Rege­rin­gen påtvin­ger almen­nyt­ti­ge boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner en ny spa­rer­un­de på drif­ten

Mili­tæ­ret sat ind mod demon­stran­ter i Tunesi­en

“Uden revo­lu­tio­nær ret­ning går det ikke”

Okto­ber Radio: Jer­n­ba­ne sik­ker­hed til­si­de­sat – igen

Det fasci­sti­ske udyr og dets arv­ta­ge­re på frem­march

Den offent­li­ge sek­tor: Vir­ke­lig­he­den kal­der på fle­re var­me hæn­der, mere tid og bed­re uddan­nel­ser

Fol­ke­tin­get stil­ler tid­li­ge­re mini­ster Inger Støj­berg for Rigs­ret

Arbej­der­klas­sen skal ikke beta­le pri­sen for ned­luk­nin­gen

Hvad er det der sker i USA?

Dan­mark over­ta­ger ledel­sen af mili­tær ope­ra­tion i Hor­muz-stræ­det

Aktiv OK-kamp giver resul­ta­ter

Arbejds­løs­hed blandt ufag­lær­te vok­ser og der er ingen udsig­ter til for­bed­ring

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 1 – 2021 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

Flygt­nin­ge og ind­van­drer­spørgs­må­let

Dan­mark skal ud af EU!

Det kan lade sig gøre at for­la­de EU! – Og vi vil ud af monopo­ler­nes EU!

Okto­ber Radio: De syge sam­fund

Ele­ver, for­æl­dre og lære­re står i en meget svær situ­a­tion. – Vi vil kun lave nødun­der­vis­ning!

Åbent brev fra stu­de­ren­de på lan­dets vide­re­gå­en­de uddan­nel­ser kræ­ver akut hand­ling

Løn­ned­gang for statsan­sat­te midt i OK21

Aflys eksa­men til som­mer

Pro­fit­ter og wild west til­stan­de i den pri­va­te kvik­test-indu­stri

Akut brug for fle­re lærer­hæn­der til fjer­nun­der­vis­nin­gen: Pan­de­mi-hjæl­pe­pak­ker til fol­ke­sko­len nu!

Ved Jør­gen Buchs død

USA for­sø­ger at red­de den demo­kra­ti­ske maske

Natio­nal­gar­den sat ind og Kon­gres­sen evaku­e­ret, da Trumps storm­trop­per blev sat ind

For­æl­dres opfor­dring til pæda­go­ger­ne: Ned­læg arbej­det.

Halv­de­len af befolk­nin­gen sendt i iso­la­tion mens indu­stri og byg­ge­ri kan fort­sæt­te

Krigsin­du­stri­en blom­strer i Dan­mark – Ter­ma hen­ter ame­ri­kansk ordre på 3 mia

Udli­ci­te­ret ren­gø­ring på Aar­hus Uni­ver­si­tet – de ansat­te pres­ses ud

Strej­ken er afblæst – men kon­flik­ten er ikke slut

Arri­va i Sve­ri­ge: Pres­set til ikke at fyre sik­ker­heds­re­præ­sen­tant

Nyt for­slag til epi­de­mi­lov: Tvan­gen og und­ta­gel­ses­til­stan­den består

Dro­ner er den nye krigs vin­der

Strej­ke på vej i Skå­ne – hvis Arri­va fyrer sik­ker­heds­re­præ­sen­tant

Stats­mi­ni­ste­rens nytårs­ta­le: Løg­nen om at alle ror den sam­me båd mod sam­me mål

Arbej­der­klas­sen og ung­dom­men har hoved­rol­len i den revo­lu­tio­næ­re for­an­dring

Arbej­der­klas­sen og ung­dom­men har hoved­rol­len i den revo­lu­tio­næ­re for­an­dring 

DSB gav ulov­lig advar­sel for at luk­ke mun­den på fag­ligt akti­ve, der brug­te deres ytrings­fri­hed

I må tage en tørn til – men ikke mere i løn

Bre­xit-han­del­s­af­ta­len er på plads – mod­stan­den mod EU har sta­dig lang vej til sejr

OK21: Hon­ning­hjer­ter er ikke nok!

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 26 – 2020 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

Medi­ci­na­lin­du­stri­en sco­rer vac­ci­ne­pro­fit­ter på 60–80%

En ’til­ba­ge­ven­den til nor­ma­len’ med Biden vil bety­de fort­sat lidel­se for Palæsti­na

Kon­spira­tio­ner og kri­tik – er ikke to sider af sam­me sag

Bre­xit afta­le – et impe­ri­a­li­stisk rive­gil­de

Populis­men i Euro­pa – Hvad er populis­me?

“Det er så sundt” af Hans Scher­fig – vise om fat­tig­dom og kapi­ta­lis­me

Lærer­ne skal beta­les for deres arbej­de – høje­re løn til OK21!

De rige skum­mer ekstra mil­li­ar­der under cor­o­na­en

Flugt fra over­ar­bej­de på Sve­ri­ges syge­hu­se

Okto­ber Radio: Hon­ning­hjer­ter og løn­krav

For­hand­lin­ger­ne om en han­del­s­af­ta­le mel­lem EU og Stor­bri­tan­ni­en efter Bre­xit er gået i fisk

Soli­da­ri­tet med Palæsti­na og Vestsa­ha­ra – Stop besæt­tel­ser­ne

Aktions­en­hed på bar­ri­ka­der­ne

Stor­strøms­bro­en: Van­vit­ti­ge arbejds­for­hold

Hvad blev der af ”defund the poli­ce”

Det er ikke boli­gens skyld at folk er fat­ti­ge

Krig er ter­ror – Fred er mulig

Bliv væk fra vores kvar­ter!

Mini­mums­nor­me­rin­ger i bør­ne­høj­de – ikke papirsnor­me­rin­ger!

OK21 skal give et reelt løft – også på løn­nen

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 25 – 2020 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

”Den nye sil­ke­vej” i Ita­li­en: Kamp mel­lem impe­ri­a­list­mag­ter, bor­ger­li­ge inter­es­ser og revi­sio­ni­sti­ske kol­bøt­ter

Okto­ber Radio: Sund­heds­ar­bej­de­re under pres

Vre­de over utå­le­li­ge arbejds­vil­kår for SOSUhjæl­per­ne

Frank­rig: Seku­la­ris­me og klas­se­kamp

Fjern­var­me Fyn pri­va­ti­se­rin­gen for­hin­dret – Pri­va­ti­se­rings­mod­stand fort­sæt­ter mod nedriv­ning af alme­ne boli­ger og opret­tel­se af friple­je­hjem

Kri­gen om Nagor­no- Kara­bakh – impe­ri­a­li­stisk krig om olie, gas og kon­trol

Ube­skyt­tet, over­be­byr­det og under­be­talt – Ver­den over rej­ser sund­heds­ar­bej­de­re sig til kamp

Brug KPnet.dk – STØT vores net­a­vis!

Når klas­se­sta­ten mute­rer

Det kapi­ta­li­sti­ske land­brug er ruge­kas­se for pan­de­mi­er

De arbejds­lø­se skal sik­res: Ingen skal fal­de ud af syste­mer­ne under cor­ona­kri­sen

CIPOMLs tids­skrift Uni­ty and Strug­g­le kan nu læses på Enhed og Kamps hjem­mesi­de

OK21: Fag­be­væ­gel­sens og arbejds­gi­ver­nes for­hand­le­re byt­ter kasket­ter uden at løf­te et øjen­bryn

Styr­kel­se af Den Euro­pæ­i­ske Uni­on på ryg­gen af arbej­der­klas­sen

Finans­lov: De ulti­ma­ti­ve krav var tom­me ord! Min stem­me er spildt

Finans­lo­vs­af­ta­le 2021 svig­ter de arbejds­lø­se og giver EU kon­trol med den grøn­ne omstil­ling

Trods sto­re pro­te­ster: Århus Byråd sæt­ter 169 ældre­bo­li­ger til salg

Bebo­er­for­mand om Almen mod­stand: Nabo­er overalt, forén jer!

Køben­havn: Demon­stra­tion og fak­ke­l­op­tog “Afskaf ghet­to­li­sten!”

Okto­ber Radio: Århus Byråd vil gen­nemtvin­ge nedriv­nin­ger i Sko­v­gårds­par­ken

Fol­kets fru­stra­tion må udvik­les til orga­ni­se­ring og kamp

Total boy­kot af Isra­el!

Bor­ger­kri­gen i Etio­pi­en og USA usyn­li­ge hånd

Resul­ta­tet fra OK18 var på ingen måde den suc­ces fag­top­pen vil gøre den til

Hvem slår bed­ste­mor ihjel?

Ter­r­or­hand­lin­gen med lik­vi­de­rin­gen af iransk atom­fy­si­ker må for­døm­mes!

Karak­te­ren af den øko­no­mi­ske kri­se i dag

Hvad skal de arbejds­lø­se med en mil­li­ard­ga­ve til eks­por­t­er­hver­ve­ne? Eller et ople­vel­ses­ga­ve­kort?

Muse­et der for­svandt under jor­den

Afskaf ghet­to­li­sten! – Bak op om fak­kelt­o­get d. 1. decem­ber kl 16

Sæt pen­sions­al­de­ren ned – Væk med vel­færds­for­li­get!

En bøl­ge af pro­te­ster mod den fran­ske sik­ker­heds­lov

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 24 – 2020 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

Håndslag og knyt­næ­ve – Af det anti­fa­sci­sti­ske tids­skrift Håndslag

Okto­ber Radio:  Vi fejrer Engels 200 års fød­sels­dag

Kæm­pe mobi­li­se­ring i Frank­rig: Stop Macrons reak­tio­næ­re sik­ker­heds­lov!

Stop sank­tio­ner og blo­ka­de mod Den Demo­kra­ti­ske Fol­ke­re­pu­blik Korea

OK21: Mere i løn, fle­re hæn­der og stop for rov­drif­ten på de offent­ligt ansat­te!

Fri­edrich Engels og hans arbej­de

Stop pen­ge­ga­ver­ne til de rige! – Løbe­sed­del

Nu må dag­pen­ge­ne op

Dyk ned i Fri­edrich Engels skat­kam­mer af tek­ster: Besøg Okto­ber Bog­bu­tik­ker­ne

Bekæmp vold mod kvin­der!

Enheds­li­sten med fød­der­ne solidt plan­tet i fri fan­ta­si

Inger Støj­berg: populist og støj­sen­der

Rege­rin­gens ’grøn­ne’ skat­tere­form: Mil­li­ar­der i gave til den tun­ge indu­stri!

Engels, patri­ar­ka­tet og repro­duk­tio­nen

Okto­ber Radio: Fle­re pen­ge til prak­tik­plad­ser

Trak­tor demon­stra­tio­ner med lands­brugs­or­ga­ni­sa­tio­ner, høj­re­fløj og kapi­ta­li­sti­ske inve­sto­rer som bag­mænd og med Grund­loven som figen­blad

Myn­dig­he­der­nes mang­len­de kon­trol med arbejds­plad­ser og uden­land­sk arbejds­kraft, har givet mas­ser af plads til cor­o­navirus

“Nøjsom­hed”: Ret­ten i Hels­in­gør har afsagt dom – kam­pen fort­sæt­ter

Mink­bran­chen – en pro­duk­tion med kæm­pe under­skud

Almen Mod­stand vin­der 1. sejr

Demon­stra­tion mod at smi­de en uskyl­dig fami­lie på gaden i dag ons­dag kl.18.30

Par­la­men­ta­risk kon­trol er varm luft

Ud af NATO!

Alt for eks­por­ten! Tvangs­lov skal sik­re virk­som­he­der­ne ’rene cor­o­na-atte­ster’

Ung­doms­ud­dan­nel­ser spi­ses af med ingen­ting på finans­lo­ven

Mas­se­pro­te­ster i Peru tvin­ger kup­præ­si­dent til at træ­de til­ba­ge

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 23 – 2020 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

Okto­ber Radio: Mink­af­liv­ning og lov­brud

Fag­be­væ­gel­sens top svig­ter – hvad gør vi?

Når fag­top­pen sæl­ger ud må vi afslø­re deres for­ræ­de­ri og orga­ni­se­re os på tværs af fag

Spæn­den­de dis­kus­sio­ner i ML-grup­pen – og udde­ling af løbe­sed­ler

For­slag til ny epi­de­mi­lov – et red­skab til at ind­fø­re poli­ti­sta­ten

APK invi­te­rer til kon­gres­de­bat 2021

Fra et nedskå­ret syge­hus under cor­o­na-pres: ”Vi er ved at være slidt op”

Rege­rin­gen lader arbejds­gi­ver­ne blæ­se på Cor­o­na-smit­ten i Nord­jyl­land

Til­lyk­ke til Oden­se! – Far­vel til pri­va­ti­se­ring af Fjern­var­me Fyn!

Blå far­ve­re­vo­lu­tion i USA

Hvor­dan kan vi ska­be en stør­re poli­tisk bevidst­hed omkring kapi­ta­lis­mens kri­se?

Klas­se­kamp under den glo­ba­le kri­se – Find artik­ler i det nye num­mer af Enhed og Kamp

Tys­kland: Der kæm­pes på trods af cor­o­na – mod­stand og strej­ker overalt!

Vi stem­te NEJ

Ned­luk­ning af Nord­jyl­land: Der må stil­les krav til rege­rin­gen og sta­ten

Bogan­be­fa­ling: En rab­ar­ber­dreng vok­ser op

Joe Biden kom­men­de præ­si­dent – i et stærkt pola­ri­se­ret USA – med mili­tær i gader­ne

Om Okto­ber­re­vo­lu­tio­nen – Artik­ler af V.I. Lenin og J.V. Sta­lin

Ame­ri­kansk valg­kamp i kram­pe­træk­nin­ger

Hjæl­pe­pak­ker og vær­ne­mid­ler – rege­rin­gens, kapi­ta­lis­mens sto­re svigt

Fag­be­væ­gel­sen svig­ter – hvad gør vi!

Har du brug for KPnet – så STØT vores net­a­vis!

Der er ikke brug for mere forsk­ning, men for fle­re voks­ne

Novem­ber­kon­fe­ren­ce 2020 – Invi­ta­tion

Arnes pen­sion beta­les af nedskæ­rin­ger i kom­mu­ner­ne

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 22 – 2020 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

Kam­pen mod kri­sen og pan­de­mi­en er et klas­sespørgs­mål

Enhed og kamp på net­tet

Okto­ber Radio: Milit­ser, mili­ta­ris­me og USA

Aar­hus: Vre­de og chok over nedskæ­rings­krav på sund­heds­cam­pus

Kri­sen raser mens vis­mænd og Natio­nal­ban­ken påstår det bare gæl­der om at øge “udbud­det af arbejds­kraft”

BJMF-Ung­dom: Stop ghet­to­loven og sal­get af alme­ne boli­ger!

Polen: Strej­ker og demon­stra­tio­ner over hele lan­det mod anti-abort lov­giv­ning

Val­get i Boli­via: Det boli­vi­an­ske folk tager afstand fra kup og fasci­ster

APK-Fyn: Nej til pri­va­ti­se­rin­ger – et nyli­be­ralt skrå­plan

Nu kom­mer for­sla­get om en EU-dik­te­ret mind­ste­løn

For enhed mel­lem arbej­der­ne og fol­ke­ne i Mid­del­havs­om­rå­det

FNs trak­tat om for­bud mod atom­vå­ben træ­der nu i kraft

USA-impe­ri­a­lis­men og præ­si­dentval­get

Okto­ber Radio: Nye smit­teud­brud blandt migran­t­ar­bej­de­re viser mang­ler­ne i syg­doms­fore­byg­gel­se

Kon­fe­ren­ce d. 7. novem­ber: Kapi­ta­len skal beta­le kri­sepo­li­tik­ken!

Bis­pe­ha­ven kæm­per mod bolig­mas­sa­kre

Sve­ri­ge opru­ster med 40% – i tæt alli­an­ce med NATO

Opfor­dring til alle læse­re: Hjælp KPnet med at kom­me ud til fle­re!

Pri­va­ti­se­rin­gen hær­ger – klas­se­skel­le­ne bli­ver dybe­re

Om doku­men­ta­ren “Muld­var­pen”

De unges frem­tid er en revo­lu­tio­nær ændring af syste­met

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 21 – 2020 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

FredsVag­ten fyl­der 19 år

Okto­ber Radio: Rege­rin­gen skæ­rer ned på mid­ler til boligso­ci­al ind­sats

Boli­via: Præ­si­dentvalg i mili­tæ­rets og kup­ma­ger­nes skyg­ge

Raul Marco, marxi­stisk-leni­ni­stisk kom­mu­nist er død

Nor­ske sol­da­ter ud af Mel­le­mø­sten!

Digi­ta­li­se­ring bety­der pri­va­ti­se­ring og udsalg af selv­stæn­dig­hed

Vi husker Enver Hoxha  

Præ­si­dentvalg i USA 3. novem­ber: Med Wall Stre­at som sik­ker vin­der

Hvor fan­den er der en vok­sen?!

Soci­a­lis­me og revo­lu­tion i teo­ri og prak­sis – besøg en af APKs bog­bu­tik­ker

Præ­si­dentvalg i USA: Valg kan ikke besej­re fascis­men, det kan kun vi

Bor­ger­ska­bet i drif­ter­nes vold – og en anbe­fa­ling af Fri­edrich Engels Anti-Dür­hing

Arnes pen­sion beta­les med nedskæ­rin­ger

Enheds­li­sten svig­te­de da den sti­gen­de pen­sions­al­der skul­le stop­pes

Arnes pen­sion: En lap­pe­løs­ning der skal dæk­ke over den sti­gen­de pen­sions­al­der

Næsten hele post­kas­sen er dæk­ket af et stort kli­s­ter­mær­ke: UD AF EU!

Rege­rin­gen i Trump-agtig ‘lov og orden’-kampagne

Lin­da Vil­lad­sen – Næste­hjæl­per­ne: Kvin­de­kamp er klas­se­kamp!

Til det dan­ske folk med hil­sen fra Dansk Indu­stri og EU

Joe Hills testa­men­te: Sørg ikke – Orga­nisér!

Fol­ke­tin­get er åbnet – vi kræ­ver bed­re leve­vil­kår til alle – ingen kro­ner til krig og kano­ner!

Stop nor­ma­li­se­rin­gen af den yder­ste høj­re­fløj og fascis­men – Aldrig mere nazis­me!

Lad kapi­ta­len beta­le! KPnets tale ved Fol­ke­tin­gets åbning

For­an­drin­gen må vi selv ska­be – for en revo­lu­tio­nær vej ud af kri­sen!

Nej til rege­rin­gens rund­b­ar­be­ring af uddan­nel­ser­ne!

Fol­ke­tin­gets åbning 6. okto­ber: Bed­re leve­vil­kår til alle – ingen kro­ner til krig og kano­ner!

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 20 – 2020 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

Okto­ber Radio: Fol­ke­tin­get åbner og Enheds­li­stens lands­mø­de