REN OG SKÆR af Dino Copelj

Uvej­ret midt i Euro­pa sæt­ter kli­ma­et på dags­or­de­nen

Nej til pige­løn – ja til lige­løn!

Sygeple­jer­ske-strej­ken kan ven­de kri­sen i ple­je- og sund­heds­sek­to­ren

Men­ne­sker der­u­de

Pot pour­ri af skar­pe syns­punk­ter: Racis­me, kli­ma, EU og udrej­se­cen­tre

Sygeple­jer­sker­ne kan vin­de!

Tale i Oden­se, fra #enmil­li­ons­tem­mer “I love­de os et løft – men I har smidt os i en grøft!”

Chi­les nye for­fat­ning: Kan vi stem­me os til mag­ten?

Den fran­ske revo­lu­tion del I (1789–1792). Fri­hed, Lig­hed og Bro­der­skab

Serie: Arbej­der­be­væ­gel­sens histo­rie. Del 6. Kon­ge­kup og syn­di­ka­lis­mens ende­ligt

Film anmel­del­se: Judas and the Bla­ck Mes­si­ah

Skæv befolk­nings­sam­men­sæt­ning i bolig­om­rå­der: Etnisk pro­blem­stil­ling eller ulig­hed i sam­fun­det?

Sko­le­strej­ker i soli­da­ri­tet med de syri­ske flygt­nin­ge

Raci­stisk flygt­nin­gepo­li­tik, intet løft til vel­fær­den, ingen løs­ning for kli­ma­et – byg et soci­a­li­stisk alter­na­tiv

Ydel­ses­kom­mis­sion: De fat­ti­ge fik en lan­ge næse

Et frit og selv­stæn­digt Palæsti­na, men hvor­dan?

Syrisk sit-in: Det gæl­der deres liv

Åbn græn­ser­ne: Flygt­nin­ge er vel­kom­ne her

Poul Schlüter: Ingen ven af fol­ket.

Stop dæmo­ni­se­ring! Nej til nyt “udrej­se­cen­ter” på Lan­geland! Luk alle andre cen­tre!

Histo­ri­en om Soci­al­de­mo­kra­ti­et og natio­nal­cha­u­vi­nis­men

At sæt­te ulve til at vog­te får.

“At give kul­tur skyl­den er en meget bekvem ana­ly­se”

Serie: Almin­de­li­ge men­ne­skers histo­rie: Den ame­ri­kan­ske uaf­hæn­gig­heds­krig

Anmel­del­se: Net­flix-doku­men­ta­ren Sea­spira­cy

Anmel­del­se: Pri­de, Poli­ti­cs and Pro­test: A Revo­lu­tio­nary Gui­de to LGBT+ Libe­ra­tion

Det Myan­mar­ske kup: Mod­stan­den fort­sæt­ter

Tema om Syri­en: Stop hjem­sen­del­se af de Syri­ske flygt­nin­ge

Dansk arbej­der­hi­sto­rie, afsnit 5:Verdenskrig og klas­se­kamp

Nok er nok – civil­sam­fun­det ryk­ker og pres­ser rege­rin­gen.

Bog anmel­del­se: Big Farms Make Big Flu

Boy­kot VM i fod­bold i Qatar

150 år for Pari­ser­kom­mu­nen: Da arbej­der­ne tog mag­ten for før­ste gang

Jep­pe Kofods hyk­le­ri

Vær­di­er er ikke neut­ra­le ‒ de er klas­se­be­stem­te

Biden-rege­rin­gen viser sit san­de ansigt – og det er ikke pro­g­res­sivt

Almin­de­li­ge men­ne­skers histo­rie: Den Engel­ske bor­ger­krig 1640–49

Hvor­for vi skal stå sam­men mod racis­me og diskri­mi­na­tion den 20. marts.

Ver­den­s­ø­ko­no­mi­ens til­stand efter Covid-19

Kon­spira­tions­te­o­ri­er fodres af soci­al util­pas­hed

Arbej­der­be­væ­gel­sens histo­rie, del 4: Soci­al­de­mo­kra­tiets monopol bry­des

Ulig­hed i Dan­mark: Dan­mark er ble­vet et min­dre lige sam­fund

Dan­ske og vest­li­ge vær­di­er – ellers tak. Hel­le­re inter­na­tio­na­le soli­da­ri­tet.

Rege­rin­gens umen­ne­ske­li­ge udlæn­din­gepo­li­tik slår alle rekor­der.

Mas­se­strej­ke i Myan­mar kan ryste mili­tæ­ret.

Fre­de­rik­sen, Tes­faye og Sto­klund svin­ger pisken – ingen etni­ske mino­ri­te­ter kan vide sig sik­re læn­ge­re

Bogan­mel­del­se: Den bære­dyg­ti­ge stat.

Fra min indre Gan­dalf

Mer gas fra Dan Jør­gen­sen

Volls­mo­se og racis­me

Patent-fri cor­o­na­vac­ci­ne har stå­et på hyl­den i 9 måne­der

Hvor­for tog Met­te Fre­de­rik­sen mon til Isra­el?

“Jeg vil bekæm­pe høj­re­flø­jens ekstre­mis­me”

Brev fra hvi­derus­si­ske akti­vist: “Der er ingen tvivl om at de meget snart kom­mer til vores kon­tor.”

“Altid vel­kom­men i Kopen­ha­gen, rød­grød med flød og en over nak­ken”

Mas­se­strej­ke i Myan­mar kan ryste mili­tæ­ret.

Per­spek­ti­ver for soci­a­li­ster i 2021

Bevæ­gel­sen for en grund­læg­gen­de ret til abort er på gaden igen i Polen.

Ny bog: De gule veste har ordet.

Soci­a­li­stisk Arbej­de­ra­vis Nr. 384

Er høj­re-populis­me på retur?

Paris­af­ta­len kal­der på akti­vis­me – ikke jubel

10 år efter den egyp­ti­ske revo­lu­tion – hvad har vi lært?

Kamp og kon­flikt for­me­de det moder­ne Dan­mark

Overenskomst 21 – skul­der ved skul­der eller hver for sig?

Cor­o­na Kri­sen: Bor­ger­ska­bet piver – arbej­der­klas­sen beta­ler

Ulig­hed i ver­den sti­ger og sti­ger.

Serie: Arbej­der­be­væ­gel­sens histo­rie del 3: Stor­lo­ck­out og Sep­tem­ber­for­lig 1899

Sig fra over­for racis­men i hver­da­gen

Vi flyt­ter ikke – kam­pen mod Ghet­to­love­ne fort­sæt­ter

Hvor­for behand­ler EU flygt­nin­ge og migran­ter som kri­mi­nel­le?

Er kri­tik af Isra­el anti­se­mi­tisk?

Myten om den ”dan­ske model”

De poli­ti­ske beslut­nin­ger bag Bre­xit

Pro­tester­ne i Polen fort­sæt­ter og støt­ten til kam­pen for ret til abort vok­ser

Den yder­ste høj­re­fløj og fasci­ster­ne i Polen på til­ba­ge­tog

Serie: Arbej­der­be­væ­gel­sens histo­rie Del 2: Revo­lu­tions­de­bat­ten i Soci­al­de­mo­kra­ti­et 1875 – 1889.

Ny virus mute­ret fra de enor­me mink­fa­brik­ker i Nord­jyl­land

Cen­trum-høj­re alli­an­cen på spil igen

Bwa­lya Søren­sen om Nye Bor­ger­li­ge

Racis­men kom­mer fra top­pen: Met­te Fre­de­rik­sens åbnings­ta­le – et nyt lav­punkt for udlæn­din­gepo­li­tik­ken

Vej­en til soci­a­lis­me – betin­gel­ser for en revo­lu­tion

Soli­da­ri­tet og fæl­les kamp er vej­en frem.

Mas­se­pro­te­ster mod abort­for­bud for­an­drer Polen

Chi­le stem­mer nyli­be­ra­lis­men i gra­ven 

Umen­ne­ske­li­ge behand­ling af afvi­ste flygt­nin­ge i Avn­strup

Kapi­ta­li­stisk land­brug – pro­duk­tion for pro­fit.

Rege­rin­gens ”tryg­heds­pak­ke” er et angreb mod os alle.

Nej til krig mel­lem Arme­ni­en og Aser­ba­jds­jan!

Fasci­ster under ankla­ge i Græken­land og Dan­mark

Bla­ck lives mat­ter – refu­gee lives mat­ter – kam­pen fort­sæt­ter.

Oprør­su­gen med Extin­ction Rebel­li­on

Ven­stre­fløj­en og præ­si­dentval­get i USA

FE-skan­da­len: Ulov­lig over­våg­ning i åre­vis

Overenskom­ster på det offent­li­ge områ­de i 2021 – arbej­der­klas­sens chan­ce.

Fasci­ster under ankla­ge i Græken­land og i Dan­mark

Bla­ck lives mat­ter – refu­gee lives mat­ter – kam­pen fort­sæt­ter.

Lio Pio, Inter­na­tio­na­len og Sla­get på Fæl­leden

Racis­me og diskri­mi­na­tion fort­sæt­ter – cen­trum-høj­re står sam­men

Sta­ten er kapi­ta­lis­mens stat

Lukasjen­ko er pres­set, men kun arb­je­der­klas­sen kan fjern ham.

#metoo anden bøl­ge.

En ver­den i kaos og kri­se – der er brug for en revo­lu­tion

Arne er gen­stand for en af Dan­marks vig­tig­ste kam­pe

Soli­da­ri­tet i ste­det for at gå arm i arm med nazi­ster.

Inter­na­tio­nal Soci­a­list Ten­den­cy (IST): Ful­de støt­te til kam­pen i Hvi­derusland

SOLI­DA­RI­TET MED SOCI­A­LE BEVÆ­GEL­SER I BOLI­VIA, DER ØNSKER AT SÆT­TE KUPRE­GE­RIN­GEN POR­TEN

Regi­met i Hvi­derusland slår til­ba­ge

Bli­ver oprø­ret i Hvi­derusland til en revo­lu­tion?

Glo­balt oprør bre­der sig: Enorm demon­stra­tion mod jun­ta­en i Thailand

Renæs­san­cen: Kimen til kolo­ni­se­rin­gen og kapi­ta­lis­men

2. Ver­denskrig – den gode krig imod ver­dens ond­skab?

Støt Bor­ger­for­sla­get mod “Ghet­to­loven” 

Byg mod­stand mod rege­rin­gens udlæn­din­gepo­li­tik

Bla­ck Lives Mat­ter bevæ­gel­sen- betyd­ning og mulig­he­der

Nyt ! Hvi­deruslands arbej­de­re har over­vun­det ang­sten og udfol­der arbej­der­magt !

Iden­ti­tetspo­li­tik og klas­se­kamp – hvor­dan det kan bru­ges

Byg mod­stand mod rege­rin­gens udlæn­din­gepo­li­tik

Fra glo­balt oprør til revo­lu­tion og arbej­der­magt

Øko­no­misk kri­se, kol­laps og oprør i Syri­en og Liba­non

Rege­rin­gen udnyt­ter cor­o­na-epi­de­mi­en til de mest auto­ri­tæ­re skridt


Arbej­der­strej­ker og pro­te­ster øger pres­set på regi­met i Hvi­derusland

DLF ledel­sen har ind­gå­et  arbejds­tids­af­ta­le: Util­freds­he­den ulmer blandt lærer­ne og en Stem nej kampag­ne er star­tet op

Hiros­hi­ma atom­bom­ben sat­te gang i krigs­mod­stan­den

Vi slet­ter ikke histo­rie ved at tage sta­tu­en af Hans Ege­de ned. Vi ska­ber histo­rie

Stor strej­ke mod racis­men luk­ke­de USA’s vest­kyst­hav­ne

Jens Chri­sten­sen 1958–2020: En klas­sekæm­per er gået bort.

Mar­tin Lut­her King for­stod, at hvi­de og sor­te arbej­de­re måt­te kæm­pe sam­men

Aktio­ner i USA’s  arbej­der­klas­se imod racis­me og poli­ti­vold

Pro­fit­ter­ne først – kli­ma­et sidst

Lenin er mindst lige så vig­tig idag som for 100 år siden

Bla­ck & Whi­te – Uni­te & Fight 

Ver­den efter Covid-19 – en revo­lu­tio­nær tidsal­der

Hvor­dan blev de natio­na­le mod­sæt­nin­ger i græn­selan­det over­vun­det?

Inger Støj­bergs kor­stog mod mod mus­li­mer­ne

Vest­mag­ter­nes krigs­fø­rel­se skul­le for­hin­dre revo­lu­tion ved slut­nin­gen af 2. VK

Gramsci er vac­ci­ne mod et sygt system

Cor­o­na – soci­al ulig­hed og racis­me – en grim cock­tail.

1. maj tale på Svan­holm

Hvil­ken frem­tid vil vi kæm­pe for?

Den “Sor­te Død” – mid­delal­de­rens pest-pan­de­mi og dens kolos­sa­le virk­nin­ger

Sådan ska­ber kapi­ta­lis­men virus- og bak­te­rie-epi­de­mi­er­ne

Efter­ret­nings-tje­ne­sters mas­se­over­våg­ning med cor­o­na-apps?

Cor­o­na spre­der kapi­ta­lis­mens auto­ri­tæ­re virus

Sådan blev sund­heds­sek­to­ren næsten ude af stand til at kla­re cor­ona­kri­sen

Anmel­del­se: Marie Niel­sen (1875 – 1951) – en revo­lu­tio­nær kvin­de

Jo bed­re sund­heds­sy­stem og hånd­te­ring, jo fær­re er smit­te­de og døde af cor­o­na

Marx, øko­lo­gi og stof­vek­sel teo­ri­en

Arbej­der­klas­sen beta­ler pri­sen for flokim­mu­ni­tet

Racis­men og den natio­na­le selv­til­stræk­ke­lig­hed

Kapi­ta­lis­mens kri­se og Covid-19

Den fore­lø­bi­ge lære af Covid19

Nej tak til det sto­re cor­o­na-lot­te­ri!

Inter­na­tio­nal Soci­a­list Tendency’s udta­lel­se om Cor­o­na-epi­de­mi­en

Stop medi­ci­na­lin­du­stri­ens pro­fitj­agt – sund­hed før pro­fit.

Covid-19: Det for­søm­te for­år og den kom­men­de øko­no­mi­ske kol­laps.

De skan­da­lø­se poli­ti­ske grun­de til myn­dig­he­der­nes nølen i star­ten af cor­o­na-epi­de­mi­en

Man­ge er ikke vel­kom­ne i det sam­men­hold, rege­rin­gen kræ­ver

For­stå cor­o­na-kri­sen og stå sam­men imod den

Glo­bal aktions­dag 21. marts: No racism – No fascism

Den næste øko­no­mi­ske kri­se

Skal arbej­der­ne beta­le med CO2-afgif­ter for kli­ma­kri­sen

Køben­havn – måne­dens grøn­ne kapi­ta­lis­me-skan­da­le

Det ekstre­me vejr i Dan­mark mild­nes ikke, blot for­di cor­o­na er kom­met for­bi

Ame­ri­kan­ske civi­li­sa­tio­ner før Colum­bus del 2/2

Valg i USA: Er græn­sen for Ber­nie San­ders’ kampag­ne nået?

Cor­o­na og kapi­ta­lis­me

Grøn kapi­ta­lis­me: det fal­ske håb

Inte­gra­tion – her går det godt

Nej til krig og impe­ri­a­lis­me: Flygt­nin­ge er vores brød­re og søstre

USA – Ber­nie San­ders stormer frem i en offen­siv uden for­til­fæl­de

USA i val­gå­ret 2020: En opvåg­nen fra Trump-mare­rid­tet?

Thürin­gen – chok-koa­li­tio­nen med fasci­ster­ne i AfD

Film: Sor­ry We Mis­sed You

“Vel­kom­men til revo­lu­tio­nen!”

Ame­ri­kan­ske civi­li­sa­tio­ner før Colum­bus

Klar til kon­flikt OK 20 – nu er det vores tur

Gene­ra­tion Iden­ti­tær ind­ta­ger Chri­sti­ans­borg

Ran­ders mod Racis­me fort­sæt­ter kam­pen 21. marts

Optur for Fæl­lesi­ni­ti­a­ti­vet mod Racis­me og Diskri­mi­na­tion – Køben­havn og Omegn

Fri­edrich Engels – sta­dig rele­vant i dag

Austra­li­en bræn­der – magt­ha­ver­ne og de rige lader stå til

Frank­rigs mas­se­be­væ­gel­se af strej­ker og demon­stra­tio­ner går langt vide­re end nor­malt

OK20-akti­vi­ster ople­ver mere soli­da­ri­tet og stør­re for­vent­nin­ger

OK20 – rige­ligt råd til en langt bed­re overenskomst

Inter­na­tio­nal Soci­a­list Ten­den­cy: Stop Trump – Nej til krig mod Iran

Finans­lo­ven 2020 – mobi­li­se­rin­ger­ne og pro­tester­ne har stop­pet fal­det mod bun­den

Kli­ma­lov med så gra­ve­ren­de mang­ler, at vi må kal­de den fup og bed­rag

Frank­rig – kæm­pe­strej­ker­ne gæl­der liv eller død for fag­be­væ­gel­sen

Kli­ma­et efter COP25-fia­sko­en – kun kam­pen sik­rer for­an­dring

Kæm­pe­strej­ker i Frank­rig – de stør­ste i 20 år

Kli­ma-top­mø­det – poli­ti­ker­nes løg­ne for at und­gå ind­greb

Kan kapi­ta­lis­men refor­me­res til at bli­ve kli­ma­ven­lig ?

Kli­ma­et – titu­sin­der ser, at noget er galt ved kapi­ta­lis­men

Par­ti, klas­se og bevæ­gel­se

Inter­na­tio­nal kon­fe­ren­ce mod racis­me og fascis­me

Kinas gul­dal­der

Kur­der­nes smerte­li­ge histo­rie