IMF ud af Ecu­a­dor – fol­ke­op­stan­den udvik­ler sig

Okto­ber Radio: Tyr­ki­ets inva­sion af Syri­en – Kri­gen mod Syri­en fort­sæt­ter

En uku­e­lig Fol­ke­be­væ­gel­se for­an lands­mø­de

Rege­rin­gens ‘Trygheds’udspil: Mere over­våg­ning – mere poli­tisk kon­trol af befolk­nin­gen

Århus: Hvor er pen­ge­ne til de nye voks­ne? Bør­ne­ne kan ikke ven­te!

Fra APK-møde om de aktu­el­le kam­pe: Lad os opbyg­ge en fæl­les front mod nedskæ­rings­po­li­ti­ker­ne

Stop den poli­ti­ske nedskæ­rings­ban­de! Spræng bud­ge­tram­mer­ne!

Tyr­ki­ets Eufrat-ope­ra­tion i Syri­en: Erdo­gans mål og rea­li­te­ter

Arbej­der­par­ti­et EMEP, Tyr­ki­et: Vi vil ikke beta­le – Nej til krig med Syri­en!

Fol­ke­lig opstand i Ecu­a­dor

Erdo­gans inva­sions­pla­ner i det nord­li­ge Syri­en må ube­tin­get for­døm­mes

Enheds­li­sten løber fra deres afta­le med Fol­ke­be­væ­gel­sen mod EU – og læg­ger an til at fjer­ne Ud af EU fra deres pro­gram

Strej­ke for ret­ten til egen jer­n­ba­ne! Strej­ke mod EU’s fjer­de jer­n­ba­ne­pak­ke!

Enheds­li­sten beslut­ter at fjer­ne Dan­mark Ud ad EU fra deres pro­gram – og løber fra deres afta­le med Fol­ke­be­væ­gel­sen mod EU

Det ame­ri­kan­ske fir­ma Spa­ceX er klar med gigan­tisk rum­far­tøj – forsk­nin­gen kan bru­ges i USA’s rum­krigs­pla­ner

Omkring 50.000 auto­mo­bil­ar­bej­de­re i USA har strej­ket i 3 uger

Tæt­te bånd mel­lem stor­ka­pi­ta­len og den nye EU-kom­mis­sion

Nej til mil­li­onbe­spa­rel­ser på Køben­havns børn – vi vil have mini­mums­nor­me­rin­ger nu!

Ingen grund til til­lid

70.000 kr. til den kom­mu­ni­sti­ske pres­se! Appel til KPnets læse­re

Der er brug for kamp på alle fron­ter

Demon­stran­ter og akti­vi­ster ved Chri­sti­ans­borg gen­nem hele dagen

Finans­lov 2020: Småju­ste­rin­ger af nedskæ­rings­po­li­tik­ken er alt for lidt

Lands­dæk­ken­de aktions­dag mod ghet­to­pla­nen: Vi flyt­ter os ikke!

350 mil­li­ar­der til grøn omstil­ling – hvis alt­så det giver over­skud

Vi skal sige højt og tyde­ligt – afskaf ghet­to­loven!

Den dag kli­ma­be­væ­gel­sen for­bin­des med en kamp mod impe­ri­a­lis­men, bli­ver den far­lig – Okto­ber Radio

“I får ikke lov til at kom­me igen­nem” – Tale ved Ting­b­jerg på Almen mod­stand demon­stra­tion d. 28. sept.

Vores krav kan ikke ven­te til frem­ti­den!

Dansk NATO-bri­ga­de er under opbyg­ning

Soci­al­de­mo­kra­tisk stats­mi­ni­ster spøg­te både i kor­ri­do­rer­ne og på taler­sto­len på 3F kon­gres

Demon­stra­tio­ner på vej mod rege­rin­gens poli­tik – Bak op!

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 19 – 2019 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

30 timers arbejds­u­ge – opsig vel­færds­for­li­get – tid­lig pen­sion bør være en ret for alle!

EU-par­la­men­tet genop­li­ver angreb på det soci­a­li­sti­ske Sov­je­tu­ni­o­nen

EU vil lov­gi­ve om løn og arbejds­for­hold

Hvor vil 3F’s kon­gres gå hen?

STOP krigs­for­bry­del­ser­ne i Yemen! Ingen krig mod Iran!

Støt­teud­ta­lel­se til baga­ge­ar­bej­der­ne i Kastrup Luft­havn – Fra APK, Arbej­der­par­ti­et Kom­mu­ni­ster­ne, Køben­havn

Dansk Indu­stris såkald­te kli­ma­plan: Arbej­der­klas­sen, de syge og de stu­de­ren­de skal beta­le

Skrot ghet­to­pak­ken – småju­ste­rin­ger er ikke nok!

BRE­XIT : “En for­tæl­ling om to byer” om de bri­ti­ske folks vej ud af EU, ud i ver­den

K-ordet (kom­mu­nis­me) ska­ber hoved­brud

Jung­le­loven her­sker

Okto­ber Radio: Det bed­ste for­svar mod kapi­ta­lis­mens jung­le­lov er sam­men­hold i klas­se­kam­pen

Aar­hus Stil­lads­ar­bej­der­klub: Frit fag­for­e­nings­valg? – Ikke hos os!

Jag­ten på fag­ligt akti­ve og akti­ve fag­for­e­nin­ger inten­si­ve­res op til OK2020

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 17 og 18 – 2019 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

Lands­dæk­ken­de aktions­dag mod ghet­to­pla­nen – et angreb mod ALLE bebo­e­re i den almen­nyt­ti­ge boligsek­tor!

Hong Kong demon­stran­ter toner rent flag for USA impe­ri­a­lis­men

“Et løft” bety­der nedskæ­rin­ger på soci­al­de­mo­kra­tisk

Okto­ber Radio: Øko­no­mi­af­ta­le med Kom­mu­ner og Regio­ner bety­der fort­sat­te nedskæ­rin­ger

Skej­by Syge­hus blø­der: Skal sta­dig spa­re 150 mio. kr. på drif­ten i 2019

Dansk impe­ri­a­lis­me opru­ster: Rege­rin­gen bidra­ger til brand­far­li­ge kon­flik­ter på Trumps og NATO’s bud

Per­so­na­let skal løbe lige så stærkt som nu

Håndslag – Tids­skrif­tet mod fascis­me og krig – nyt num­mer udkom­met

NATO krigsø­vel­se kom­bi­ne­ret med våben­mek­ka – Nort­hern Coasts 2019 er star­tet i Køben­havn

Nazis­mens bar­ba­ri

Yan­kee go home! – Flot demon­stra­tion mod impe­ri­a­lis­me og krig – for soli­da­ri­tet

Ban­ker tig­ger om skjult stats­støt­te

Fag­be­væ­gel­sens top hetzer mod akti­ve med­lem­mer – fryg­ter orga­ni­se­ret kamp for 30-timers kra­vet og et Nej til OK2020

Vel­færd ikke oprust­ning! NATO ud af Dan­mark og Dan­mark ud af NATO!

Okto­ber Radio: Kapi­ta­lis­men og arter­nes udryd­del­se

Nazis­men – et red­skab for tysk krigsin­du­stri og monopol­ka­pi­tal

USA-NATO plan: Oprust­ning med mel­lem­di­stan­ce raket­ter mod Kina ”hel­le­re før end sene­re”

Kri­se for EU’s øko­no­mi­ske dok­trin

Fredsløb 2019 den 31. august

Den absur­de impe­ri­a­lis­me – fra Grøn­land til G-7 mødet i Biar­ritz

Genop­ret­ning af den for­s­vund­ne vel­færd skal være NU!

Yan­kee go home-demon­stra­tion man­dag d. 2. sep­tem­ber kl. 16.30: NEJ til USAs og NATOs krigs- og under­tryk­kel­ses­po­li­tik!

Bud på Fol­ke­be­væ­gel­sen mod EU’s frem­tid

Øko­no­misk kri­se på vej til Dan­mark

Okto­ber Radio: Køben­havn vil byg­ge ny Ø til mil­li­o­næ­rer

Den røde tråd i den inter­na­tio­na­le kamp for revo­lu­tion og soci­a­lis­me

Kom til demon­stra­tion mod krig og for soli­da­ri­tet: Gå med i sek­tio­nen YAN­KEE GO HOME!

US impe­ri­a­lism out of Gre­en­land

USA’s mili­tær­ba­ser ud af Grøn­land – Stop mili­ta­ri­se­rin­gen af Ark­tis!

I Mar­tin Ander­sen Nexøs fod­spor – Dit­te Ceder­strand “De uspurg­tes histo­rie”

Soci­al­de­mo­kra­ter­ne kvæ­ler strej­ke­ret­ten i Sve­ri­ge

Met­te Fre­de­rik­sen udsky­der det love­de for­slag om dif­fe­ren­ti­e­ret pen­sion – rege­rin­gen vil give arbejds­gi­ver­ne ro om OK2020

Den refor­mi­sti­ske linje i fag­be­væ­gel­sen fører til neder­lag – En klas­se­kamps­linje er ene­ste vej frem (del 2)

Okto­ber Radio: USA kræ­ver over­her­re­døm­me over Grøn­land og Dan­mark for­hand­ler om pri­sen

Uni­ons­mod­stan­den må styr­ke sig

Den refor­mi­sti­ske linje i fag­be­væ­gel­sen fører til neder­lag – En klas­se­kamps­linje er ene­ste vej frem (del 1)

Kli­ma­for­an­drin­ger redu­ce­rer are­a­let med god land­brugs­jord

Ita­li­ens populi­sti­ske rege­ring i kri­se

Det soci­a­le områ­de har fået spa­rek­ni­ven over hele lan­det – Bak op om pro­tester­ne!

Om den aktu­el­le situ­a­tion i Jam­mu og Kas­h­mir

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 16–2019 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

Sti­gen­de pen­sions­al­der døm­mer en tred­je­del af befolk­nin­gen til at dø på job­bet – Okto­ber Radio

Poli­tisk udta­lel­se fra de marxi­stisk-leni­ni­sti­ske par­ti­er og orga­ni­sa­tio­ner i Lat­i­na­me­ri­ka og Cari­bi­en

Stor fæl­les demon­stra­tion mod Trumps besøg den 2. sep­tem­ber

For­ker­te kost­råd fra Sund­heds­sty­rel­sen og Novo Nor­disk til suk­ker­sy­ge

Sni­gen­de pri­va­ti­se­ring – reg­nin­gen til pri­vat­ho­spi­ta­ler sti­ger

Hæn­der­ne væk fra Iran! Erklæ­ring om USA´s eska­le­ring af spæn­din­gen mod Iran

Udsu­lt­ning af dag­in­sti­tu­tio­ner­ne åbner op for pri­va­ti­se­ring – Dansk Indu­stri står på spring

For­byd alle gif­ti­ge stof­fer i pro­duk­tio­nen af føde­va­rer!

Ingen dan­ske krigs­ski­be til Gol­fen!

I ly af agur­ke­ti­den

Demo­kra­tisk øko­no­mi – øko­no­misk demo­kra­ti

Enhed og Kamp 3,2019 er på gaden – køb det i APKs bog­bu­tik­ker

Okto­ber Radio: Det kapi­ta­li­sti­ske sam­fund har et over­for­brug af Jor­dens res­sour­cer

Ny præ­si­dent i Bra­si­li­en knu­ser 30 års kamp for mil­jø­et og oprin­de­li­ge folks ret­tig­he­der

Pro­te­ster mod Nuuks nye luft­havn

Trump sæt­ter krig på dags­or­de­nen – er ikke vel­kom­men i Dan­mark!

Apart­heid-Dan­mark: Ghet­to­loven gør de stør­re byer til eks­klu­si­ve reser­va­ter for over­klas­se og højt­løn­ne­de!

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 14 og 15–2019 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

Afvis impe­ri­a­li­stisk inter­ven­tions­po­li­tik mod Iran – Soli­da­ri­tet med Irans arbej­de­re og folk!

Dansk impe­ri­a­lis­me – Dan­marks rol­le i ver­den: Oplæg på Rødt og Revo­lu­tio­nært Som­mer­træf

Video fra Rødt og Revo­lu­tio­nært som­mer­træf: Tho­mas Boldt om arbejds­kam­pen i DSB

For­døm dansk del­ta­gel­se i mili­tær flå­de­ko­a­li­tion!

Rødt og Revo­lu­tio­nært Som­mer­træf 2019: Livet på lej­ren

Loko­mo­tiv­fø­rer Tho­mas Boldt på Rødt og Revo­lu­tio­nært Som­mer­træf: Det er en fæl­les kamp

Et NEJ til enhver dansk flå­destyr­ke i Hor­muz Stræ­det

Fra Revo­lu­tio­nært Som­mer­træf: “Dan­mark er i krig” – debat om klas­se­kam­pen i Lat­i­na­me­ri­ka

Fag­lig aktiv loko­fø­rer fyret efter 10 dages syg­dom

Rødt og revo­lu­tio­nært  som­mer­træf er i fuld gang

8 år siden Brei­viks mas­sa­kre på Utøya: Stop nazis­men og dens fasci­sti­ske frem­march

Syriza´s og Det Euro­pæ­i­ske Venstreparti´s sto­re for­ræ­de­ri

Kam­pen mod krigs­fa­ren – NATOs og EUs mili­ta­ri­se­ring – Her­un­der mili­ta­ri­se­ring af Øster­sø­en og Bal­ti­kum

Stor­bri­ta­ni­en: Soci­al­de­mo­kra­ti­ske Labour fort­sæt­ter sin sek­te­ri­ske og fol­kefjendt­li­ge kurs: Kræ­ver ny fol­ke­af­stem­ning om EU med­lem­ska­bet

Cuba trod­ser boy­ko­tis­ra­el bevæ­gel­sen: Tegn på hold­nings­skif­te over­for apart­heid Isra­el !

Kli­maø­de­læg­gel­se og olie­krig: Den tabu­belag­te sam­men­hæng

Tyr­ki­et mod­ta­ger det rus­si­ske anti-mis­sil system S-400 – Er Tyr­ki­et på vej ud af Nato?

Fyrin­ger efter kri­se­tegn i tysk auto­bran­che

Bra­si­li­en: Mili­tær ind­gri­ben i Rio de Janeiro øger vold og ulov­ligt narkosalg

Omvendt sym­bol poli­tik

Dansk tra­di­tion for uve­der­hæf­tig adfærd

Betyd­nin­gen af den stør­ste gene­ral­strej­ke i Indi­en

Fæl­les krav: Tid­li­ge­re pen­sions­al­der for alle

Nej til krig mod Iran

Roskil­de Festi­val: Pro­test mod san­ger

Befolk­nin­gen i Nor­ge vil have min­dre EU-magt

Giv mig hel­le­re en frem­tid!

Fri for nazi – en men­ne­ske­ret

Kære læser af KPnet!

Tysk føde­ra­list bli­ver ny præ­si­dent for EU kom­mis­sio­nen

Skrot syge­dag­pen­gere­for­men. Af Dor­te Gre­naa, APKBegyn­del­sen til enden for en-mands-regi­met! – Af Tyr­ki­ets Arbej­der­par­ti EMEP

Ita­li­en – Euro­pa­par­la­ments val­get: Mas­siv ændring og skift i magt­for­hol­det imel­lem 5 stjer­ne­be­væ­gel­sen, M5S og Lega

Almen Mod­stand: For ret­ten til en bolig man kan beta­le – Ghet­to-pla­ner­ne skal rul­les til­ba­ge – kam­pen fort­sæt­ter!

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 13–2019 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

Suc­ces­fyldt lands­mø­de i Almen Mod­stand – afholdt i wee­ken­den i Oden­se

»Ret­fær­dig ret­ning for Dan­mark« ???!!!!

Okto­ber Radio: Mær­sk hav­ne­ar­bej­de­re i Los Ange­les mister job til robot­ter

Rina Krøy­er fra Almen Mod­stand: “Mobi­li­se­rin­gen mod nedriv­ning i Volls­mo­se tager fart” – Del­tag i debat­ten på Rødt Som­mer­træf

Rege­rin­gens kli­maløf­ter er varm luft – de vig­tig­ste udled­nin­ger er holdt uden­for

Nu skal der pen­ge til kom­mu­ner­ne!

Ny rege­ring – man­ge løse løf­ter – og en ’ansvar­lig’ kapi­ta­li­stisk øko­no­mi

»Stol­per­ste­i­nen« – Min­des­mær­ket for nazis­mens ofre bre­der sig fra by til by

Hvor man­ge år skal mini­mums­nor­me­rin­ger skub­bes ud i frem­ti­den?

Okto­ber Radio: Kri­se­tegn i øko­no­mi­en

AfD -“Alter­na­ti­ve für Deut­schland”- fry­der sig over mor­det på Kas­sels rege­rings­præ­si­dent Lübcke

EU -monopo­ler­nes Uni­on- sæt­ter kur­sen mod EU sta­ten

Kina og Rusland – alli­e­re­de i kon­kur­ren­ce­kam­pen imod USA

Vold­som­me bespa­rel­ser i Oden­se – i vel­fær­dens navn

Fasci­se­ring af det dan­ske sam­fund

Kri­se og ned­gang i vækst? Kra­vet om vel­færd er sta­dig lige ret­fær­digt

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 12–2019 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

Bus­chauf­fø­rer i aktion: Vi siger STOP til et Dan­mark hvor arbej­der­ne beta­ler med hel­bre­det!

Fra 1. juli kom­mer bus­sen ikke mere – Lan­d­om­rå­der­ne i region Midt kæm­per for den kol­lek­ti­ve tra­fik

USA´s krigs kampag­ne mod Iran inten­si­ve­res 

Dansk impe­ri­a­lis­me fejrer 800 år for Dan­ne­brog

Gene­ral­strej­ke i Bra­si­li­en mod for­hø­jet pen­sions­al­der

Fler­tal­let af væl­ger­ne stem­te ikke på den fasci­sti­ske mil­li­o­nær

Hvad vil en ny rege­ring byg­ge på?

Kina og Rusland styr­ker deres stra­te­gi­ske part­ner­skab

Mag­ten må over­gå til fol­ket i Sudan

Min­de­høj­ti­de­lig­hed for Gerd Ber­lev hol­des lør­dag den 15. juni

Situ­a­tio­nen i Euro­pa og vores opga­ver – udta­lel­se fra CIPOML

Fasci­ster får mil­li­o­ner i stats­støt­te

Vi vil ikke nøjes med løf­ter!

Se fil­men “The Com­ing War on China” – John Pil­ger

Sto­re illu­sio­ner ved val­get – Okto­ber Radio

Rød blok svin­ger spa­rek­ni­ven i Køben­havn

Ny stats­mi­ni­ster – ingen begej­string

Tyve­ri gen­nem de sene­ste 30 år: Udhulin­gen af over­før­sels­ind­kom­ster­ne

En ny poli­tik kom­mer nede­fra

Valg­te­sten – alle de glem­te spørgs­mål

Afvis USA’s krigs­pla­ner mod Iran

Nu vi taler om utro­vær­dig­hed – et aktu­elt ind­s­park om valg fra Kar­sten Jonas­sen

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 10 og 11–2019 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

De højt­løn­ne­de væl­ger selv deres pen­sions­al­der

Gerd Ber­lev 1946–2019 – En uku­e­lig revo­lu­tio­nær

Efter fol­ke­tings­val­get: Hvad stil­ler vi op med de mest bræn­den­de poli­ti­ske pro­ble­mer – Tag debat­ten på revo­lu­tio­nær som­mer­lejr med APK!

Når par­la­men­ta­ri­ske tak­tik­ker sty­rer: Enheds­li­sten i støt­te til nedriv­nin­ger i Ting­b­jerg

Ras­mus Palu­dan blev stop­pet i Volls­mo­se

Taler fra KPnet­TV ved fane­borg for fair for­hold i DSB: Sam­men er vi stær­ke­st

“Sand­he­den er den sid­ste ting, vi har” – Juli­an Assan­ge fra fængs­let

Støt­te­hil­sen til de aktio­ne­ren­de loko­fø­re­re fra APK: Fuld støt­te til de DSB-ansat­tes kamp!

Det ’øko­no­mi­ske råde­rum’ er en falsk idé – Lad de rige beta­le!

Kan et kryds 5. juni stop­pe fasci­ster?

Men­ne­skekæ­de hele vej­en rundt om super­sy­ge­hu­set i Skej­by – Stop nedskæ­rin­ger­ne!

Det mind­ste onde!

Ung­dom­men klæ­der magt­ha­ver­nes freds- og mil­jøhyk­le­ri af

Grøn bøl­ge ændrer ikke monopo­ler­nes EU

Kam­pen for Ud af EU fort­sæt­ter

Okto­ber Radio: Stem på Fol­ke­be­væ­gel­sen mod EU

Fil­man­be­fa­ling: Det vil­de pære­træ

Åbent brev til bolig­for­e­nin­gens repræ­sen­tant­skab: Stem nej til nedriv­nin­ger­ne!