Tys­kland: Høj­re­ek­stre­mi­sti­ske infil­tra­tio­ner i stats­ap­pa­ra­tet

Frank­rigs sam­le­de fag­be­væ­gel­se mobi­li­se­rer til gene­ral­strej­ke

Mozart – en popstar’s ups and downs

25. novem­ber: ”Kam­pen fort­sæt­ter – patri­ar­ka­tet skal knu­ses!”

25.november: Stop vold mod kvin­der

En glo­bal revol­te bli­ver til

”Blo­ka­den har nu holdt i 21 dage og kamp­gej­sten er sta­dig høj”

“Ay Car­mela! Ay Car­mela!” – Intet er glemt!

Evo Mora­les: “Min ’for­bry­del­se’ er, at jeg er ven­stre­o­ri­en­te­ret, indi­ge­na og anti­im­pe­ri­a­list”

Tids­do­ku. Anti­fa­sci­sten der kun­ne have for­an­dret ver­dens gang

Tids­do­ku. ”Vi må ikke gå som får til slag­te­bæn­ken…”

Liba­non: Fol­ke­op­rø­ret brin­ger rege­rin­gen til fald

Nord­sy­ri­en: Roja­va – hvor­dan vide­re?

”Chi­le des­pertó” – Chi­le er våg­net op

”Uden stat og chef”

Ni cata­lan­ske poli­ti­ke­re og akti­vi­ster dømt op til 13 års fængsel

Tyr­ki­ets krig – Roja­vas mod­stand

Hong­kongs rege­ring fort­sæt­ter sin kon­fron­ta­tions­kurs

Bogan­mel­del­se: ”På råbe­af­stand af marxis­men” af Mik­kel Bolt

Tids­do­ku. ”Lad os føre kam­pen ind i mag­tens cen­trum!”

Frank­rig: ’Bar­ri­ka­der­nes Nat’ i Paris

”… Imens men­ne­sker læser på skær­men, så læser vi men­ne­ske­ne”

For 30 år siden: De vil­de år omkring DDRs sam­men­brud

Chi­le, d. 11. sep­tem­ber 1973 – histo­ri­en om et blo­digt mili­tær­kup

”Kraakt, kraakt, kraakt!” BZ-bevæ­gel­sens histo­rie i Hol­land

Selv­for­val­te­de land­koo­pe­ra­ti­ver ”Longo maï” (“Må det vare læn­ge”)

USA: ”Jeg tror, at der fin­des andre måder end afstraf­fel­se og fængsel ”

“The same pro­ce­du­re as eve­ry year”: G7-top­mø­det etab­le­rer und­ta­gel­ses­til­stand

Tids­do­ku. Væb­net opstand i Nica­ragua 1979 – inter­view med en san­di­ni­s­ta

Pri­de: Fra pro­test & mod­stand til kom­merci­el fol­ke­fest

USA: Vi min­des Heat­her Hey­er

Roja­va: “Wake up! The­re is a fire out­si­de!”

50 år siden: Wood­sto­ck 69 – Sum­mer of love

Hong­kong: ”Den frem­her­sken­de følel­se er vre­de og rase­ri”

Ita­li­en: Den anhold­te kap­ta­jn Caro­la Rack­e­te er fri igen

“Ende Gelän­de” – alli­an­cen i ny offen­siv mod kulin­du­stri­en

Bogan­mel­del­se. Dani­el Bensaïd: Et utå­l­mo­digt liv

”Vi for­bin­der kam­pen for ‘cli­ma­te justi­ce’ med antira­cis­me”

Tids­do­ku. Tina Modot­ti – et liv på vulka­ner

Tids­do­ku. Tina Modot­ti – et liv på vulka­ner

”At væl­ge håbet” – et inter­view med Noam Chom­sky

Tids­do­ku. Døden i Bad Kle­i­nen

Hong­kong: Titu­sin­der min­des mas­sa­kren i Bei­jing for 30 år siden

Valg 2019 – Hvis Valg?

Ita­li­en: Addio Nan­ni Bale­stri­ni, poe­ta e ami­co!

”Arbej­der­ne er ble­vet svig­tet af main­stream fag­for­e­nin­ger­ne…”

Bra­si­li­ens glo­ba­le frug­t­eks­port – en gif­tig affæ­re

Poli­ti­o­r­ga­ni­sa­tio­nen Inter­pol mis­bru­ges til for­føl­gel­se af dis­si­den­ter

1. maj i Køben­havn: Poli­ti­stat i aktion – Anti­fa­de­mo opløst

Ulri­ke Mein­hof #femi­nist #jour­na­list #revo­lu­tio­nær

Bra­si­li­en: Når ”De fly­ven­de flo­der” for­svin­der

EU-valg 2019: Hvor står ven­stre­fløj­en?

Tids­do­ku. Portu­gal, april 1974: Da revo­lu­tio­nen vend­te til­ba­ge til Euro­pa

Japan – mel­lem oprør og til­pas­ning

Madrid: Op til 180.000 pro­teste­re­de mod sku­e­pro­ces­sen

Akti­vi­sten der afslø­re­de Isra­els atom­vå­be­nar­se­nal

Fol­ke­op­stand i Alge­ri­et: ”Skrub ende­lig af Bou­te­fli­ka”

Intro til kapi­ta­lis­mens uni­vers

8. marts 2019: En ny femi­ni­stisk bøl­ge på vej ?

Her­story: Suf­fra­get­ter­nes gue­ril­la­krig i Eng­land

Venezu­e­las kri­se: ”Madu­ros regi­me kan ikke red­des”

Iran 1979: ”Næsten alle læng­tes efter Sha­hens fald”