Pro­tester­ne i Liba­non for­sæt­ter

EU’s mafi­a­me­to­der: Støt­te­pen­ge kræ­ver arbejds­mar­keds­re­for­mer

For­byd atom­vå­ben – Dan­mark ud af NATO!

Gigant eks­plo­sio­nen i Bei­rut giver impe­ri­a­li­ster­ne jule­lys i øjne­ne

Nyt num­mer af Enhed og Kamp – tag med på run­drej­se i den glo­ba­le klas­se­kamp

Gni­sten Geor­ge Floyd

Mini­mums­nor­me­rin­ger NU! Demon­stra­tio­ner lan­det over den 12. sep­tem­ber for­be­re­des

Hvad er det der sker I Port­land?

Okto­ber Radio: Klas­se­kamp og Ple­je­hjem

”Hvis gader? Vores gader!” – Poli­tiof­fen­siv mod Bla­ck Lives Mat­ter gade­pro­tester­ne i USA, Ore­gon

Kul­tur­for­slag: Ud af intet – Tysk dra­ma-thril­ler

Over­greb i og på ældreplej­en

Slagt­nin­gen af efter­løn­nen – også en del af “Vel­færds­for­li­get”

Demon­stra­tion imod plat og svin­del – 4. august ved Dansk Tota­len­ter­pri­ses byg­ge­ri

Bolig­man­gel akut for de stu­de­ren­de: støt bor­ger­for­sla­get “Ophæv ghet­to­loven”!

Vi kræ­ver arbej­de og pen­sions­al­de­ren sat ned

USA og NATO spil­ler kina­skak

Ny model for arbejds­for­de­ling på vej – med for­rin­ge­de overenskom­ster?

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 15 – 2020 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

EU-gæld bety­der mere magt til Uni­o­nen

Udkants-Aar­hus, mis­brug og den for­ud­si­ge­li­ge cyklus af død

Kor­rö folkmu­sik­festi­val digi­tal

Per­spek­ti­ver for soci­a­lis­me

“Det skal kun­ne beta­le sig at arbej­de”

Dansk impe­ri­a­lis­me under to her­rer

Yan­kee go home!

Dan­mark i krig i Vestafri­ka

Røgslør over EU-for­hand­lin­ger

Nej til neds­lid­ning!

Frem mod OK21

GIT­MO fra 2005 – Doku­men­tar­film om Guantá­na­mo

Soci­a­lis­me i Dan­mark

Hagia Sop­hia skal ikke gøres til et poli­tisk instru­ment

Revo­lu­tio­nær som­mer­lejr skudt godt igang

Nej til atom­vå­ben – Husk Hiros­hi­ma!

Pen­sions­al­der fokus – Hvor skal vi hen du?

Hiros­hi­ma bræn­der sta­dig

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 14 – 2020 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

Bekæm­pel­se af bureau­kra­ti­ske meto­der – En inte­gre­ret del af den ide­o­lo­gi­ske kamp

Reg­nin­gen for EU-med­lem­ska­bet sti­ger – Nye skridt i udvik­lin­gen af monopo­ler­nes uni­ons­stat

Hvor­dan det fasci­sti­ske oligar­ki fik rege­rings­mag­ten i Boli­via

Aar­hus: Opta­gel­ser fra vir­ke­lig­he­dens system­s­vigt

Kul­tur­for­slag: Àga – spil­le­films-dra­ma fra 2018 

Kri­tik af pri­va­ti­se­ring i affalds­for­lig prel­ler af på Enheds­li­sten

For­bud mod nazi – gør som Fin­land

Revo­lu­tio­nen er et kon­kret spørgs­mål – Reflek­sio­ner i lyset af den domi­ni­kan­ske erfa­ring

Lenin: Finans­ka­pi­tal og ultraim­pe­ri­a­lis­me

Stop Annek­te­rin­gen af Palæsti­na 2020 – vide­orepor­ta­ge fra demon­stra­tion 4. juli

Kon­tra­re­vo­lu­tio­nens peri­o­de lig­ger bag os

Stop annek­te­rin­gen af Palæsti­na -Sank­tionér Isra­el! – Repor­ta­ge

Okto­ber Radio: Fore­stil­lin­ger om “Kick­start” ser bort fra årti­er med dår­li­ge erfa­rin­ger

En revo­lu­tio­nær vej er mulig og nød­ven­dig

Det klas­se­del­te Dan­mark og klas­se­a­na­ly­se

Kul­tur­for­slag fra Film­stri­ben: Levi­at­han en rus­sisk dra­ma­film

54.000 ekstra arbejds­lø­se på 4 måne­der og kri­sen er først lige begyndt

Palæsti­nen­sisk opfor­dring til mål­ret­te­de sank­tio­ner for at stop­pe Isra­els annek­te­ring og apart­heid

Bra­si­li­ens Revo­lu­tio­næ­re Kom­mu­ni­sti­ske Par­ti: Kapi­ta­lens hen­syns­lø­se under­tryk­kel­se og til­ta­gen­de udbyt­ning af arbej­der­klas­sen

Støt­te­hil­sen til de aktio­ne­ren­de skral­de­mæn­de­ne

Indu­stri afvik­ling: Foto­repor­ta­ge fra bag­si­den af Århus

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 13 – 2020 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

Okto­ber Radio: Met­te Fre­de­rik­sens før­ste år som stats­mi­ni­ster

Finsk fol­kemu­sik – (pige)gruppen Kar­de­mim­mit – en fol­kemu­sik-kvar­tet fra Espoo, Fin­land.

Nyt udbrud af covid-19 i Tys­kland: Arbej­der­kvar­ter omdan­net til fængsel

Hvad jeg ven­ter mig af frem­ti­den – Mar­tin Ander­sen Nexø

Vores hjem skal ikke rives ned! – Oden­se pro­test-hap­pe­ning mod Ghet­to­loven

Vid­nes­byrd, ind­sigt og ana­ly­se fra USA

Kri­se­løs­nin­ger: Pla­nø­ko­no­mi kon­tra en revo­lu­tio­nær vej

Væk med ghet­to­pla­nen – Volls­mo­se fører kamp mod nedriv­nings­pla­ner­ne!

Hvor­når und­skyl­der Enheds­li­sten?

Dansk Indu­stri: ”Vi har lan­det en kli­maaf­ta­le”

Ver­dens­me­ster Dan­mark

Okto­ber Radio: Tys­klands stør­ste slag­te­ri luk­ket af cor­o­navirus

Musik-for­slag: MAXI­DA MÄRAK

Væk med Ghet­to­loven – Støt op!

EUs bud på en ny ver­den­sor­den teg­ner sig i bud­get­kamp

Mas­se­pro­te­ster i USA – hør første­hånds beret­ning live

Sam­ta­le med ame­ri­kan­ske kom­mu­ni­ster om pro­tester­ne i USA

Byg­ge­ri­et af ny Stor­strøms­bro får ikke arbejds­lø­se i job

Arbejds­tids­af­ta­le til lærer­ne NU! Mer for­be­re­del­ses­tid! Kor­te­re sko­le­da­ge!

En absurd ’gave’: Nog­le af de stjå­l­ne feri­e­pen­ge beta­les til­ba­ge

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 12 – 2020 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

Fjern­var­me Fyn: Pri­va­ti­se­re­rings­for­be­re­del­ser i ly af cor­o­na-kri­sen – på trods af fol­ke­lig mod­vil­je

Okto­ber Radio: Mas­se­be­væ­gel­sen i USA kæm­per for soci­a­le for­an­drin­ger

Salt­hand­ler­skens hus fra 1972 af Cecil Bød­ker

Line og Gerts histo­rie

Der er fuld fart på dansk impe­ri­a­lis­me – med kon­ge­hu­set i front

Hvor­dan kan ”Bla­ck Lives Mat­ter” demo’erne udvik­les?

Dansk stats­ra­cis­me gen­nem­sy­rer lov­giv­ning som ghet­to­pak­ken og start­hjælp

For­læng dag­pen­ge­pe­ri­o­den – hæv dag­pen­ge­ne per­ma­nent

Fort­sat fængs­let for sin musik

Som kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re og arbejds­lø­se må vi udvik­le en fæl­les kamp

Gene­ra­ler pres­set til at gå mod Trumps ordre

Udbrud af soci­al pro­test i hjer­tet af det kapi­ta­li­sti­ske impe­ri­a­li­sti­ske system

EU’s grøn­ne hyk­le­ri – dan­ske oli­er­af­fi­na­de­ri­er slip­per for CO2-afgif­ter

30 timers arbejds­u­ge i ste­det for mere flek­si­bel arbejds­de­ling

Okto­ber Radio: Poli­ti­vold og kapi­ta­li­stisk øko­no­mi

Uden den rige kli­ke, duer Dan­mark ikke. Eller hvad?

Fjern knæ­et – vi vil træk­ke vej­ret!

Die Wel­le – Bøl­gen!

Er der pen­ge i skid­tet?

Deres kri­se – vores arbejds­løs­hed!

Arbejds­løs­hed og elen­di­ge 0-timers kon­trak­ter

USA eks­plo­de­rer: Soli­da­ri­tet med den fol­ke­li­ge opstand!

Stop zio­nis­mens kolo­ni­se­rings­pla­ner for et Sto­ris­ra­el!

Lærer­ne har ikke haft en arbejds­tids­af­ta­le i 7 år

Soli­da­ri­tet med opstan­den i USA

Afta­le med kom­mu­ner og regio­ner: Vel­færds­om­rå­det hol­des nede på sam­me lave niveau

Myten om det ame­ri­kan­ske demo­kra­ti brød sam­men – Til kamp for et arbej­der­klas­se alter­na­tiv

Send soli­da­ri­tets­hil­sen – kræv fri­hed for Ali Ara­ci!

Revo­lu­tio­nær som­mer­lejr 2020

Arbejds­løs: “Job­cen­te­ret er kon­trol, kon­trol, kon­trol og mistæn­ke­lig­gø­rel­se – ikke hjælp”

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 11 – 2020 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

Du kan nå det end­nu! Slut­spurt i ind­sam­lin­gen til KPnet

Okto­ber Radio – Kri­se udnyt­tes af EU til mere uni­on

Kul­tur­for­slag fra Film­stri­ben: Gura­bi-ban­den (Den lyse­rø­de ban­de)

NATO svæk­ker immun­for­sva­ret!

Pari­ser­kom­mu­nen: ”Vi der skal storme him­len”

Vi skal alle hæf­te for 5.500 mil­li­ar­der kro­ner i støt­te til EU’s monopo­ler og mili­tær

”Vi der skal storme him­len” – 150 år efter Pari­ser­kom­mu­nen

Bebo­e­re i Mjøl­ner­par­ken: Der­for læg­ger vi sag an mod mini­ste­ri­et

Lag­ka­ge til mor­genkaf­fen

Pro­test hap­pe­ning: Nej til pri­va­ti­se­ring af Fjern­var­me Fyn!

Rege­rin­gens cor­o­na-kri­sesty­ring – med dansk kapi­tal til høj­bords

Møde og gade­ak­tion: Kamp mod arbejds­løs­he­den – skab jobs!

Okto­ber Radio: Com­pu­te­re og børs­spe­ku­la­tion – USA igen på egen rum­færd

Pan­de­mi­en øger de impe­ri­a­li­sti­ske mod­sæt­nin­ger ver­den over

Kul­tur­for­slag fra Film­stri­ben: Kvin­de på krigs­stien

De fle­ste kom­mu­ner til­by­der fort­sat kun nødun­der­vis­ning af de æld­ste ele­ver

Rege­rin­gens kli­ma­hand­ling­plan: En inve­ste­rings­plan bestilt af Dansk Indu­stri

Smidt på gaden af ren­gø­rings­fir­ma – intet arbej­de, ingen bolig

Håndslag -Tids­skrif­tet mod fascis­me og krig – Nyt num­mer udkom­met

Gra­tis madud­de­ling – lokal soli­da­ri­tet

Gigan­tisk mil­li­ard­ga­ve til virk­som­he­der I EU

Fle­re var­me hæn­der til kom­mu­ner og regio­ner – skab jobs!

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 10 – 2020 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

Den fjer­de stats­magts for­tæl­ling og fal­lit

Okto­ber Radio – Arbejds­kraf­ten er sta­dig en vare under ‘øko­no­misk demo­kra­ti’

I ly af Cor­o­na-kri­sen: Ny isra­elsk annek­tion med ame­ri­kansk støt­te?

Ugen der gik – med skat­te­ly og hjæl­pe­pak­ker

En smås­ve­den­de og små­ho­sten­de tog­fø­rer går igen­nem toget

Vær årvå­gen – glem ikke!

Anbe­fa­ling: Dit­te Ceder­strands bog “Hvor har du hjem­me – pro­le­tar”

Arbejds­lø­se vil bli­ve brugt som gra­tis arbejds­kraft

Cor­o­na bag efter tan­ker 5 – Syn­de­buk­ke

Hvem har ansva­ret når bus­ser­ne fyl­des op fra på man­dag?

Der er kø ved hånd­va­sken

Nej til pri­va­ti­se­ring af Fjern­var­me Fyn!

SOSU-hjæl­per: Min arbejds­ska­desag er for­s­vun­det

Stop Erdogan–fascismen!

Ophæv begræns­nin­gen af dag­pen­ge­pe­ri­o­den!

Onli­ne lands­mø­de tors­dag for leje­re: Hvor­dan afskaf­fes ghet­to­pla­nen

Men­ne­sket er smukt

Okto­ber Radio: 9. maj 75 året for Sov­je­tu­ni­o­nens fri­heds­dag

Det at pas­se sit arbej­de skal ikke kræ­ve hel­te­mod – 1. maj tale af Marie Her­get Chri­sten­sen

Tyr­ki­et: De kan ikke stop­pe fri­he­dens stem­me

Væk med ghet­to­loven! – Kla­ger og pro­test-ini­ti­a­ti­ver på vej

USA: Hus­le­je­strej­ke som svar på cor­o­na-fat­tig­dom

Skrot bom­ber og gra­na­ter – inve­ster i vel­færd og i sund­heds­sek­tor! 1. maj tale af Lizet­te Las­sen

Vi kræ­ver erstat­nings­un­der­vis­ning! 1. maj tale af Nik­las Zeni­us Jes­per­sen

Se fil­men om Congo-Kins­ha­sas hjem­lø­se gademu­si­kan­ter

Mere i løn til de lavest løn­ne­de – 1. maj tale af Claus Wester­gre­en

Gør den offent­li­ge trans­port gra­tis – stop udli­ci­te­rin­gen!

Venezu­ela: Afvis leje­sol­da­ter­nes ind­træng­ning i vores land!

Aktie­kur­ser­ne er i top mens arbejds­løs­he­den sti­ger

Rov­drift på et pres­set sund­heds­væ­sen – 1. maj tale af Tho­mas M. Søren­sen

Skrot ghet­to­loven – og fin­gre­ne væk fra lejer­nes pen­ge!

Slår bro fra kyst til kyst

3F BJMF ung­dom: Gen­rejs arbejds­til­sy­net nu!

Rege­rin­gens for­slag til afhjæl­p­ning af arbejds­løs­he­den vil kræ­ve stop for EU’s soci­a­le dum­ping og en ophæ­vel­se af ghet­to­loven

Det er nu vi skal sige fra! 1. maj tale af Tho­mas Boldt

Lin­da Vil­lad­sen 1. maj: Hjæl­pen til dem der har aller­mindst har vi ikke kun­net få øje på

Cor­o­na bag efter tan­ker 4

USA: Karan­tæ­ne-pro­te­ster afslø­rer ame­ri­kan­ske natio­na­li­sters gif­ti­ge indi­vi­du­a­lis­me

OK21: Lære­re kræ­ver en klar afta­le om arbejds­ti­den

Vi skal og må stå sam­men! 1. maj tale af John Ekeb­jærg-Jakob­sen

Oden­se Kom­mu­ne pri­va­ti­se­rer el- og var­me­pro­duk­tio­nen.

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 9 – 2020 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

Buchenwald-fan­ger­nes løf­te: Udryd­del­se af fascis­men og dens rød­der er vores løsen …

Okto­ber Radio: Alter­na­tiv 1. maj og 75 året for befri­el­sen

Hel­te eller hård­t­ar­bej­den­de fag­folk?

Stu­di­e­kreds om revo­lu­tio­nær teo­ri og APKs poli­tik star­ter 18. maj

Kofo­eds Sko­le: En soli­da­risk hånds­ræk­ning

APKs 1. maj på Tri­ang­len – fuld af ener­gi og kamp­mod

1. maj 2020: Tale ved Jonas Ørting, APK

Støt 1. maj fon­den i dag, eller hver måned!

Et skridt fremad på arbej­der­klas­sens inter­na­tio­na­le dag med enhed, kamp og soli­da­ri­tet!

Når vi ser ind i et soci­a­li­stisk Dan­mark

Kom til 1. maj på Tri­ang­len – Fæl­les kamp mod kapi­ta­len!

Prak­tik­ken mang­ler på erhverv­s­ud­dan­nel­ser­ne

Mas­se­fy­rin­ger og hjem­sen­del­ser i Køben­havns Luft­havn – arbejds­løs­he­den eks­plo­de­rer

Fuld soli­da­ri­tet til whi­st­le­blowe­ren Bit­ten Vivi Jen­sen

STØT NU! Bak op om KPnet!

Glim­ren­de kul­turi­ni­ti­a­tiv med gra­tis film­strea­m­ing

Ghet­to­loven: Arbejds­løs­hed kan gøre dig bolig­løs

Kvin­de­kamp i en cor­o­na-tid

Stop kri­ge­ne! Sæt gang i men­ne­ske­lig og fre­de­lig vækst!

Oden­se efter genåb­ning af sko­ler og dag­til­bud: Der mang­ler plads og per­so­na­le

Digi­tal 1. maj: Fæl­les kamp mod kapi­ta­len – PRO­GRAM

Maler­nes fæl­les­klub, Køben­havn: Vi stem­te nej!

Der er ingen fat­tig­dom i Dan­mark – hæv­der CEPOS