I de høj­re­ra­di­ka­les sig­te­korn

Ti grun­de til ikke at støt­te atom­kraft

Soci­a­li­stisk Semi­nar: Hva’ så, Enheds­li­sten?

Fol­ke­tin­gets vis­sen­grøn­ne tra­fi­kaf­ta­le

Soci­a­li­stisk Semi­nar: Filo­sof­fer­nes cafe om ven­stre­fløj­en og iden­ti­tetspo­li­tik

Lynet­te­holm: Sto­re pla­ner og grøn­ne håb

Et kol­lek­tivt ansvar: Sygeple­jer­sker­ne må ikke efter­la­des på per­ron­en!

Rege­rin­gen, SF, DF og Enheds­li­stens bud­skab til Dan­marks mest sår­ba­re unge: I er ikke værd at hjæl­pe

Soci­a­li­stisk Semi­nar: Det prækæ­re arbejds­mar­ked og fag­lig mobi­li­se­ring

Soci­a­li­stisk Semi­nar: Revo­lu­tio­nært arbej­de – hvad gør vi i prak­sis?

Er elbi­ler vej­en til en ”grøn” frem­tid?

Beléms borg­me­ster kan vise vej for den bra­si­li­an­ske ven­stre­fløj

Kine­si­ske arbejds­vil­kår:  ”Sover unge” under det nye 996-arbejds­tids­sy­stem?

Den øko­no­mi­ske respons på kri­sen gav­ner stor­ka­pi­ta­len

Soci­a­li­stisk Semi­nar: Ven­stre­par­ti­et navi­ge­rer i et nyt svensk poli­tisk land­skab

Soci­a­li­stisk Semi­nar: Palæsti­na i vores hjer­ter

Vel­færd først – alle på gaden tors­dag den 24. juni!

Tes­fay­es faste hånd eller inte­gra­tion i sam­fun­det af afvi­ste asylan­sø­ge­re?

Gen­nem­brud for ven­stre­fløj­en i Peru

Chi­le: Val­get baner vej­en for et nyt land

Soci­a­li­stisk semi­nar:  Til­meld dig nu!

Soci­a­li­stisk Semi­nar: Diag­no­se­sam­fund, psy­ki­a­trik­ri­tik og klas­se­kamp

Portu­gal: Ven­stre­blok­kens udfor­drin­ger med den soci­al­de­mo­kra­ti­ske rege­ring og frem­gan­gen for den yder­ste høj­re­fløj

Soci­a­li­stisk Semi­nar: Lat­i­na­me­ri­ka – har 00’ernes vestrebøl­ge spil­let fal­lit?

Soci­a­li­stisk semi­nar: Grøn­land – på vej mod selv­stæn­dig­hed?

Soli­da­ri­tet med palæsti­nen­ser­nes kamp!

Dan­mark er EU’s svi­ne­sti

Soci­a­li­stisk Semi­nar: Trump-fascis­men – hvor­dan kan vi for­stå og bekæm­pe den?

Isra­el fort­sæt­ter sin vold mod palæsti­nen­ser­ne, men står over­for en ny vir­ke­lig­hed

#EnBlandt­Os – #Mee­Too i DK. Hvad har ryk­ket sig? Hvad er næste skridt?

Par­ti­stat og Mafi­a­stat

Soci­a­lis­me: Bevæ­gel­se og sam­funds­for­an­dring

Rosa Luxem­burgs revo­lu­tio­næ­re tan­ker er sta­dig rele­van­te

Udrej­se­cen­ter: Ikke Bagen­kop, ikke Lind­holm, ikke Bjæ­ver­skov…

Ægyp­ten risi­ke­rer kata­stro­fal vand­man­gel

Stop udvis­nin­gen af syri­ske flygt­nin­ge til Assads dik­ta­tur! Stop rege­rin­gens stram­nin­ger!

Colom­bia: Den fol­ke­li­ge opstand brin­ger det neoli­be­ra­le og mili­ta­ri­sti­ske regi­me til fald

Fremvæk­sten af alt-right: Hvor­dan oprørsk blev syno­nym med antiso­ci­a­li­stisk

Års­mø­de 2021: En ny vej for Enheds­li­sten?

Så læn­ge der er mod­stand – er der håb

Strej­ker mod den isra­el­ske stats bom­ber, bul­doze­re og under­tryk­kel­se

Enhe­dens inti­fa­da: Mani­fest for vær­dig­hed og håb

Soci­a­li­stisk semi­nar: Bære­dyg­tig udvik­ling på lan­det – er toget kørt?

Soli­da­ri­tet med palæsti­nen­ser­nes kamp mod den nyko­lo­ni­a­le aggres­sion

Soci­a­li­stisk semi­nar: Enheds­front og over­gangs­krav

Soci­a­li­stisk semi­nar: Fra vind­møl­ler til klas­se­kamp – kli­ma­kam­pens rød­der

Øko­no­mi og geopo­li­tik – Biden og Euro­pa kon­tra Kina og Rusland

Hvad nu, LIN­KE? Udfor­drin­ger­ne efter par­ti­kon­gres­sen

Soli­da­ri­tet med den colom­bi­an­ske befolk­ning!

Er du oprørt over Isra­els for­bry­del­ser mod palæsti­nen­ser­ne? Her er fem ting, du kan gøre!

Læren af Pari­ser­kom­mu­nen

1. maj-hil­sen fra Inter­na­tio­nalt Forum

Hvor­for Ukrai­nes græn­ser igen er et geopo­li­tisk cen­trum

Ny Jerus­a­lem-dekla­ra­tion om anti­se­mi­tis­me kan bli­ve et nyt­tigt red­skab til for­svar for ytrings­fri­he­den om Palæsti­na

Kli­ma: Tra­fikpo­li­tik med kurs mod afgrun­den

De grøn­ne veste ind­ta­ger Køben­havn

Regions­valg i Madrid: Høj­re­fløj­en sej­rer, tid til eftertan­ke på ven­stre­fløj­en

Mala­lai Joya: Fred uden ret­fær­dig­hed er menings­løs

Fra nazis­me til etno-plu­ra­lis­me

Nej, ven­stre­fløjsak­ti­vi­ster er ikke det sam­me som fasci­sti­ske bøl­ler

Glas­gow-Afta­len: Fol­kets kli­ma­for­plig­tel­se

Før­ste maj: Kam­pen for orga­ni­se­ring

For­søg­te at orga­ni­se­re arbej­de­re i Kina: Nu står han til 5 år i fængsel

Mod­stand mod Macrons raci­sti­ske offen­siv

Enheds­li­sten og EU: Tre fak­ta, der skal slås fast og tre spørgs­mål, vi skal arbej­de med

Stop kli­ma­ka­ta­stro­fen med glo­bal mas­se­mo­bi­li­se­ring

Poli­ti­et må sæt­tes under kon­trol

Femi­nis­mens anden bøl­ge i USA: Resul­ta­ter og erfa­rin­ger

Soci­al­de­mo­kra­tiets og Ven­stres tra­fi­kaf­ta­le

Logik­ken bag “min fjen­des fjen­de er min ven” er en opskrift på tom kynis­me

Isra­els valg gav ultra­na­tio­na­li­stisk sejr 

Soci­a­li­stisk Påske­se­mi­nar i som­mer­fe­ri­en!

Sneskreds­sejr i Grøn­land til IA

Enheds­li­sten må sige klart fra over for rege­rin­gens og høj­re­flø­jens motor­vejsv­an­vid

Læren fra Ama­zon: Et skridt frem, to til­ba­ge

Er Bre­xit døden for Uni­ted King­dom?

Bolig­mi­ni­ste­rens nye liste og ret­ten til en bolig

Revo­lu­tio­nen i Hvi­derusland: Lær­dom­me, per­spek­ti­ver og tak­tik for den radi­ka­le ven­stre­fløj

Børn og mødre i Syri­en: Et spørgs­mål om lige bor­ger­ret­tig­he­der for alle

Hol­land: Høj­re­flø­jens frem­gang bli­ver ven­stre­flø­jens udfor­dring

Fjer­de Inter­na­tio­na­le holdt møde i den Inter­na­tio­na­le Komi­te

En total omstil­ling af trans­port­sek­to­ren er tvin­gen­de nød­ven­dig

Væk­stø­ko­no­mi­en bli­ver ikke bære­dyg­tig

Det kur­di­ske for­år trod­ser Erdo­gan

Også ener­gi- og indu­stri­af­ta­len: Kli­maaf­ta­le med mang­ler og pro­ble­mer

”Bel­la Ciao”: par­tisa­ner­nes sang

Et lys­glimt på Bra­si­li­ens ikke så blå him­mel

En kæm­pen­de og demo­kra­tisk fag­be­væ­gel­se er vej­en frem

Pari­ser­kom­mu­nen i 1871

OK21: Et nej skal føl­ges op med kon­flik­tvar­sel!

Græsk poli­tisk fan­ge afbry­der sul­te­strej­ke

Ny dato: 15–19 juli, Soci­a­li­stisk Påske­se­mi­nar i som­mer­fe­ri­en

Dan­ske kvin­der, der vend­te lan­det ryg­gen – i dag og under besæt­tel­sen

Appel fra Nobel­prisvin­de­re: Ret­fær­digt vac­ci­na­tions­pro­gram og lem­pel­se af gæl­den

En cubansk Cor­o­na-vac­ci­ne kan hjæl­pe med at red­de ver­dens mest sår­ba­re

Ta’ byen til­ba­ge – den er vores

Pari­ser­kom­mu­nen: Arbej­der­klas­sens før­ste rege­ring

Lula er til­ba­ge – og han kan red­de Bra­si­li­en fra Bol­so­na­ro

Frank­rigs split­te­de ven­stre­fløj kæm­per for at udfor­dre Macron og Le Pen

Støt net­me­di­et Soli­da­ri­tet – bliv med­lem, brug det, støt det, spred det!  

USA: Ven­stre­fløj i frem­gang

Pari­ser­kom­mu­nens kvin­der

Hvad gør vi, når folk mel­der sig ud af fag­for­e­nin­ger­ne?

Koso­vo: Ene­stå­en­de sejr til Vetëven­dosje

Myan­mar: Arbej­de­re og fag­for­e­nin­ger i front­linj­en om kamp mod kup­pet

Syv ting som Leo Panitch lær­te os om at nå frem til soci­a­lis­men

Soli­da­ri­tet med Mama­dou

Krav om ny kule­grav­ning af mor­det på Malcolm X i 1965

EU-bank­mand ind­kaldt til at red­de kapi­ta­lens Ita­li­en – igen

OK21: Sam­let set et meget magert resul­tat

OK21: Bevæ­gel­sen, der for­svandt – skal opbyg­ges!

Indi­en: Kvin­der­ne går for­re­st i bon­de­be­væ­gel­sens kam­pe

Val­get i Cata­lo­ni­en: De span­ske uni­o­ni­ster tab­te, men hvad nu?

Græken­land: Soli­da­ri­tet med den sul­te­strej­ken­de Dimi­tris Kou­fodi­nas!

Køben­havns sor­te tors­dag

Køben­havns befolk­nings­tal fal­der

Portu­gal: Høj­re­po­pulist stormer frem i cor­o­na­ens skyg­ge

USA: Fire teser om ame­ri­kansk fascis­me

Anti-Capi­ta­list Resi­stan­ce godt fra start

Om Biden, koven­ding i Yemen og hvor­dan kri­gen stop­pes

USA – sund­hed, racis­me og død

Pro­fit for­hin­drer bekæm­pel­sen af Cor­o­na

Stats­ra­cis­me, isla­mo­fo­bi og reli­gi­øs fun­da­men­ta­lis­me

Labor Notes – tids­skrift for fag­li­ge bal­la­de­ma­ge­re

Andreas Malm på For­års­se­mi­nar

Hvad laver gene­ra­ler, når de bli­ver pen­sio­ne­ret?

Ala­ba­ma, USA: Histo­risk fag­for­e­nings­kamp hos Ama­zon

Indi­en: Modi sma­ger bon­de­mag­tens bit­re pil­le

For­års-semi­nar: Pro­gram­met er klar

Jor­de­mo­dero­p­rør

Øre­sunds-sam­ar­bej­de ude af takt med kli­ma­dags­or­de­nen

USA: For­svar Ksha­ma Sawant!

Hvad er fascis­me?

Myan­mar: Mili­tær­kup mod demo­kra­ti­ske valg­te lede­re

Hek­sej­agt

Palæsti­nen­si­ske arbej­de­re vin­der strej­ke

Hvis Joe Biden ryk­ker til ven­stre, så kan du tak­ke ven­stre­fløj­en

Stop kri­gen mod Yemen

Vac­ci­ne til alle – Bryd paten­ter­ne – Offent­lig pro­duk­tion

Rusland: Stør­ste pro­te­ster i ti år

Efter årti­ers udenoms­par­la­men­ta­ri­ske kam­pe lega­li­se­rer Argen­ti­na abort

Hvor­for er det hol­land­ske Soci­a­list­par­ti i kri­se?

Appel: Inter­na­tio­nal støt­te til strej­ken­de palæsti­nen­se­re

Sto­re udfor­drin­ger for­u­de – men også sto­re mulig­he­der!

Giv kli­m­af­lygt­nin­ge sam­me ret­tig­he­der som andre flygt­nin­ge

Hvor­for?

Kryds i kalen­de­ren: Soci­a­li­stisk For­års­se­mi­nar 13–16. maj

Oprø­ret i Was­hin­g­ton

Hær­værks-motor­vej­en – et over­flø­digt og ska­de­ligt pro­jekt

Stor­bri­tan­ni­en: Lærer­ne mobi­li­se­rer for tryg­ge sko­ler – fem ting, vi har lært

Pro­fe­ten leve­de vide­re

Pro­te­ster i New York tvin­ger Proud Boys på til­ba­ge­tog

Efter det fasci­sti­ske kup i USA: Ingen tid at tabe – modof­fen­siv nu!

Upda­te fra ung­dom­men: 2021- hvor er SUF på vej hen?

Ansvar­lig­hed og ude­luk­kel­se fra Anar­ki­stisk Føde­ra­tion

Cor­o­na er klas­se­kamp

Femi­ni­stisk sort kvin­de han­ker op i hol­land­sk poli­tik

Nytårs­sta­tus: Met­tes fæl­les­skab

Når sta­ten byg­ger bro: Elen­di­ge arbejds­for­hold, løn­dum­ping og kon­kur­stru­e­de entre­pre­nø­rer

Impe­ri­et slår igen: Joe Bidens plan om at gene­tab­le­re ame­ri­kansk domi­nans

Når grind­sted­vær­ket luk­ker gif­ten ud

Venezu­ela: Soci­a­li­stisk valgsejr skju­ler dybe­re pro­ble­mer

Oprør for­an Del­his por­te

Medi­ci­nal­gi­gan­ter­ne og jag­ten på en vac­ci­ne

Pen­sio­ni­st­kort – en ”jule­ga­ve” til pen­sio­ni­ster­ne

Rege­rin­gen hæn­ger i brem­sen mht. både vel­færd og kli­ma

Cyk­ler – en væsent­lig del af den grøn­ne omstil­ling

Dom­stol: Natio­nal­stats­lo­ven for­drer diskri­mi­na­tion mod palæsti­nen­se­re

Spa­ni­en: Uni­das Pode­mos går til angreb på ven­stre­fløjs­ri­va­ler i Anda­lu­si­en

Det femi­ni­sti­ske oprør i Polen

Portu­gal: Ven­stre­blok­ken stem­mer imod finans­lo­ven

Nye pro­te­ster mod ”ghet­to­loven” – bor­ger­for­slag når 50.000

Spa­ni­en: Et bud­get for en øko­lo­gisk, femi­ni­stisk og soci­alt ret­fær­dig gen­start

Efter kli­maaf­ta­ler­ne: Vend skuf­fel­se til hand­ling!

Nede­fra – kli­ma­be­væ­gel­sen gør sig klar til COP26

MeToo i Enheds­li­sten

Baba Jan og hans kam­me­ra­ter omsi­der fri

Fra ana­ly­se til hand­ling: Stem­mer fra ven­stre­fløjs­me­die i Kina

Køb en die­sel­trak­tor – med grøn skat­te­ra­bat

Soci­a­li­stisk frem­gang i bra­si­li­ansk lokalvalg

USA: Også med Biden er der brug for en anti-krigs­be­væ­gel­se

Kvin­der og unge har star­tet en kul­tu­rel revo­lu­tion i Polen

Bebo­er­nes kamp fort­sæt­ter i rets­sy­ste­met

Den raci­sti­ske offen­siv mod mus­li­mer i Frank­rig tager til

Ny bog: Hvem får asyl?

Anti-fasci­ster i vær­ne­magts­u­ni­for­mer

Tyr­kisk offen­siv for “ende­lig løs­ning”

Fæl­les køle­ska­be og gen­si­dig hjælp midt i en pan­de­mi

Minkpro­duk­tion og kapi­ta­lis­me

Kom­plot­tet, der blev udklæk­ket mod HDP omkring Koba­ne

Tid til mere, job til fle­re

Sus­pen­sio­nen af Jere­my Cor­byn er et for­søg på at knu­se ven­stre­fløj­en

Støt kam­pen mod ghet­to­loven

USA: Val­get og dets betyd­ning

Fra Gyl­dent Dag­gry til Alter­na­ti­ve für Deut­schland – den yder­ste høj­re­fløj slås til­ba­ge når ven­stre­fløj­en kæm­per

Er det kun ita­li­e­ne­re, der må lave pizza?

Oprør i Hvi­derusland: Lukasjen­kos udløbs­da­to nær­mer sig. Hvad kan der gøres?

Et sam­men­fald af kri­ser domi­ne­ret af Covid-19-pan­de­mi­en

RSF – Revo­lu­tio­næ­re Soci­a­li­sters For­bund

Stop smit­ten – Tag fra pro­fit­ten