Luk­ket Land: Gen­tof­te-ghet­to­er tru­er grund­la­get for vores vel­færds­sam­fund

Ukrai­nes høj­re­ra­di­ka­le kræf­ter udfor­drer stat og sam­fund

Krav til EU: Reagér mod arbej­der­fjend­sk lov i Ukrai­ne

Nord Stream 2 og de nye ame­ri­kan­ske sank­tio­ner

Akti­vi­ster blo­ke­rer Bal­tic Pipe ved Lil­le­bælt

Den­nis Kri­sten­sen: Frit lej­de til dag­pen­ge­ret under cor­o­na­en ska­ber A- og B-ledi­ge

Med soli­da­ri­tet kan kli­ma­et red­des – et nyt prin­cip til for­de­ling af kli­ma­byr­den

Foto­repor­ta­ge: Stop annek­te­rin­gen af Palæsti­na-demo

Pen­sions­op­gør lurer til efter­å­ret

Bla­ck Lives Mat­ter: Iden­ti­tetspo­li­tik og klas­se­kamp

Alle men­ne­skers ret til at træk­ke vej­ret

Anmel­del­se og dis­kus­sion af bogen “Hvad skal vi leve af – på vej­en mod soci­a­lis­men?”

Bla­ck Lives Mat­ter: Mor­det på Eli­jah McClain

Noam Chom­sky: Trumps pas­si­vi­tet på kli­ma­kri­sen gør ham ”unæg­te­lig til den vær­ste for­bry­der i ver­dens­hi­sto­ri­en”

Racis­mens muld

Geor­gi­en før val­get – Oppo­si­tio­nen ska­ber fæl­les front

EU ind ad bag­vej­en

Kon­se­kven­ser­ne for ung­dom­men er stør­re end en aflyst som­mer

Kli­ma­for­ræ­de­ri­et mod de unge

Cor­onak­ni­be: I andres vold

Mon­stret i Det Hvi­de Hus

De ven­stre­o­ri­en­te­re­de, mag­ten og kli­ma­kri­sen: Om Anto­nio Gramscis poli­ti­ske aktu­a­li­tet

Styr lige din strå­mand

Hvor er sta­tu­en af Mar­gret­he Skri­ver?

Noget nær nar­ret af Covid-19

Skat­te­ly pres­set af cor­ona­kri­sen

Per­nil­le Fra­hm: Skal vi skri­ve ny histo­rie?

Cor­onak­ni­be: Mor Met­tes fin­gre er svi­ge­ful­de

Fol­ke­tin­get igno­re­rer kli­maad­var­sel fra borg­me­stre

Ven­stre­o­ri­en­te­ring #16 – Oprør, opgør, optag!

Udbrud #11 – Mogens Lyk­ke­toft om øko­no­misk demo­kra­ti (ØD)

Vil­lum­sen og Søn­der­gaard: Der er brug for kli­ma­hand­ling – IKKE mere EU-cen­tra­li­se­ring

Replik: Er med­ar­bej­de­re­je en far­bar vej for ven­stre­fløj­en?

Hver­dags­ra­cis­me i Dan­mark

Mod­vækst: Øko­no­mi­ens nye rød­der – Nytænk­ning af frem­ti­den efter cor­ona­kri­sen

Bla­ck Lives Mat­ter: Nej til lykønsk­nin­ger – nej til selv­pi­ne­ri

Sve­ri­ges poli­ti udpe­ger mistænkt for Pal­me­mor­det

Cykel­tur mod Bal­tic Pipe

Lor­teland

Jeg har et HVI­DE­RE pri­vil­e­gie!

Poli­ti­et over­ve­jer ny DNA-tek­no­lo­gi

Gør vel­færds­sta­ten sexet igen!

18/2: Vil du være bisid­der?

OK20: “Mere fri­hed”

Den vari­ab­le ses­sion #1 – Op med humø­ret, Peter­son!

Dinosau­ren Drags­da­hl

Kapi­ta­len brin­ger os også sam­men

Iowa: San­ders lig­ner vin­der af kao­tisk pri­mær­valg

Alter­na­ti­vet med Fock i front

Polens brun­kul-pro­blem

San­ge om mer­vær­di #17 – Atom­kraft

Ramzan Kadyrov – “One-line” dik­ta­to­ren i Tje­tje­ni­en

EU skal ikke bestem­me over vores løn

Hjem­me­vær­net vil hol­de på det grå guld

Dem de andre ikke vil lege med

Mr. Alter­na­ti­vet

En mud­ret mur­sten fra Søren Mørch

Frank­rig: Strej­ken er kom­met for at bli­ve!

Finans­ka­pi­tal eller fæl­lese­je?

1917: 1. Ver­denskrig på bri­ter­nes side

Fol­ke­sko­len – poli­ti­ker­nes betænd­te smæk­fæl­de

Stil Enheds­li­sten på bene­ne

Magt og arki­tek­tur i Sov­je­tu­ni­o­nen

Logik for ame­ri­kan­ske soci­a­li­ster

Mor­ten, Marie og revo­lu­tio­nen

Løn­for­sik­ring: et tve­æg­get sværd?

2020: Fæl­lesi­ni­ti­a­ti­vet mod Racis­me

Gaza 2020: Bryd belej­rin­gen

Justits­mi­ni­ster tier om ter­r­or­vur­de­ring

“Solei­ma­ni var en mor­der – lige­som sin chef”

Hvad er ekstremt?

Trump og det tom­me rum

Yaz­da­nis Kara­va­ne #2 – Dra­bet på Solei­ma­ni

Austra­li­ens pro­fitdrev­ne dom­me­dag

Lad os nu gå til stå­let

San­ge om Mer­vær­di #16 – Øko­no­mi­en og Vir­ke­lig­he­den

USA og Iran: to ter­r­or­sta­ter bekri­ger hin­an­den

Udbrud #9 – Bevæ­gel­se og for­an­dring

Eksilå­re­ne #4 – Gå Glip af Svend Brink­mann

Op i røven med patri­ar­ka­tet #10 – Den smin­ke­de kapi­ta­lis­me

Omklæd­nings­rum­met #12 – Ski­hop og nær­døds­op­le­vel­ser

Min­de­ord: Jon Boie­sen

Par­ti­pro­gram­met #3 – Poli­tisk for­brug

Et spø­gel­se går gen­nem Euro­pa #4 – Ves­ta­ger og IT-gigan­ter

Kata­ly­sa­tor #1 – Pel­le Drag­sted om 100 dage med Enheds­li­sten

Eksilå­re­ne #1 – Kill All Nor­mies – kul­turkrig på net­tet

Vand under bro­en #1 – Pre­ben Wil­hjelm om SF’s grund­læg­gel­se

Val­get i UK: Da nation trum­fe­de klas­se

Donald Trump stil­les for en rigs­ret

“Ønsket om revo­lu­tion bræn­der i vores hjer­ter”

Fuck­ing onwards, ‘BoJo’ or no!

Labours valg­ne­der­lag: et wakeup-call for ven­stre­fløj­en

Eksilå­re­ne #14 – H.C. Ander­sen

Det kun­ne været gået ander­le­des

Micha­el Roberts og den fal­den­de pro­fi­tra­te

Selv­dø­de­ns tri­umf

11/1: En demo­kra­tisk, rød-grøn omstil­lings­po­li­tik

Da radi­ka­lis­men for­svandt fra gaden

Dansk land­brug: For­gæl­det, for­gif­tet og for­dømt

Et spø­gel­se går gen­nem Euro­pa #16 – Det bri­ti­ske valg

Har vi råd?