Sti­gen­de bil­tra­fik øde­læg­ger Køben­havns mil­jø­mål­sæt­nin­ger

Tag imod flygt­nin­ge fra Moria-lej­ren

Kli­ma­kri­se: Kom­mer (midnats)timen, kom­mer bogen!

Når kine­ser­ne spi­ser græs: Den øko­no­mi­ske kri­se under Cor­o­na-pan­de­mi­en

Støt Fjer­de Inter­na­tio­na­les kur­sus­cen­ter

Skal Enheds­li­sten rote­re lang­som­me­re?

Skæg og blå bril­ler: Over­vå­ger­ne skal over­vå­ges

Maske­fald for S-rege­rin­gens kli­ma­po­li­tik

Ama­zon – beryg­tet lav­t­løns­fir­ma etab­le­rer sig i Sve­ri­ge

Demon­stra­tion i Paris til støt­te for sort par­la­ments­med­lem

Teser om de kom­mu­ni­sti­ske par­ti­er og par­la­men­ta­ris­men

Komin­terns 2. kon­gres – i anled­ning af 100-året for dens afhol­del­se

#68-er-mere-end-nok kal­der til mod­stand mod høje­re pen­sions­al­der

Portu­gal: Sid­ste fos­si­le sel­skab opgi­ver kon­ces­sion

En util­stræk­ke­lig finans­lov uden pen­ge til job, grøn omstil­ling og vel­færd

Leo Trotskij og den revo­lu­tio­næ­re kunst

Køben­havns bud­get 2021: Fle­re biler i byen – under jor­den

USA: Poli­ti­et sam­ar­bej­der med høj­re­ra­di­ka­le

USA: Præ­si­dentvalg i skyg­gen af kri­se og Trump

Kli­ma­march mod kli­mas­møl!

USAs ven­stre­fløjs-kvar­tet ryd­der bor­det i pri­mær­valg

Ny lærer­af­ta­le svig­ter soli­da­ri­te­tens grund­lov

For arbej­der­nes frie og demo­kra­ti­ske Hvi­derusland

Pen­sions­al­der er klas­se­kamp: ”Arnes” børn må i ind i kam­pen

Irland: De Grøn­ne i ny rege­ring

Frem­ti­dens stor­by­er bli­ver glo­he­de

Bal­tic Pipe: Mod­stan­den spi­rer

De ame­ri­kan­ske Grøn­ne sæt­ter soci­a­li­sti­ske løs­nin­ger på dags­or­de­nen

Kam­pe­ne i Liba­non og Iran har brug for en sam­let soci­a­li­stisk ret­ning

Ny sejr for ven­stre­fløj­en i USA

Boli­via: Sæt kupre­ge­rin­gen på por­ten

Cor­o­na­en mis­bru­ges til racis­me – ven­stre­fløj­en må gå i spid­sen for at sæt­te en anden dags­or­den

Hong Kong: En ny fag­be­væ­gel­se

Pan­de­mi­en har udstil­let den euro­pæ­i­ske neoli­be­ra­lis­me i al dens nøgen­hed

Kom­men­tar: Mes­ser­s­ch­midt og mis­sions­be­fa­lin­gen

Hvad sker der med Enheds­li­sten?

Ny cubansk blog – kri­tisk og revo­lu­tio­nær

Emils livslan­ge kamp som agi­ta­tor, fri­heds­kæm­per og krigs­fan­ge

Hvor­dan jødi­ske soci­a­li­ster kæm­pe­de for at stand­se pogro­mer­ne under den rus­si­ske bor­ger­krig

Pode­mos – en sta­tu­s­op­gø­rel­se

Paki­stan: Vores inter­na­tio­na­lis­me skal være anti­im­pe­ri­a­li­stisk

Afslut­ten­de reso­lu­tion fra den Øko­so­ci­a­li­sti­ske Kon­fe­ren­ce for Kli­ma­ret­fær­dig­hed

Sudans revo­lu­tion ved en kor­s­vej – et år efter Omar al-Bas­hirs fald

Den leven­de flam­me

Euro­pas ”skral­de­mar­ked” læs­ser foru­re­ning af på EU’s fat­tig­ste lan­de

Støt Trot­sky-muse­et i Mexi­co

Affalds­for­li­set

Vores soli­da­ri­tet med den ver­den­s­oms­pæn­den­de antira­ci­sti­ske opstand

Mas­siv støt­te til Hugo Blan­co efter til­svi­ning fra den yder­ste høj­re­fløj

Støt bor­ger­for­sla­get mod ghet­to­loven

Inter­na­tio­nal vir­tu­el kli­ma- og mil­jø­kon­fe­ren­ce: Tune in på Basel-kon­fe­ren­cen! 

Pode­mos’ Covid-skat: Mil­li­o­næ­rer­ne skal beta­le for Spa­ni­ens genop­ret­ning

Bekæmp arbejds­løs­he­den, ikke de arbejds­lø­se

Ti dage der kan have for­an­dret ver­den

El-bilis­me – en elen­dig medi­cin mod kli­ma­kri­sen

Anti­ka­pi­ta­li­stisk stra­te­gi og spørgs­må­let om orga­ni­se­ring

Hvem ejer Køben­havn: Byud­vik­ler­ne eller ind­byg­ger­ne?

Hjælp fra EU er betin­get af nye nedskæ­rin­ger

Ark­tis – på men­ne­ske­nes og natu­rens vil­kår

Bla­ck Lives Mat­ter!

Nok er nok: Total boy­kot af Isra­el!

En util­stræk­ke­lig udlig­nings­re­form

Pan­de­mi og olie­kri­se kan få det Ara­bi­ske For­år til at ven­de til­ba­ge med for­ny­et styr­ke

Midt i en cor­o­na-kri­se­tid: Intet nyt fra enheds­fron­ten?

Paki­stan: Fag­lig nød­hjælp­skampag­ne godt på vej

Inter­na­tio­nalt øko­so­ci­a­li­stisk webi­nar

Polen: “Det sam­me som et de facto abort­for­bud”

Efter Ber­nie: Udta­lel­se fra DSA’s natio­na­le for­ret­nings­ud­valg

Poli­tisk thril­ler på vej!

Gas til trans­port: For­de­le­ne er små, usik­ker­he­den stor

Cor­o­na og revo­lu­tio­nen i Roja­va

Rege­rin­gens kli­maud­spil: En hån mod kli­ma­be­væ­gel­sen, en hån mod men­ne­ske­he­dens frem­tid!

Kam­pen om Fug­le­re­den

Cor­ona­kri­sen kaster en usik­ker skyg­ge over unges frem­tid

Sådan orga­ni­se­rer arbej­der­ne hos Ama­zon sig til det lan­ge seje træk

Enheds­li­sten i møde­ka­ran­tæ­ne

Mor­det på Arif Wazir – kam­pen fort­sæt­ter!

Ame­ri­kan­ske arbej­de­re aktio­ne­rer: Vi vil ikke sæt­te vores liv på spil

“Tage nog­le ting i brug, som vi ikke tid­li­ge­re har haft hver­ken behov for eller lyst til.”

Anti­ca­pi­ta­list­as for­la­der Pode­mos

Ghet­to­li­ster i en cor­o­na­tid

Ori­en­te­rin­gen mod elbi­lis­me – en til­lok­ken­de vild­fa­rel­se

Bak op om sygeple­jer­sker­nes krav!

Far­li­ge tider i USA

Her­re­folks­men­ta­li­tet

9 krav om sund for­nuft for de 99 pro­cent under og efter Cor­ona­kri­sen

En kæp i hju­let på Labours valg­kamp

Colom­bia, oligar­ker­ne og Was­hin­g­ton

Hvad står der til­ba­ge af Lenin?

Styrk kam­pen mod Cor­o­na: Ophæv blo­ka­den mod Cuba

Genop­ret­nin­gen må være en rød-grøn kli­ma­red­ning

Lad os ska­be over­gan­gen til øko­so­ci­a­lis­me nu!

“Jeg er Gio­r­gia, mor, kvin­de og kri­sten.” Og fascist

Ven­stre­flø­jens stra­te­gi mod cor­o­na i Paki­stan

Flygt­nin­ge under pan­de­mi­en: De mest udsat­te beta­ler den høje­ste pris

Fri­giv poli­ti­ske fan­ger i Nica­ragua!

Syv teser om soci­al repro­duk­tion og Covid-19-pan­de­mi­en

Fri­giv fan­ger­ne for at bekæm­pe cor­o­na og kapi­ta­lis­me

Covid-19 – den øko­lo­gi­ske dimen­sion

Cor­o­navirus væk­ker lysten til kom­mu­nis­me

Cor­o­na-reflek­sio­ner i som­mer­hu­set

Noget nyt om stats­ka­pi­ta­lis­men i det 21. århund­re­de?

Ansigt til ansigt med Covid-19 pan­de­mi­en: Vores liv er mere værd end deres pro­fit

Gyl­dent Dag­gry – de græ­ske nazi­sters opstig­ning og fald

#cor­onak­ni­be: Akti­vis­me i en kri­se­tid

Støt vores paki­stan­ske kam­me­ra­ter!

Kina: Hvor­dan rege­rin­gen og befolk­nin­gen rea­ge­re­de på cor­ona­kri­sen

COVID-19: Trump ofrer liv til for­del for hjæl­pe­pak­ker til kapi­ta­li­ster­ne

De dan­ske trotski­sters anti-nazi­sti­ske mod­stand

USA på krigs­stien i Cari­bi­en

SAP i SUF

OK 20 – cor­ona­kri­se og styr­ke­for­hold

EU-Kom­mis­sio­nen for­lang­te nedskæ­rin­ger i det offent­li­ge sund­heds­væ­sen 63 gan­ge fra 2011–2018

Cor­o­na­en: De auto­ri­tæ­res stjer­ne­stund?

Cor­ona­kri­se, kapi­ta­lis­me og klas­se­kamp

Cor­o­na­en og det skran­ten­de sund­heds­væ­sen

Colom­bia: Efter den soci­a­le eks­plo­sion i novem­ber

Cubas bidrag til bekæm­pel­sen af Cor­o­na-virus

Cor­o­navirus, Trump og ver­den­s­ø­ko­no­mi­en

Covid-19 pan­de­mi: Lad os beskyt­te vores liv – ikke deres pro­fit!

EU’s cir­ku­læ­re øko­no­mi går uden om over­for­bru­get

Til vore ven­ner over hele ver­den fra Covid-19-stormens øje

Kli­ma­rå­dets rap­port – ikke rege­rin­gens

I ung­dom­men som i Enheds­li­sten: Nej til split­tel­se!

Otte teser om cor­o­navirus

Marie Niel­sen og kvin­de­kam­pen: 1920’ernes femi­nis­me for de 99 pro­cent

”En dag uden os” – mexi­can­ske kvin­der har fået nok og går i aktion

Nekro­log: Lal Khan, en paki­stansk revo­lu­tio­nær

Rusland: Ven­stre­ak­ti­vi­ster døm­mes for påstå­e­de ter­r­or­pla­ner

Kvin­der­nes Inter­na­tio­na­le Kamp­dag: Slut op om kvin­de­kam­pen 8. marts!

Indi­ske kvin­der i spid­sen for en ny anti-fasci­stisk bevæ­gel­se

Rege­rin­gens ind­greb mod boligs­pe­ku­lan­ter­ne: En lil­le sejr for lejer­ne

Kan kom­mu­ner­ne kla­re byplan­læg­nin­gen?

Marie og revo­lu­tio­nen: Et liv i dansk arbej­der­be­væ­gel­se

USA-Kina, hvor kan kon­flik­ten ende?

Anti­ca­pi­ta­list­as del­ta­ger ikke I Pode­mos’ kon­gres

Udlig­nings­re­form-udspil: Mens kom­mu­ner­ne slås om krum­mer­ne, lider vel­fær­den sta­dig

OK 20 – nu hand­ler det om soli­da­ri­tet

Soci­a­li­stisk Infor­ma­tions hjem­mesi­de 2020-02-23 08:19:31

Irlands ven­stred­rej­ning

Civil uly­dig­hed gen­født

Grø­de i øko­so­ci­a­li­sti­ske ini­ti­a­ti­ver

Soci­a­li­stisk Påske­se­mi­nar: Står vi over­for en ny øko­no­misk kri­se?

Soci­a­li­stisk Påske­se­mi­nar: ”Diag­no­se­sam­fund”, psy­ki­a­trik­ri­tik og klas­se­kamp

Soci­a­li­stisk påske­se­mi­nar: Trump – en ny fascis­me og dens psy­ko­lo­gi

Mali: Demon­stra­tion mod de fran­ske trop­per

Lige ret for alle: For­svar alle min­dre­tal!

Ny rege­ring – for de hjem­lø­se?

Fra Wuhan til  soci­a­li­stisk  pla­nø­ko­no­mi

Ita­li­en: Sal­vi­ni slå­et til­ba­ge, men den yder­ste høj­re­fløj står sta­dig stærkt

OK-20: Gi’ os en overenskomst, vi kan stem­me ja til!

Læren af Aus­chwitz

Soci­a­li­stisk Påske­se­mi­nar: ’Aty­pi­ske’ arbej­de­re og pre­ka­ri­a­tets orga­ni­se­ring

Soci­a­li­stisk Påske­se­mi­nar: Fængs­let for at kæm­pe med kur­der­ne

Soci­a­li­stisk Påske­se­mi­nar: Toner og anek­do­ter fra “Snart dages det brød­re” til “Gril­l­ba­ren luk­ker nu”

Mil­jøkamp med fri­he­den som ind­sats

Pode­mos er ikke et eksem­pel til efter­føl­gel­se

PSOE-Pode­mos-rege­ring dan­net trods høj­re­flø­jens angreb

Frank­rig: End­nu en indrøm­mel­se fra rege­rin­gen, men sta­dig lang kamp end­nu

Indi­en under Modi: Den fjer­de gene­ral­strej­ke slår alle rekor­der

Boli­via: Et kup er et kup!

Ret­tig­he­der får man gen­nem kamp

Der er OK mulig­he­der!

Modi er måske alli­ge­vel gået for vidt den­ne gang

Stop kur­sen mod krig – Soli­da­ri­tet med den iraki­ske og iran­ske befolk­nings kamp for fri­hed!

Ira­ne­re for­sæt­ter pro­tester­ne

Bag split­tel­sen i Awa­mi Wor­kers’ Par­ty

Den Østjy­ske Mil­li­onby

Opfor­dring til hur­tig hand­ling mod USA’s krig i Iran

Lad ikke Met­te Fre­de­rik­sens nytårs­ta­le dræ­be håbet!

USA: Sejr for soci­a­list i Seatt­le

Erhvervs­li­vet og den grøn­ne omstil­ling

Kli­ma­lov: Kli­ma­be­væ­gel­sen får intet foræ­ret

Colom­bia i strej­ke: ”Den­ne rege­ring må og skal fal­de”

Efter det bri­ti­ske valg: Hvor­dan kom­mer vi vide­re?

Anti­ca­pi­ta­list­as: Vi har brug for en ven­stre­fløj, som ikke er en kryk­ke for PSOE

Et kata­stro­falt val­gre­sul­tat: For­svar cor­byis­mens land­vin­din­ger

Oprør og reak­tion: Ver­den­s­oms­pæn­den­de opsving i kam­pen mod nedskæ­rin­ger mødt med brutal under­tryk­kel­se

Soci­a­li­stisk Påske­se­mi­nar 8.–12. april 2020

Femi­ni­stisk Soci­a­lis­me

Dansk land­brug på sprøjten

Intro­duk­tions­we­e­kend til soci­a­li­stisk poli­tik

Frank­rig strej­ker mod Macrons neoli­be­ra­le krig mod pen­sio­ner­ne

Finans­lov: Gør et skridt i den rig­ti­ge ret­ning til det før­ste af man­ge!

Rege­rin­gen løber fra det dan­ske medansvar for situ­a­tio­nen i Irak

Ny film af Ken Loach: Sor­ry we mis­sed you

Et oprør der ikke vil dø!

Boli­vi­as ”Bevæ­gel­se for Soci­a­lis­me” og kup­pet

Val­get i Spa­ni­en: Trus­len fra det yder­ste høj­re skræm­mer Soci­al­de­mo­kra­ti­et og Pode­mos til rege­rings­af­ta­le

Soli­da­ri­tet med det fol­ke­li­ge oprør i Chi­le

Ecu­a­dors lang­truk­ne kup

COP25 og flot­te løf­ter: Kun stær­ke kli­ma­be­væ­gel­ser giver tro på hand­ling!

Grøn­ne patri­o­ter

Bilin­du­stri­en bli­ver cen­tral i den kom­men­de øko­no­mi­ske kri­se

Mobi­li­ser mod kli­ma­ka­ta­stro­fen nu

Bri­tisk valg: Den sto­re kamp, der vil for­me en hel gene­ra­tion

For­døm kup­pet i Boli­via!

Gravøl og død­født – eller soci­a­li­stisk mas­se­par­ti?

Ny bog gen­nem­hul­ler ”ghet­to-pla­nen”