol­so­na­ro

Fra bor­ge­res vel­gø­ren­hed til arbej­der­nes kamp for selv­be­stem­mel­se

Min­de­pla­de skal mar­ke­re Ander­sen Nexø

Leo Panitch on Labour, the Sta­te and Capi­ta­list Socie­ty

Why Are Tea­chers Taking Action Against SATs?

Fred, oprør, kli­ma og fal­ske nyhe­der på festi­val­pro­gram

Den Lil­le Røde Festi­val vil for­e­ne poli­ti­ske bevæ­gel­ser gen­nem musik og kunst

Trump’s Tra­de Thre­ats are Real­ly Cold War 2.0

Tom Pai­ne, Chri­sti­a­ni­ty, and Modern Psy­chi­a­try

Main­stream 101: Sup­por­ting Impe­ri­a­lism, Sup­pres­sing Soci­a­lism