Den refor­mi­sti­ske linje i fag­be­væ­gel­sen fører til neder­lag – En klas­se­kamps­linje er ene­ste vej frem (del 1)

Kli­ma­for­an­drin­ger redu­ce­rer are­a­let med god land­brugs­jord

Ita­li­ens populi­sti­ske rege­ring i kri­se

Det soci­a­le områ­de har fået spa­rek­ni­ven over hele lan­det – Bak op om pro­tester­ne!

Om den aktu­el­le situ­a­tion i Jam­mu og Kas­h­mir

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 16–2019 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

Sti­gen­de pen­sions­al­der døm­mer en tred­je­del af befolk­nin­gen til at dø på job­bet – Okto­ber Radio

Poli­tisk udta­lel­se fra de marxi­stisk-leni­ni­sti­ske par­ti­er og orga­ni­sa­tio­ner i Lat­i­na­me­ri­ka og Cari­bi­en

Stor fæl­les demon­stra­tion mod Trumps besøg den 2. sep­tem­ber

For­ker­te kost­råd fra Sund­heds­sty­rel­sen og Novo Nor­disk til suk­ker­sy­ge

Sni­gen­de pri­va­ti­se­ring – reg­nin­gen til pri­vat­ho­spi­ta­ler sti­ger

Hæn­der­ne væk fra Iran! Erklæ­ring om USA´s eska­le­ring af spæn­din­gen mod Iran

Udsu­lt­ning af dag­in­sti­tu­tio­ner­ne åbner op for pri­va­ti­se­ring – Dansk Indu­stri står på spring

For­byd alle gif­ti­ge stof­fer i pro­duk­tio­nen af føde­va­rer!

Ingen dan­ske krigs­ski­be til Gol­fen!

I ly af agur­ke­ti­den

Demo­kra­tisk øko­no­mi – øko­no­misk demo­kra­ti

Enhed og Kamp 3,2019 er på gaden – køb det i APKs bog­bu­tik­ker

Okto­ber Radio: Det kapi­ta­li­sti­ske sam­fund har et over­for­brug af Jor­dens res­sour­cer

Ny præ­si­dent i Bra­si­li­en knu­ser 30 års kamp for mil­jø­et og oprin­de­li­ge folks ret­tig­he­der

Pro­te­ster mod Nuuks nye luft­havn

Trump sæt­ter krig på dags­or­de­nen – er ikke vel­kom­men i Dan­mark!

Apart­heid-Dan­mark: Ghet­to­loven gør de stør­re byer til eks­klu­si­ve reser­va­ter for over­klas­se og højt­løn­ne­de!

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 14 og 15–2019 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

Afvis impe­ri­a­li­stisk inter­ven­tions­po­li­tik mod Iran – Soli­da­ri­tet med Irans arbej­de­re og folk!

Dansk impe­ri­a­lis­me – Dan­marks rol­le i ver­den: Oplæg på Rødt og Revo­lu­tio­nært Som­mer­træf

Video fra Rødt og Revo­lu­tio­nært som­mer­træf: Tho­mas Boldt om arbejds­kam­pen i DSB

For­døm dansk del­ta­gel­se i mili­tær flå­de­ko­a­li­tion!

Rødt og Revo­lu­tio­nært Som­mer­træf 2019: Livet på lej­ren

Loko­mo­tiv­fø­rer Tho­mas Boldt på Rødt og Revo­lu­tio­nært Som­mer­træf: Det er en fæl­les kamp

Et NEJ til enhver dansk flå­destyr­ke i Hor­muz Stræ­det

Fra Revo­lu­tio­nært Som­mer­træf: “Dan­mark er i krig” – debat om klas­se­kam­pen i Lat­i­na­me­ri­ka

Fag­lig aktiv loko­fø­rer fyret efter 10 dages syg­dom

Rødt og revo­lu­tio­nært  som­mer­træf er i fuld gang

8 år siden Brei­viks mas­sa­kre på Utøya: Stop nazis­men og dens fasci­sti­ske frem­march

Syriza´s og Det Euro­pæ­i­ske Venstreparti´s sto­re for­ræ­de­ri

Kam­pen mod krigs­fa­ren – NATOs og EUs mili­ta­ri­se­ring – Her­un­der mili­ta­ri­se­ring af Øster­sø­en og Bal­ti­kum

Stor­bri­ta­ni­en: Soci­al­de­mo­kra­ti­ske Labour fort­sæt­ter sin sek­te­ri­ske og fol­kefjendt­li­ge kurs: Kræ­ver ny fol­ke­af­stem­ning om EU med­lem­ska­bet

Cuba trod­ser boy­ko­tis­ra­el bevæ­gel­sen: Tegn på hold­nings­skif­te over­for apart­heid Isra­el !

Kli­maø­de­læg­gel­se og olie­krig: Den tabu­belag­te sam­men­hæng

Tyr­ki­et mod­ta­ger det rus­si­ske anti-mis­sil system S-400 – Er Tyr­ki­et på vej ud af Nato?

Fyrin­ger efter kri­se­tegn i tysk auto­bran­che

Bra­si­li­en: Mili­tær ind­gri­ben i Rio de Janeiro øger vold og ulov­ligt narkosalg

Omvendt sym­bol poli­tik

Dansk tra­di­tion for uve­der­hæf­tig adfærd

Betyd­nin­gen af den stør­ste gene­ral­strej­ke i Indi­en

Fæl­les krav: Tid­li­ge­re pen­sions­al­der for alle

Nej til krig mod Iran

Roskil­de Festi­val: Pro­test mod san­ger

Befolk­nin­gen i Nor­ge vil have min­dre EU-magt

Giv mig hel­le­re en frem­tid!

Fri for nazi – en men­ne­ske­ret

Kære læser af KPnet!

Tysk føde­ra­list bli­ver ny præ­si­dent for EU kom­mis­sio­nen

Skrot syge­dag­pen­gere­for­men. Af Dor­te Gre­naa, APKBegyn­del­sen til enden for en-mands-regi­met! – Af Tyr­ki­ets Arbej­der­par­ti EMEP

Ita­li­en – Euro­pa­par­la­ments val­get: Mas­siv ændring og skift i magt­for­hol­det imel­lem 5 stjer­ne­be­væ­gel­sen, M5S og Lega

Almen Mod­stand: For ret­ten til en bolig man kan beta­le – Ghet­to-pla­ner­ne skal rul­les til­ba­ge – kam­pen fort­sæt­ter!

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 13–2019 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

Suc­ces­fyldt lands­mø­de i Almen Mod­stand – afholdt i wee­ken­den i Oden­se

»Ret­fær­dig ret­ning for Dan­mark« ???!!!!

Okto­ber Radio: Mær­sk hav­ne­ar­bej­de­re i Los Ange­les mister job til robot­ter

Rina Krøy­er fra Almen Mod­stand: “Mobi­li­se­rin­gen mod nedriv­ning i Volls­mo­se tager fart” – Del­tag i debat­ten på Rødt Som­mer­træf

Rege­rin­gens kli­maløf­ter er varm luft – de vig­tig­ste udled­nin­ger er holdt uden­for

Nu skal der pen­ge til kom­mu­ner­ne!

Ny rege­ring – man­ge løse løf­ter – og en ’ansvar­lig’ kapi­ta­li­stisk øko­no­mi

»Stol­per­ste­i­nen« – Min­des­mær­ket for nazis­mens ofre bre­der sig fra by til by

Hvor man­ge år skal mini­mums­nor­me­rin­ger skub­bes ud i frem­ti­den?

Okto­ber Radio: Kri­se­tegn i øko­no­mi­en

AfD -“Alter­na­ti­ve für Deut­schland”- fry­der sig over mor­det på Kas­sels rege­rings­præ­si­dent Lübcke

EU -monopo­ler­nes Uni­on- sæt­ter kur­sen mod EU sta­ten

Kina og Rusland – alli­e­re­de i kon­kur­ren­ce­kam­pen imod USA

Vold­som­me bespa­rel­ser i Oden­se – i vel­fær­dens navn

Fasci­se­ring af det dan­ske sam­fund

Kri­se og ned­gang i vækst? Kra­vet om vel­færd er sta­dig lige ret­fær­digt

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 12–2019 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

Bus­chauf­fø­rer i aktion: Vi siger STOP til et Dan­mark hvor arbej­der­ne beta­ler med hel­bre­det!

Fra 1. juli kom­mer bus­sen ikke mere – Lan­d­om­rå­der­ne i region Midt kæm­per for den kol­lek­ti­ve tra­fik

USA´s krigs kampag­ne mod Iran inten­si­ve­res 

Dansk impe­ri­a­lis­me fejrer 800 år for Dan­ne­brog

Gene­ral­strej­ke i Bra­si­li­en mod for­hø­jet pen­sions­al­der

Fler­tal­let af væl­ger­ne stem­te ikke på den fasci­sti­ske mil­li­o­nær

Hvad vil en ny rege­ring byg­ge på?

Kina og Rusland styr­ker deres stra­te­gi­ske part­ner­skab

Mag­ten må over­gå til fol­ket i Sudan

Min­de­høj­ti­de­lig­hed for Gerd Ber­lev hol­des lør­dag den 15. juni

Situ­a­tio­nen i Euro­pa og vores opga­ver – udta­lel­se fra CIPOML

Fasci­ster får mil­li­o­ner i stats­støt­te

Vi vil ikke nøjes med løf­ter!

Se fil­men “The Com­ing War on China” – John Pil­ger

Sto­re illu­sio­ner ved val­get – Okto­ber Radio

Rød blok svin­ger spa­rek­ni­ven i Køben­havn

Ny stats­mi­ni­ster – ingen begej­string

Tyve­ri gen­nem de sene­ste 30 år: Udhulin­gen af over­før­sels­ind­kom­ster­ne

En ny poli­tik kom­mer nede­fra

Valg­te­sten – alle de glem­te spørgs­mål

Afvis USA’s krigs­pla­ner mod Iran

Nu vi taler om utro­vær­dig­hed – et aktu­elt ind­s­park om valg fra Kar­sten Jonas­sen

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 10 og 11–2019 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

De højt­løn­ne­de væl­ger selv deres pen­sions­al­der

Gerd Ber­lev 1946–2019 – En uku­e­lig revo­lu­tio­nær

Efter fol­ke­tings­val­get: Hvad stil­ler vi op med de mest bræn­den­de poli­ti­ske pro­ble­mer – Tag debat­ten på revo­lu­tio­nær som­mer­lejr med APK!

Når par­la­men­ta­ri­ske tak­tik­ker sty­rer: Enheds­li­sten i støt­te til nedriv­nin­ger i Ting­b­jerg

Ras­mus Palu­dan blev stop­pet i Volls­mo­se

Taler fra KPnet­TV ved fane­borg for fair for­hold i DSB: Sam­men er vi stær­ke­st

“Sand­he­den er den sid­ste ting, vi har” – Juli­an Assan­ge fra fængs­let

Støt­te­hil­sen til de aktio­ne­ren­de loko­fø­re­re fra APK: Fuld støt­te til de DSB-ansat­tes kamp!

Det ’øko­no­mi­ske råde­rum’ er en falsk idé – Lad de rige beta­le!

Kan et kryds 5. juni stop­pe fasci­ster?

Men­ne­skekæ­de hele vej­en rundt om super­sy­ge­hu­set i Skej­by – Stop nedskæ­rin­ger­ne!

Det mind­ste onde!

Ung­dom­men klæ­der magt­ha­ver­nes freds- og mil­jøhyk­le­ri af

Grøn bøl­ge ændrer ikke monopo­ler­nes EU

Kam­pen for Ud af EU fort­sæt­ter

Okto­ber Radio: Stem på Fol­ke­be­væ­gel­sen mod EU

Fil­man­be­fa­ling: Det vil­de pære­træ

Åbent brev til bolig­for­e­nin­gens repræ­sen­tant­skab: Stem nej til nedriv­nin­ger­ne!

Kam­pen for kli­ma­et kræ­ver opgør med kapi­ta­lis­men

Vi flyt­ter ikke! Demon­stra­tion mod nedriv­nin­ger og tvangs­for­flyt­nin­ger i Volls­mo­se

Stem NEJ til EU på søn­dag – Kryds ved liste N!

APK anbe­fa­ler: Stem på Fol­ke­be­væ­gel­sen mod EU – Styrk EU-mod­stan­den!

Populi­stisk rege­rings­kon­trakt mod arbej­der­klas­sen i Ita­li­en og opga­ver­ne for de revo­lu­tio­næ­re arbej­de­re

Pro­fi­t­ret­ten her­sker – fæl­les kamp mod kapi­ta­lis­men!

Erik Bach, loko­fø­rer og kan­di­dat for Fol­ke­be­væ­gel­sen mod EU: Pro­ble­mer­ne i DSB stam­mer fra EU’s tvangs­li­be­ra­li­se­ring af jer­n­ba­nen

Røde linjer i san­det og illu­sio­ner om Soci­al­de­mo­kra­ti­et

Tidstyran­ni­et – Okto­ber Radio

Skral­de­strej­ke er afslut­tet med en afta­le – det nyt­ter at kæm­pe

“Der er noget galt i Dan­mark” – Nogen for­sø­ger at gøre det ekstre­me stu­e­rent

Demon­stra­tion i Århus: Nej til nedriv­nin­ger og til byrå­dets gangs­ter­me­to­der og løg­ne

Skral­de­kon­flik­ten i Fre­de­riks­havn spid­ser til – Men de strej­ken­de står fast og etab­le­rer blo­ka­de

Alter­na­ti­vets grøn­ne EU er et illu­sions­num­mer – og Elbæk peger på en SV-rege­ring

Hver­ken Løk­ke eller Fre­de­rik­sen vil afskaf­fe kon­tant­hjælpslof­tet

Stem på liste N den 26. maj!

Okto­ber Radio podcast: De uvel­kom­ne

Fre­de­riks­havns skral­de­folk i strej­ke for ord­ne­de arbejds­for­hold

EU lader arbej­der­klas­sen beta­le

Stop nedriv­nin­ger­ne af folks hjem! Demon­stra­tion Århus Råd­hus­plads den 15. maj

Arbej­der­par­ti­et Kom­mu­ni­ster­ne: Der­for stem blankt!

Tag kon­trol­len med arbejds­ti­den til­ba­ge! Fæl­les kamp mod kapi­ta­lis­men og mod EUs ind­blan­ding!

1. maj på Den Røde Plads: Soli­da­ri­tet med Venezu­e­las arbej­der­klas­se og folk

Fol­ke­tings­val­get er udskre­vet – Styrk mod­stan­den mod den reak­tio­næ­re poli­tik! Af Dor­te Gre­naa, APK

Revo­lu­tio­nært som­mer­træf: Debat med Lati­fah Adil El-Set, sosu­as­si­stent – Jonas Ørting, sygeple­jer­ske – Alek­s­an­der Haus­child, kok­ke­e­lev – og rap med Line Kat­tepi­ne

Kvin­de­kamp 1. maj: For øko­no­misk uaf­hæn­gig­hed og kvin­de­fri­gø­rel­se

Uden­for valg­kamp – dansk krigs­po­li­tik

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 9–2019 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

Tag mag­ten til­ba­ge – Dan­mark skal ud af EU!

Paro­di på demo­kra­ti – Af Kar­sten Jonas­sen

Per­nil­le Grum­me-Kunst­ne­re for Fred – 1. maj tale på Den Røde Plads

Pen­sions valg­spin og hyk­le­ri fra alle sider

Kli­ma­for­ske­re giver men­ne­ske­ne skyl­den – og lader kapi­ta­lis­men gå fri

Poli­ti­et angri­ber ung­doms-demon­stra­tio­ner og beskyt­ter fasci­ster

Nej til VLAK og SD’s afled­nin­ger – vel­færds­for­li­get må opsi­ges – Ret til fol­ke­pen­sion for alle fra 65 år!

Rina Krøy­er på Rød 1. maj i Oden­se: Vi leje­re næg­ter at accep­te­re AFVIK­LINGs­pla­nen for Volls­mo­se

Ban­ne­ret som Met­te Fre­de­rik­sens Soci­al­de­mo­kra­ter ikke vil­le se 1. maj

Klas­se­kam­pens 1. maj 2019 – bil­led­repor­ta­ge fra Den Røde Plads i Fæl­led­par­ken

APK-Fyn 1. maj tale ved Jan Niel­sen – Mun­ke Mose

Den uku­e­li­ge maj­dag – af Fre­de Klit­gård 1998 – og Mar­tin Ander­sen Nexøs 1. majta­le tale 1941

1. maj 2019: Kun en kæm­pen­de arbej­der­klas­se kan ska­be for­an­dring

Enhed og Kamp nr 2,2019 er udkom­met – Køb det 1. maj!

Etisk Råd omfav­ner Bay­er-Monsan­to – Bru­ger kli­mapro­ble­mer­ne som mur­bræk­ker for GMO

Enheds­li­stens val­go­p­læg om kli­ma­po­li­tik i EU: Én stor illu­sion

Okto­ber Radio: Reak­tio­nen ton­ser sig vej med knip­pelsup­pe, bogaf­bræn­ding og YouTu­be

Oden­se: RØD 1. MAJ i Mun­ke Mose 2019.

System­s­vigt: Nedskæ­rin­ger i psy­ki­a­tri­en fører til døds­fald

EMEPs for­kvin­de Sel­ma Gür­kan tal­te imod Tyr­ki­ets krig i Syri­en: Er nu dømt for ‘ter­r­o­ri­stisk pro­pa­gan­da’

1. maj på Den Røde Plads i Fæl­led­par­ken

Firen­ze-erklæ­rin­gen: For en inter­na­tio­nal EXIT-NATO front

Bil­fir­ma annon­ce­rer: Robot­taxi kom­mer på mar­ke­det inden­for 2 år

100 år for den kom­mu­ni­sti­ske inter­na­tio­na­le og per­spek­ti­ver­ne i dag – af CIPOML

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 7 og 8–2019 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

Pro­pa­gan­da om paral­lel­sam­fund afslø­ret som vås

Det natio­na­le spørgs­mål

Blas­fe­mi-para­graf­fens afskaf­fel­se kan give isla­mo­fo­bi­en end­nu mere frit løb

OK2020: NEJ til 42 timer – JA til 30 timers arbejds­u­ge – Med fuld løn­kom­pen­sa­tion!

Skrot bud­get­loven – og UD af EU!

Ecu­a­dor: Erklæ­ring af PCM­LE om Assan­ge sagen oven­på hans arre­sta­tion

»I nat kom­mer kri­gen hjem«

Fort­sat nej til monopo­ler­nes EU – Dan­marks skal ud: Læs APKs pje­ce om EU på KPnet

Tag med på Rødt og Revo­lu­tio­nært Som­mer­træf – præ­sen­ta­tion af pro­gram

Med Ras­mus Palu­dan i front – Frem­med­fjend­sk­hed gives frit løb i valg­kam­pen

Pro­vo­ka­tio­ner på Nør­re­bro

Støj fra F35 Kamp­fly på Skryd­strup ram­mer fle­re tusin­de – Okto­ber Radio

Al for­an­dring kom­mer nede­fra – Soci­a­lis­me er frem­ti­den! – Arbej­der­par­ti­et Kom­mu­ni­ster­ne-Fyn

Fra histo­ri­en bag DKP/ML: Podcast med Dor­te Gre­naa

Uni­dad Popu­lar i Ecu­a­dor om udle­ve­rin­gen af Assan­ge: Rege­rin­gen føl­ger dik­tat fra USA

For­byd nazi i Dan­mark! Stop nazi­ster­nes frem­stød

For­svar whi­st­le­blower­ne Juli­an Assan­ge og Chel­sea Man­ning!

For­æl­dre på bar­ri­ka­der­ne – bil­le­der fra en lands­dæk­ken­de demon­stra­tion

Kli­ma­be­væ­gel­sen må for­bin­de sig med mod­stan­den mod kapi­ta­lis­mens rov­drift og de impe­ri­a­li­sti­ske kri­ge

For­be­re­del­sen af OK2020 er i gang: Kra­vet om lave­re arbejds­tid må rej­ses mas­sivt

Mød det kæm­pen­de Dan­mark 1. Maj

Fag­be­væ­gel­sen vil foræ­re skat­te­kro­ner til erhvervs­li­vet

Antik­rigs­be­væ­gel­sen og civil uly­dig­hed – Okto­ber Radio

Gå med i arbej­der­klas­sens par­ti, APK

Oplæg ved NATOs 70-års­dag: Sæt NATO på dags­or­de­nen i fredskam­pen

APK udgi­ver pje­ce om NATO ved 70-året den 4. april 2019

Dan­mark ud af NATO!

Mini­mums­nor­me­rin­ger og fle­re hæn­der NU! Slut op om demon­stra­tio­ner­ne 6. april

NEJ til salg af Mjøl­ner­par­kens alme­ne boli­ger! Repor­ta­ge fra debat­mø­de 1. april

Al for­an­dring kom­mer nede­fra!