Et fan­ta­stisk jule­e­ven­tyr på Nør­re­bro Tea­ter

Nazi­band i Pum­pe­hu­set

Nip­ples, Blood and Bombs – liebig34 unstop­pab­le!

En anti­fa­scist gik i Det Kon­ge­li­ge Tea­ter – Hvad der så ske­te, over­ra­ske­de alle!

Afsked med vam­py­rslot­tet

Soli­da­ri­tet med stil­lads­ar­bej­der­ne!

Vores kamp er ikke en for­brugs­op­lys­nings­kampag­ne

Gen­tri­fi­ce­rin­gen skal mødes med blo­ka­der, besæt­tel­ser og civil uly­dig­hed!

Kli­ma­kri­sen hand­ler ikke om dig

Det nye oprør imod det kapi­ta­li­sti­ske isla­mi­ske regi­me i Iran

Akti­vi­ster giver Kli­ma­mi­ni­ste­ri­et deres rør­led­ning til­ba­ge

Til alle revo­lu­tio­næ­re og fri­heds­sø­gen­de kvin­der

Colom­bia rej­ser sig i kæm­pe gene­ral­strej­ke!

De for­had­te Tuk­tuks er ble­vet sym­bo­let på pro­tester­ne i Irak

Hej tyk­fo­ber

Kli­maak­ti­vi­ster laver nøgen­ak­tion i Kli­ma­mi­ni­ste­ri­et

Voldtægtskul­tur på den radi­ka­le ven­stre­fløj

af kli­ma­be­væ­gel­sen

Oprør i Chi­le

End­nu to inter­na­tio­na­le kam­me­ra­ter er fal­det i for­sva­ret af Roja­va

Vi vil rive mure ned

Dansk ind­sam­ling for hund­re­de­tu­sin­der inter­nt for­drev­ne

Krystal­nat­ten – bar­ba­ri­ets gen­komst

Akti­vi­ster sen­der støt­te til de revo­lu­tio­næ­re inter­na­tio­na­li­sti­ske kam­me­ra­ter i Roja­va

Sol­for­mør­kel­se på Tea­ter Grob

Jonas Eikas tale til Nor­disk Råd viser medi­er­nes mod­vil­je til at se vir­ke­lig­he­den i øjne­ne

Sea­hor­se – The man who gave bir­th

KU-blo­ka­de fort­sæt­ter på ube­stemt tid

Gre­en Mobi­li­ty and E-Scoo­ters

Klum­ben og Raske Pen­ge – Uaf­hæn­gig­hed

Ene­stå­en­de femi­ni­stisk kol­lek­tiv er ryd­nings­tru­et

Fest for oprø­ret i Mexi­co!

Hiz­bol­lah og neoli­be­ra­lis­men

Moria lej­ren – Hel­ve­de på jord

Vi har to valg – Vi kan kæm­pe eller dø

Opråb om Sere­ka­niye og Roja­va

Suc­ces­fuld anti­fa­sci­stisk mod­stand for­pur­rer Scandza Forum!

Svar til dem der spår enden på Roja­va

Sur­pas­sing Mass Move­ments

Stop Scandza Forum!

Tu mal wat BZ’atte Ber­lin

Nok er nok – smadr Tyr­ki­ets fascis­me!

Alt-Right fasci­ster­ne krav­ler ud af inter­net­tets klo­ak­ker – Vi kal­der til mod­de­mo på lør­dag!

Anti­fa­sci­ster i Aar­hus mobi­li­se­rer

Ingen plat­form for anti-trans agen­da i Kvin­de­hu­set

Kon­front und­skyl­der

Høj­re­ek­stre­mist åbner bur­ger­bar i Nord­vest

Ame­ri­ka på Nør­re­bro Tea­ter

Anti­fa­sci­sti­ske zoner og ‘kli­s­ter­mær­ke-kri­ge’

Syria what’s next?

En ny soci­al og bære­dyg­tig­hed koo­pe­ra­tiv bevæ­gel­se er nød­ven­dig

We have not­hing to do with the film “Fat Front”

Grøn­land er ikke til salg

Et bræn­den­de hjer­te lader sig ikke spær­re inde – løslad de tre fra bæn­ken nu!

Her­story: Suf­fra­get­ter­nes gue­ril­la­krig i Eng­land

Nu går vi efter land­brugs­in­du­stri­en

Er en che­e­se­bur­ger en basal men­ne­ske­ret­tig­hed?

Anti­fa Offen­si­ve!

Nye­ste links

Diskri­mi­na­tion af tyk­ke på arbejds­mar­ke­det

Dansk punk­band vil gøre din apa­ti til oprør

Mumia Abu Jamal – poli­tisk fan­ge i USA siden 1981

Aske Bar­fod idømt et halvt års fængsel

500 kli­maak­ti­vi­ster blo­ke­rer Göte­borgs ener­gi­havn

Nu skal pan­ser­nes iden­ti­fi­ka­tions­num­re limes fast på uni­for­men

Dan­ske ban­ker og pen­sions­kas­ser inve­ste­rer fort­sat i besat land

Frygt og Lede i Tøn­der 3 – Blair Dun­l­op

Frygt og Lede i Tøn­der 4 – Trio Svin 

Kri­mi­nal­forsor­gen lyver og fra­ta­ger de ind­sat­tes besøgs­ret

Leo­nard Pel­ti­er og Mumia Abu-Jamal – poli­ti­ske fan­ger i USA

Kli­ma­ret­fær­dig­hed bety­der græn­se­løs soli­da­ri­tet

Den græ­ske stat angri­ber og ryd­der Exar­chi­as flygt­nin­ge­cen­tre.

Frygt og Lede i Tøn­der 2 – Birds of Chi­ca­go

Frygt og Lede i Tøn­der, del 1 – Con­cer­ti­no

Tøn­der har årets ulti­ma­tivt fede­ste festi­val-lineup

Tom­my Mørck vs. sta­ten og fryg­ten for radi­ka­li­se­ring

Vi tager skral­det – opråb fra Køben­havns spe­ci­a­l­ar­bej­de­re og gart­ne­re

Anar­ki­stisk Bog­mes­se

Pri­de og pinkwas­hing

Det glem­te fængsel

Mas­se­pro­tester­ne i Hong Kong fort­sæt­ter

Et hvidt tryg­heds­hold kal­der den hvi­de del af ven­stre­fløj­en ind

Go’ mor­gen på bar­ri­ka­den

Stjer­ner­nes revo­lu­tion

Bro­blo­ka­de

Dis­turb, blo­ck occu­py

Repres­sio­ner imod anar­ki­ster og anti-fasci­ster i Hvi­derusland i 2018

Et svar til poli­ti­et

Teo­ri og prak­sis

Et ubær­ligt over­lap af andet­he­der

Konfront’s Defi­ni­ti­ve Gui­de til Bre­adt­u­be

Den Moder­ne Josef K.

Hbom­ber­guy er det absur­di­sti­ske mod­svar til gamer-kul­tu­rens gif­tig­hed

Rai­ded. Radi­cal. Moti­va­ted.

Pari­ser­kom­mu­nen der ryste­de Euro­pas magt­ha­ve­re

Palæsti­nen­sisk jour­na­list tru­et med fængsel og udvis­ning

Hej kam­me­ra­ter

Stort nej tak til nazi­ster på Roskil­de Festi­val

Oli­ver Thorn brin­ger Beck­ett og Hegel til inter­net­tets Vil­de Vesten

Sortblog og Mar­ron­a­ge har kaldt ud og vi lyt­ter

Radi­cal Que­er March Ber­lin 2019

Vi, papir­lø­se migran­ter, her­bergslo­ge­ren­de, og gadens leje­re, besæt­ter i dag Pant­heon

The fight for Liebig34 goes furt­her

Årets cyborg-fest

Erdo­gans krig mod kvin­der

Link­sam­ling om anar­ki­sten Nestor Mak­h­no

Nas­a­fol­ket – Den kor­te histo­rie om vores kamp

Con­tra­po­ints er Inter­net­tets Ven­stre­ra­di­ka­le Gud­mo­der

Besæt jor­den, dyrk den, og styrk lokal­mil­jø­et. Vide­re til næste lan­d­om­rå­de!

Hata­ri: Poli­tisk BDSM-show på næsten alle fron­ter

Oran­ge Toget­her: Inter­view med Eve­ry­day Sexism Pro­ject Dan­mark

Stop cri­mi­na­lizing Sea Rescue!

Sår­ba­re og poli­ti­ske liv – Gir­lcrush

Wor­lds of Ursu­la K. Le Guin

Tys­kland: Nazik­red­se inden­for poli­ti­et plan­lag­de lik­vi­de­rin­ger af poli­ti­ske mod­stan­de­re

500 års vre­de – vi er de kolo­ni­a­li­se­re­de I ikke kun­ne slå ihjel 

Sygeple­jer­sker kræ­ver medi­cin til deres patien­ter

Et hus fuld af for­tæl­lin­ger

Oscar Bar pinkwas­her Ras­mus Palu­dan

Kon­front tager på Roskil­de: Her er en hånd­fuld af de poli­ti­ske bands der spil­ler

Øl, sol og hæm­nings­løs øde­læg­gel­se

Kon­tra­re­vo­lu­tio­nen slår til

Tera­pi, debri­e­fing og vej­led­ning til­by­des indi­vi­du­elt og til grup­per

Fængs­let koster end­nu et liv!

Vores sorg er begyn­del­sen på vores kamp mod fascis­me

Sik­ker­hed bli­ver til tech

Kom­mer val­get til at bety­de et kurs­skif­te i dansk poli­tik?

Dan­ske Regio­ner, I er tyk­fo­ber!

Hvor­for Lat­in Ame­ri­kas æld­ste kom­mu­ni­sti­ske oprørs­hær vok­ser i styr­ke

Kam­pen for den engel­ske uge

Inter­na­tio­nalt Forum søger øko­no­mi­se­kre­tær

Fri­heds­be­rø­vel­ser efter ransag­ning af Bumzen dømt ulov­li­ge

Anti­fa­sci­ster mobi­li­se­rer til demo mod racis­me og split­tel­se

Ver­dens mind­ste våben – Det er sta­dig en god idé at stem­me

11 anholdt under blo­ka­de af olie­hav­nen i Aar­hus

Fasci­ster på Copen­ha­gen Pho­to Festi­val

Adbust gal­le­ri FV19

No Sex – en ver­den af køn

KUN­STEN ER ET VÅBEN I KLAS­SE­KAM­PEN:

Bør­ne­magt invi­te­rer til lege­dag!

EU – Hvor er vi nu?

EU – Fra Maa­stri­cht til Lis­sa­bon

EU – Fra EKSF til Fæl­lesak­ten

EU – Hvor­dan star­te­de det?

Roja­va Revo­lu­tio­nen hil­ser kli­ma­mar­chen

Mag­ten lig­ger i lob­by­en

Iden­ti­tær – En rej­se ind i Euro­pas nye høj­re

Nyt kort over dis­si­den­ter­nes Køben­havn

Stats- og poli­ti­re­pres­sion skal mødes med orga­ni­se­ret soli­da­ri­tet

K-Town Hardcore­fest 2019

Fat­ness in Cul­tu­re, Art and Langu­a­ge

Par­ty Rebels -Vi er for far­li­ge til Face­book!

Natio­nal­sta­ten byg­ger mure – Fol­ket byg­ger bro­er

BALA­TA BOOM VOL. 4

Bla­ck­sto­ne opkø­ber Køben­havn

Vi gør det selv’ DIY tat­to­ove­rin­ger i den Køben­havn­ske under­grund

Her er pan­ser­ne uden ID-num­mer

DE TYK­KES BEFRI­EL­SES­FRONT fyl­der 13 år

Nu kom­mer kla­ge­stormen

Hvad poli­ti­et siger uden at sige det

Der er noget HELT galt i Dan­mark!

Poli­ti­et amok på fre­de­lig 1. maj demon­stra­tion

Oprør for over­le­vel­se.

BYEN

Den 1. maj: Histo­rie og tra­di­tion

Land­brugs­ak­ti­vis­me for kli­ma­ret­fær­dig­hed

Kon­front Kul­tur

Mas­si­ve strej­ker og demon­stra­tio­ner skræm­mer den her­sken­de klas­se

Høj­re­flø­jens krig mod kvin­der

Den pana­me­ri­kan­ske motor­vej er genåb­net, men “Min­ga­en” fort­sæt­ter

Nica­ragua – nok engang på USA’s dags­or­den

Høj­re­ek­stre­mist foto­gra­fe­rer for­an LGBT+ klub i Køben­havn

Palu­dan og poli­ti­et ud af Nør­re­bro

Luk Elle­bæk

Emi­li­a­no Zapa­to – mexi­kansk oprørs­le­der

Stop fængs­ling af flygt­nin­ge

Leila Kha­led fyl­der 75

EU-valg 2019: Hvor står ven­stre­fløj­en?

New Zealand og de iden­ti­tæ­re

Mod­stand mod NATO

Mus­so­li­nis ‘De 100 dage’

Inter­na­tio­nal rebel­li­on uge

Ingen til­lids­re­præ­sen­tan­ter, ingen tog!

Che Gue­va­ras hæv­ner – histo­ri­en om ”la grin­ga” Moni­ka Ertl

En kvin­des kamp for sit folks fri­hed

Dan­marks lækre­ste skældsord

Boycott, Dive­st­ment and San­ctions (BDS)

Island­sk vin­der­band tru­es med ude­luk­kel­se fra Euro­vi­sion i Tel Aviv

Til min­de om şehid tekoşer piling

IS-fan­ger fin­des og der skal en løs­ning til

T. Tra­ven – Soli­da­ri­tet med arbej­der­ne og lat­i­na­me­ri­kas oprin­de­li­ge folk

Akti­vi­ster hjæl­per flygt­nin­ge over alper­ne til Frank­rig

Sul­te­strej­ke på 131. dag – hvor­for Öca­lan?

Akti­vi­ster anholdt efter kli­ma-aktion

Vi er vil­de, vi er frie – vi er gene­ra­tion Bør­ne­magt!

Ex-gue­ril­la­er fra FARC må kla­re den selv

Frit Flet er en femi­ni­stisk essens

Vær ikke for beru­set til revo­lu­tion

Gre­gor Ale­xan­der Best

Vise­sæl­ge­re og utryg­heds­ska­ben­de lej­re