– Finn fram stor­s­leg­ga!

Åpner for islam­kri­tikk

– Vi er på smer­te­grensa

Avvi­ser kri­tik­ken

Smit­te­fa­re

Per­fekt storm i emning

Håper på en siste skan­se

Tror øko­no­mi­en smit­tes

Bed­re rustet?

Sår tvil om bibli­o­tek­tall

Ny kri­se

Kopi­e­rer ­Kinas ­kor­o­na-kur

Vil sper­re for egg-salg

Tvi­ler på varig fred

God 8. mars!

Mak­ta ingen ønsker seg

FIRE ULI­KE DRØM­MER OM LIKHET

Det tred­je skif­tet: Ta testen!

Alle pop­per p-pil­ler

Ban­ket refor­men gjen­nom

Høy­re vil sten­ge grensa

Nytt inn­tak

Raser mot musik­kutt

Å skli på en lys­strå­le

Vel­ter hel­te­for­tel­ling

Bakrus i Ber­nie- lei­ren

Mang­ler bak­ke­kon­takt

Super­tirs­dag

Tril­ler fem oftest

Ven­ter på dra­hjelp fra EU

Åre­lat­ing

F-35 kan bli stå­en­de på bak­ken

Fryk­ter fat­ti­ge­re til­bud

Duket for super­du­ell

Ikke kla­re for å ta imot

Pogro­mer

Skritt mot utrygg fred

Virus­frykt

Et liv etter butikk­døden

Får kri­tikk for for­lags­drift

Den nye norsk­toppen

Gjen­gjel­del­se

Rop om euro­pei­sk hjelp

Smir sam­men Oslo­met

Had­de bare én mulighet

Moral på langs og tvers

Advo­kat­mat?

Vil ut av fast­låst strid

Utset­ter kost­ba­re lege­be­s­øk

Stil­le før stormen

Lav­t­lønte ven­ter på et løft

Den andre Gror­ud­da­len

Fryk­ter bri­tisk kuven­ding

Ten­den­si­øst

Sterk kri­tikk

Går i ret­te med Isra­el-lob­by

Hol­der fast ved nemn­de­ne

Skal brem­se boks­kred

Brigh­ton i Oslo

Hva hun har sådd

Ikke så uskyl­dig

Øye­blik­kets frihet

Med­vind

Pres­se­hi­sto­risk start­skudd

Går inn for null kri­tikk

Ryd­der i metoo-debatt

Neg­lisje­rer mino­ri­te­te­ne

Gir man­n­folka skyl­da

Far­lig trend

Kjen­dis­gra­ver kan bli bor­te

Jak­ter lese­re på «ins­ta»

Satt på vent

Mora­les hol­des ute

Ber­nies nor­ske ban­de

Nor­ske kon­sern på har­ryhan­del

Insi­nu­asjo­ner

Ram­met av rasi­stisk ter­ror

Vil avvik­le nemn­de­ne

Pus­her dikt til ung­dom­men

Lav­t­lønte først

Freds­håpet svin­ner

Del­ta­ke­re

Reform­tab­be

Angri­per Mer­kels linje

Kre­ver svar om Lurås-nekt

Får luft­støt­te fra Zero

Flysjokk i Nord-Nor­ge

Sånt som de unge liker

Nord-Syria kan set­tes i spill

Et langt land

Marsje­rer inn i regje­ring

Larm rundt arti­st­be­ta­ling

Kong Salo­mo

Like­lønns­pla­nen svik­ter

En for­plik­tel­se

Avfei­er kli­ma­ar­gu­ment

Kan pre­mi­e­res for retts­sak

Neden­fra

Vedums grøn­ne plan

Sav­net som en rift

Pum­pet opp tea­ter­tall

Løf­te­brudd

– Nato må red­de USA

Sik­rer seg mot uførhet

San­ders leder før tøff etap­pe

Vil stram­me inn for Resett

Ønsker giga­sat­sing på hydro­gen

Memen­to mori

Kre­ver fol­keav­stem­ning

Nå skal dik­te­ne være enk­le

– Misten­ke­lig­gjør mitt arbeid

Demo­ni­se­ring

Brems opp

Pres­seutvalg får kri­tikk

Stormak­te­ne trap­per opp

Lei av brut­te olje­løf­ter

Forak­ten

Har ikkje tru på teo­ri­ar

Byt­ter vekk stats­bor­ge­re

Kan skro­te olje­slut­t­da­to

De bor­ger­lig går kraf­tig fram

Fikk mak­ta av fasci­ster

Skaug split­ter kri­ti­ker­ne

Man­ge vei­er

Flyk­ter fra kata­stro­fen

Fikk barn til å spre rek­la­me

Spo­le til­ba­ke?

– Har nådd bri­ste­punk­tet

Ber om kutt i støt­ta

Fryk­ter dår­lig grønn deal

Abnor­ma­li­tet

De tok imot Ber­nie som en helt

Stan­set åpen kamp­flyrap­port

Anmel­der for rasis­me

Et annet land

(ingen rubrikk)

Vil pun­ge ut for bilvrak

Vil­let poli­tikk

Star­ter i sur motvind

Hvem trum­fer Trump?

En kur for alt

Mørkt i enden av tun­ne­len

Frikjen­nes av for­ske­re

Ein evig spiral av inkas­so

Tor­ne­full tro­ne­kamp

Mang­fold

Miche­let-bok ble stop­pet

Bor­te i tåka

Nå begyn­ner ryd­dejob­ben

Slak­ter Gran­des medi­e­råd

Lider i ban­de­nes hen­der

Instru­men­telt

Kan få uan­te kon­se­kven­ser

Avvist én av fem gan­ger

På Isra­els nåde

Skra­le til­legg kan gi streik

Vil ta stør­re mil­jøhen­syn i nord

Sin­ket av Bodø-fir­ma

Fagre løf­ter

Menn i min­dre­tall

Fer­ge­op­p­rør

Frp skro­ter bomav­ta­len

Tar hevn med bok­bom­be

Kan kapre de rødes skan­se

Fikk Tiden hun treng­te

Må leie sine egne bygg

Mare­rit­tet

Blir møtt med skep­sis

En ny vår?

– Kul­tur var første­val­get

Gir USA en rett ven­stre

Sven­sken som vil kjøpe Nor­ge

Spil­ler skyg­ge­spill i USA

Lønns­op­p­gjør

Kri­tisk til all­mek­tig råd

Imot arbeids­linja

Bud­brin­ge­ren

Nå kan han kastes i fengsel

Får ikke ut andre­bo­ka

Frp + Høy­re + Sp = Sant?

Vil stop­pe gri­se­pra­ten

For­su­ret

Bre­xit-race mot klok­ka

Nå kan Viken viskes vekk

Ber Siv kut­te bånd til Erna

Museskritt mot fred i Libya

Et angrep

(ingen rubrikk)

Kjem­per for dik­ter­bo­lig

Abor­tom­kamp i emning

Rol­le­byt­te

Star­mer stormer fram

Ja til fol­kemu­sik­k­festi­val, nei til Fol­kel­arm

Nye lyder av byen

Slik blir Biden best

SV vil kjøpe verft i kri­se

En trus­sel

Tror på fel­les skat­te­plan

Encycl­o­pæ­dia scan­da­li­ca

Nek­ter å ref­se Trump