Addio Ros­sa­na Ros­san­da!

Tys­kland: Kli­maak­ti­vi­ster­nes kamp for at beva­re Dan­nen­rö­der skov

Ita­li­en: For­fat­te­ren Ces­a­re Bat­ti­sti i sul­te­strej­ke mod iso­la­tions­fængs­ling

Anar­ki­sten fra Skot­land, der vil­le dræ­be dik­ta­to­ren gene­ral Fran­co

Sex, løg­ne og revo­lu­tion

Syn­di­ka­lis­men i USA i dag – et inter­view

Anar­ki­sten David Graeber(59)er død

Repres­sions­bøl­ge mod det irsk-repu­bli­kan­ske par­ti Saoradh

Chi­le: Femi­ni­sti­ske net­værk trod­ser abort­for­bud­det

Tids­do­ku. Prag1968: Fri­he­dens for­år

’Liebig34’: ”Bysty­ret har gjort sig til kaste­bold for ejen­doms­spe­ku­lan­ter”

Kom­men­tar: Anar­ki­sti­ske og auto­no­me bogcaféer før og nu

Revol­tens vre­de i Bei­ruts gader

700 poli­ti­folk ryd­der popu­lær bydelscafé i Ber­lin-Neuköl­ln

Mas­si­ve pro­te­ster imod Dan­marks kli­ma­po­li­tik

Græken­land: Vio.Me-arbejdernes kamp for et sam­fund uden che­fer

”Den pol­ske kvin­de­be­væ­gel­ses stør­ste mod­stan­der er kir­ken ”

Isra­els annek­tions­plan er en ”krigs- erklæ­ring mod palæsti­nen­ser­ne”

Tids­do­ku. Den fran­ske revo­lu­tions ups and downs

Bra­si­li­en: Cor­o­na-virus­sen ram­mer indi­ge­ne fæl­les­ska­ber sær­lig hårdt

Min­ne­a­po­lis: ” I kom­mer ikke til at se os syn­ge et par Kum­baya-san­ge og der­ef­ter tage hjem igen…”

Tyr­kisk mili­tær bom­bar­de­rer kur­di­ske og yazi­di­ske områ­der

Tids­do­ku. Che Gue­va­ra – Mod strøm­men

USA: ”Vi har en vision for os selv i den­ne ver­den og vi spør­ger ikke om lov”

Frank­rig: “Ter­ra Libra”-kooperativet i Bre­tag­ne

Bogan­mel­del­se: ”Mad­pak­ker til revo­lu­tio­nen” af Eskil Hal­berg

USA: ”Ret­fær­dig­hed for Geor­ge Floyd!”

’Fri­days for Futu­re’: ”Vi har brug for vid­træk­ken­de aktions­for­mer…”

“Hund­en – en sam­men­svær­gel­se” – En føl­je­ton

18. maj 1993: Intet glemt – intet til­gi­vet

La Rési­stan­ce: Immi­gran­ter­ne i den anti­fa­ci­sti­ske mod­stand

Lat­i­na­me­ri­kas gue­ril­la­be­væ­gel­ser – reor­ga­ni­se­ring og opsving (2.del)

Hong Kongs rege­ring anhol­der 15 frem­træ­den­de oppo­si­tio­nel­le

USA: Demon­stra­tio­ner for løsla­del­se af alle fan­ger

Lat­i­na­me­ri­ka: Den væb­ne­de ven­stre­fløj efter Che Gue­va­ra

Tids­do­ku. Tjer­no­byl – den ato­ma­re advar­sel

Spa­ni­en: Rege­rin­gen vil ind­fø­re mini­mums­ind­komst til de fat­tig­ste

Tyr­ki­et: Kendt musi­ker død i sul­te­strej­ke

Cor­o­na-kri­sen: Ful­de ret­tig­he­der til Portu­gals immi­gran­ter

Gaza-stri­ben: 60 respira­to­rer til 2 mil­li­o­ner men­ne­sker

Bogan­mel­del­se: ”De strid­ba­re dan­ske­re”

Argen­ti­nas bz’atte virk­som­he­der i frem­gang

”Femi­nism for the 99%” – Mani­fest for en radi­kal og kol­lek­tiv femi­nis­me

Fort EUro­pa: Den orga­ni­se­re­de umen­ne­ske­lig­hed

Anti­fa­sci­stisk doku­film på Ber­li­na­le – Inter­na­tio­nal Film Festi­val

Bog­ba­s­a­ren: Histo­ri­er fra neden

Tyr­ki­et: Uven­te­de fri­ken­del­ser i Gezi­park-pro­ces­sen

Sex­ar­bej­der: ”Vi har brug for ret­tig­he­der – ikke kri­mi­na­li­se­ring!”

Sagen mod Juli­an Assan­ge – “en thril­ler fra det vir­ke­li­ge liv”

Basker­lan­det: Gene­ral­strej­ke for ”et vær­digt liv”

Et til­ba­ge­blik: ”Når jeg ser en Shel­l­tank bræn­de .…”

Tys­kland: For­bud­det mod ‘links­un­ten-indy­me­dia’ stad­fæ­stet

Simo­ne de Bea­u­voir – still going strong

Ham­borg: ”Hafen­stras­se bz‘at!”. Et blik til­ba­ge

Det iran­ske regi­mes under­grunds­net­værk i Mel­le­mø­sten

Irak: ”Befolk­nin­gen vil selv beslut­te, hvor­dan de vil leve”

Iran – USA: Dra­bet på gene­ral Qasem Solei­ma­ni

For 40 år siden døde 68-rebel­len Rudi Dut­schke

Chi­le: Anhold­te demon­stran­ter blev tor­tu­re­ret, vold­ta­get og dræbt

Tys­kland: Høj­re­ek­stre­mi­sti­ske infil­tra­tio­ner i stats­ap­pa­ra­tet

Frank­rigs sam­le­de fag­be­væ­gel­se mobi­li­se­rer til gene­ral­strej­ke

Mozart – en popstar’s ups and downs

25. novem­ber: ”Kam­pen fort­sæt­ter – patri­ar­ka­tet skal knu­ses!”

25.november: Stop vold mod kvin­der

En glo­bal revol­te bli­ver til

”Blo­ka­den har nu holdt i 21 dage og kamp­gej­sten er sta­dig høj”

“Ay Car­mela! Ay Car­mela!” – Intet er glemt!

Evo Mora­les: “Min ’for­bry­del­se’ er, at jeg er ven­stre­o­ri­en­te­ret, indi­ge­na og anti­im­pe­ri­a­list”

Tids­do­ku. Anti­fa­sci­sten der kun­ne have for­an­dret ver­dens gang

Tids­do­ku. ”Vi må ikke gå som får til slag­te­bæn­ken…”

Liba­non: Fol­ke­op­rø­ret brin­ger rege­rin­gen til fald

Nord­sy­ri­en: Roja­va – hvor­dan vide­re?

”Chi­le des­pertó” – Chi­le er våg­net op

”Uden stat og chef”

Ni cata­lan­ske poli­ti­ke­re og akti­vi­ster dømt op til 13 års fængsel

Tyr­ki­ets krig – Roja­vas mod­stand

Hong­kongs rege­ring fort­sæt­ter sin kon­fron­ta­tions­kurs

Bogan­mel­del­se: ”På råbe­af­stand af marxis­men” af Mik­kel Bolt

Tids­do­ku. ”Lad os føre kam­pen ind i mag­tens cen­trum!”

Frank­rig: ’Bar­ri­ka­der­nes Nat’ i Paris

”… Imens men­ne­sker læser på skær­men, så læser vi men­ne­ske­ne”

For 30 år siden: De vil­de år omkring DDRs sam­men­brud

Chi­le, d. 11. sep­tem­ber 1973 – histo­ri­en om et blo­digt mili­tær­kup

”Kraakt, kraakt, kraakt!” BZ-bevæ­gel­sens histo­rie i Hol­land

Selv­for­val­te­de land­koo­pe­ra­ti­ver ”Longo maï” (“Må det vare læn­ge”)

USA: ”Jeg tror, at der fin­des andre måder end afstraf­fel­se og fængsel ”

“The same pro­ce­du­re as eve­ry year”: G7-top­mø­det etab­le­rer und­ta­gel­ses­til­stand

Tids­do­ku. Væb­net opstand i Nica­ragua 1979 – inter­view med en san­di­ni­s­ta

Pri­de: Fra pro­test & mod­stand til kom­merci­el fol­ke­fest

USA: Vi min­des Heat­her Hey­er

Roja­va: “Wake up! The­re is a fire out­si­de!”

50 år siden: Wood­sto­ck 69 – Sum­mer of love

Hong­kong: ”Den frem­her­sken­de følel­se er vre­de og rase­ri”

Ita­li­en: Den anhold­te kap­ta­jn Caro­la Rack­e­te er fri igen

“Ende Gelän­de” – alli­an­cen i ny offen­siv mod kulin­du­stri­en

Bogan­mel­del­se. Dani­el Bensaïd: Et utå­l­mo­digt liv

”Vi for­bin­der kam­pen for ‘cli­ma­te justi­ce’ med antira­cis­me”

Tids­do­ku. Tina Modot­ti – et liv på vulka­ner

Tids­do­ku. Tina Modot­ti – et liv på vulka­ner

”At væl­ge håbet” – et inter­view med Noam Chom­sky

Tids­do­ku. Døden i Bad Kle­i­nen

Hong­kong: Titu­sin­der min­des mas­sa­kren i Bei­jing for 30 år siden

Valg 2019 – Hvis Valg?

Ita­li­en: Addio Nan­ni Bale­stri­ni, poe­ta e ami­co!

”Arbej­der­ne er ble­vet svig­tet af main­stream fag­for­e­nin­ger­ne…”

Bra­si­li­ens glo­ba­le frug­t­eks­port – en gif­tig affæ­re

Poli­ti­o­r­ga­ni­sa­tio­nen Inter­pol mis­bru­ges til for­føl­gel­se af dis­si­den­ter

1. maj i Køben­havn: Poli­ti­stat i aktion – Anti­fa­de­mo opløst

Ulri­ke Mein­hof #femi­nist #jour­na­list #revo­lu­tio­nær

Bra­si­li­en: Når ”De fly­ven­de flo­der” for­svin­der

EU-valg 2019: Hvor står ven­stre­fløj­en?

Tids­do­ku. Portu­gal, april 1974: Da revo­lu­tio­nen vend­te til­ba­ge til Euro­pa

Japan – mel­lem oprør og til­pas­ning

Madrid: Op til 180.000 pro­teste­re­de mod sku­e­pro­ces­sen

Akti­vi­sten der afslø­re­de Isra­els atom­vå­be­nar­se­nal

Fol­ke­op­stand i Alge­ri­et: ”Skrub ende­lig af Bou­te­fli­ka”

Intro til kapi­ta­lis­mens uni­vers

8. marts 2019: En ny femi­ni­stisk bøl­ge på vej ?

Her­story: Suf­fra­get­ter­nes gue­ril­la­krig i Eng­land

Venezu­e­las kri­se: ”Madu­ros regi­me kan ikke red­des”

Iran 1979: ”Næsten alle læng­tes efter Sha­hens fald”