Støtt de strei­ken­de bus­sar­bei­der­ne!

Hvi­terus­sland i impe­ri­a­li­ste­nes skrustik­ke

Butik­kan­sat­te raser over histo­risk dår­lig for­hand­lings­re­sul­tat

Vi for­døm­mer mor­det på kame­rat Tomas Mar­tinéz Pina­cho

NHO har fått blod på tann

SIAN for­lot Ber­gen med halen mel­lom bei­na

Full flopp for «front­fa­get» – Stem nei!

EØS-maske­ra­de gir svin­dy­re mun­n­bind

Kjønn er bio­lo­gi, det er kjønns­rol­ler som må utfor­dres

Fel­les EU-gjeld betyr mer makt til uni­o­nen

USA og NATO spil­ler kinasjakk

Tatt av vin­den

«Nul­l­vekst» er bak­stre­ve­ri

Erdoğan kan ikke stop­pe våre san­ger! Frihet for Grup Yorum!

Monu­men­tale feil­grep

Hva var Tran­mæls meto­de?

Få vekk kne­et – vi vil puste!

Den ame­ri­kan­ske våren er her

«Dug­nad» for å sta­bi­li­se­re kapi­ta­lis­men

De som håner vår dyr­ekjøp­te frihet

8. mai 1945 – 8. mai 2020 Aldri mer fascis­me!

I spis­sen for kam­pen mot fascis­me og okku­pasjon

Rød 1. mai 2020 (video)

Rød 1. mai – på klas­se­kam­pens grunn

Reve­stre­ker i høn­se­går­den

Vul­gær­nasjo­na­lis­me og ven­strepo­pulis­me

Lang­tids­plan for eit meir kri­gersk for­svar

Nei til dyr­tid, over­våk­ning og dår­lig smit­te­vern!

Min­dre stol­te kapit­ler i norsk for­svars­hi­sto­rie

Kapi­ta­lens påske­bud­s­kap: Kors­fest!

Mil­li­ard­ga­ver til utbyt­ter­ne, smu­ler til stu­den­te­ne

«Fri kon­kur­ran­se» gir monopol på mat

Sta­tens pen­ger sit­ter løst når kapi­ta­len kre­ver det

Vil spo­re dine min­ste beve­gel­ser

Vi slåss ikke bare mot en pan­de­mi – men for ei ny og bed­re fram­tid

Kri­se­lov som kve­ster demo­kra­ti­et

Kapi­talsa­ne­ring neste

Sta­ten vil sten­ge sik­kerhets­ven­ti­len i EØS-saker

Nei til kri­se­ful­l­makt­s­lov – slå ring om demo­kra­ti­et!

La dem ikke vel­te krisa over på arbeids­folk!

Virus­be­fengt kapi­ta­lis­me

NATO-logikk og inter­nasjo­nal rett

Tyr­kia bryter NATO-pak­ten i til­legg til fol­ke­ret­ten

Angi­ve­lig WikiLe­aks-vars­ler for ret­ten

Kamp mot EØS – eller sosi­al dum­ping?

Et tafatt LO leg­ger fram slap­pe tarif­f­krav

De impe­ri­a­li­sti­ske mot­set­nin­ge­ne skjer­pes, arbei­der­klas­sens og de under­tryk­te fol­ke­nes kamp til­tar i styr­ke

Ber­nie San­ders er ingen freds­due

Stor­tin­get må nek­te kon­sesjon til Nort­hCon­nect!

Støt­te­er­klæ­ring til fran­ske Con­fédéra­tion Généra­le du Tra­vail (CGT)

Trond­heim­s­kon­fe­ran­sen: Bygg fag­lig mot­stand mot høy­re­ek­stre­mis­me og fascis­me

Bre­xit viser vei!

Nye naziskan­da­ler i tyske Bun­deswe­hr

Net­a­ny­a­hu skjen­der min­net om Aus­chwitz ved å his­se til krig mot Iran

Alle impe­ri­a­li­ster ut av Midtø­sten – hent de nor­ske sol­da­te­ne hjem!

Spansk koa­lisjons­re­gje­ring kan styr­ke høy­r­e­kr­ef­te­ne

Kvi­for er nor­ske sol­da­tar i Mali?

Frem­skrittspar­ti­et som råt­ten ned­falls­frukt

«Grøn­ne» visjo­ner for lønns­nedslag

EU dek­ker bor­det for min­ste­lønn i hele EØS

EU dek­ker bor­det for min­ste­lønn

«De gule veste­ne» og arbei­der­klas­sen

Nor­ges hove­d­al­li­er­te tru­er med å utslet­te iran­ske kul­tur­min­ner

For­døm USAs krigs­pro­vo­kasjo­ner!

Året da bor­ger­s­ka­pet ifør­te seg grønn ham

Da Ceauşescu ikke len­ger var Vestens ynd­ling

Kri­se­ful­l­makt­s­lov i kjøm­da

Neste skritt på vei mot EU-sta­ten ved­tatt i ly av bre­xit og kli­ma­dags­or­de­nen

Dun­dren­de valgskred for Bre­xit

Boli­vi­as folk slåss mot fascis­men

Krigs­per­spek­ti­vet inn i kli­ma­de­bat­ten

Uni­on? Nei takk!

Macron og Trump dan­ser tango fatal

Par­ti­et Raudt vil løy­ve meir enn regje­rin­ga til NATO-for­svar

EØS-joke­ren bak tryg­de­skan­da­len

En ver­den i opp­rør

Enhet og kamp­vil­je ga sei­er til Ecu­a­dors folk

Fel­les­for­bun­det fra ja til tja om EØS

– Fel­les­for­bun­dets ved­tak inten­si­ve­rer EØS-debat­ten

Ap håper MDG kan grønn­va­ske EU

Fol­ke­re­pu­blik­ken Kina 70 år

Fel­les­for­bun­det i EØS-skvis

Nå er det for­budt å la Olje­fon­det inve­ste­re i Nor­ge

75 år sidan fri­gje­rin­ga av Fin­n­mark

En uso­si­al pilar for enda mer arbeids­mo­bi­li­tet

Ham­ma­mi er Fol­ke­fron­tens presi­dent­kan­di­dat i Tuni­sia

System­par­tie­ne nede for tel­ling

System­par­tie­ne nede for tel­ling

For­svar­s­pak­ten mot Nazi-Tys­kland som vest­mak­te­ne avslo

Støtt de strei­ken­de syk­kel­bu­de­ne i Foo­dora!

Kom­mu­ni­ste­ne om lokalval­get: Mot mak­ta, for kom­mu­nalt sjølsty­re og lokal­de­mo­kra­ti

Nei til «for­enk­let» moms­rø­ve­ri!

Git­te­ret rundt det bor­ger­li­ge demo­kra­ti­et

Krigs­fa­ren i Per­si­a­buk­ta

Fal­ske for­håp­nin­ger om øko­no­misk demo­kra­ti

Sos­sar­na stru­per strei­ke­ret­ten i Sve­ri­ge

Om den aktu­el­le situ­asjo­nen i Jam­mu og Kas­h­mir

Høy­re­ter­r­o­ris­mens gene­ra­tor

Som­me­rens røde vita­min­tilskudd

Avvis inter­vensjons­po­li­tik­ken – soli­da­ri­tet med arbei­der­ne og fol­ket i Iran

SYRIZA kom for å red­de fol­ket, end­te opp med å red­de bor­ger­s­ka­pet!

De libe­ra­le rasi­ste­nes lov­pro­test

Tysk føde­ra­list blir ny presi­dent for EU-kom­misjo­nen

Nei til krig mot Iran

Fol­ket vil ha min­dre EU-makt i Nor­ge

K-ordet ska­per hode­bry

Kapi­ta­len set­ter bom for bruk av Olje­fon­det til inve­ste­rin­ger i Nor­ge

Situ­asjo­nen i Euro­pa og våre oppga­ver

Nor­ge ut av NATO!

Ung­dom­men avk­ler mak­t­ha­ver­nes freds- og mil­jøhyk­le­ri

EU og bri­tisk finans­ka­pi­tal prø­ver å avly­se bre­xit

Oppbrudd til ven­stre med vind­kast fra høy­re

Om dom­men mot Sel­ma Gür­kan

Mar­ke­ring mot fascis­me

– Regje­rin­ga har bestilt envei­s­bil­lett til Brus­sel. Brem­se­ne må set­tes på!

100 år sidan 4. mai-rørsla i Kina

100 år sidan 4. mai-rørsla i Kina

Tid for en rød fagop­po­sisjon!

Rød 1. mai – på klas­se­kam­pens grunn

Rød som­mer­leir i august!

PCM­LE: Moreno står til tje­ne­ste for impe­ri­a­lis­men

Lære­rikt debat­t­møte om NATO og antik­rigs­be­ve­gel­sen

Lære­rik debatt om NATO og antik­rigs­be­ve­gel­sen

Nei til de euro­pei­ske monopo­le­nes uni­on

Uni­dad Popu­lar for­døm­mer opp­he­vin­ga av asylet til Juli­an Assan­ge

Nok et bil­lig opp­gjør for NHO

70 år er nok! Euro­pa må fri­gjø­re seg fra NATOs mili­tæ­re jer­n­grep

70 år er nok – Opp­løs NATO!

Åpent møte om mili­tær spen­ning i nor­d­om­rå­de­ne og NATO

NATO-kom­plek­set

Alt under fem pro­sent til­legg er for dår­lig!

Krig bygd på løg­ner

Klar­gjø­ren­de debatt om sosi­a­li­stisk stra­te­gi

Hva situ­asjo­nen i Venezu­ela kre­ver av de revo­lusjo­næ­re

«Pro­ak­tiv» mel­deplikt til ESA gjør demo­kra­ti­et til en paro­di

Kri­gen i Jemen og Nor­ge sitt ansvar

Tarif­f­kra­vet må være minst fem pro­sent til­legg!

Stopp mili­tær aggresjon og opprust­ning!

Ny FN-repri­man­de til Nor­ge for å til­la­te orga­ni­sert rasis­me

Soli­da­ri­tet med kam­pen til arbei­der­ne og fol­ket i Frank­ri­ke

Stor­tin­get må bruke veto­ret­ten mot Jer­n­ba­ne­pak­ke 4

For­ræ­de­ri er ingen uskyl­dig flørt

Jer­n­ba­ne­dik­ta­tet fra EU skal slås til­ba­ke!

Nor­ge – en lydig NATO-stat i 70 år

A-våpen – den ver­ste form for ter­r­o­ris­me

Gjør som Fin­land: For­by orga­ni­sert fascis­me og rasis­me!

Brun arv. Om nazi­stisk orga­ni­se­ring i Nor­ge

For­svar arbei­der­kvin­ne­nes inter­nasjo­na­le kamp­dag!

Nato-opprusting og nasjo­nal ned­rusting

Sam­funnslønn og kapi­ta­li­sti­ske uto­pi­er

Bor­ger­s­ka­pets fal­ske flagg

Osvald – stor­sa­bo­tø­ren Asb­jørn Sun­de

Aksje­ra­set i Kina er et for­var­sel om en ny og enda ver­re ver­denskri­se

Atom­vå­pen må for­bys!

1945 – 2015: 70 år sidan fri­gje­rin­ga

Nasjo­nens rans­menn og krem­me­re

En front­kjem­per for NATO – en skam for Nor­ge

Ishavsim­pe­ri­a­lis­me og stjer­ne­krig

KPml kre­ver fascist­for­bud

Vla­di­mir Iljitsj Lenin (1870 –1924)

70 år siden den tyske okku­pasjo­nen

Til deg, kjæ­re kame­rat

Murer som rev­ner og murer som består

Den marxist-leni­ni­sti­ske oppo­sisjo­nen i DDR

Inter­nasjo­na­len – ful­l­ver­sjon

Slik ble Nor­ge kup­pet inn i NATO