Slik blir Biden best

SV vil kjøpe verft i kri­se

En trus­sel

Tror på fel­les skat­te­plan

Encycl­o­pæ­dia scan­da­li­ca

Nek­ter å ref­se Trump

Sur stem­ning

Ber om Goog­le-til­tak

Folk vil ha sta­ten på vin­ge­ne

Dyre­ne er verdt å hjel­pe

Lærer­vars­ler

Får refs for Iran-kjør

Stor tok liten risi­ko

Kre­ver nye for­hand­lin­ger

Avis­prosjek­tet

Kre­ver nor­ske skat­te­grep

Tror på rus­sisk press

Fag­be­ve­gel­sen i oljes­pa­gat

I ret­ten for å støt­te vit­ner

Ansvars­frihet

Fron­te­ne skjer­pes i Iran

Kri­tisk til skat­te­for­slag

Åpner for norsk IT-skatt

– Vi straf­fes for å bo på øy

Iran i trøb­bel

Sorg og sin­ne i Tehe­ran

Luk­ket klubb

Betent opp­gjør i ven­te

Avly­ser pock­et­strei­ken

Har ingen plan klar

San­ger fra Mis­sis­sip­pi

Fore­slår bok­måls­straff

Nå skal Trump ta San­ders

Slag­mark

Ny lov får stryk

Opti­mis­me

Hvor mye leser vi årlig?

Kan ikke sløk­kje el-brann

– Nå fryk­ter vi en ny krig

Ser land og dyr bren­ne opp

Sen­der ikke skip mot Iran

Æres­vold

Kunst­boi­kott får støt­te

Utar­m­ing

Slik kan Nato tvin­ges ut

Fryktar ein kata­stro­fal krig

Sat­ser alt på leser­ne

Kri­se

Etter­ly­ser mang­folds­krav

Kan ha styr­ket Iran

Kre­ver tall på æres­vold

Pen­ge­ne strøm­mer inn

(ingen rubrikk)

Ikkje fris­ta til å blan­de seg

Uhørt drap

Histo­ri­ens hus

Snuo­pe­rasjon

Sier klart nei til flyt­tesjau

Duket for opptrap­ping

Fle­re mister hele inn­tek­ten

Kap­pe land

Bruker gra­fik­ken som våpen

Tror Trump vil unn­gå krig

Redd fle­re unge vil ta dop

Ber Nav-gran­ske­re fra­tre

Angrep set­ter Irak i skvis

Skal ten­ke for kunst­ner­ne

Fred på jord

De yng­ste vil bore mer

Nå kan han slå til igj­en

Den mysti­ske taushe­ten

Dår­lig start

BRET­TER OPP ERME­NE

Vil ikke bli styrt av poli­ti­ke­re

Aggresjon

Klar for ny run­de

Møte­plass

De beskjed­ne best­sel­ger­ne

Nor­ge verst mot mus­li­mer

Kan slå sprek­ker

Arild er ale­ne på julaf­ten

Jula bren­ner ned

Hel­ler nes­horn enn et lettskremt lemen

Et gud­dom­me­lig bil­de

Sam­les mot Modi

For­tel­lin­gen

Bråk på bibli­o­te­ket

EN MANN MED EN PLAN

Et pro­blem?

Oppda­get ny EØS-feil hos sta­ten

Pen­ge­kran­gel i vrang­lås

Tøff jobb i ven­te

Kjæ­re Tove

Fikk ikke svar

Ref­ses for mang­fol­det

Riks­ret­ten split­ter USA

Skal vin­ge­stek­ke poli­ti­et

Sel­ja uten­for vin­du­et

Et san­se­lig kaos

Sel­ger så det spru­ter

Anbud­s­sup­pe

Kri­tik­k­bøl­ge etter olje-ja

– Vind­møl­ler er noe svi­ne­ri

Macron ber om jule­fred

Bre­xit neste år

Beta­ler for hyl­le­plass

Fikk full pott uten pilo­ter

Får al­vor­lig kri­tikk

Skal sik­re vin­ner­spo­ret

Fort­satt hel­hvi­te sty­rer

PR-stra­te­gi

(ingen rubrikk)

Ut og tje­ne pen­ger

Vil ha lang­va­rig snuo­pe­rasjon

Skat­te­pa­ra­dis

Cor­byn spist av sine egne

Vil ha poli­ti­ke­re ved roret

I spa­gat

Vil kaste Nav-gran­ske­re

Vane­bryta­ren

Ikke redd øko­no­me­ne

Lover kjem­pe­kutt hjem­me

Kro­ner og øre

Slo alarm for døve ører

«Mistil­lit sty­rer debat­ten

Er ikke her­rer i egne hus

Job­ber for jule­mira­kel

Bre­xit-valg

Taper etter skils­mis­se

Lok­ker arbei­de­re til sin side

Kan få kjem­pe­reg­ning

Inn­flytel­se

Uro ulmer i fredsprislan­det

Har svik­tet 286 gan­ger

Spar jube­len

Kan bli dømt for «outing»

Blo­dig helg i Irak i kri­se

Hol­der kri­tikk hem­me­lig

Råd og uråd

Feil kurs

Fryk­ter for arbeids­plas­ser

Når ver­den bren­ner bort

Stri­des om ny medi­e­lov

Nær på

Sko­le­struk­tur

Sier ja til san­n­krim

Strei­ken­de steng­te lan­det

Ryd­det opp for Kal­l­myr

Ref­ser krim-pod­kast

Kan leg­ge Isra­el-debatt død

Gir raud­grønt val­løf­te

Et tapt tokt i sag­nomsust sjø

Hol­der akti­vi­ster uten­for

Nær­mer seg Kina-avta­le

Må kjem­pe om plas­sen

Falsk trus­sel

Bred­dekul­tu­ren taper

Vil ikke sen­de For­sva­ret til Asia

Rett til arbeid

Fryk­ter trik­sing

Kli­ma­møte

Kan gå ut av stor­ko­a­lisjon

Bra­sils gla­de auto­kra­ti

Skrit­tet over EØS-reg­le­ne

Krang­ler hel­ler på net­tet

Blir ikke kvitt ankla­ge­ne

Vil sik­re tap­pe­ta­rif­fen

I én kurv

Et fritt liv

De klam­rer seg til mak­ta

Gyver løs på statska­na­ler

Straf­fet de fle­ste, lot noen gå fri

Pri­vat hel­se

Nei-sei­e­ren

Hev­der John­son juger

Gir bar­na digi­tal detox

Kre­ver inn­syn i bokpris

Mistil­lit

Hun fikk pen­ger, andre fikk straff

Fryk­ter et skit­tent nyvalg

«Skor seg på Aften­po­sten

Vil pri­se arbei­der­lit­te­ra­tur

Nå ven­ter de på Bei­jing

Kre­ver plan for å red­de liv

Nav-debatt

Vil sat­se på sakprosa

Forakt­ful­lt

Tros­ser våpen­hvi­len

Omfav­ner SVs nye plan

Ildspå­set­tel­se

Går ret­tens vei

Utøya-mor tar Nav til ret­ten

Equi­nor-avta­le ska­per uro

NÅR RASSHØ­LET VÅK­NER

Fikk vite om Nav-dom i 2018

Tryg­gest å gi ut roman

Tar opp­gjør med That­cher

Forén eder

Ret­ter sik­tet mot sivi­le

Kan stå uten bok­han­del