Intro­duk­tions­we­e­kend til soci­a­li­stisk poli­tik

Frank­rig strej­ker mod Macrons neoli­be­ra­le krig mod pen­sio­ner­ne

Finans­lov: Gør et skridt i den rig­ti­ge ret­ning til det før­ste af man­ge!

Rege­rin­gen løber fra det dan­ske medansvar for situ­a­tio­nen i Irak

Ny film af Ken Loach: Sor­ry we mis­sed you

Et oprør der ikke vil dø!

Boli­vi­as ”Bevæ­gel­se for Soci­a­lis­me” og kup­pet

Val­get i Spa­ni­en: Trus­len fra det yder­ste høj­re skræm­mer Soci­al­de­mo­kra­ti­et og Pode­mos til rege­rings­af­ta­le

Soli­da­ri­tet med det fol­ke­li­ge oprør i Chi­le

Ecu­a­dors lang­truk­ne kup

COP25 og flot­te løf­ter: Kun stær­ke kli­ma­be­væ­gel­ser giver tro på hand­ling!

Grøn­ne patri­o­ter

Bilin­du­stri­en bli­ver cen­tral i den kom­men­de øko­no­mi­ske kri­se

Mobi­li­ser mod kli­ma­ka­ta­stro­fen nu

Bri­tisk valg: Den sto­re kamp, der vil for­me en hel gene­ra­tion

For­døm kup­pet i Boli­via!

Gravøl og død­født – eller soci­a­li­stisk mas­se­par­ti?

Ny bog gen­nem­hul­ler ”ghet­to-pla­nen”

Ned med dek­an­væl­det! Støt de uni­ver­si­tets­stu­de­ren­des kamp for demo­kra­ti og imod fag­luk­nin­ger og nedskæ­rin­ger

Over-Dan­marks vel­me­nen­de, men virk­nings­lø­se sund­heds­po­li­tik

Løn­sik­ring og soci­al­rå­d­giv­ning –  vi tog ikke kam­pen mens tid var, nu må vi kla­re det selv … ?

Mere bru­ger­be­ta­ling øger ulig­hed i vel­færd og sund­hed

USA: Strej­ker­ne i syd­sta­ter­ne viser soli­da­ri­te­tens styr­ke

Den inter­na­tio­na­le ven­stre­fløj må hjæl­pe fol­ket i Hong Kong

Metro­gæld slår natu­ren ihjel

Fra soci­a­li­stisk øko­no­mi til øko­lo­gisk plan­læg­ning

Leo Trotski­js teo­ri om den per­ma­nen­te revo­lu­tion som for­svar for revo­lu­tio­ner imod impe­ri­a­lis­me

For­svar det cata­lan­ske folks ret­tig­he­der imod uret­fær­di­ge dom­me og under­tryk­kel­se

Jubilæums­bog hol­der liv i myten om den sto­re moder­ni­se­ring

Stop inva­sio­nen i Roja­va!

Kam­pen mod det indu­stri­el­le land­brug

Almen Mod­stand: Kam­pen mod nedriv­ning og pri­va­ti­se­ring

Hvad ven­stre­fløj­en bur­de gøre i Portu­gal

Labours års­mø­de: Udvid af ret­ten til fri bevæ­ge­lig­hed

Enheds­li­sten siger nej til nedriv­nin­ger og ghet­to­li­ster

Enheds­li­sten er mod­stan­de­re af Bal­tic Pipe

Nej til FN-mis­sio­nen til støt­te for Malis rege­ring

Finans­lov 2020: Fle­re pen­ge fra de rige til bed­re vel­færd og kli­ma!

For­lad – bekæmp – trans­for­mer

Lexit fører ikke til afskaf­fel­se af Fort Euro­pa

De radi­ka­le mulig­he­der i Cor­byn-pro­jek­tet

Spa­ni­en: Ven­stre­fløj­en står over for nye udfor­drin­ger op til det fore­stå­en­de valg

Hvil­ket glo­ba­li­se­rings­pro­gram for Enheds­li­sten?

Fra “kli­ma­tos­ser” til “100 pro­cent til­hæn­ge­re af grøn omstil­ling”

Lad os ero­bre vores frem­tid til­ba­ge: System­for­an­dring, ikke kli­ma­for­an­dring

Støt almen mod­stand – det hand­ler om klas­se­kamp

”Femi­nis­men for den ene pro­cent har sat vores kamp i bås med eli­ten”

Bre­xit: Mil­jø­et bli­ver den sto­re taber

Det 21. århund­re­des cen­tra­le impe­ri­a­li­sti­ske kapløb

Kli­ma­kam­pen er en kamp om mag­ten i sam­fun­det

’At bræn­de Ama­zon-sko­ven ned er en for­bry­del­se mod men­ne­ske­he­den’

Fire poin­ter om pro­tester­ne i Hong Kong

Regions- og kom­mu­ne­af­ta­ler­ne: Hul­ler og nul­ler er uac­cep­tab­le!

Alge­ri­et, Sudan… års­ti­der­ne efter det ara­bi­ske for­år

Den poli­ti­ske kri­se i Moskva

Den rus­si­ske ven­stre­fløj må kom­me ud af sin iso­la­tion

Mas­ser af pen­ge: Rege­rin­gen skal leve­re i finans­lov og øko­no­mi­af­ta­ler med kom­mu­ner og regio­ner!

Dan­ske bolig­lån er ben­zin på kli­maæn­drin­ger­ne

Kli­ma­kamp – fra flot­te ord til hand­ling

Ny gejst og et nyt inter­na­tio­nalt net­værk

Kun­sten blom­strer i Sudans revo­lu­tion

Demo­cra­tic Soci­a­lists of Ame­ri­ca ero­brer dags­or­de­nen

Indi­ens over­greb på Kas­h­mirs sær­sta­tus risi­ke­rer at føre til krig

Pri­mær­valg i Argen­ti­na: Macris dage er tal­te – jord­s­kreds­sejr til oppo­si­tio­nen

Hvor­for stormer fol­ket ikke ban­ker­ne?

Mil­jøkamp med livet som ind­sats

Kvin­de­strej­ke i Schweiz med mere end 500.000 kvin­der

Skift ret­ning, lad være med at gen­ta­ge fejl­ta­gel­ser, opbyg alter­na­ti­vet!

Sæt den fol­ke­li­ge mod­stand på dags­or­de­nen!

USA: De revo­lu­tio­næ­re og den ny soci­a­li­sti­ske bevæ­gel­se

Skat­tes­nyd, hvid­vask og mil­jø­for­rin­gel­ser

ANC går til­ba­ge i Syd­afri­ka – hvad sker der nu?

Kon­trol­le­ret opbrems­ning eller tid­lig lav­konjunk­tur?

Trotskij-kon­fe­ren­ce i Cuba

Gen­nem­brud for Bel­gi­ens ven­stre­fløj

Mar­tin Monath: “Arbei­ter und Sol­dat” – en trotskist i nazi-hæren

En akti­vi­stisk legen­de er død

Dag­gry og mør­ke i Nica­ragua

Enheds­li­sten støt­ter den sudan­ske befolk­nings kamp for civilt sty­re og demo­kra­ti

Ghet­to­pak­ken: Støt mod­stan­den – også i Ting­b­jerg!

Skæb­ne­valg i Argen­ti­na?

“En bety­de­lig poli­tisk fæl­les­mæng­de”

Lars Hut­ters er død

Vi er ustop­pe­li­ge, en anden ver­den er mulig

Ven­stre­fløj­en, algo­rit­mer­ne og tech-gigan­ter­ne

Pode­mos må igen bli­ve en system­kri­tisk kraft

Fol­ke­tings­val­get: Hvad ske­te der – og hvad nu?

Opbyg soli­da­ri­te­ten med Sudan – Ned med kup­rå­det!

Pæne unge men­ne­sker – langt ude til høj­re

Efter val­get til Euro­pa-Par­la­men­tet

USA optrap­per krigstrus­ler mod Iran. Er der en udvej?

Bra­si­li­en: Har det yder­ste høj­re mistet momen­tum?

Kli­ma­for­an­drin­ger, seksu­el vold og abort: Den yder­ste høj­re­fløj tør igen vise sit san­de ansigt

Labor Pio­ne­ers – om men­ne­sker og kapi­tal i bevæ­gel­se fra mid­ten af det 20. århund­re­de til i dag

’Jeg sad ikke i fængsel i 8 ½ år for at opbyg­ge kapi­ta­lis­me’

Kryds Ø på ons­dag – og fort­sæt kam­pen på tors­dag!

Soli­da­ri­tet med Ali Wazir og Pash­tu­ner­nes Bevæ­gel­se PTM

Nyvalgt EU-par­la­ments­med­lem: EU kan ikke refor­me­res

EP-val­get: Til­ba­ge­gang for ven­stre­fløj­en

Femi­nis­me og øko­lo­gi – sam­me kamp?

Hol­der høj­re-natio­na­li­ster­nes nye alli­an­ce?

Strejk og demon­strer for kli­ma­et!

Stram Buks!

Syn­kro­ne trau­mer – eksemp­let Israel/Palæstina

Soci­a­li­stisk Inter­na­tio­na­le om migra­tion (Stutt­g­art-kon­gres­sen 1907)

Polen: ”Vi var ban­ge for, at for­æl­dre­ne vil­le bli­ve vre­de, men jeg er posi­tivt over­ra­sket.”

Gå med på søn­dag den 19. maj: Stop racis­men!

Den Euro­pæ­i­ske Cen­tral­bank fik kæm­pe­pro­fit­ter på kri­sen i eurozo­nen

Skrot bud­get­loven!

Lad RP bli­ve gni­sten: Sam­men mod diskri­mi­na­tion, racis­me og fascis­me!

Demo­kra­ti, den grund­lov­gi­ven­de for­sam­ling og udfor­drin­ger med et system­skif­te

Sve­ri­ge: Soci­a­li­stiska Par­ti­et valg­te en ny vej 

Hjælp for­å­ret på vej i Sudan!

At vok­se op blandt bød­ler og ofre og for­sø­get på at glem­me

Valg i Spa­ni­en: S vin­der – men mang­ler fler­tal

Sol over semi­nar

Sudans ”Mor­si­sis” fald

Ita­li­ens krig mod roma­er­ne

EU-par­la­mentsval­get: Styrk kam­pen mod EU’s nyli­be­ra­le over­greb, for et andet Euro­pa!

Soci­al­de­mo­kra­tiets pen­sions­ud­spil: For­bed­ring eller opryd­ning efter for­ti­dens syn­der?

Soli­da­ri­tet med det alge­ri­ske folk i deres kamp for fol­ke­lig suveræ­ni­tet!

Alge­ri­et: For en suveræn grund­lov­gi­ven­de for­sam­ling, kam­pen fort­sæt­ter!

Det er fol­kets tur nu!

Bil­le­der fra hver­da­gen i Venezu­ela under pro­pa­gan­da­kri­gens krud­trøg

Fag­for­e­nin­ger skal tage kam­pen for kli­ma­et

EU-par­la­mentsval­get 2019 – en fremad­stormen­de høj­re­fløj og en split­tet ven­stre­fløj?

Kunst må bry­de ram­mer­ne

NATOs jubilæum: En sam­men­slut­ning for fred, sik­ker­hed og fri­hed?

Natu­ren: Bil­lig skidt eller en vær­di­fuld are­al­re­ser­ve?

Soci­a­li­stisk Påske­se­mi­nar: Iden­ti­tetspo­li­tik og klas­se­kamp

Soci­a­li­stisk påske­se­mi­nar: Racis­mens spø­gel­se går igen

Nej til den impe­ri­a­li­sti­ske trus­sel mod Venezu­ela! Nej til Trump og Guai­dos kup­for­søg! Til for­svar for det boli­va­ri­an­ske folks ret til natio­nal selv­be­stem­mel­se!

Hvem gav ordre til mor­det på Mari­el­le Fran­co?

Alge­ri­et på vip­pen: Er det ara­bi­ske for­år vendt til­ba­ge?

Soli­da­ri­tet med revo­lu­tio­nen i Sudan!

14. marts – et år efter mor­det: Ret­fær­dig­hed for Mari­el­le!

Det nye Soli­da­ri­tet: Visio­ner og per­spek­ti­ver

Uffe Loren­zen in con­cert

Kli­ma­for­an­drin­ger­ne aflyst

Nej til krig! Fri­hed for fol­ket i Kas­h­mir!

Vok­sen­de mod­stand mod Orban

DER­FOR skal du tage med på Soci­a­li­stisk Påske­se­mi­nar!

Soci­a­li­stisk Påske­se­mi­nar: Boli­ger til alle – Almen mod­stand!

Soci­a­li­stisk Påske­se­mi­nar: Enhed i Listen – poli­tik og demo­kra­ti

Histo­risk sejr til sven­ske hav­ne­ar­bej­de­re!

Kom­men­tar: Er kup­pet i Venezu­ela slå­et fejl?

Støt de unges kli­ma­strej­ke 15.marts!

For en aktiv grøn fag­be­væ­gel­se

Ven­stre­o­ri­en­te­re­de siger nej til den nye atom­krigstrus­sel

Deres inter­na­tio­na­lis­me og vores

Kvin­der­nes inter­na­tio­na­le kamp­dag 2019

Soci­a­li­stisk Påske­se­mi­nar: Glo­ba­li­se­ring & migra­tion