Vej­en til et soci­a­li­stisk Euro­pa

Er kapi­ta­lis­men ble­vet psy­ko­lo­gisk uhold­bar?

Når jour­na­li­stisk ind­hold afspej­ler loge­ven­ners inter­es­ser

I sam­ar­bej­dets navn: Inter­ne­rin­gen af de dan­ske kom­mu­ni­ster

Piket­ty – et soci­al­de­mo­kra­tisk opgør med kapi­ta­lis­men. Del 1.

Piket­ty – et soci­al­de­mo­kra­tisk opgør med kapi­ta­lis­men. Del 2.

Achil­le Mbem­be: Den bruta­le kapi­ta­lis­mes tæn­ker

13 teser om den øko­lo­gi­ske kata­stro­fe

Enheds­li­sten, Dan­mark og EU

Erdoğan – ”den sor­te tyr­ker”

Ulv i fåre­klæ­der

En mil­li­ard til dig, dig og dig – men hvor kom­mer pen­ge­ne fra?

Livet efter kri­sen

Mad­pak­ker til revo­lu­tio­nen? Føde­va­re­pro­duk­tio­nen, kli­ma­trus­len og natu­ren

Tre mad­po­li­ti­ske reflek­sio­ner i lyset af cor­ona­kri­sen

Fæl­led­kam­pe, kamp­fæl­ler

FLS­midt­hs for­søg på at grøn­va­ske armensk mine smul­drer

FLS­midth invol­ve­ret i end­nu et ska­de­ligt mine­pro­jekt

Lad os for­døm­me de vir­ke­li­ge plyn­drin­ger

P1 frem­stil­ler Face­book­op­slag om racis­me som “Har­vard-forsk­ning”

Karan­tæ­ne i Colom­bia – Pan­de­mi­en blot­læg­ger den glo­ba­le ulig­hed

Piket­tys inspira­tion til en gen­rejs­ning af soci­a­lis­men

På tær­s­k­len

I en ide­o­lo­gisk istid – En øko­nom i visio­ner­nes sadel

Kam­pen om Yahya Has­san

Repro­duk­tion af liv og kapi­tal under cor­o­na-kri­sen

Mini­ster rea­ge­rer på Efter­tryks afslø­rin­ger – med øget luk­ket­hed

Embeds­vær­kets lov­gi­ven­de magt

Kli­ma­kri­sen er også en kri­se for demo­kra­ti­et

En saha­fiy­as røst

Da und­ta­gel­ses­til­stan­den blev erklæ­ret

Exit-illu­sion

Judith But­ler: Kapi­ta­lis­men har sine græn­ser

Suveræ­nens sam­funds­sind

Kli­maak­ti­vi­ster kan lære af kam­pen mod apart­heid

Chom­sky: Kri­sen blot­læg­ger nyli­be­ra­lis­mens gru­som­hed

Met­te Fre­de­rik­sens kli­ma­ta­le til natio­nen

Om den epi­de­mi­ske situ­a­tion

Teo­ri­ens elen­dig­hed

Opkla­ren­de bemærk­nin­ger

Den ulækre asi­at er en far­lig raci­stisk myte

I kri­gens trau­ma­ti­se­re­de ter­mer

Over­våg og straf? Ja, tak!

Smit­te

Kæm­pe­bran­de­ne i Austra­li­en: et kli­ma­tisk tip­ping point

Super Tues­day i Den­ver Press Club

Fra kri­tik til kræn­kel­se

Den­ne arti­kel er en virus

Post­kort fra et fængsel. 2. del

Rege­rin­ger for­går, krigs­po­li­tik­ken består

Post­kort fra et fængsel. 1. del

I fra­væ­ret af et efte­r­ord

Mon­ster og myste­ri­um

Den anti­se­mi­ti­ske can­cer

Yahya Has­san ski­der på os, og vi fortje­ner det

Du kan selv være et mis­for­hold

Køns­ste­reo­ty­per i skæ­ret fra DR’s fal­los­bål

Det sto­re grøn­ne håb – Dan­marks nye kli­ma­lov

En slags sen­som­mer, i hvert fald i dag

Et par kom­men­ta­rer og et spørgs­mål

Usyn­lig alarm: Der­for er Frank­rig altid i oprør

Der­for hand­ler deporta­tions­lej­re­ne og ghet­to­pla­nen om kolo­ni­a­lis­me og racis­me

Kun til ste­de

Ghet­to­myter

Trumps sank­tio­ner ram­mer iran­ske civi­le vær­st

Om ver­dens under­gang

Da ver­den så kur­der­ne sej­re

Ind­sat­sen for de soci­alt udsat­te er symp­tom­be­hand­ling 

Hvad kan vi lære af ’betonjung­lens’ histo­rie? 2.del

En effekt uden ordent­lig årsag – Mla­den Dolar om den bøv­le­de stem­me

“For­di vi ikke er lige, lige nu”

Eika, Na og Lang tager fejl: Den dan­ske rege­rings til­tag kan ikke kal­des ”stats­ra­cis­me”

Eika har ret: deporta­tions­lej­re og ghet­to­pak­ke er racis­me

Dan­ske Bank-skan­da­len peger på en ban­kver­den, der er afhæn­gig af lys­sky for­ret­nin­ger

Med tak­nem­lig­hed og ømhed over for dem, jeg deler livet med

Støt kur­der­ne i Syri­en

’No son 30 pesos, son 30 años’* – dag­bog fra kas­serol­le­stormen i San­ti­a­go

En alter­na­tiv ska­bel­ses­be­ret­ning

Dan­marks nye “akti­ve uden­rigs­po­li­tik”

Hvad kan vi lære af ’betonjung­lens’ histo­rie? 1. del

Atom­vå­ben – myter, tavs­hed og pro­pa­gan­da

EKF hyrer topad­vo­kat for at mørklæg­ge Dan­marks mil­jøø­de­læg­gel­ser i Arme­ni­en

Påbud til mus­li­mer: Gør hvad vi siger. For­nægt hvad vi gør.

Ador­nos nye høj­re­ra­di­ka­lis­me – og vores

Histo­ri­en om dansk kapi­ta­lis­me

Bre­aking: Djø­fe­ren er den moder­ne fyr­ste

Kants opfat­tel­se af ond­skab og det spal­te­de sind

Arbej­de og kapi­tal i bevæ­gel­se

Øko­no­mi eller kær­lig­hed? Ven­stre­flø­jens andet dilem­ma

Vis­he­dens regi­me – vel­kom­men til over­våg­nings­ka­pi­ta­lis­mens tidsal­der

Rum­mer kul­tu­ren løs­nin­gen på kli­ma­kri­sen?

Når Vesten diag­no­sti­ce­rer sig selv

Magt er logi­stisk. Blo­ker alt!

Buk­ser­ne stram­mer de rig­ti­ge ste­der

Det ene­ste, vi hav­de i hæn­der­ne, var paraply­er

Magt og myn­dig­hed – mere om Frans af Assi­si og ulven fra Gub­bio

Upda­te: Anke­nævn under­ken­der EKF’s mørklæg­ning af mil­jøø­de­læg­gel­ser i Arme­ni­en

Kata­stro­fe­te­o­ri for frem­ti­di­ge soci­al­de­mo­kra­ter

Fan­get i Udlæn­din­ge­cen­ter Elle­bæk: en hver­dag præ­get af frygt og mag­tes­løs­hed

Udpi­nings­cen­ter Sjæls­mark

Anmel­del­se: The Old Is Dying and the New Can­not Be Born

Omstil­ling mod det jor­di­ske

Michel Hou­el­le­becqs råb om kær­lig­hed

Den der star­ter med Støj­berg ender med Palu­dan

Palu­dan, poli­tik og rea­li­ty-tv: En public ser­vi­ce-sati­re

Ulig­he­den i Dan­mark er nu høje­re end gen­nem­snit­tet for EU

Dine og mine »men­ne­skeplig­ter«

Mod­stands­dis­kur­sen som uigen­nemtænkt volds­le­gi­ti­me­ring

Racis­mens vold er mod­stan­dens kon­tekst

Mel­lem kaos og apa­ti: Er der håb for Ser­bi­en?

For bør­ne­ne

For bør­ne­ne

Anmel­del­se: En que­e­ret lyk­ke

Om ulig­he­den i Dan­mark

Auten­ti­ci­tet på nye fla­sker: Hele Dan­marks Ghi­ta-gate

Inter­view: Pamela Ander­son om optø­jer­ne i Euro­pa

Mord, aids og post­ko­lo­ni­a­lis­me

Mora­lens vog­ter: Medi­e­mis­bru­get af Koso­vo-kata­stro­fen

Doku­men­ta­tion: Cen­tra­le obser­va­tio­ner i de måned­li­ge OSCE-rap­por­ter om Koso­vo-kon­flik­ten

”Se bare hvor­dan det gik i Sov­je­tu­ni­o­nen!”

40-året for den Den Utæn­ke­li­ge Alli­an­ce

Anmel­del­se: Da kvin­der tog mag­ten

Mar­tin Ander­sen Nexø og Anar­kis­men

Con­tra­po­ints – et tea­tralsk mod­svar til det reak­tio­næ­re inter­net

Snik­kesnak og blå magi (bog­ud­drag)

Sce­ne 5 (Uforg­lem­me­li­ge kys)

Vil­ly Søren­sen, Marx og tidens pro­ble­mer

Vil­ly Søren­sen: Soci­a­lis­me eller eta­tis­me

Hvad var 1968? (Bog­ud­drag)

Afri­kas sid­ste kolo­ni