Bri­ter­ne gjor­de val­get til fol­ke­af­stem­ning nr. 2 – og det blev et kæm­pe Nej til EU

Valg i Stor­bri­tan­ni­en: Kæm­pe sejr for Bre­xit

Støt de røde 1. maj arran­ge­men­ter! Støt 1. maj fon­den!

Gene­ral­strej­ker i Frank­rig i pro­test mod pen­sions­nedskæ­rin­ger – Hos os for­sø­ger rege­rin­gen at hol­de pen­sio­nen ude af OK-kam­pen

Overenskomst 2020: Mere i løn og en 30 timers arbejds­u­ge

For­svars­for­be­hold med for­be­hold

Kli­ma­lov og grøn fond – poli­tik på kapi­ta­lens betin­gel­ser

Okto­ber Radio: Ny kli­ma­lov risi­ke­rer at bli­ve til varm luft

EU-mod­stan­dens aktu­el­le opga­ver og Fol­ke­be­væ­gel­sen mod EU

Erhverv­s­ud­dan­nel­se sabo­te­res

Efter Finans­lov 2020 – KAM­PEN FOR MINI­MUMS­NOR­ME­RIN­GER FORT­SÆT­TER

Grøn­land i cen­trum for NATOs krigs­for­be­re­del­ser

Finans­lov sik­rer ikke ind­sat­sen mod soci­al dump­ning

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 24 – 2019 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

Finans­lov 2020 viser ikke en ny ret­ning – den må opbyg­ges nede­fra

Stil­lads­ar­bej­de­re i kamp mod løn­dum­ping: Når uret bli­ver ret – bli­ver mod­stand til pligt

Den impe­ri­a­li­sti­ske krigs­al­li­an­ce NATO hol­der top­mø­de 3.- 4. decem­ber – hvad kan vi for­ven­te?

Fol­ket i Boli­via kæm­per mod fascis­men – af CIPOML

Kri­sti­an Dal­gaards “Næste skridt”: Dig­te der emmer af soli­da­ri­tet, kamp, kær­lig­hed, ero­tik og tro på frem­ti­den

Okto­ber Radio: Svin­del og finans­lov

USA må gen­op­ta­ge for­hand­lin­ger­ne med DDF Korea

Kapi­ta­lis­mens og impe­ri­a­lis­mens mod­sæt­nin­ger skær­pes, arbej­der­klas­sens og fol­ke­nes kamp for­stær­kes

Julen er bør­ne­nes fest – hvad blev der af “bør­ne­nes stats­mi­ni­ster”?

Sæt dag­pen­ge­ne op!

“Næste skridt” – Ny digtsam­ling af Kri­sti­an Dal­gaard

Gul­d­rus i havvind­møl­le­bran­chen hand­ler ikke om strøm – men om pro­duk­tion af brint og gas

Så er der sat tal på: Ghet­to­pla­nen vil smi­de 11.000 men­ne­sker ud af deres hjem

Løgn og lat­in

Håndslag -Tids­skrif­tet mod fascis­me og krig – Nyt num­mer udkom­met

USA’s ambas­sa­dør i Dan­mark: “Køb fle­re kamp­fly”

Okto­ber Radio: Dansk for­slag til EU’s flygt­nin­gepo­li­tik min­der om Austra­li­ens Inter­ne­rings­lej­re på Nauru

Om den magt­ful­de pro­test­be­væ­gel­se i Irak og Liba­non

Sejr til Film­sko­lens ele­ver: Rek­tor Vin­ca Wie­de­mann er fyret

De gule hjer­ter ban­ker – Kam­pen for mini­mums­nor­me­rin­ger fort­sæt­ter!

Soci­al­de­mo­kra­ter­ne tryl­ler 65.000 fat­ti­ge børn væk

70.000 kr til KPnet: Flot og fest­lig ind­sam­lings­af­ten i Køben­havn

Et varmt efter­år for de tyske arbej­de­re: Vi har brug for mas­si­ve reduk­tio­ner i arbejds­ti­den

Fem måne­der med en soci­al­de­mo­kra­tisk rege­ring – der pas­ser på kapi­ta­lis­men

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 23 – 2019 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

Demens­po­li­tik taget som gid­sel

Fol­ke­tin­gets for­mand til­by­der Stram Kurs loka­ler til ’rigs­kon­gres’ på Chri­sti­ans­borg

Okto­ber Radio: Over­svøm­mel­se af Vene­dig illu­stre­rer kon­se­kven­sen af hav­stig­nin­ger

Digi­ta­li­se­ring tager over­hånd: Arbejds­lø­se dømt ude af com­pu­ter­pro­gram

Komin­terns betyd­ning for det kom­mu­ni­sti­ske par­ti i Dan­mark

Mod fran­ske til­stan­de i vel­fær­den – Til kvin­de­kon­fe­ren­ce i Nei til EU i Nor­ge

Kvin­der i Euro­pa står sam­men om vel­færds­krav! Udta­lel­se fra Nei til EUs kvin­de­kon­fe­ren­ce i Nor­ge

Vi for­døm­mer det USA støt­te­de kup i Boli­via! Af Tyr­ki­ets Arbej­der­par­ti (EMEP)

Udta­lel­ser fra Fol­ke­be­væ­gel­sen mod EUs lands­mø­de: EU vil aldrig være en løs­ning!

Ned med det fascist lig­nen­de kup – for et demo­kra­tisk og fol­ke­ligt alter­na­tiv i Boli­via!

Sæt pen­ge­ne af til bør­ne­ne! Pro­test­march d. 22. novem­ber

Efter 580 dages fængsel løsla­des Bra­si­li­ens tid­li­ge­re præ­si­dent Lula

En vej til at for­stå og ændre ver­den: Maga­si­net Enhed og Kamp nr. 4, 2019.

Mure som rev­ner og mure som består

‘Arbejds­mar­kedsmyn­dig­hed’ i EU skal ret­te for­hol­de­ne ind på et ens­ar­tet – og lavt – niveau

Born­hholm: Var­me­kun­der beta­ler for grøn omstil­ling

S-rege­rin­gen ønsker dansk del­ta­gel­se i EU-mili­tær – men ved de vil få Nej ved en fol­ke­af­stem­ning

Kapi­ta­lis­men kan besej­res og fjer­nes – også i Dan­mark

En ver­den i oprør

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 22 – 2019 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

Kam­pen for revo­lu­tion i Dan­mark: Kon­fe­ren­ce med oplæg og debat

Notat fra rege­rin­gen: Den ”bin­den­de kli­ma­lov” skal være ufor­plig­ten­de

Okto­ber Radio: Vi tager pul­sen på EU’s udvik­ling og EU mod­stan­dens opga­ver

Data om dan­sker­ne til salg

Hil­sen til blo­ka­den: Stå fast!

Nu må det være nok! Pro­test mod nedskæ­rin­ger i Assens

Aktion: Hjem­søgt af Job­cen­tret!

Rege­rin­gen ind­fø­rer bøder til ghet­to­for­æl­dre

Kvin­der fra en ræk­ke akti­ve bevæ­gel­ser: “Vi for­ven­ter intet af rege­rin­gen, der skal kamp til”

Lands­mø­de i Fol­ke­be­væ­gel­sen mod EU: Stor gejst og gå-på-mod for EU-mod­stan­den

Uddan­nel­ser­ne blø­der: Uni­ver­si­tets­stu­de­ren­de besæt­ter ledel­sens kon­tor – deka­na­tet

Mod svig – for et ægte fol­ke­de­mo­kra­ti i Boli­via

Lands­mø­de i Fol­ke­be­væ­gel­sen mod EU: For­slag til poli­tisk kampag­ne

Ingen tyske sol­da­ter til det nord­li­ge Syri­en! – Ingen “euro­pæ­isk sta­bi­li­se­rings­mis­sion”!

Læn­ge leve Bre­xit – død over for­ha­lin­gen af den stør­ste sejr!

OK20: Væk med 42 timers arbejds­u­ge – sæt arbejds­ti­den ned til 30 timer

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 20 og 21 – 2019 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

Impe­ri­a­li­stisk ind­blan­ding i Mali – Dan­marks del­ta­gel­se med sol­da­ter og mate­ri­el ved­ta­ges tors­dag

Kam­pen for selv­be­stem­mel­se er tæt for­bun­det med kam­pen mod impe­ri­a­lis­men

For en skar­pe­re og stær­ke­re Fol­ke­be­væ­gel­se

Okto­ber Radio: Bre­xit og dags­or­de­nen i EU

20 år med Den Inter­na­tio­na­le Kon­fe­ren­ce af Marxist-Leni­ni­sti­ske Par­ti­er og Orga­ni­sa­tio­ner

Kom­mu­ni­stisk Inter­na­tio­na­le og den ara­bi­ske ver­den

USA lover støt­te til Tyr­ki­ets besæt­tel­se af Syri­en

USA: Bil­ar­bej­der­ne er guld værd for kapi­ta­len bag GM: Over­skud­det lig­ger på en halv mil­li­ard kr om ugen

APK har valgt ny for­mand

FredsVagt gen­nem 18 år – 6575 dages pro­test mod Dan­marks kri­ge

Fag­top­pen vil læg­ge kli­ma­skat på løn­nen

Novo Nor­disk næst størst – med Mær­sk som Dan­marks suverænt stør­ste glo­ba­le virk­som­hed

Rege­rin­gen lader det syge jobprøv­nings­re­gi­me fort­sæt­te

Nej til mere over­våg­ning – Nej til poli­tisk og soci­al kon­trol!

Sejr gen­nem enhed og fæl­les kamp – Udta­lel­se fra PCM­LE, Ecu­a­dor

Den kom­mu­ni­sti­ske Inter­na­tio­na­le og kam­pen for arbej­der­klas­sens revo­lu­tion i Lat­i­na­me­ri­ka

Fol­ke­op­stan­den i Ecu­a­dor vin­der vig­tig sejr – rege­rin­gen træk­ker nedskæ­rin­ger til­ba­ge

IMF ud af Ecu­a­dor – fol­ke­op­stan­den udvik­ler sig

Okto­ber Radio: Tyr­ki­ets inva­sion af Syri­en – Kri­gen mod Syri­en fort­sæt­ter

En uku­e­lig Fol­ke­be­væ­gel­se for­an lands­mø­de

Rege­rin­gens ‘Trygheds’udspil: Mere over­våg­ning – mere poli­tisk kon­trol af befolk­nin­gen

Århus: Hvor er pen­ge­ne til de nye voks­ne? Bør­ne­ne kan ikke ven­te!

Fra APK-møde om de aktu­el­le kam­pe: Lad os opbyg­ge en fæl­les front mod nedskæ­rings­po­li­ti­ker­ne

Stop den poli­ti­ske nedskæ­rings­ban­de! Spræng bud­ge­tram­mer­ne!

Tyr­ki­ets Eufrat-ope­ra­tion i Syri­en: Erdo­gans mål og rea­li­te­ter

Arbej­der­par­ti­et EMEP, Tyr­ki­et: Vi vil ikke beta­le – Nej til krig med Syri­en!

Fol­ke­lig opstand i Ecu­a­dor

Erdo­gans inva­sions­pla­ner i det nord­li­ge Syri­en må ube­tin­get for­døm­mes

Enheds­li­sten løber fra deres afta­le med Fol­ke­be­væ­gel­sen mod EU – og læg­ger an til at fjer­ne Ud af EU fra deres pro­gram

Strej­ke for ret­ten til egen jer­n­ba­ne! Strej­ke mod EU’s fjer­de jer­n­ba­ne­pak­ke!

Enheds­li­sten beslut­ter at fjer­ne Dan­mark Ud ad EU fra deres pro­gram – og løber fra deres afta­le med Fol­ke­be­væ­gel­sen mod EU

Det ame­ri­kan­ske fir­ma Spa­ceX er klar med gigan­tisk rum­far­tøj – forsk­nin­gen kan bru­ges i USA’s rum­krigs­pla­ner

Omkring 50.000 auto­mo­bil­ar­bej­de­re i USA har strej­ket i 3 uger

Tæt­te bånd mel­lem stor­ka­pi­ta­len og den nye EU-kom­mis­sion

Nej til mil­li­onbe­spa­rel­ser på Køben­havns børn – vi vil have mini­mums­nor­me­rin­ger nu!

Ingen grund til til­lid

70.000 kr. til den kom­mu­ni­sti­ske pres­se! Appel til KPnets læse­re

Der er brug for kamp på alle fron­ter

Demon­stran­ter og akti­vi­ster ved Chri­sti­ans­borg gen­nem hele dagen

Finans­lov 2020: Småju­ste­rin­ger af nedskæ­rings­po­li­tik­ken er alt for lidt

Lands­dæk­ken­de aktions­dag mod ghet­to­pla­nen: Vi flyt­ter os ikke!

350 mil­li­ar­der til grøn omstil­ling – hvis alt­så det giver over­skud

Vi skal sige højt og tyde­ligt – afskaf ghet­to­loven!

Den dag kli­ma­be­væ­gel­sen for­bin­des med en kamp mod impe­ri­a­lis­men, bli­ver den far­lig – Okto­ber Radio

“I får ikke lov til at kom­me igen­nem” – Tale ved Ting­b­jerg på Almen mod­stand demon­stra­tion d. 28. sept.

Vores krav kan ikke ven­te til frem­ti­den!

Dansk NATO-bri­ga­de er under opbyg­ning

Soci­al­de­mo­kra­tisk stats­mi­ni­ster spøg­te både i kor­ri­do­rer­ne og på taler­sto­len på 3F kon­gres

Demon­stra­tio­ner på vej mod rege­rin­gens poli­tik – Bak op!

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 19 – 2019 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

30 timers arbejds­u­ge – opsig vel­færds­for­li­get – tid­lig pen­sion bør være en ret for alle!

EU-par­la­men­tet genop­li­ver angreb på det soci­a­li­sti­ske Sov­je­tu­ni­o­nen

EU vil lov­gi­ve om løn og arbejds­for­hold

Hvor vil 3F’s kon­gres gå hen?

STOP krigs­for­bry­del­ser­ne i Yemen! Ingen krig mod Iran!

Støt­teud­ta­lel­se til baga­ge­ar­bej­der­ne i Kastrup Luft­havn – Fra APK, Arbej­der­par­ti­et Kom­mu­ni­ster­ne, Køben­havn

Dansk Indu­stris såkald­te kli­ma­plan: Arbej­der­klas­sen, de syge og de stu­de­ren­de skal beta­le

Skrot ghet­to­pak­ken – småju­ste­rin­ger er ikke nok!

BRE­XIT : “En for­tæl­ling om to byer” om de bri­ti­ske folks vej ud af EU, ud i ver­den

K-ordet (kom­mu­nis­me) ska­ber hoved­brud

Jung­le­loven her­sker

Okto­ber Radio: Det bed­ste for­svar mod kapi­ta­lis­mens jung­le­lov er sam­men­hold i klas­se­kam­pen

Aar­hus Stil­lads­ar­bej­der­klub: Frit fag­for­e­nings­valg? – Ikke hos os!

Jag­ten på fag­ligt akti­ve og akti­ve fag­for­e­nin­ger inten­si­ve­res op til OK2020

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 17 og 18 – 2019 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

Lands­dæk­ken­de aktions­dag mod ghet­to­pla­nen – et angreb mod ALLE bebo­e­re i den almen­nyt­ti­ge boligsek­tor!

Hong Kong demon­stran­ter toner rent flag for USA impe­ri­a­lis­men

“Et løft” bety­der nedskæ­rin­ger på soci­al­de­mo­kra­tisk

Okto­ber Radio: Øko­no­mi­af­ta­le med Kom­mu­ner og Regio­ner bety­der fort­sat­te nedskæ­rin­ger

Skej­by Syge­hus blø­der: Skal sta­dig spa­re 150 mio. kr. på drif­ten i 2019

Dansk impe­ri­a­lis­me opru­ster: Rege­rin­gen bidra­ger til brand­far­li­ge kon­flik­ter på Trumps og NATO’s bud

Per­so­na­let skal løbe lige så stærkt som nu

Håndslag – Tids­skrif­tet mod fascis­me og krig – nyt num­mer udkom­met

NATO krigsø­vel­se kom­bi­ne­ret med våben­mek­ka – Nort­hern Coasts 2019 er star­tet i Køben­havn

Nazis­mens bar­ba­ri

Yan­kee go home! – Flot demon­stra­tion mod impe­ri­a­lis­me og krig – for soli­da­ri­tet

Ban­ker tig­ger om skjult stats­støt­te

Fag­be­væ­gel­sens top hetzer mod akti­ve med­lem­mer – fryg­ter orga­ni­se­ret kamp for 30-timers kra­vet og et Nej til OK2020

Vel­færd ikke oprust­ning! NATO ud af Dan­mark og Dan­mark ud af NATO!

Okto­ber Radio: Kapi­ta­lis­men og arter­nes udryd­del­se

Nazis­men – et red­skab for tysk krigsin­du­stri og monopol­ka­pi­tal

USA-NATO plan: Oprust­ning med mel­lem­di­stan­ce raket­ter mod Kina ”hel­le­re før end sene­re”

Kri­se for EU’s øko­no­mi­ske dok­trin

Fredsløb 2019 den 31. august

Den absur­de impe­ri­a­lis­me – fra Grøn­land til G-7 mødet i Biar­ritz

Genop­ret­ning af den for­s­vund­ne vel­færd skal være NU!

Yan­kee go home-demon­stra­tion man­dag d. 2. sep­tem­ber kl. 16.30: NEJ til USAs og NATOs krigs- og under­tryk­kel­ses­po­li­tik!

Bud på Fol­ke­be­væ­gel­sen mod EU’s frem­tid

Øko­no­misk kri­se på vej til Dan­mark

Okto­ber Radio: Køben­havn vil byg­ge ny Ø til mil­li­o­næ­rer

Den røde tråd i den inter­na­tio­na­le kamp for revo­lu­tion og soci­a­lis­me

Kom til demon­stra­tion mod krig og for soli­da­ri­tet: Gå med i sek­tio­nen YAN­KEE GO HOME!

US impe­ri­a­lism out of Gre­en­land

USA’s mili­tær­ba­ser ud af Grøn­land – Stop mili­ta­ri­se­rin­gen af Ark­tis!

I Mar­tin Ander­sen Nexøs fod­spor – Dit­te Ceder­strand “De uspurg­tes histo­rie”

Soci­al­de­mo­kra­ter­ne kvæ­ler strej­ke­ret­ten i Sve­ri­ge

Met­te Fre­de­rik­sen udsky­der det love­de for­slag om dif­fe­ren­ti­e­ret pen­sion – rege­rin­gen vil give arbejds­gi­ver­ne ro om OK2020

Den refor­mi­sti­ske linje i fag­be­væ­gel­sen fører til neder­lag – En klas­se­kamps­linje er ene­ste vej frem (del 2)

Okto­ber Radio: USA kræ­ver over­her­re­døm­me over Grøn­land og Dan­mark for­hand­ler om pri­sen

Uni­ons­mod­stan­den må styr­ke sig

Den refor­mi­sti­ske linje i fag­be­væ­gel­sen fører til neder­lag – En klas­se­kamps­linje er ene­ste vej frem (del 1)

Kli­ma­for­an­drin­ger redu­ce­rer are­a­let med god land­brugs­jord

Ita­li­ens populi­sti­ske rege­ring i kri­se

Det soci­a­le områ­de har fået spa­rek­ni­ven over hele lan­det – Bak op om pro­tester­ne!

Om den aktu­el­le situ­a­tion i Jam­mu og Kas­h­mir

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 16–2019 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

Sti­gen­de pen­sions­al­der døm­mer en tred­je­del af befolk­nin­gen til at dø på job­bet – Okto­ber Radio

Poli­tisk udta­lel­se fra de marxi­stisk-leni­ni­sti­ske par­ti­er og orga­ni­sa­tio­ner i Lat­i­na­me­ri­ka og Cari­bi­en

Stor fæl­les demon­stra­tion mod Trumps besøg den 2. sep­tem­ber

For­ker­te kost­råd fra Sund­heds­sty­rel­sen og Novo Nor­disk til suk­ker­sy­ge

Sni­gen­de pri­va­ti­se­ring – reg­nin­gen til pri­vat­ho­spi­ta­ler sti­ger

Hæn­der­ne væk fra Iran! Erklæ­ring om USA´s eska­le­ring af spæn­din­gen mod Iran

Udsu­lt­ning af dag­in­sti­tu­tio­ner­ne åbner op for pri­va­ti­se­ring – Dansk Indu­stri står på spring

For­byd alle gif­ti­ge stof­fer i pro­duk­tio­nen af føde­va­rer!

Ingen dan­ske krigs­ski­be til Gol­fen!

I ly af agur­ke­ti­den

Demo­kra­tisk øko­no­mi – øko­no­misk demo­kra­ti

Enhed og Kamp 3,2019 er på gaden – køb det i APKs bog­bu­tik­ker

Okto­ber Radio: Det kapi­ta­li­sti­ske sam­fund har et over­for­brug af Jor­dens res­sour­cer

Ny præ­si­dent i Bra­si­li­en knu­ser 30 års kamp for mil­jø­et og oprin­de­li­ge folks ret­tig­he­der

Pro­te­ster mod Nuuks nye luft­havn

Trump sæt­ter krig på dags­or­de­nen – er ikke vel­kom­men i Dan­mark!

Apart­heid-Dan­mark: Ghet­to­loven gør de stør­re byer til eks­klu­si­ve reser­va­ter for over­klas­se og højt­løn­ne­de!

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 14 og 15–2019 – Nyhe­der hvor der kæm­pes