Inter­na­tio­nal Soci­a­list Ten­den­cy: Stop Trump – Nej til krig mod Iran

Finans­lo­ven 2020 – mobi­li­se­rin­ger­ne og pro­tester­ne har stop­pet fal­det mod bun­den

Kli­ma­lov med så gra­ve­ren­de mang­ler, at vi må kal­de den fup og bed­rag

Frank­rig – kæm­pe­strej­ker­ne gæl­der liv eller død for fag­be­væ­gel­sen

Kli­ma­et efter COP25-fia­sko­en – kun kam­pen sik­rer for­an­dring

Kæm­pe­strej­ker i Frank­rig – de stør­ste i 20 år

Kli­ma-top­mø­det – poli­ti­ker­nes løg­ne for at und­gå ind­greb

Kan kapi­ta­lis­men refor­me­res til at bli­ve kli­ma­ven­lig ?

Kli­ma­et – titu­sin­der ser, at noget er galt ved kapi­ta­lis­men

Par­ti, klas­se og bevæ­gel­se

Inter­na­tio­nal kon­fe­ren­ce mod racis­me og fascis­me

Kinas gul­dal­der

Kur­der­nes smerte­li­ge histo­rie

100.000’er af grøn­ne kli­ma-jobs er nød­ven­di­ge i Dan­mark

Soli­da­ri­tet med det glo­ba­le oprør

Krystal­nat­ten 9. 11. – aldrig mere fascis­me

Blo­ka­de på huma­ni­o­ra: Mod fag­s­am­men­læg­nin­ger og for stu­den­ter­de­mo­kra­ti

Da Muren bra­se­de sam­men

Oprø­ret i Hong Kong 

Oprø­ret i Irak – end­nu en genopblus­sen af det ara­bi­ske for­år 2011

Efter 30 års desil­lu­sion er der spi­ren­de håb om for­an­dring i Chi­le 

Mod­stand mod den vok­sen­de fasci­sti­ske trus­sel.

The wor­ld must know: Sta­te ter­r­o­rism in Chi­le.

Chi­le i kri­se 

Stop Tyr­ki­ets angreb på kur­der­ne Stop våbensal­get til Tyr­ki­et Soli­da­ri­tet med syri­ske flygt­nin­ge og kri­gens ofre

Tyr­ki­ske revo­lu­tio­næ­re: Nej til inva­sio­nen og støt­te til syri­ske flygt­nin­ge

Sådan kan trus­len fra det yder­ste høj­re stop­pes

Uhyr­ligt stor støt­te i pen­ge til den fos­si­le kapi­ta­lis­mes øde­læg­gel­se af Jor­den

Det kre­a­ti­ve oprør

Rege­rin­gens helt ukri­ti­ske mili­tæ­re opbak­ning til Trumps USA

Tag med til lands­mø­de: Stop racis­men og den yder­ste høj­re­fløj

Kinas før­ste høj­kul­tur-dyna­sti­er

Strej­ker ved de mest lukra­ti­ve tech-gigan­ter

Ingen nor­ma­li­se­ring af racis­men – stop fascis­men

“Agro-busi­ness” og Ama­zo­nas’ afbræn­ding 

De stør­ste kli­ma­de­mon­stra­tio­ner nogen­sin­de …

Bauhaus 100 år – et pro­dukt af en revo­lu­tio­nær tid

Kinas revo­lu­tion i 1949

Reform eller Revo­lu­tion? – kam­pen for den grund­læg­gen­de for­an­dring

Finans­lo­ven 2019 – fort­sat­te nedskæ­rin­ger

Fuld støt­te til baga­ge­ar­bej­der­ne i SAS

Almen Mod­stand fort­sæt­ter kam­pen mod ghet­to­loven efter aktions­dag

Ulla Søb­jerg Niel­sen er død

Grøn­lands øge­de betyd­ning under skær­pet atom-kon­fron­ta­tion ml. USA, Kina, Rusland

Grøn­lands sjæld­ne jord­ar­ter har fået stra­te­gisk betyd­ning for USA

Bogan­mel­del­se: “System Chan­ge Not Cli­ma­te Chan­ge”

Sudan: Revo­lu­tio­nen i kri­se – mili­tæ­ret behol­der mag­ten

Kli­ma: Hvad kan vi for­ven­te af den nye rege­ring?

Kali­fa­tets opstå­en

Kali­fa­tets stor­hed og fald

Rege­rin­gens kli­ma­regn­skab er i minus 

Stop Trump og hans høj­re­ra­di­ka­le ven­ner

Små spræk­ker i para­dig­meskif­tet efter val­get

Kam­pen mod nedriv­nin­ger af alme­ne boli­ger fort­sæt­ter.

Euro­pas illi­be­ra­le høj­re­fløj

Nej til krig mod Iran – nej til dansk krigs­del­ta­gel­se.

Den neoli­be­ra­le ver­den­sor­den i kri­se.

”We are the Sto­newall Girls”

1968 – “Det var som om ver­den var ved at for­an­dre sig fun­da­men­talt

Giv den ny rege­ring kamp til stre­gen.

Sudan – oprø­ret er kom­met til det afgø­ren­de ven­de­punkt

Nej til nedriv­nin­ger af 1000 boli­ger og tvangs­flyt­ning af 3000 men­ne­sker i Volls­mo­se

En vig­tig græn­se

Støt op om FN´s inter­na­tio­na­le flygt­nin­ge­dag – 20. juni

Antira­ci­sti­ske akti­vi­te­ter i valg­kam­pe­ne

Små spred­te sej­re i kam­pen mod høj­re­po­pulis­men i Euro­pa

Kam­pen fort­sæt­ter: For kli­ma­et, vel­fær­den og mod racis­men

Mobi­li­ser under rege­rings-for­hand­lin­ger­ne!

”Revo­lu­tio­nen er som en behol­der fyldt med mil­li­o­ner af arbej­den­de men­ne­skers pul­se­ren­de hjer­teslag.”

“The times they are a-chan­ging”

Pen­sions­al­de­ren – en poli­tisk bom­be

Stop oli­en og gas­sen fra Nord­s­ø­en

Dansk impe­ri­a­lis­me: Før og nu.

Tale til 1. maj 2019

Hvad vi skal gøre for at kæm­pe for det kli­ma­ven­li­ge sam­fund

For­å­ret blom­strer atter i Nord­afri­ka

Mini­ste­ri­er afslø­ret i raci­stisk pro­pa­gan­da

Ufo­lo­gi i Øre­sta­den

Plads til alle, som giver plads til andre

Fascis­mens til­ba­ge­komst

Det sto­re tyve­ri fra de fat­ti­ge til de rige

Skrot bud­get­loven – demon­stra­tion den 14. maj.

Start­hjæl­pen – et red­skab til fat­tig­dom og split­tel­se.

Den Grøn­ne Stu­den­ter­be­væ­gel­se kal­der til kamp mod kli­ma­kri­sen

Stram Kurs: Man høster som man sår.

Dansk Fol­ke­par­tis fupop­gør med eli­ten

Ras­mus Palu­dan, stats­mag­ten og alle os andre

Sæt græn­ser for kapi­ta­len – ikke for men­ne­sker og arbejds­kraft

Valg­kam­pen og klas­se­kam­pen.

Det stør­ste for­æl­dre-oprør nogen­sin­de

Pro­tester­ne i Alge­ri­et fort­sæt­ter selv­om Bou­te­fli­ka blev tvun­get til at gå af

Kli­ma­strej­ken wor­ld wide.

Roms stor­hed og fald

Hvad vi skal gøre for at kæm­pe for det kli­ma­ven­li­ge sam­fund

Stop karak­ter­ræ­set

Fyre­sed­ler­ne hæn­ger løst på lan­dets sko­ler og uddan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner.

Mere­te Riisa­ger mød­te vir­ke­lig­he­den på Øre­stad Gym­na­si­um

Sæt pen­sions­al­de­ren ned – stop ulig­he­den – styrk vel­fær­den.

Soli­da­ri­tet på tværs af græn­ser – Nej til racis­me, kli­ma­ka­os og ulig­hed.

Antira­ci­ster fra Køben­havn, Aar­hus, Oden­se, Aal­borg og Svend­borg beret­ter:

Årsa­ger­ne til høj­re­flø­jens frem­gang i Syda­me­ri­ka

Film: Kaper­naum