Døds­stø­det til seni­o­r­bo­fæl­les­ska­bet i Mjøl­ner­par­ken – Stop sal­get!

Har­lems sygeple­jer­sker i aktion: “Patien­ter før pro­fit – sik­kert arbej­de eller strej­ke!”

En genåb­ning af Dan­mark skal ikke ske på direk­tø­rer­nes betin­gel­ser – podcast med Jonas Ørting, for­mand for APK

Kapi­ta­lis­men kan ikke løse de pro­ble­mer den selv har skabt – løs­nin­gen er arbej­der­klas­sen ved mag­ten

12 timers arbejds­dag – 60 timers arbejds­u­ge. Vi siger nej

Con­vid-19: Ren­gø­rings­folk er også i front

Fol­ket i Venezu­ela mod kup­pla­ner og inva­sion

9. april 1940: De tre »glem­te« mord

Stop impe­ri­a­li­stisk udnyt­tel­se af Covid-19

Genåb­ning af insti­tu­tio­ner og sko­ler: Hvad med sik­ker­he­den?

Fran­ske butiks­an­sat­te: Strej­ke for at red­de liv

Arbej­de og vær­ne­mid­ler – ikke bank­pak­ker og fyre­sed­ler

Res­sour­cer­ne mang­ler – og hvor er aku­t­pla­nen?

Opråb fra Ecu­a­dor: Mas­se­gra­ve eller hospi­ta­ler

STOP eks­pe­ri­men­tet med bør­ne­ne – genåb­ning kræ­ver mini­mums­nor­me­rin­ger NU!

3F Ung­dom Ran­ders: ” Pyt vi er jo også bare fag­be­væ­gel­sens frem­tid ” – Stem NEJ!

Cor­o­na bag efter tan­ker

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 7 – 2020 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

Genåb­nings­plan fra Dansk Indu­stri: Nye mil­li­ardtilskud til kapi­ta­len

Jeg anbe­fa­ler alle at læse med hver dag på KPnet!

Met­te Fre­de­rik­sen: I skal ikke reg­ne med at ‘vel­færds­sam­fun­det’ ven­der til til­ba­ge

Illu­sio­nen om For­ret­nin­gen Dan­mark – Okto­ber Radio

SOSU-hjæl­per: Vær­ne­mid­ler­ne er IKKE på plads

EU er en del af syg­dom­men

Fri­he­den til at syn­ge sine san­ge – Helin Bölek, for­san­ger i Grup Yorum er død af sul­te­strej­ke

I soli­da­ri­tet med Venezu­ela! – Udta­lel­se fra PCM­LE, Ecu­a­dor

Ned med Virus-fascis­men!

Soci­alt udsat­te er mere udsat­te under cor­o­na-kri­sen – Men også i høj grad per­so­na­let

Tryk STOP om OK20: Vi viser afstand ved at stem­me NEJ!

Sygeple­jer­sker smit­tet på hospi­ta­ler

OK20: Der­for stem­mer jeg NEJ – Ras­mus Brynk

Læge: Ingen panik – men fru­stra­tion

Ny haste­lov om hår­de­re straf­fe for ’cor­o­na-kri­mi­na­li­tet’ ved­ta­get – og for­doblet straf for ’for­styr­rel­se af den offent­li­ge orden’

Vil spo­re dine mind­ste bevæ­gel­ser – Af Revo­lusjon, Nor­ge

Arbej­de­re hos Gene­ral Electric i strej­ke­ak­tion med kra­vet: Omlæg pro­duk­tio­nen til hospi­tals­ud­styr

Hvor får rege­rin­gen plud­se­lig så man­ge pen­ge fra?

Vi har brug for jeres – læser­nes – støt­te!

Rege­rin­gens haste­love inde­hol­der sto­re uklar­he­der

Spa­ni­en: Opfor­dring til fæl­les hand­ling mod kri­sens ulyk­ker

Der mang­ler kri­se­cen­tre – og vold mod kvin­der eska­le­rer nu under cor­o­na-ned­luk­ning

Vi har råd til at red­de liv – men ikke pro­fit

’At rege­re pr. dekret’ – et af dik­ta­tu­rets ken­de­tegn

Stort syge­fra­vær blandt de ansat­te i ældreplej­en i Oden­se – men de syge bli­ver ikke testet

Okto­ber Radio: Kul­tu­rens vær­di – og stem NEJ til OK20

Vær­ne­mid­ler NU!

Pen­ge til sund­heds­væ­se­net – ikke til mili­tæ­ret! Stop mili­tærø­vel­sen med fransk han­garskib!

Kri­se­lov – der knu­ser demo­kra­ti­et – af Revo­lusjon, Nor­ge

Selv guder vil ikke kun­ne ikke red­de kapi­ta­lis­men fra kri­ser – Men arbej­der­ne kan red­de men­ne­sket

De stu­de­ren­des for­døm­te for­år ver­sion Cor­o­na

Covid-19: Ita­li­en – klas­se­kam­pen stop­per ikke!

Afstem­nin­ger­ne om OK20 star­ter: Cor­o­na eller ej – Stem NEJ!

Rege­rin­gen på vej med ny stram­ning af epi­de­mi­loven

Stop gro­tesk Nato-øvel­se!

At orga­ni­se­re og gen­nem­fø­re revo­lu­tio­nen

Kra­vet må være løn – ikke ferie for hjem­send­te

Skej­by Super­sy­ge­hus ikke rustet til sund­heds­kri­se

Loven om hel­lig pro­fit står over befolk­nin­gens sund­hed – af Kom­mu­ni­stisk Plat­form, Ita­li­en

Fol­ke­tin­gets par­ti­er i histo­risk enhed om hjælp til kapi­ta­len

De arbejds­lø­se skal sik­res: For­høj dag­pen­ge­ne per­ma­nent! Og væk med den gen­si­di­ge for­sør­ger­pligt!

Nej til udle­ve­ring af tele­da­ta! Regi­stre­rin­gen har ingen vær­di i cor­o­na-bekæm­pel­sen

Podcast med APK’s for­mand Jonas Ørting: Det er nu vi skal sige fra!

Åbn de tom­me hotel­ler til hus­ly for hjem­lø­se og udsat­te

Fle­re var­me hæn­der til plej­en!

3F Aal­borg: Nej til OK-for­li­get

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 6 – 2020 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

En plads i solen

Vi kæm­per ikke kun mod en pan­de­mi – men for en ny og bed­re frem­tid

Okto­ber Radio: Pesten i Ber­ga­mo i andre histo­ri­er

Her er APKs umid­del­ba­re krav: De rige må beta­le – krav om øko­no­misk og soci­al sik­ring

NEJ til OK20!

Hvor­for hol­de fast i et sygt system?

Sam­funds­sind eller sam­fund­s­kon­trol

Nej til kri­se­fuld­magts­lo­ven – slå ring om demo­kra­ti­et!

Syge sund­heds­an­sat­te kan ikke bli­ve testet for cor­o­navirus

Stop for cor­o­nas­mit­te på arbejds­plad­ser­ne! Strej­ker og pro­te­ster for sik­ring af arbejds­mil­jø­et

Lad dem ikke væl­te kri­sen over på arbej­der­ne! Af Revo­lusjon, Nor­ge

CO-Indu­stri fag­top god­ken­der nu også hjem­sen­del­se af ansat­te uden løn!

Maler­for­bun­det måt­te afbry­de OK-for­hand­lin­ger­ne: Vi blev mødt med et ulti­ma­tum – vi vil ikke lade os vold­ta­ge!

EU klar med mil­li­ard­hjælp til kapi­ta­len – pen­ge­kas­sen er uden græn­ser og uden bund

For en øje­blik­ke­lig eks­pro­p­ri­a­tion af læge­mid­del­fir­ma­et Cure­vac!

Glem alt om den per­fek­te hjem­me­ar­bej­den­de for­æl­dre

De rige må beta­le – krav om øko­no­misk og soci­al sik­ring

Cor­o­na eller ej – Stem nej!

Arbej­der­klas­sen i EU rea­ge­rer på cor­o­na-kri­sen

Nej til kri­sepo­li­tik i cor­o­na-for­klæd­ning!

Nej til kri­sepo­li­tik i cor­o­na-for­klæd­ning!

OK20: 3Fs for­hand­le­re for Pri­vat Ser­vi­ce, Hotel og Restau­ra­tion anbe­fa­ler et NEJ

Okto­ber Radio: Ind­tryk fra et luk­ket land

”Tviv­lens nåde­ga­ve”

For­ligsin­sti­tu­tio­nen udnyt­ter cor­o­navirus til at snig­lø­be overenskomst­for­hand­lin­ger­ne

Rege­ring, arbejds­gi­ve­re og fag­top sæt­ter arbej­der­ret­tig­he­der og overenskom­ster ud af kraft

Kri­se­hjælp til det offent­li­ge sund­heds­væ­sen – ikke til kapi­ta­len!

Und­ta­gel­ses­lo­v­giv­ning: En alment far­lig syg­dom har ramt det dan­ske ’demo­kra­ti’

Rege­rin­gen opgi­ver ind­dæm­ning af COV-19 – reg­nin­gen beta­les af fat­ti­ge og syge

OK 2020 sta­tus fra 3F Aal­borg: Tæt­te­re på kon­flikt end i man­ge år

‘Cor­o­na-kri­sen’ giver mil­li­ar­der i nød­hjælp til kapi­ta­len midt i en overenskomst­tid

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 5 – 2020 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

OK20: Stem Nej-bevæ­gel­sen byg­ger sig op

Høj stem­ning på Kvin­der i Kamps 8. marts i Køben­havn

Vi flyt­ter ikke! Vores hjem er ikke til salg!

Udvik­lin­gen af kvin­de­kam­pen i dag

For­di vi har ret til et bed­re liv – 8. marts i Oden­se

Okto­ber Radio: Flygt­nin­ge skal behand­les ordent­ligt

Kvin­ders sund­hed – en del af kvin­de­kam­pen

Dan­mark hjæl­per EU med at sky­de på flygt­nin­ge

Træk den tyr­ki­ske hær og alle frem­me­de trop­per ud af Syri­en – Fred, ikke krig!

Tyr­ki­et kræn­ker fol­ke­ret­ten – og NATO-pag­ten

Så vidt er det kom­met: Flygt­nin­ge bru­ges som krigsin­stru­ment

Ned­brud i norsk lak­se­op­dræt ved Ring­kø­bing Fjord koster 227.000 fisk livet

Mini­mums­nor­me­rin­ger og kvin­despørgs­må­let

Slut med kri­se­for­lig – spræng ram­men – stem NEJ!

Ghet­to­loven ekse­kve­res – gå med i pro­te­sten!

Angst æder sjæ­le op

Kri­ser­ne står i kø i EU-Sta­ten

Nexh­mi­je Hoxha´s histo­rie for­bli­ver sam­men med arbejds­klas­sen og dets par­ti­er ver­den over

Nexh­mi­je Hoxha´s story stays with the wor­king class and its par­ties

EU dik­te­rer for­hol­de­ne for arbejds­mar­ke­det

Fag­top­pen er tæt for­bun­det med arbejds­gi­ver­ne – også i leve­vil­kår

Ber­nie San­ders er ingen freds­due

Trans­port­for­li­get: Bus­ser­ne kører sta­dig – men snart kan det bli­ve tid til at tryk­ke STOP!

Håndslag -Tids­skrif­tet mod fascis­me og krig – Nyt num­mer udkom­met

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 4 – 2020 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

Kvin­de­kamp – musik – og fæl­les­skab i Chri­sti­ans­havns bebo­er­hus 8. marts

Overenskomst nyt fra trans­por­t­om­rå­det – Okto­ber Radio

Fæl­les kamp og orga­ni­se­ring nede­fra giver resul­ta­ter!

Dan­mark er klar til Næste skridt – Omta­le af digtsam­ling

Spræng ram­mer­ne for lager- og butiks­an­sat­te – høje­re løn og nej til udvi­det arbejds­tid!

Pro­te­ster i tyske byer efter høj­re-ekstre­me mord – Nej til Nazi­ter­ror!

Krigs­op­rust­ning på Mün­chen-kon­fe­ren­ce – og en stærk mobi­li­se­ring mod krig og krigsø­vel­sen Defen­der Euro­pe 2020

Kom­mu­nens plan er en ommer! Sæt en stop­per for for­rå­el­sen – genop­ret det soci­a­le områ­de!

Ilde­vars­len­de rum­len

Et OK-Nej skal ikke kun­ne fejes til side – væk med sam­men­kæd­nings­reg­ler­ne!

Okto­ber Radio: Arbejds­kam­pe værd at kæm­pe

Vi vil have løn, meget mer i løn…. demon­stra­tion ved Tivo­li Food Hall

OK20 aktions­dag i Hor­sens: Vi vil aldrig igen lade os køre over af Indu­stri­ens overenskomst

Kun et NEJ kan spræn­ge ram­mer­ne!

At kæm­pe i ste­det for at bøje sig

Fritvalgs­ord­nin­gen er ikke den løs­ning fag­top­pen sæl­ger den som

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 3 – 2020 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

OK20: De lav­t­løn­ne­de bli­ver snydt – stem NEJ!

NEJ til fag­top­pens råd­ne for­lig!

NEJ til det råd­ne for­lig! For­hand­ler­ne har ikke leve­ret resul­ta­ter

Okto­ber Radio: Den hem­me­li­ge kamp mod fag­ligt akti­ve

OK20: Kun et kampklart fæl­les­skab kan sik­re et godt resul­tat

APK, Arbej­der­par­ti­et Kom­mu­ni­ster­nes bud på cen­tra­le krav ved OK20

Soli­da­ri­tet mel­lem offent­ligt og pri­vat ansat­te – teg­ne­film fra “Bak Op om de offent­ligt ansat­te”

Høje­re løn og mind­ste­løn­nen op for alle – et af hoved­kra­ve­ne ved OK20

Nej til neds­lid­ning: 30 timers arbejds­u­ge og ret til pen­sion for alle fra 65 år!

Kvin­de­kam­pen skal med i OK20

Fin­land: Strej­ke for overenskomst­kra­ve­ne – løn og arbejds­tid

Udta­lel­se fra nord- og midtjy­ske mure­re: Vi støt­ter fransk kamp for fair pen­sion

Fat­ti­ge har størst risi­ko for at dø af foru­re­ning og syg­dom

Jonas Eika på støt­te­de­mon­stra­tion for Bit­ten Vivi Jen­sen: Det hand­ler om klas­sepo­li­tik og ned­bryd­ning af men­ne­sker

Kor­rup­tion, zio­nis­me og overenskomst­kamp – Af Kar­sten Jonas­sen

Trumps ”Deal of the Cen­tury” must be con­dem­ned and rejected!

Okto­ber Radio: Fat­ti­ge i provin­sen skal ikke for­ven­te bed­re tider kom­mer fra Fol­ke­tin­get

Bil­led­repor­ta­ge: Palæsti­na pro­test­de­mon­stra­tion i Oden­se for­døm­mer Trumps “århund­re­dets afta­le”

Nej til afskaf­fel­se af pen­sio­ni­st­kor­tet! For ældres ret til god kol­lek­tiv tra­fik!

Revo­lu­tio­næ­re vita­mi­ner – Enhed og Kamp nr. 1. – febru­ar 2020

Rege­rin­gens udspil til udlig­nings­re­form tager ikke fat i det bag­ved­lig­gen­de pro­blem

Boligs­pe­ku­la­tion og bolig­pri­ser

Trumps ”århund­re­dets afta­le” må for­døm­mes og for­ka­stes!

Fri­kend Bit­ten – Stop tor­tur på psy­kisk syge! Repor­ta­ge fra støt­te­de­mon­stra­tio­nen 29. janu­ar

Kun et kampklart fæl­les­skab kan sik­re godt OK-resul­tat

Nyt fra APK i Køben­havn – kom og vær med!

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 2 – 2020 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

Men bak­ker for­hand­ler­ne os op?

Demon­stra­tio­ner over hele ver­den: Ingen krig mod Iran!

Okto­ber Radio: Sko­lere­for­men er en kata­stro­fe

Hæn­der­ne væk fra Iran! USA ud af Mel­le­mø­sten! – Glo­bal pro­test­dag 25. janu­ar

OK20-krav for last­bil­chauf­fø­rer­ne: Høje­re løn – stop for løn­dum­ping – ord­ne­de arbejds­for­hold

Anmel­del­se af Alaa Al-Aswa­nys roman Jeg løb mod Nilen

Kvin­der­nes inter­na­tio­na­le kamp­dag: Kvin­der i Kamp invi­te­rer til 8. marts i Chri­sti­ans­havns Bebo­er­hus

Dan­ske sol­da­ter hjem fra Mel­le­mø­sten! – Udta­lel­se fra orga­ni­sa­tio­ner i Århus

Fri­kend Bit­ten – demon­stra­tion for whi­st­le­blower Bit­ten Vivi Jen­sen

Arbejds­gi­ver­ne træk­ker kor­tet: Vi ned­læg­ger arbejds­plad­ser

FredsVag­ten ved Chri­sti­ans­borg: 6666 dage i pro­test mod dansk krigs­po­li­tik

Inter­na­tio­nal aktions­dag i Køben­havn lør­dag d. 25. janu­ar: Ingen krig mod Iran – træk de dan­ske trop­per per­ma­nent ud af Irak!

Krav fra byg­nings­ar­bej­der­ne til OK20: Mar­kant høje­re mind­ste­løn mod løn­dum­ping!

Tag med på Inter­na­tio­nal Ung­doms­lejr 2020 i Ber­lin – Mod fascis­me og impe­ri­a­lis­me

Okto­ber Radio: Om kam­pen mod løn­dum­ping

Er Trump util­sig­tet igang med at over­gi­ve Mel­le­mø­sten til Kina og Rusland?

EU’s kli­ma­po­li­tik: 42 af Dan­marks stør­ste virk­som­he­der er fri­ta­get fra CO2-afgif­ter

Om den nye rege­ring i Spa­ni­en mel­lem PSOE og Pode­mos

For­lig om lov­be­stemt mind­ste­løn stop­per ikke løn­dum­ping på lan­de­ve­je­ne

Min­de­ord: Ib Roslund blev 52 – han bisæt­tes i dag

Kri­se for EU’s øko­no­mi­ske dok­trin – EU sæt­ter kurs mod poli­tisk uni­on

OK-krav om fle­re pen­ge til ’fritvalgs­ord­ningn’ dæk­ker over de reel­le krav: 30-timer og lave­re pen­sions­al­der for alle

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 1 – 2020 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

Tid til Fred udta­ler: Ingen krig mod Iran! Træk de dan­ske trop­per per­ma­nent ud af Irak!

Et varmt efter­år for de tyske arbej­de­re: Vi har brug for mas­si­ve reduk­tio­ner i arbejds­ti­den

Okto­ber Radio: De dan­ske trop­per skal hjem – et poli­tisk og rets­ligt opgør med dansk krigs­po­li­tik er nød­ven­digt

Kvin­der­nes krav til OK20: 30 timers arbejds­u­ge og høje­re løn – arbej­de og fami­li­e­liv skal hæn­ge sam­men

Lær­lin­ge til fæl­les kamp: Høje­re løn og 30 timers arbejds­u­ge

Træk de dan­ske trop­per hjem – og Dan­mark ud af NATO!

OK20 skudt i gang på indu­stri­ens områ­de

Et mord og en krigs­hand­ling

Tag sprin­get: Kom med på Rød og Revo­lu­tio­nær Som­mer­lejr!

Dan­ske trop­per må træk­kes ud af Irak nu!

Resul­ta­ter i OK20 kan kun ska­bes nede­fra!