med i en støt­te­ko­mi­te. Dan fle­re komi­te­er.

OK18: fag­top­pens fal­lit og bevæ­gel­sens styr­ke

Over­svøm­mel­ses­ka­ta­stro­fe: Nu må der hand­les for frem­ti­den!

Om begi­ven­he­der­ne i Cuba: For­svar frem­skrid­te­ne fra den cuban­ske revo­lu­tion

Hav­ne­strej­ker­ne 1982/83 – kam­pens vej

Spæn­den­de som­mer­lejr – Kom med!

Hvad er pri­sen på foru­re­ning, tør­ke og over­svøm­mel­ser

Migran­t­ar­bej­de­re svind­les af EUs stor­bøn­der

For demo­kra­ti­ske ret­tig­he­der, selv­be­stem­mel­se og en demo­kra­tisk over­gangs­re­ge­ring i Hai­ti.

Et lære­styk­ke i kamp – Fra 59 dages strej­ke­kamp i OK-kon­flik­ten 2008

Kli­ma­for­an­drin­ger – hvor alvor­ligt er det, hvil­ke krav der kan stil­les, hvad kan der gøres

SOSUhjæl­per: Det er vores alle sam­mens kamp

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 14 – 2021 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

Til demon­stra­tion for lige­løn

Arbej­der­klas­sens revo­lu­tion og mod­sæt­nin­ger mel­lem impe­ri­a­list­mag­ter­ne

”Vi skal kæm­pe nu” – fæl­les støt­te­grup­pe for hospi­talsan­sat­te er dan­net

Hai­tis ille­gi­ti­me præ­si­dent Jove­nel Moï­se myr­det

Kom med i strej­ke­støt­ten! På gaden og i strej­ke­støt­te komi­te­er

Sol­han mas­sa­kren i Bur­ki­na Faso – impe­ri­a­lis­men bru­ger ter­r­or­grup­per mod befolk­nin­gen

Nej til den euro­pæ­i­ske mili­tæro­pe­ra­tion Tabuka i Sahel, Afri­ka

Bak op om sygeple­jer­sker­ne – vig­ti­ge demon­stra­tio­ner i Køben­havn

Klas­se­kamp­ser­fa­rin­ger fra de sto­re fol­ke­strej­ker i 1985 gæl­der fort­sat

Opfor­dring fra ”Kvin­der i Kamp” Brug vores gui­de til at støt­te sygeple­jer­sker­ne

Baga­ge­ar­bej­de­re i klar mel­ding til SAS-ledel­sen: Vi kræ­ver ord­ne­de for­hold!

Udvid støt­ten og soli­da­ri­te­ten til strej­ken mod uli­ge­løn og under­be­ta­ling!

Okto­ber Radio: Død kapi­tal og kri­se i for­sy­nings­kæ­den

EMEP-Tyr­ki­et: Lad os mødes på gaden og vise, at vi ikke har opgi­vet Istan­bul-kon­ven­tio­nen

Strej­ken­de sygeple­jer­ske: -Jeg kæm­per for høje­re løn og for at fast­hol­de mine kol­le­ga­er

Nor­disk møde: NATO skær­per våb­ne­ne mod Rusland

Mor­det på Palæsti­na akti­vi­sten Niza Banat for­døm­mes og udstil­ler Abbas selv­sty­rets rol­le

Poli­ti­ke­re – arbejds­gi­ve­re: Prøv med løn!

Strej­ke­støt­te komi­te for sygeple­jer­sker­ne på vej i Ran­ders

EU’s land­brugs­støt­te – en gul­dran­det for­ret­ning for de stør­ste, rige­ste og mest foru­re­nen­de bedrif­ter

Fle­re motor­ve­je og lang­fin­ger til kli­ma og mil­jø

I Bra­si­li­en skær­pes kam­pen mod Bol­so­na­ros fol­ked­rab

Mili­tæro­pe­ra­tion Tabuka i Mali er blot et nyt navn for sam­me impe­ri­a­li­stisk krig

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 13 – 2021 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

Okto­ber Radio: Kapi­ta­lis­mens sam­men­styrt­nin­ger

Revo­lu­tio­nær som­mer­lejr – Kom med!

Boy­kot Isra­el med apart­heid­frie zoner

Hvis sygeple­jer­sker­ne opfor­drer til sym­pa­ti­strej­ke er vi parat

Fag­top­pens split­tel­ses­for­søg må afvi­ses med øget støt­te til sygeple­jer­ske­strej­ken

Lærerop­po­si­tion støt­ter sygeple­jer­sker­ne

Hvad gør Enheds­li­sten?

Tyr­ki­ets rege­ring kræ­ver at Fol­kets Demo­kra­ti­ske Par­ti (HDP) gøres ulov­lig

Kom­mu­ni­st­loven: Det var høj­for­ræ­de­ri

Ny stram­ning af Ghet­to­loven: Udrens­ning af ikke-vest­li­ge og fat­ti­ge

Hit­ler­tys­klands over­fald på Sov­je­tu­ni­o­nen: For­spil­let til den 22. juni 1941

Okto­ber Radio: Sygeple­jer­sker er klar til kamp

Sygeple­jer­sker­nes før­ste strej­ke­dag

Fuld soli­da­ri­tet. Nok er nok. Sygeple­jer­sker­ne har sagt stop!

Start på sygeple­jer­sker­nes strej­ke mar­ke­res med demon­stra­tio­ner i hele lan­det

Fat­tig­dom i bør­ne­fa­mi­li­er afskaf­fes ikke med Ydel­ses­kom­mis­sio­nens for­slag

Tyr­ki­et: Par­ti­et HDPs loka­ler angre­bet – Deniz Poyraz er dræbt

NATO-top­mø­det 2021: Mili­ta­ri­se­ring af med­lem­slan­de­ne og glo­bal offen­siv

”Vi tager kamp­tø­jet på – det bli­ver en aktiv strej­ke”

Nok er nok, sygeple­jer­sker­ne stem­mer nej i flok! Fuld opbak­ning fra de nord­jy­ske byg­nings­ar­bej­de­re!

Arbej­der- og bon­de­or­ga­ni­sa­tio­ner i Peru kal­der til for­svar for val­get af Pedro Castil­lo

Fuld tryk på soli­da­ri­te­ten med sygeple­jer­sker­nes strej­ke!

Et år med pan­de­mi og øko­no­misk og soci­al kri­se i Ita­li­en – En pan­de­mi­ka­ta­stro­fe med kla­re skyl­di­ge

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 12 – 2021 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

Okto­ber Radio: Hjem­lø­se­bæn­ken der for­svandt

Valg afholdt i Mexi­co i skyg­gen af 37.000 mord

Rege­rin­gens øko­no­mi­ske afta­le med kom­mu­ner­ne: Et ren­dyr­ket nedskæ­rings­bud­get

Der­for NEJ til OK21 mæg­lings­for­sla­get

Tag med på Den Røde Som­mer­lejr!

Grøn­lands rege­ring siger nej til Dan­marks mili­ta­ri­se­ring af Grøn­land

Leve, leve, leve Palæsti­na!

Næste bøl­ge af auto­ma­ti­se­ring og kam­pen om arbejds­plad­ser

Sid­ste dag i sko­le­fa­brik­ken

Foto­repor­ta­ge: Palæsti­na soli­da­ri­tets demon­stra­tion 5. juni mod Isra­els etni­ske udrens­ning

Soli­da­ri­tet med de fol­ke­li­ge pro­te­ster i Colum­bia

Stop aflyt­nin­gen – USA og NATO ud af Dan­mark!

Spræng ram­mer­ne! – For en bed­re frem­tid!

USA er ingen “ærlig mæg­ler” – men Isra­els part­ner i kri­mi­na­li­tet

Ny dansk lov vil ind­fø­re han­del med asylan­sø­ge­re og luk­ke Dan­mark for flygt­nin­ge

“For­sla­get til et nyt kon­tant­hjælps system er en hån mod de fat­ti­ge”

Kom­mu­ni­st­loven og sam­ar­bejds­re­ge­rings over­greb på dansk demo­kra­ti

Ydel­ses­kom­mis­sio­nens for­slag vil øge fat­tig­dom og hjem­løs­hed

Ydel­ses­kom­mis­sio­nens anbe­fa­lin­ger vil omfor­de­le blandt de fat­ti­ge selv

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 11 – 2021 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

Okto­ber Radio: Arbejds­kam­pe­ne i 1980erne

Køben­havn: Bred Palæsti­na demon­stra­tion mod apart­heid Isra­els etni­ske udrens­ning

Kvin­der i Kamp invi­te­rer til gade­ak­tion og offent­ligt møde – Lige­løn Lige nu!

Bør­ne­nes uge: Aktio­ner for mini­mums­nor­me­rin­ger

Hvor­for jeg stem­mer NEJ til OK21 – igen

Impe­ri­a­li­stisk højspæn­ding i Nord

Den soci­a­le bevæ­gel­se må gå til ny mod­stand

Sul­te­strej­ke for kli­ma­et

Vi opgi­ver ikke vores krav om lige­løn

Hjem­me­kon­tor – Bespa­rel­ser på bekost­ning af de ansat­te

DA: fær­re offent­li­ge ansat­te skal løbe hur­ti­ge­re

Dansk aka­de­misk Palæsti­na soli­da­ri­tet – Med opfor­dring til boy­kot af Isra­el

Håndslag -Tids­skrif­tet mod fascis­me og krig – Nyt num­mer udkom­met

Syl­te­kruk­ke ikke milepæl – STEM NEJ

Okto­ber Radio: Kæmp for lige­løn – Stem Nej!

Tiden er løbet fra de pæne demon­stra­tio­ner: Kli­ma­hand­ling nu!

Nyt nr. af maga­si­net Enhed og kamp

Palæsti­nen­sisk mod­stand vin­der: Nu fort­sæt­ter kam­pen!

Rege­rin­gens sor­te kli­ma­march

Vi kæm­per til Palæsti­na er frit!

Rege­rin­gen vil sen­de trop­per til Gui­ne­a­bug­ten og Sahel – Sig NEJ til dansk impe­ri­a­lis­me!

Nej til udvis­ning af de syri­ske flygt­nin­ge

Stop for Isra­els fort­sat­te krigs­hand­lin­ger med USAs og EUs opbak­ning!

NEJ til mæg­lings­skit­sen. Nej til ny syl­te­kruk­ke med løn­ko­mi­te!

Histo­ri­e­fu­ske­ri og mani­pu­la­tion

Soli­da­ri­tet med Palæsti­na – flash mob demo ved den isra­el­ske ambas­sa­de

Kunst­ner­grup­pen Hybri­der­ne hol­der Fer­ni­se­rin­gen tirs­dag 18. maj

Lige­løn – afgø­res hver­ken ved tre­part­s­for­hand­lin­ger eller på Chri­sti­ans­borg

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 10 – 2021 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

USA’s uden­rigs­mi­ni­ster i Dan­mark og Grøn­land

Okto­ber Radio: Isra­els apart­heid­po­li­tik hæn­ger sam­men med zio­nis­men

CIPOML for­døm­mer kri­gen mod det palæsti­nen­si­ske folk

De for­ar­ge­de spids­bor­ge­re

Al-Nak­ba: I 73 år har palæsti­nen­ser­ne været udsat for for­dri­vel­se fra deres land 

Tåre­gas og hunde mod bør­ne­fa­mi­li­er til Palæsti­na­de­mon­stra­tion

Et far­ligt direk­tiv om mind­ste­løn

Anders Fogh Ras­mus­sen gøder jor­den for krig med Kina

Demon­stra­tion Cykel­slan­gen kører hver 14. dag: Stop nedriv­nin­ger i Volls­mo­se!

Jeg elsker mit arbej­de, men jeg vil fan­de­me have løn for det!

Demon­stra­tion: Stop Isra­els apart­heid og annek­te­ring.- Soli­da­ri­tet med Palæsti­na!

Stop Isra­els aggres­sion mod palæsti­nen­ser­ne – Stop Isra­els ulov­li­ge uds­mid­ning fra boli­ger i SHEIKH JAR­RAH!

Oden­se soli­da­rits­de­mo: For­svar palæsti­nen­ser­ne i Jerus­a­lem og Gaza

Sam­men­kæd­ning af OK-stem­mer: Fag­grup­pers nej-fler­tal bli­ver omgjort til ja

Bom­be­at­ten­tat i Kabul og mas­sa­kre på palæsti­nen­se­re

No to par­ti­ci­pa­tion from the Danish gover­n­ment in a cup in Venezu­ela

Hands off Venezu­ela

Høje­re løn. Stak­kels kapi­ta­li­ster!

Palæsti­na: Kam­pen om Jerus­a­lem

Okto­ber Radio: Wor­king poor i EU

KPnet 2021-05-09 12:50:22

Soli­da­ri­tet med det colom­bi­an­ske folks kamp

FOA Mari­a­ger­fjord: ”Vi skal stil­le krav til arbejds­gi­ve­ren – ikke slås inter­nt om smu­ler­ne”

Sæt foden ned over­for Nemlig.com!

EUs soci­a­le top­mø­de er en falsk kulis­se for soci­a­le nedskæ­rin­ger

Kvin­de­kamp

Fra de strej­ken­de plast­ar­bej­de­res pro­test: Alle arbej­de­re i Ser­bi­en må gøre oprør!

Sta­tens luft­fart­s­sel­skab SAS i fron­ta­lan­greb på fag­li­ge ret­tig­he­der

Akut sund­heds­kri­se i Indi­en

Histo­ri­e­fri­sø­re­ne

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 9 – 2021 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

Fag­ligt møde onli­ne 6. maj: Hvor­dan får vi fag­for­e­nin­ger der kæm­per?

1. maj: Ind­tryk fra Arbej­der­nes inter­na­tio­na­le kamp­dag ver­den rundt

1. maj 2021 med APK – For soci­a­lis­me – Fæl­les kamp mod kapi­ta­lens kri­sepo­li­tik – Ind­tryk fra Køben­havn – Oden­se – Århus

1. maj tale 2021 – Af Cat­hri­ne Peder­sen, APK

Lad os rej­se en kamp ver­den over for arbej­de, brød og fri­hed 1. maj!

EU-par­la­men­tet kræ­ver for­sla­get til EU-mind­ste­løn skær­pet: Ingen lan­de skal kun­ne afvi­se den

FOR SOCI­A­LIS­MEFÆL­LES KAMP MOD KAPI­TA­LEN! – se APK’s 1. maj pro­gram med gade- og onli­ne­mø­der

Tyr­ki­et: 1. maj for­budt under påskud af cor­o­na pan­de­mi­en

”Boost din vær­di med ny viden”

Tys­kland: Høj­re­ra­di­ka­le mobi­li­se­rer på bag­grund af cor­o­na

Okto­ber Radio: Strej­ke­var­sel for lige­løn

Nej til Dik­ta­tu­ret – Soli­da­ri­tet med HDP og andre demo­kra­ti­ske kræf­ter i Tyr­ki­et

Mindst 130 migran­ter druk­ne­de i den­ne uge i Mid­del­ha­vet mens EUs græn­sepo­li­ti næg­te­de at hjæl­pe

Gå med i arbej­der­klas­sens par­ti, APK

APK – hand­lin­gens par­ti – Læs bogen: Revo­lu­tio­nens opga­ver 2000–2020

Sygeple­jer­sker­ne vars­ler strej­ke

Under halv­de­len af FOAs med­lem­mer har stemt ja til OK21

OK21: En fjer­de­del af FOAs med­lem­mer stem­te Nej

Stop udvis­nin­ger­ne af de syri­ske flygt­nin­ge!

Lærer­nes pro­ble­mer løses ikke inden­for den dan­ske model

OK21: Vi får for lidt – en kon­flikt hav­de for­bed­ret resul­ta­tet

Højt spil og krigs­re­to­rik om Ukrai­ne

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 8 – 2021 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

Okto­ber Radio: Sla­ve­vil­kår hos dansk onli­ne-super­mar­ked er en tro kopi af Ama­zon

Ved Ram­sey Clarks død

Soli­da­ri­tet mel­lem højt- og lav­t­løn­ne­de

End­nu en uds­mid­nings­dom til en fami­lie i Blå­går­den

Kamp­fly for mil­li­ar­der til krig og våben­pro­du­cen­ter – mens sta­ten kræ­ver nul-overenskomst

Ecu­a­dor: 1,8 mil­li­o­ner blan­ke stem­me­sed­ler blev udtryk for en bred pro­test

APK hol­der 1. maj onli­ne og gade­mø­der i Køben­havn, Oden­se og Århus

“Der er ikke råd!” – siger de

Debat om overenskomst for Peer-med­ar­bej­der­ne – Svar til FOAs for­hand­ler fra Peer-med­ar­bej­der

Slut med at ven­te på bed­re tider – Stem NEJ til OK21!

OK21: Stem Nej hvis du ger­ne vil høres

Debat om overenskomst for Peer-med­ar­bej­der­ne – Kom­men­tar fra FOA’s for­hand­ler

Okto­ber Radio: Kapi­ta­len kræ­ver ny asfalt og nye kamp­fly

Dansk Erhverv vil afskaf­fe SU – uddan­nel­ser skal kun være for de rige

APK: 1. maj 2021 på gader og stræ­der og ONLI­NE

STØT den røde net­a­vis! STØT KPnet!

Rege­rin­gens ‘tryg­heds­pak­ke’: Et raci­stisk angreb på ret­ten til at for­sam­les

Lov­løs­hed i Bolig­for­e­nin­gen Østjysk Bolig og Århus Kom­mu­ne – nedriv­nings­plan må erklæ­res ugyl­dig

Fol­ke­tin­get fast­hol­der at rive fle­re tusin­de alme­ne boli­ger­ne ned

Valg i Grøn­land: Inu­it Ata­qa­ti­gi­it (IA) bli­ver stør­ste par­ti

Peer-med­ar­bej­de­re slås for fag­lig orga­ni­se­ring og overenskomst

Peer-med­ar­bej­de­re slås for fag­lig orga­ni­se­ring og overenskomst

Arbejds­ind­van­dring, klas­se­kamp og soli­da­ri­tet

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 7 – 2021 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

Born­holms befri­el­se

Valg på Grøn­land: Alt hand­ler i sid­ste ende om selv­stæn­dig­hed

Bolig­mi­ni­ster vil tvangs­flyt­te fat­ti­ge

Inve­ste­rings­even­tyr for Big Oil er død og kate­stro­fe for men­ne­sker

OK21: Soli­da­ri­te­ten er det vig­tig­ste våben i arbejds­kam­pen

Soli­da­ri­tet med Hai­tis befolk­nings kamp for selv­stæn­dig­hed og demo­kra­ti

Hele sund­heds­væ­se­net er udsu­l­tet og pri­va­ti­se­ret – og for de ældre er det kata­stro­falt

Ama­zon arbej­de­re: Kamp for orga­ni­se­ring i USA og strej­ke i Tys­kland og Ita­li­en

Kæmp for de Var­me Hæn­der

FOA Mari­a­ger­fjord: Sygeple­jer­sker­ne har vist vej­en til et NEJ til OK21

Tys­klands for­fat­nings­dom­stol sen­der EUs gælds­u­ni­on til hjør­ne

Præ­si­dentvalg i Ecu­a­dor: Afvis valgs­vin­de­len!