Bor­ger­værn har tæt­te kob­lin­ger til den yder­ste høj­re­fløj

Lea­der of danish Nazi group wit­hdraws: Offers to throw the orga­niza­tion into “inter­nal tur­moil and wea­ke­ning”

Dansk NMR-leder træk­ker sig: Til­by­der at kaste orga­ni­sa­tio­nen ud i “intern kaos og svæk­kel­se”

Nazi­hoo­ligan dømt for bran­dan­greb på fod­bold­spil­lers lej­lig­hed

Øjen­vid­ner: Palu­dan over­dø­ve­de Krystal­nat-over­le­vers tale

NMR-leder fængs­let for anti­se­mi­tisk hær­værk i Ran­ders

Læk afslø­rer: Ger­nings­mand til groft voldtægts­for­søg var aktiv på nazi­stisk forum

Kon­fe­ren­ce blo­ke­ret: Alt-right afslø­ret på Ama­ger

Kon­fe­ren­ce i Køben­havn: Palu­dan og jøde­ha­der­ne

Nye Bor­ger­li­ge ansæt­ter cen­tral figur fra nyfa­sci­stisk akti­vist­grup­pe

Redox og de pres­se­e­ti­ske reg­ler

Trus­ler, chi­ka­ne og homo­fo­bi efter Stram Kurs-demon­stra­tion på Nør­re­bro

Pres­se­næv­net kri­ti­se­rer Redox

Pres­se­næv­net kri­ti­se­rer Redox

Høj­re­ra­di­kal top­fi­gur sid­der fængs­let for pistol og bom­be

Fol­ke­tings­val­get 2019: Det mindst rin­ge resul­tat, men der er lang vej end­nu

Nye Bor­ger­li­ge er flugt­desti­na­tion for kan­di­da­ter, der ikke var vel­kom­ne i andre par­ti­er

Ras­mus Palu­dan før­te mistænkt bør­ne­kræn­ker sam­men med sko­lebørn

Ver­munds bryl­lups­gæst vil tæske Redox-foto­graf

Volds­be­red­te nazi­ster bag Palu­dan-kampag­ne

Nye Bor­ger­li­ge-kan­di­da­ter pose­re­de med leden­de høj­re­ra­di­kal

Se bil­le­det: Whi­te Pri­de-vete­ran delt­og i Ver­munds bryl­lup

Fol­ke­tings­kan­di­da­ter fra Nye Bor­ger­li­ge om homo­seksu­el­le: “Yikes”, “klamt” og “syge”

For­tid hos Dani­el Carl­sen: Nu er hun ker­ne­ak­ti­vist i Nye Bor­ger­li­ge

Høj­re­ra­di­kal loge har infil­tre­ret Nye Bor­ger­li­ge

Pres­se­næv­net kri­ti­se­rer Resear­chkol­lek­ti­vet Redox

Fol­ke­tings­kan­di­dat: 11. sep­tem­ber var et “insi­de-job”

26 top­folk fra Nye Bor­ger­li­ge støt­ter nyfa­sci­stisk orga­ni­sa­tion 

Nye Bor­ger­li­ge-med­lem­mer: Dan­mark er midt i en bor­ger­krig

Fol­ke­tings­kan­di­dat for Nye Bor­ger­li­ge arbej­de­de for at brin­ge nyna­zi­ster til Chri­sti­ans­borg

Nye Bor­ger­li­ge-kan­di­dat joke­de om date-rape

Spids­kan­di­dat fra Nye Bor­ger­li­ge har tæt­te for­bin­del­ser til nazi­ster

Nye Bor­ger­li­ge pro­fi­ler: Mus­li­mer i Dan­mark er en stør­re trus­sel end Rusland

Han led­te de dan­ske nazi­ster i tyve år – nu er han ven­ner med Nye Bor­ger­li­ges kan­di­da­ter

Besty­rel­ses­med­lem hos Nye Bor­ger­li­ge del­te anti­se­mi­tisk kon­spira­tions­te­o­ri

Fynsk fol­ke­tings­kan­di­dat like­de bræn­den­de Øre­sunds­bro og hån af døde flygt­nin­ge

Nye Bor­ger­li­ge-pro­fil pose­re­de med alt-right nazi­flag ved Palu­dan-demon­stra­tion

Nye Bor­ger­li­ge-med­lem fan­ta­se­rer om mis­sil­regn over flygt­nin­ge: “Bed­re end sex”

Nazist dømt for trus­ler mod Redox-redak­tør

Pro­mi­nent natio­nal­kon­ser­va­tiv arran­gør: Nye Bor­ger­li­ge blev stif­tet blandt natio­nal­kon­ser­va­ti­ve og nyna­zi­ster

Ver­munds ven smug­le­de våben til Dan­mark

Afvis­ning af Erik Gul­da­gers fol­ke­tings­kan­di­da­tur væk­ker uro i Nye Bor­ger­li­ges bag­land

Ana­ly­se: Der­for kal­der vi Gene­ra­tion Iden­ti­tær for nyfa­sci­ster

Palu­dan-kan­di­dat dømt for vold mod poli­ti­et

Ana­ly­se: Lør­da­gens hem­me­li­ge nazi­march var præ­cis hvad vi kan for­ven­te af NMR

Nye Bor­ger­li­ge-med­lem poli­ti­an­meldt for trus­ler

Dani­el Beat­tie – Gene­ra­tion Iden­ti­tærs hem­me­li­ge bag­mand

New anti­mus­lim par­ty hea­ding for Danish par­li­a­ment whi­le neofa­scists and anti-Semi­tes take it to the stre­ets

Afslø­ring: 200 sven­ske nyna­zi­ster og ultra­na­tio­na­li­ster på vej til Køben­havn

Fjor­ten fol­ke­tings­kan­di­da­ter fra Nye Bor­ger­li­ge sam­ler ulov­ligt ind

Gene­ra­tion Iden­ti­tær i vækst

Nye Bor­ger­li­ge-pro­fi­ler vil sen­de poli­ti­ske mod­stan­de­re i fængsel for lands­for­ræ­de­ri

Tid­li­ge­re nazi­le­der bag trem­mer efter trus­ler mod fol­ke­tings­med­lem

Se listen: Her er Nye Bor­ger­li­ges man­ge eks­klu­sio­ner

10 ud af 10 kreds­for­mænd i Nye Bor­ger­li­ge: Nyna­zi­ster er vel­kom­ne i par­ti­et

Hadsk julestem­ning i Nye Bor­ger­li­ge-grup­pe

Byg­ma lag­de hus til fasci­sters ban­ner­ma­ling

Kon­ser­va­tivt loka­l­ud­valgs­med­lem aktiv i fasci­stisk orga­ni­sa­tion

Pres­se­næv­net kri­ti­se­rer Redox.dk