Geor­ges Abdal­lah – den længst sid­den­de poli­ti­ske fan­ge i Frank­rig

Nica­ragua: Fol­ke­op­stan­dens inter­na­tio­na­li­ster – et inter­view

Hej tyk-alli­e­re­de

Inter­na­tio­nalt Forum søger øko­no­mi­se­kre­tær

QTI­BIPO­Cs honor­ing the resi­stan­ce of Bla­ck and brown trans and que­er folx

STOP ISRA­ELS ANNEK­TE­RINGS­PLA­NER

Demon­stran­ter og bebo­e­re opret­ter auto­nomt områ­de i Seatt­le

Dansk Sel­skab for Almen Medi­cin om vægt­tab: Old­n­or­disk Sund­heds­sty­rel­se

No Human Is Ille­gal! Clo­se The Camps!

Over­væl­den­de man­ge del­ta­ge­re til Bla­ck Lives Mat­ter demo

Zio­ni­sti­ske annek­te­rings­pla­ner

Kom­mu­ni­ster i aktion mod cor­o­na­støt­te til virk­som­he­der i skat­te­ly

Cla­es Theil­gaard stod bag nazi-infi­ce­ret anti­an­ti­fa-demon­stra­tion – fre­dag kal­der han igen til march

Tusin­der til Bla­ck Lives Mat­ter demo

Mor­det på Geor­ge Floyd

It’s about bloo­dy time – En kort histo­risk gen­nem­gang af men­stru­a­tion

Den “moder­ne Marx”

Will Fatp­ho­bia Cau­se Euge­ni­cs?

En under­be­lyst soci­al bekym­ring

Frank­rigs neder­lag ved Dien Bien Phu

Kri­se­tid er læse­tid

Da und­ta­gel­ses­til­stan­den blev erklæ­ret

Den kom­men­de øko­no­mi­ske kri­se

pan­de­mi­en kal­der til kamp for repro­duk­tiv ret­fær­dig­hed

om arbej­det

Disci­plin og lydig­hed

Anti­fa­sci­stisk 1. maj

Nyt årti sta­dig ikke en meter til fascis­men

40 år siden: SLA­GET OM BYG­GE­REN april – maj 1980

Alle har sgu da et bat

Onli­ne akti­vis­me og lokal soli­da­ri­tet

HELP! A gui­de to con­sent, allys­hip and boun­da­ri­es

Covid-19 og kapi­ta­lis­me

Sam­fund­s­pag­ten og sund­heds­kri­sen

This is not a movie – noget så sjæl­dent som en ærlig jour­na­list

Colom­bi­as glem­te freds­pro­ces

Den glo­ba­le kapi­ta­lis­me og COVID-19 pan­de­mi­en

Zio­nis­mens nye våben mod Palæsti­na-soli­da­ri­tets­be­væ­gel­sen

Direk­te aktion

Alt er for alle

Ingen flyg­ter for sjov!

“Il Movi­men­to del ’77” – ung­doms­re­vol­ten fra neden

En ny soli­da­ri­tetskampag­ne laun­cher i dag!

Tyk­fo­bi = whi­te supre­ma­cy

Kom­pro­mis­løs mili­tant femi­nis­me

A note on allys­hip and our right to exi­sten­ce

Klar til kamp, kam­me­ra­ter

Alle femi­ni­ster på gaden! 

Freds­af­ta­len i Colom­bia under­mi­ne­res

Kvin­der­nes Inter­na­tio­na­le Kamp­dag

Why Ber­nie San­ders is not a Soci­a­list

1 Marts, Vores Kamp­dag!

På Tea­ter Grob er Ræds­len flyt­tet ind

Stop Gene­ra­tion Iden­ti­tær!

Hip­ster­fa­sci­ster til debat­mø­de på Chri­sti­ans­borg og tre demon­tra­tio­ner

Fascis­mens frem­march

Samir Flo­res Vive – A trans­na­tio­nal act of soli­da­ri­ty

Auto­nom ejen­doms­mæg­ler viser Bør­ne­magt rundt

Hos zapa­ti­ster­ne i det sydøst­li­ge Méxi­co 

Gene­ra­tion Iden­ti­tær ud af Køben­havn

For Sama

Oplev et san­se­bom­bar­de­ment uden sidestyk­ke

Ven­stre­ra­di­kal medi­e­p­lat­form for­budt

Opdra­gel­se i den nor­ma­ti­ve køns­for­stå­el­se

Dan­marks­hi­sto­ri­en set fra neden

Bom­ber, bøn­der og pro­le­ta­rer

Hvor­dan ska­bes ‘Histo­ri­en’?

Boligak­ti­vi­ster laver kli­s­ter­mær­ke­ak­tion mod 120 Bla­ck­sto­ne-ejen­dom­me i Køben­havn

USA-dro­ner dræ­ber iransk gene­ral,  mens oprø­re­ne i Mel­le­mø­sten fort­sæt­ter

Bør­ne­magt har fød­sels­dag. Hur­ra!

Akti­vi­ster blo­ke­rer dansk-polsk fos­sil­gas­led­ning

Nytårs­sta­tus 2020

Kun­sten at sam­le trå­de­ne

Sol­vog­nens jule­mands­hær i anti­ka­pi­ta­li­stisk aktion (julen 1974)

Christ­mas Blood 2019

Dan­ske kunst­ne­re går sam­men for Nord­sy­ri­en

De (u)fortalte histo­ri­er på tal­ri­ge sider

Demon­stran­ter­ne i Irak besæt­ter Jabal Al Uhod

Sto­re Kon­gens­ga­de Vin­han­del sæl­ger besæt­tel­ses-vin fra de isra­elsk besat­te Golan Høj­der i Syri­en

Et fan­ta­stisk jule­e­ven­tyr på Nør­re­bro Tea­ter

Nazi­band i Pum­pe­hu­set

Nip­ples, Blood and Bombs – liebig34 unstop­pab­le!

En anti­fa­scist gik i Det Kon­ge­li­ge Tea­ter – Hvad der så ske­te, over­ra­ske­de alle!

Afsked med vam­py­rslot­tet

Soli­da­ri­tet med stil­lads­ar­bej­der­ne!

Vores kamp er ikke en for­brugs­op­lys­nings­kampag­ne

Gen­tri­fi­ce­rin­gen skal mødes med blo­ka­der, besæt­tel­ser og civil uly­dig­hed!

Kli­ma­kri­sen hand­ler ikke om dig

Det nye oprør imod det kapi­ta­li­sti­ske isla­mi­ske regi­me i Iran

Akti­vi­ster giver Kli­ma­mi­ni­ste­ri­et deres rør­led­ning til­ba­ge

Til alle revo­lu­tio­næ­re og fri­heds­sø­gen­de kvin­der

Colom­bia rej­ser sig i kæm­pe gene­ral­strej­ke!

De for­had­te Tuk­tuks er ble­vet sym­bo­let på pro­tester­ne i Irak

Hej tyk­fo­ber

Kli­maak­ti­vi­ster laver nøgen­ak­tion i Kli­ma­mi­ni­ste­ri­et

Voldtægtskul­tur på den radi­ka­le ven­stre­fløj

af kli­ma­be­væ­gel­sen

Oprør i Chi­le

End­nu to inter­na­tio­na­le kam­me­ra­ter er fal­det i for­sva­ret af Roja­va

Vi vil rive mure ned

Dansk ind­sam­ling for hund­re­de­tu­sin­der inter­nt for­drev­ne

Krystal­nat­ten – bar­ba­ri­ets gen­komst

Akti­vi­ster sen­der støt­te til de revo­lu­tio­næ­re inter­na­tio­na­li­sti­ske kam­me­ra­ter i Roja­va

Sol­for­mør­kel­se på Tea­ter Grob

Jonas Eikas tale til Nor­disk Råd viser medi­er­nes mod­vil­je til at se vir­ke­lig­he­den i øjne­ne

Sea­hor­se – The man who gave bir­th

KU-blo­ka­de fort­sæt­ter på ube­stemt tid

Gre­en Mobi­li­ty and E-Scoo­ters

Klum­ben og Raske Pen­ge – Uaf­hæn­gig­hed

Ene­stå­en­de femi­ni­stisk kol­lek­tiv er ryd­nings­tru­et

Fest for oprø­ret i Mexi­co!

Hiz­bol­lah og neoli­be­ra­lis­men

Moria lej­ren – Hel­ve­de på jord

Vi har to valg – Vi kan kæm­pe eller dø

Opråb om Sere­ka­niye og Roja­va

Suc­ces­fuld anti­fa­sci­stisk mod­stand for­pur­rer Scandza Forum!

Svar til dem der spår enden på Roja­va

Sur­pas­sing Mass Move­ments

Stop Scandza Forum!

Tu mal wat BZ’atte Ber­lin

Nok er nok – smadr Tyr­ki­ets fascis­me!

Alt-Right fasci­ster­ne krav­ler ud af inter­net­tets klo­ak­ker – Vi kal­der til mod­de­mo på lør­dag!

Anti­fa­sci­ster i Aar­hus mobi­li­se­rer

Ingen plat­form for anti-trans agen­da i Kvin­de­hu­set

Kon­front und­skyl­der

Høj­re­ek­stre­mist åbner bur­ger­bar i Nord­vest

Ame­ri­ka på Nør­re­bro Tea­ter

Anti­fa­sci­sti­ske zoner og ‘kli­s­ter­mær­ke-kri­ge’

Syria what’s next?

En ny soci­al og bære­dyg­tig­hed koo­pe­ra­tiv bevæ­gel­se er nød­ven­dig

We have not­hing to do with the film “Fat Front”

Grøn­land er ikke til salg

Et bræn­den­de hjer­te lader sig ikke spær­re inde – løslad de tre fra bæn­ken nu!

Her­story: Suf­fra­get­ter­nes gue­ril­la­krig i Eng­land

Nu går vi efter land­brugs­in­du­stri­en

Er en che­e­se­bur­ger en basal men­ne­ske­ret­tig­hed?

Anti­fa Offen­si­ve!

Nye­ste links

Diskri­mi­na­tion af tyk­ke på arbejds­mar­ke­det

Dansk punk­band vil gøre din apa­ti til oprør

Mumia Abu Jamal – poli­tisk fan­ge i USA siden 1981

Aske Bar­fod idømt et halvt års fængsel

500 kli­maak­ti­vi­ster blo­ke­rer Göte­borgs ener­gi­havn

Nu skal pan­ser­nes iden­ti­fi­ka­tions­num­re limes fast på uni­for­men

Dan­ske ban­ker og pen­sions­kas­ser inve­ste­rer fort­sat i besat land

Frygt og Lede i Tøn­der 3 – Blair Dun­l­op

Frygt og Lede i Tøn­der 4 – Trio Svin 

Kri­mi­nal­forsor­gen lyver og fra­ta­ger de ind­sat­tes besøgs­ret

Leo­nard Pel­ti­er og Mumia Abu-Jamal – poli­ti­ske fan­ger i USA

Kli­ma­ret­fær­dig­hed bety­der græn­se­løs soli­da­ri­tet

Den græ­ske stat angri­ber og ryd­der Exar­chi­as flygt­nin­ge­cen­tre.

Frygt og Lede i Tøn­der 2 – Birds of Chi­ca­go

Frygt og Lede i Tøn­der, del 1 – Con­cer­ti­no

Tøn­der har årets ulti­ma­tivt fede­ste festi­val-lineup

Tom­my Mørck vs. sta­ten og fryg­ten for radi­ka­li­se­ring

Vi tager skral­det – opråb fra Køben­havns spe­ci­a­l­ar­bej­de­re og gart­ne­re

Anar­ki­stisk Bog­mes­se

Pri­de og pinkwas­hing

Det glem­te fængsel

Mas­se­pro­tester­ne i Hong Kong fort­sæt­ter

Et hvidt tryg­heds­hold kal­der den hvi­de del af ven­stre­fløj­en ind

Go’ mor­gen på bar­ri­ka­den

Stjer­ner­nes revo­lu­tion

Bro­blo­ka­de

Dis­turb, blo­ck occu­py

Repres­sio­ner imod anar­ki­ster og anti-fasci­ster i Hvi­derusland i 2018

Et svar til poli­ti­et

Teo­ri og prak­sis

Et ubær­ligt over­lap af andet­he­der

Konfront’s Defi­ni­ti­ve Gui­de til Bre­adt­u­be

Den Moder­ne Josef K.

Hbom­ber­guy er det absur­di­sti­ske mod­svar til gamer-kul­tu­rens gif­tig­hed

Rai­ded. Radi­cal. Moti­va­ted.

Pari­ser­kom­mu­nen der ryste­de Euro­pas magt­ha­ve­re

Palæsti­nen­sisk jour­na­list tru­et med fængsel og udvis­ning

Hej kam­me­ra­ter

Stort nej tak til nazi­ster på Roskil­de Festi­val

Oli­ver Thorn brin­ger Beck­ett og Hegel til inter­net­tets Vil­de Vesten

Sortblog og Mar­ron­a­ge har kaldt ud og vi lyt­ter

Radi­cal Que­er March Ber­lin 2019

Vi, papir­lø­se migran­ter, her­bergslo­ge­ren­de, og gadens leje­re, besæt­ter i dag Pant­heon

The fight for Liebig34 goes furt­her

Årets cyborg-fest

Erdo­gans krig mod kvin­der

Link­sam­ling om anar­ki­sten Nestor Mak­h­no

Nas­a­fol­ket – Den kor­te histo­rie om vores kamp

Con­tra­po­ints er Inter­net­tets Ven­stre­ra­di­ka­le Gud­mo­der

Besæt jor­den, dyrk den, og styrk lokal­mil­jø­et. Vide­re til næste lan­d­om­rå­de!

Hata­ri: Poli­tisk BDSM-show på næsten alle fron­ter

Oran­ge Toget­her: Inter­view med Eve­ry­day Sexism Pro­ject Dan­mark

Stop cri­mi­na­lizing Sea Rescue!

Sår­ba­re og poli­ti­ske liv – Gir­lcrush

Wor­lds of Ursu­la K. Le Guin

Tys­kland: Nazik­red­se inden­for poli­ti­et plan­lag­de lik­vi­de­rin­ger af poli­ti­ske mod­stan­de­re

500 års vre­de – vi er de kolo­ni­a­li­se­re­de I ikke kun­ne slå ihjel 

Sygeple­jer­sker kræ­ver medi­cin til deres patien­ter

Et hus fuld af for­tæl­lin­ger

Oscar Bar pinkwas­her Ras­mus Palu­dan

Kon­front tager på Roskil­de: Her er en hånd­fuld af de poli­ti­ske bands der spil­ler

Øl, sol og hæm­nings­løs øde­læg­gel­se