Der­for hand­ler deporta­tions­lej­re­ne og ghet­to­pla­nen om kolo­ni­a­lis­me og racis­me

Kun til ste­de

Ghet­to­myter

Trumps sank­tio­ner ram­mer iran­ske civi­le vær­st

Om ver­dens under­gang

Da ver­den så kur­der­ne sej­re

Ind­sat­sen for de soci­alt udsat­te er symp­tom­be­hand­ling 

Hvad kan vi lære af ’betonjung­lens’ histo­rie? 2.del

En effekt uden ordent­lig årsag – Mla­den Dolar om den bøv­le­de stem­me

“For­di vi ikke er lige, lige nu”

Eika, Na og Lang tager fejl: Den dan­ske rege­rings til­tag kan ikke kal­des ”stats­ra­cis­me”

Eika har ret: deporta­tions­lej­re og ghet­to­pak­ke er racis­me

Dan­ske Bank-skan­da­len peger på en ban­kver­den, der er afhæn­gig af lys­sky for­ret­nin­ger

Med tak­nem­lig­hed og ømhed over for dem, jeg deler livet med

Støt kur­der­ne i Syri­en

’No son 30 pesos, son 30 años’* – dag­bog fra kas­serol­le­stormen i San­ti­a­go

En alter­na­tiv ska­bel­ses­be­ret­ning

Dan­marks nye “akti­ve uden­rigs­po­li­tik”

Hvad kan vi lære af ’betonjung­lens’ histo­rie? 1. del

Atom­vå­ben – myter, tavs­hed og pro­pa­gan­da

EKF hyrer topad­vo­kat for at mørklæg­ge Dan­marks mil­jøø­de­læg­gel­ser i Arme­ni­en

Påbud til mus­li­mer: Gør hvad vi siger. For­nægt hvad vi gør.

Ador­nos nye høj­re­ra­di­ka­lis­me – og vores

Histo­ri­en om dansk kapi­ta­lis­me

Bre­aking: Djø­fe­ren er den moder­ne fyr­ste

Kants opfat­tel­se af ond­skab og det spal­te­de sind

Arbej­de og kapi­tal i bevæ­gel­se

Øko­no­mi eller kær­lig­hed? Ven­stre­flø­jens andet dilem­ma

Vis­he­dens regi­me – vel­kom­men til over­våg­nings­ka­pi­ta­lis­mens tidsal­der

Rum­mer kul­tu­ren løs­nin­gen på kli­ma­kri­sen?

Når Vesten diag­no­sti­ce­rer sig selv

Magt er logi­stisk. Blo­ker alt!

Buk­ser­ne stram­mer de rig­ti­ge ste­der

Det ene­ste, vi hav­de i hæn­der­ne, var paraply­er

Magt og myn­dig­hed – mere om Frans af Assi­si og ulven fra Gub­bio

Upda­te: Anke­nævn under­ken­der EKF’s mørklæg­ning af mil­jøø­de­læg­gel­ser i Arme­ni­en

Kata­stro­fe­te­o­ri for frem­ti­di­ge soci­al­de­mo­kra­ter

Fan­get i Udlæn­din­ge­cen­ter Elle­bæk: en hver­dag præ­get af frygt og mag­tes­løs­hed

Udpi­nings­cen­ter Sjæls­mark

Anmel­del­se: The Old Is Dying and the New Can­not Be Born

Omstil­ling mod det jor­di­ske

Michel Hou­el­le­becqs råb om kær­lig­hed

Den der star­ter med Støj­berg ender med Palu­dan

Palu­dan, poli­tik og rea­li­ty-tv: En public ser­vi­ce-sati­re

Ulig­he­den i Dan­mark er nu høje­re end gen­nem­snit­tet for EU

Dine og mine »men­ne­skeplig­ter«

Mod­stands­dis­kur­sen som uigen­nemtænkt volds­le­gi­ti­me­ring

Racis­mens vold er mod­stan­dens kon­tekst

Mel­lem kaos og apa­ti: Er der håb for Ser­bi­en?

For bør­ne­ne

For bør­ne­ne

Anmel­del­se: En que­e­ret lyk­ke

Om ulig­he­den i Dan­mark

Auten­ti­ci­tet på nye fla­sker: Hele Dan­marks Ghi­ta-gate

Inter­view: Pamela Ander­son om optø­jer­ne i Euro­pa

Mord, aids og post­ko­lo­ni­a­lis­me

Mora­lens vog­ter: Medi­e­mis­bru­get af Koso­vo-kata­stro­fen

Doku­men­ta­tion: Cen­tra­le obser­va­tio­ner i de måned­li­ge OSCE-rap­por­ter om Koso­vo-kon­flik­ten

”Se bare hvor­dan det gik i Sov­je­tu­ni­o­nen!”

40-året for den Den Utæn­ke­li­ge Alli­an­ce

Anmel­del­se: Da kvin­der tog mag­ten

Mar­tin Ander­sen Nexø og Anar­kis­men

Con­tra­po­ints – et tea­tralsk mod­svar til det reak­tio­næ­re inter­net

Snik­kesnak og blå magi (bog­ud­drag)

Sce­ne 5 (Uforg­lem­me­li­ge kys)

Vil­ly Søren­sen, Marx og tidens pro­ble­mer

Vil­ly Søren­sen: Soci­a­lis­me eller eta­tis­me

Hvad var 1968? (Bog­ud­drag)

Afri­kas sid­ste kolo­ni