Arbejds­løs­hed og elen­di­ge 0-timers kon­trak­ter

USA eks­plo­de­rer: Soli­da­ri­tet med den fol­ke­li­ge opstand!

Stop zio­nis­mens kolo­ni­se­rings­pla­ner for et Sto­ris­ra­el!

Lærer­ne har ikke haft en arbejds­tids­af­ta­le i 7 år

Soli­da­ri­tet med opstan­den i USA

Afta­le med kom­mu­ner og regio­ner: Vel­færds­om­rå­det hol­des nede på sam­me lave niveau

Myten om det ame­ri­kan­ske demo­kra­ti brød sam­men – Til kamp for et arbej­der­klas­se alter­na­tiv

Send soli­da­ri­tets­hil­sen – kræv fri­hed for Ali Ara­ci!

Revo­lu­tio­nær som­mer­lejr 2020

Arbejds­løs: “Job­cen­te­ret er kon­trol, kon­trol, kon­trol og mistæn­ke­lig­gø­rel­se – ikke hjælp”

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 11 – 2020 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

Du kan nå det end­nu! Slut­spurt i ind­sam­lin­gen til KPnet

Okto­ber Radio – Kri­se udnyt­tes af EU til mere uni­on

Kul­tur­for­slag fra Film­stri­ben: Gura­bi-ban­den (Den lyse­rø­de ban­de)

NATO svæk­ker immun­for­sva­ret!

Pari­ser­kom­mu­nen: ”Vi der skal storme him­len”

Vi skal alle hæf­te for 5.500 mil­li­ar­der kro­ner i støt­te til EU’s monopo­ler og mili­tær

”Vi der skal storme him­len” – 150 år efter Pari­ser­kom­mu­nen

Bebo­e­re i Mjøl­ner­par­ken: Der­for læg­ger vi sag an mod mini­ste­ri­et

Lag­ka­ge til mor­genkaf­fen

Pro­test hap­pe­ning: Nej til pri­va­ti­se­ring af Fjern­var­me Fyn!

Rege­rin­gens cor­o­na-kri­sesty­ring – med dansk kapi­tal til høj­bords

Møde og gade­ak­tion: Kamp mod arbejds­løs­he­den – skab jobs!

Okto­ber Radio: Com­pu­te­re og børs­spe­ku­la­tion – USA igen på egen rum­færd

Pan­de­mi­en øger de impe­ri­a­li­sti­ske mod­sæt­nin­ger ver­den over

Kul­tur­for­slag fra Film­stri­ben: Kvin­de på krigs­stien

De fle­ste kom­mu­ner til­by­der fort­sat kun nødun­der­vis­ning af de æld­ste ele­ver

Rege­rin­gens kli­ma­hand­ling­plan: En inve­ste­rings­plan bestilt af Dansk Indu­stri

Smidt på gaden af ren­gø­rings­fir­ma – intet arbej­de, ingen bolig

Håndslag -Tids­skrif­tet mod fascis­me og krig – Nyt num­mer udkom­met

Gra­tis madud­de­ling – lokal soli­da­ri­tet

Gigan­tisk mil­li­ard­ga­ve til virk­som­he­der I EU

Fle­re var­me hæn­der til kom­mu­ner og regio­ner – skab jobs!

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 10 – 2020 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

Den fjer­de stats­magts for­tæl­ling og fal­lit

Okto­ber Radio – Arbejds­kraf­ten er sta­dig en vare under ‘øko­no­misk demo­kra­ti’

I ly af Cor­o­na-kri­sen: Ny isra­elsk annek­tion med ame­ri­kansk støt­te?

Ugen der gik – med skat­te­ly og hjæl­pe­pak­ker

En smås­ve­den­de og små­ho­sten­de tog­fø­rer går igen­nem toget

Vær årvå­gen – glem ikke!

Anbe­fa­ling: Dit­te Ceder­strands bog “Hvor har du hjem­me – pro­le­tar”

Arbejds­lø­se vil bli­ve brugt som gra­tis arbejds­kraft

Cor­o­na bag efter tan­ker 5 – Syn­de­buk­ke

Hvem har ansva­ret når bus­ser­ne fyl­des op fra på man­dag?

Der er kø ved hånd­va­sken

Nej til pri­va­ti­se­ring af Fjern­var­me Fyn!

SOSU-hjæl­per: Min arbejds­ska­desag er for­s­vun­det

Stop Erdogan–fascismen!

Ophæv begræns­nin­gen af dag­pen­ge­pe­ri­o­den!

Onli­ne lands­mø­de tors­dag for leje­re: Hvor­dan afskaf­fes ghet­to­pla­nen

Men­ne­sket er smukt

Okto­ber Radio: 9. maj 75 året for Sov­je­tu­ni­o­nens fri­heds­dag

Det at pas­se sit arbej­de skal ikke kræ­ve hel­te­mod – 1. maj tale af Marie Her­get Chri­sten­sen

Tyr­ki­et: De kan ikke stop­pe fri­he­dens stem­me

Væk med ghet­to­loven! – Kla­ger og pro­test-ini­ti­a­ti­ver på vej

USA: Hus­le­je­strej­ke som svar på cor­o­na-fat­tig­dom

Skrot bom­ber og gra­na­ter – inve­ster i vel­færd og i sund­heds­sek­tor! 1. maj tale af Lizet­te Las­sen

Vi kræ­ver erstat­nings­un­der­vis­ning! 1. maj tale af Nik­las Zeni­us Jes­per­sen

Se fil­men om Congo-Kins­ha­sas hjem­lø­se gademu­si­kan­ter

Mere i løn til de lavest løn­ne­de – 1. maj tale af Claus Wester­gre­en

Gør den offent­li­ge trans­port gra­tis – stop udli­ci­te­rin­gen!

Venezu­ela: Afvis leje­sol­da­ter­nes ind­træng­ning i vores land!

Aktie­kur­ser­ne er i top mens arbejds­løs­he­den sti­ger

Rov­drift på et pres­set sund­heds­væ­sen – 1. maj tale af Tho­mas M. Søren­sen

Skrot ghet­to­loven – og fin­gre­ne væk fra lejer­nes pen­ge!

Slår bro fra kyst til kyst

3F BJMF ung­dom: Gen­rejs arbejds­til­sy­net nu!

Rege­rin­gens for­slag til afhjæl­p­ning af arbejds­løs­he­den vil kræ­ve stop for EU’s soci­a­le dum­ping og en ophæ­vel­se af ghet­to­loven

Det er nu vi skal sige fra! 1. maj tale af Tho­mas Boldt

Lin­da Vil­lad­sen 1. maj: Hjæl­pen til dem der har aller­mindst har vi ikke kun­net få øje på

Cor­o­na bag efter tan­ker 4

USA: Karan­tæ­ne-pro­te­ster afslø­rer ame­ri­kan­ske natio­na­li­sters gif­ti­ge indi­vi­du­a­lis­me

OK21: Lære­re kræ­ver en klar afta­le om arbejds­ti­den

Vi skal og må stå sam­men! 1. maj tale af John Ekeb­jærg-Jakob­sen

Oden­se Kom­mu­ne pri­va­ti­se­rer el- og var­me­pro­duk­tio­nen.

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 9 – 2020 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

Buchenwald-fan­ger­nes løf­te: Udryd­del­se af fascis­men og dens rød­der er vores løsen …

Okto­ber Radio: Alter­na­tiv 1. maj og 75 året for befri­el­sen

Hel­te eller hård­t­ar­bej­den­de fag­folk?

Stu­di­e­kreds om revo­lu­tio­nær teo­ri og APKs poli­tik star­ter 18. maj

Kofo­eds Sko­le: En soli­da­risk hånds­ræk­ning

APKs 1. maj på Tri­ang­len – fuld af ener­gi og kamp­mod

1. maj 2020: Tale ved Jonas Ørting, APK

Støt 1. maj fon­den i dag, eller hver måned!

Et skridt fremad på arbej­der­klas­sens inter­na­tio­na­le dag med enhed, kamp og soli­da­ri­tet!

Når vi ser ind i et soci­a­li­stisk Dan­mark

Kom til 1. maj på Tri­ang­len – Fæl­les kamp mod kapi­ta­len!

Prak­tik­ken mang­ler på erhverv­s­ud­dan­nel­ser­ne

Mas­se­fy­rin­ger og hjem­sen­del­ser i Køben­havns Luft­havn – arbejds­løs­he­den eks­plo­de­rer

Fuld soli­da­ri­tet til whi­st­le­blowe­ren Bit­ten Vivi Jen­sen

STØT NU! Bak op om KPnet!

Glim­ren­de kul­turi­ni­ti­a­tiv med gra­tis film­strea­m­ing

Ghet­to­loven: Arbejds­løs­hed kan gøre dig bolig­løs

Kvin­de­kamp i en cor­o­na-tid

Stop kri­ge­ne! Sæt gang i men­ne­ske­lig og fre­de­lig vækst!

Oden­se efter genåb­ning af sko­ler og dag­til­bud: Der mang­ler plads og per­so­na­le

Digi­tal 1. maj: Fæl­les kamp mod kapi­ta­len – PRO­GRAM

Maler­nes fæl­les­klub, Køben­havn: Vi stem­te nej!

Der er ingen fat­tig­dom i Dan­mark – hæv­der CEPOS

Oden­se Kom­mu­ne: Ingen vær­ne­mid­ler i ældreplej­en – og bespa­rel­ser på 27 mil­li­o­ner

”Cor­o­na-kri­sen” er en kri­se for den kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­må­de!

Pavens bøn­ner for EU blev hørt – næste skridt taget i pla­nen for kæm­pe hjæl­pe­fond til kapi­ta­len

Ældre har da ikke udgangs­for­bud!

Poli­tisk debat og akti­vi­tet i en cor­o­na-tid

Enhver klas­se­be­vidst arbej­der vil kun­ne gå med i par­ti­et

SOSU-assi­sten­ter: Vi er vre­de – døds­fald kun­ne være und­gå­et

AKP – 20 år som hand­lin­gens par­ti – Læs bogen: Revo­lu­tio­nens opga­ver 2000–2020

Ved Lenins 150 års dag: April-teser­ne

Cor­o­na bag efter tan­ker 3

Arbejds­løs­he­dens pres under kri­sen

Arbej­der­klas­sens par­ti har altid været en kamp

Cor­o­na – fra Dan­mark til Syd­afri­ka

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 8 – 2020 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

Gå med i arbej­der­klas­sens par­ti, APK

Berig­ti­gel­se

Vest­as fyrer 400

Uansvar­lig genåb­ning af tand­læge­kli­nik­ker­ne

Grøn­land og Cor­o­na

1. maj 2020: Arbej­de og vær­ne­mid­ler – ikke bank­pak­ker og fyre­sed­ler!

Okto­ber Radio: Til­ba­ge til træ­de­møl­len

Krav om erstat­ning ved Covid-19 døds­fald

Sta­tens Serum Insti­tut har tele­over­vå­get alle dan­ske­re siden 6. april

Overalt i ver­den bli­ver migran­t­ar­bej­de­re ramt af cor­o­na-kri­sen

Bryd kro­nen – brug kro­ner­ne på fol­ket

Sam­let et ja til OK20 – aktivt orga­ni­se­re­de fag­grup­per stem­te klart Nej

Mar­gret­he – du har min ful­de opbak­ning til at abdi­ce­re

Sær­love sky­der frem i EU

Rege­rin­gens skif­ten­de vej­led­nin­ger: Fra beskyt­tet risi­ko­grup­pe til ’gå bare på arbej­de’

Genåb­ning af sund­heds­væ­se­net – for patien­ter­ne eller for pri­vat­ho­spi­ta­ler­ne?

Ons­dag kl. 16 er sid­ste chan­ce: Stem Nej til OK20!

Cor­o­na bag efter tan­ker – 2

Vel­kom­men til Gaza

Kapi­ta­lens påske­bud­skab: Kors­fæst!

Iso­la­tion på ple­je­hjem har kon­se­kven­ser

Klas­se­skel i døden – Okto­ber Radio

Genåb­nin­gen af sko­ler og dag­in­sti­tu­tio­ner efter påske giver vold­som­me pro­ble­mer for lære­re, pæda­go­ger og for­æl­dre

Kri­se­tegn i dansk øko­no­mi – kapi­ta­lens og dens stats kri­sepo­li­tik

Soli­da­ri­tets­hil­sen til de 200 fyre­de baga­ge­ar­bej­de­re fra Men­zies Avi­a­tion

Døds­stø­det til seni­o­r­bo­fæl­les­ska­bet i Mjøl­ner­par­ken – Stop sal­get!

Har­lems sygeple­jer­sker i aktion: “Patien­ter før pro­fit – sik­kert arbej­de eller strej­ke!”

En genåb­ning af Dan­mark skal ikke ske på direk­tø­rer­nes betin­gel­ser – podcast med Jonas Ørting, for­mand for APK

Kapi­ta­lis­men kan ikke løse de pro­ble­mer den selv har skabt – løs­nin­gen er arbej­der­klas­sen ved mag­ten

12 timers arbejds­dag – 60 timers arbejds­u­ge. Vi siger nej

Con­vid-19: Ren­gø­rings­folk er også i front

Fol­ket i Venezu­ela mod kup­pla­ner og inva­sion

9. april 1940: De tre »glem­te« mord

Stop impe­ri­a­li­stisk udnyt­tel­se af Covid-19

Genåb­ning af insti­tu­tio­ner og sko­ler: Hvad med sik­ker­he­den?

Fran­ske butiks­an­sat­te: Strej­ke for at red­de liv

Arbej­de og vær­ne­mid­ler – ikke bank­pak­ker og fyre­sed­ler

Res­sour­cer­ne mang­ler – og hvor er aku­t­pla­nen?

Opråb fra Ecu­a­dor: Mas­se­gra­ve eller hospi­ta­ler

STOP eks­pe­ri­men­tet med bør­ne­ne – genåb­ning kræ­ver mini­mums­nor­me­rin­ger NU!

3F Ung­dom Ran­ders: ” Pyt vi er jo også bare fag­be­væ­gel­sens frem­tid ” – Stem NEJ!

Cor­o­na bag efter tan­ker

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 7 – 2020 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

Genåb­nings­plan fra Dansk Indu­stri: Nye mil­li­ardtilskud til kapi­ta­len

Jeg anbe­fa­ler alle at læse med hver dag på KPnet!

Met­te Fre­de­rik­sen: I skal ikke reg­ne med at ‘vel­færds­sam­fun­det’ ven­der til til­ba­ge

Illu­sio­nen om For­ret­nin­gen Dan­mark – Okto­ber Radio

SOSU-hjæl­per: Vær­ne­mid­ler­ne er IKKE på plads

EU er en del af syg­dom­men

Fri­he­den til at syn­ge sine san­ge – Helin Bölek, for­san­ger i Grup Yorum er død af sul­te­strej­ke

I soli­da­ri­tet med Venezu­ela! – Udta­lel­se fra PCM­LE, Ecu­a­dor

Ned med Virus-fascis­men!

Soci­alt udsat­te er mere udsat­te under cor­o­na-kri­sen – Men også i høj grad per­so­na­let

Tryk STOP om OK20: Vi viser afstand ved at stem­me NEJ!

Sygeple­jer­sker smit­tet på hospi­ta­ler

OK20: Der­for stem­mer jeg NEJ – Ras­mus Brynk

Læge: Ingen panik – men fru­stra­tion

Ny haste­lov om hår­de­re straf­fe for ’cor­o­na-kri­mi­na­li­tet’ ved­ta­get – og for­doblet straf for ’for­styr­rel­se af den offent­li­ge orden’

Vil spo­re dine mind­ste bevæ­gel­ser – Af Revo­lusjon, Nor­ge

Arbej­de­re hos Gene­ral Electric i strej­ke­ak­tion med kra­vet: Omlæg pro­duk­tio­nen til hospi­tals­ud­styr

Hvor får rege­rin­gen plud­se­lig så man­ge pen­ge fra?

Vi har brug for jeres – læser­nes – støt­te!

Rege­rin­gens haste­love inde­hol­der sto­re uklar­he­der

Spa­ni­en: Opfor­dring til fæl­les hand­ling mod kri­sens ulyk­ker

Der mang­ler kri­se­cen­tre – og vold mod kvin­der eska­le­rer nu under cor­o­na-ned­luk­ning

Vi har råd til at red­de liv – men ikke pro­fit

’At rege­re pr. dekret’ – et af dik­ta­tu­rets ken­de­tegn

Stort syge­fra­vær blandt de ansat­te i ældreplej­en i Oden­se – men de syge bli­ver ikke testet

Okto­ber Radio: Kul­tu­rens vær­di – og stem NEJ til OK20

Vær­ne­mid­ler NU!

Pen­ge til sund­heds­væ­se­net – ikke til mili­tæ­ret! Stop mili­tærø­vel­sen med fransk han­garskib!

Kri­se­lov – der knu­ser demo­kra­ti­et – af Revo­lusjon, Nor­ge

Selv guder vil ikke kun­ne ikke red­de kapi­ta­lis­men fra kri­ser – Men arbej­der­ne kan red­de men­ne­sket

De stu­de­ren­des for­døm­te for­år ver­sion Cor­o­na

Covid-19: Ita­li­en – klas­se­kam­pen stop­per ikke!

Afstem­nin­ger­ne om OK20 star­ter: Cor­o­na eller ej – Stem NEJ!

Rege­rin­gen på vej med ny stram­ning af epi­de­mi­loven

Stop gro­tesk Nato-øvel­se!

At orga­ni­se­re og gen­nem­fø­re revo­lu­tio­nen

Kra­vet må være løn – ikke ferie for hjem­send­te

Skej­by Super­sy­ge­hus ikke rustet til sund­heds­kri­se

Loven om hel­lig pro­fit står over befolk­nin­gens sund­hed – af Kom­mu­ni­stisk Plat­form, Ita­li­en

Fol­ke­tin­gets par­ti­er i histo­risk enhed om hjælp til kapi­ta­len

De arbejds­lø­se skal sik­res: For­høj dag­pen­ge­ne per­ma­nent! Og væk med den gen­si­di­ge for­sør­ger­pligt!

Nej til udle­ve­ring af tele­da­ta! Regi­stre­rin­gen har ingen vær­di i cor­o­na-bekæm­pel­sen

Podcast med APK’s for­mand Jonas Ørting: Det er nu vi skal sige fra!

Åbn de tom­me hotel­ler til hus­ly for hjem­lø­se og udsat­te