HUM­rå­det støt­ter stu­den­ter­pro­te­ster i Paki­stan! – #Say­No­ToOn­li­neClas­ses

HUM­rå­det støt­ter stu­den­ter­pro­te­ster i Paki­stan! – #Say­No­ToOn­li­neClas­ses

Anmel­del­se af Anton Han­sen udstil­ling på Arbej­der­mu­se­et

Støt de paki­stan­ske stu­de­ren­des kamp for lige adgang til under­vis­ning

Bevæ­gel­se mod racis­me og poli­ti­vold – hvad er vej­en fremad?

Mass move­ment in the Uni­ted Sta­tes against racism and poli­ce vio­len­ce

Demon­stra­tion i Køben­havn mod racis­me og poli­ti­vold

For­svar de stu­de­ren­des og ung­dom­mens ret­tig­he­der!

Anmel­del­se Det Hær­de­de Stål

Para­mi­li­tæ­re angreb mod Venezu­ela: Bag­grund og per­spek­ti­ver

1. maj 2020: Arbej­der­klas­sen skal ikke beta­le reg­nin­gen for kapi­ta­lis­mens kri­se

Udta­lel­se fra Maler­nes Fæl­les­klub Køben­havn

Fran­ce: Reces­sion, auste­ri­ty, class strug­g­le. Our Poli­ti­cal Tasks.

Koo­pe­ra­ti­ver, øko­no­misk demo­kra­ti, arbej­der­kon­trol, med­ar­bej­de­rind­fly­del­se – grad­vis soci­a­lis­me?

Chi­les pro­test­be­væ­gel­se – og hvor­for Piñe­ras for­fat­nings­råd er en fæl­de

Stem NEJ til OK20-dik­ta­ter fra Dansk Indu­stri

Marxis­me ver­sus keyn­s­i­a­nis­me

Arbej­der­nes løn­nin­ger sak­ker bag­ud

Covid-19-kri­sen: Lad dem ikke gam­b­le med vores liv

Ude­mo­kra­tisk kup­for­søg i Enheds­li­stens ung­doms­ar­bej­de

Kam­me­rat Tan­ve­er Gon­dal (Lal Khan) er død – paki­stansk revo­lu­tio­nær og marxist ind­til det sid­ste

61-året for den cuban­ske revo­lu­tion fejret med maner!

OK 2020: Skul­der ved skul­der!

For­døm USA’s snig­mord på den iran­ske gene­ral – Opbyg soli­da­ri­te­ten med oprø­rer­ne i Irak, Iran og USA!

Val­get i Stor­bri­tan­ni­en – ana­ly­se og per­spek­ti­ver

Fran­ce: Con­te­xt and per­specti­ves for the pre­sent strug­g­le. A war­ning.

Boli­via: Kam­pen mod kupre­gi­met fort­sæt­ter!

Mas­sa­kre i Boli­via: Áñez´ mili­tær dræ­ber over 35 per­so­ner

Sta­tus på blo­ka­den på KUA – Inter­view med akti­vi­ster

Suc­ces­fuld mani­fe­sta­tion mod kup i Boli­via

Demon­stra­tion i Køben­havn: Nej til kup i Boli­via

Brutalt kup i Boli­via

Eks­plo­siv kri­se i Boli­via – bag­grund og per­spek­ti­ver

Støt blo­ka­den på KUA

Leje­re gør mod­stand

OK-2020: Fæl­les kamp for høje­re mind­ste­løn og ret­ten til fri­tid

Boli­via bræn­der – kom til debat­mø­de

Enheds­li­sten, den poli­ti­ske situ­a­tion og opga­ver­ne for­u­de

For et soci­a­li­stisk mod­svar til Donald Trump – i USA og i resten af ver­den

Enheds­li­sten og kam­pen for en fair pen­sion!

Et kri­tisk blik på rege­rings­af­ta­len

Besøg fra bra­si­li­ansk soci­a­list blev en suc­ces

Debat­mø­de: Hvor­dan fort­sæt­ter vi kam­pen imod Palu­dan og det yder­ste høj­re?

Fol­ke­tings­valg: Gigan­tisk neder­lag til de bor­ger­li­ge, pres for ven­stred­rej­ning

Møde om Lat­i­na­me­ri­ka

Fol­ke­tings­valg 2019: mod­sæt­nin­ger­ne øges

Nyt num­mer af Soci­a­li­sten på gaden!

Kom­mu­nalt ansat­te slår ring om vel­fær­den!

Bekæmp statskup­pet i Venezu­ela med revo­lu­tio­næ­re mid­ler

Kon­cert-anmel­del­se: Søren Side­vind skab­te orkan på Fre­de­riks­berg

Video fra demon­stra­tion i Køben­havn

Noter om statskup i Venezu­ela