Demon­stran­ter kræ­ver Dan­marks under­skrift på FNs trak­tat mod atom­vå­ben nu

Nej til atom­vå­ben

Løslad BDS-koor­di­na­tor Mah­moud Nawa­jaa

Enheds­li­sten i Oden­se vil stop­pe mis­brug af gra­tis arbejds­kraft

75 år efter Hiros­hi­ma: Inter­na­tio­nalt Røde Kors vil for­by­de atom­vå­ben

Kunst­gød­ning er spræng­stof

Skan­da­ler i vest­tysk retsvæ­sen

Mel­lem pligt, følel­se og nazi-opgør

For­byd atom­vå­ben

Demo sat­te spot på omstridt byg­ge­plads i Hede­hu­se­ne

Ven­stre­kræf­ter­ne i et ulmen­de Hvi­derusland

Kli­ma­for­vær­rin­gens og mili­ta­ris­mens onde spiral

Sagen om “DE 5” cuba­ne­re er ble­vet til en god film. Se fil­men Wasp Net­work på Net­flix

Dår­li­ge løn- og arbejds­for­hold sta­dig et stort pro­blem for ung­ar­bej­de­re

Beskyld­nin­ger om rus­sisk ind­blan­ding og ter­r­o­ris­me i hvi­derus­sisk valg­kamp

EU’s genop­ret­nings­pak­ke ska­ber debat på den dan­ske ven­stre­fløj

Sto­re fag­grup­per har reelt ingen mulig­hed for at teg­ne løn­for­sik­ring

Hvi­derus­sisk præ­si­dentvalg er ble­vet over­ra­sken­de inter­es­sant

Næsten 20 års poli­tik med skat­te­let­tel­ser har slå­et fejl

Nej til kon­tant beta­ling i bus­ser­ne

Cor­o­na rej­ser det sto­re spørgs­mål om ‘ret­ten til livet’

Demon­stra­tion for­an byg­ge­ri i Hede­hu­se­ne – igen

Over­greb i og på ældreplej­en

Det hal­ter i ældreplej­en

RFO Fon­den ned­læg­ges – pen­ge­ne gives til Stre­et Lab

Fir­ma ejet i skat­te­ly på EU’s sort­lis­te har fået 58 mil­li­o­ner kro­ner fra hjæl­pe­pak­ker

Bag om Trumps føde­ra­le oprust­ning mod Bla­ck Lives Mat­ter

Chauf­fø­rer­ne er utryg­ge ved igen at skul­le mod­ta­ge kon­tan­ter

Om Josef Hel­lers roman Punkt 22

Lene råber højt om omsorgs­svigt af psy­kisk syge

Sor­te aftryk på Grøn Pagt: EU-kom­mis­sio­nen holdt 151 møder med indu­stri­en om kli­ma­plan

Man­gel på sol­da­ter

Nye mas­sse­fy­rin­ger i luft­hav­nen

Fire fag­for­bund i alli­an­ce for vær­dig til­ba­ge­træk­ning

L. A. Rings Ven­ner viser udstil­ling af Sigrid Käh­lers arbej­der

Til de, der ufortrø­de­nt kæm­per vide­re

Uhyr­lig­he­der i Deut­sche Bun­des­bank og EU

Stormø­de i pro­test mod høje­re pen­sions­al­der

Stop Bol­so­na­ro

SOSU-per­so­na­let har strej­ket for bed­re ple­je­hjem

Fol­ket og eli­ten – set fra et fabriks­gulv

Boy­kot turi­strej­ser til apart­heid-Isra­el – OBS: Emd­rup

Isra­el-Palæsti­na: Vi skal hand­le nu!

Hotel­ler­ne lider, hjælp kun­der­ne til et hote­l­op­hold

Der er udsigt til stor man­gel på SOSU’er

EU-par­la­men­tet for­ka­ster grøn­ne bud­get­for­slag

USA’s uden­rigs­mi­ni­ster mødt af pro­te­ster

Fag­ligt aktiv anker hus­båd-sag mod mil­li­ar­dær

Havan­na genåb­ner i 1. gear og Cubas øko­no­mi får et ‘los bagi’

Nyt EU-bud­get koster Dan­mark ekstra 31 mil­li­ar­der kro­ner

Hver tred­je unge hjem­lø­se har været anbragt i barn­dom­men

Bal­ti­ske ngo’er: Træ­bio­mas­se til Dan­mark øde­læg­ger vores sko­ve

690 mil­li­o­ner sul­ter, selv­om der er mad nok

Cement­gi­gant får mil­li­o­ner til at lag­re CO2

Uber beta­ler bøde på 25 mil­li­o­ner kro­ner

Kapi­ta­len har en plan – en kli­ma­plan

Anti­ka­pi­ta­li­stisk poli­tik i en covid-19-tid

Lenin var med til at ændre histo­ri­en

Impe­ri­a­lis­men i den antro­po­cæ­ne tidsal­der

Kam­pen mod Bal­tic Pipe-gas­led­ning optrap­pes

Pårø­ren­de og fag­folk: Rå øko­no­mi­sty­ring ska­ber gro­bund for rå behand­ling af ældre

Dan­sker­ne ønsker lave­re pen­sions­al­der

Eks­pert adva­rer: USA vil ram­me Kinas han­del med fle­re sank­tio­ner

Nej til isra­elsk annek­te­ring af palæsti­nen­sisk jord på Vest­bred­den

EU’s vej­pak­ke ende­lig ved­ta­get

Job­cen­tre brød for­bud mod akti­ve­ring

Bri­tisk dom afvi­ser at udle­ve­re Venezu­e­las guld til Madu­ros rege­ring

Mang­ler der kok­ke i Dan­mark?

Lyk­ken er en plan­te

Cuban­ske Linn og hen­des venin­de snak­ker til den lyse mor­gen

Men­ne­ske­han­del og svin­del flo­re­rer i euro­pæ­isk vejtrans­port

Den næste pan­de­mi kan have svi­net som vært

Stort diplo­ma­tisk og poli­tisk pres på Isra­el

Græken­lands rege­ring vil begræn­se ret­ten til at demon­stre­re

Tysk for­mand­skab sæt­ter kurs mod mere EU

Høj­re­ra­di­ka­le ter­r­o­ri­se­rer poli­ti­ske mod­stan­de­re i Ukrai­ne

For­sker: Poli­ti­et bør efter­for­ske racis­men i mor­det på Born­holm

USA sen­der krigs­ski­be til Det Syd­ki­ne­si­ske Hav

Epi­de­mi­er før og nu

Fag­for­e­nings­fjend­sk lov på vej i Ukrai­ne

181.205 ledi­ge til­meldt på Job­net

1500 demon­stre­re­de for Palæsti­na og mod Isra­els annek­sions­plan

Klas­se­sam­fun­det i det neoli­be­ra­le EU under cor­ona­kri­sen

Stor hotelkæ­de i skat­te­ly får 66 mil­li­o­ner kro­ner i cor­o­na-støt­te

67 lan­de for­sva­rer FN’s krigs­for­bry­der­dom­stol mod USA-angreb

Man­ge pro­te­ster glo­balt mod Isra­els plan om annek­sion

Enheds­li­sten afsæt­ter 30.000 til græs­rod­sak­ti­vi­tet i Aal­borg

Væl­ger­nes dom skal respek­te­res!

3F stop­per demon­stra­tio­ner ved Løg­stør Park­ho­tel frem til 10. august

Støj, “støj” og kli­ma­dags­or­den

Træk Ø ud af “det grøn­ne affalds­for­lig af 16. juni”

Aktions­pæk­ket film under­sø­ger Viet­nam­kri­gens raci­sti­ske struk­tur

Stop Isra­els ulov­li­ge annek­te­ring af Palæsti­na!

Labours ledel­se fyrer fag­be­væ­gel­sens for­mand­skan­di­dat

Skarp kri­tik fra fag­be­væ­gel­sen: Ny posi­tiv­li­ste åbner for soci­al dum­ping

Venezu­e­las præ­si­dent sva­rer igen på nyt EU-angreb

Isra­els plan om annek­te­ring bekym­rer

Tyr­ki­et begår krigs­for­bry­del­ser

Sta­tue af Lenin, EU og Enheds­li­sten

Retspo­li­tisk tæn­ket­ank: Cor­ona­kri­se må ikke føre til rets­sik­ker­heds­kri­se

Bla­ck Lives Mat­ter i Stor­bri­tan­ni­en støt­ter palæsti­nen­ser­ne

Hen­rik Thejl under­sø­ger kil­der­ne til Cubas styr­ke

For 20 år siden døde 9 men­ne­sker på Roskil­de Festi­val

Udsat­te­råd kræ­ver hjælp til hjem­lø­se migran­ter

Fle­re bebo­e­re får uddan­nel­se og arbej­de i “ghet­to­om­rå­der”

End­nu et bolig­om­rå­de tager ghet­to­loven for Lige­be­hand­lingsnæv­net

USA’s nye sank­tions­lov mod Syri­en kan ram­me gol­f­stat

Demo i Carls­berg Byen: Opbak­ning til betonsjak fra man­ge fag­grup­per

3F Kastrup for­ud­ser øget pres på løn­nen efter mas­se­fy­rin­ger i luft­hav­nen

Unge kli­ma­re­bel­ler i aktion mod mas­se­død ved Stor­kespring­van­det

Egyp­ten og Tyr­ki­et læner sig op ad krig i Liby­en

Iran udste­der inter­na­tio­nal arre­stor­dre mod Donald Trump

Mini­ster afvi­ser at slæk­ke på ghet­to-krav

Gør op med raci­stisk lov­giv­ning i Dan­mark: Drop ghet­to­pak­ken

Bred kreds ind­kal­der til demo mod isra­elsk annek­te­ring

Titus ople­ver diskri­mi­na­tion og for­skel­s­be­hand­ling

Demo mod høje­re pen­sions­al­der den 11. sep­tem­ber

Tag had­for­bry­del­ser seri­øst – for­døm raci­stisk moti­ve­ret vold

Kom­mu­ni­stisk Par­ti kræ­ver gang i byg­ge­ri­et af alme­ne boli­ger

Aktion for mini­mums­nor­me­rin­ger sen­der Fol­ke­tin­get på som­mer­fe­rie

Koba­ne er sym­bo­let på fri­hed

Kli­maaf­ta­le beskyl­des for at grøn­va­ske ska­de­lig bio­e­ner­gi

US-sena­to­rer vil straf­fe lan­de, der mod­ta­ger cubansk læge­hjælp

S-rege­ring ét år: Vel­færds­po­li­tik­ken er rege­rin­gens akil­les­hæl

Plan skal ret­te op på udskældt arbejds­mil­jø på Coop-lager

Kej­ser Lar­sen Band relea­se: Ti san­ge af bli­ven­de vær­di

Det sto­re sku­e­spil i Tek­nik & Mil­jø-rets­sa­gen i Aar­hus

Mexi­can­ske virk­som­he­der og iran­ske skibs­fø­re­re ramt af US-sank­tio­ner

EU ind­går nye afta­ler med Isra­el trods pla­ner om annek­sion af Vest­bred­den

SOS Racis­me til­freds med Palu­dan-dom

Gra­tis bus­ser

Demo mod løn­dum­ping i Carls­berg Byen

Over­skud af pri­va­te dag­til­bud skal ikke i ejer­nes lom­mer

Tek­nik- og Mil­jø­ud­valg drop­per spa­re­plan for Byens Drift

Dan­ske våben­fir­ma­er med i front i EU’s mili­tæ­re oprust­ning

Pres fjer­ner USA fra FN-reso­lu­tion mod poli­ti­b­ruta­li­tet og racis­me

Boli­vi­as kup­præ­si­dent bøjer sig og udskri­ver valg til sep­tem­ber

En svun­den tid med vikar­ar­bej­de

For­æl­dre aktio­ne­rer for hur­ti­ge­re ind­fø­rel­se af mini­mums­nor­me­rin­ger

Unges poli­ti­ske hold­nin­ger og enga­ge­ment kom­mer under lup

Kapi­ta­li­stisk føde­va­re­pro­duk­tion og for­sy­ning er uhold­bar

Rig­mand slæ­ber fag­ligt aktiv og hans fami­lie i ret­ten

Fra Engel­ske Soci­a­li­ster til Mid­som­mer­vi­sen

FLS­midt­hs for­søg på at grøn­va­ske armensk mine smul­drer

Kære kans­ler Mer­kel

Hvor­når und­skyl­der Enheds­li­sten?

Coop’s ansvar at sik­re os bed­re arbejds­mil­jø

Kom­mu­ner tvin­ges til udbud og salg af affalds­hånd­te­ring

Hvem er ter­r­o­ri­sten – USA eller Cuba?

Arbejds­gi­ve­re fra­ta­ger offent­ligt ansat­te i risi­ko­grup­pe deres løn

USA’s højeste­ret sik­rer LGBT-per­so­ner ret­tig­he­der på arbejds­plad­sen

Høje­re dag­pen­ge skal til­skyn­de arbejds­lø­se til uddan­nel­se

Natio­nal­bank for­ven­ter lang­va­rig kri­se

Hor­rib­le pris­stig­nin­ger på medi­cin

Bus­chauf­fø­rer­ne i Ran­ders er utryg­ge

661.000 fle­re flygt­nin­ge under cor­o­na­pan­de­mi­en

OK21 gen­nem­fø­res som plan­lagt

Alme­ne bebo­e­re vil skrot­te ghet­to­loven med bor­ger­for­slag

Skral­de­mænd fryg­ter rin­ge­re løn og arbejds­for­hold

Rege­rin­gen klar til ekstra EU-reg­ning på 6,7 mil­li­ar­der kro­ner

1,7 mil­li­o­ner kræ­ver Ku Klux Klan udnævnt til ter­r­or­or­ga­ni­sa­tion!

Ende­lig kan Hen­riks piger Linn og Linet kom­me ud og lege igen

Uden­land­ske fir­ma­er domi­ne­rer opfø­rel­sen af Stor­strøms­bro­en

Boli­vi­as kup­præ­si­dent vil igen afly­se sep­tem­ber­val­get

For­hand­lings­fæl­les­ska­bet støt­ter lærer­nes krav om ny arbejds­tids­af­ta­le

Anna Ancher – en pio­ner for moder­nis­men

Grønt kurs­skif­te i trans­port-poli­tik­ken efter­ly­ses

Spil­de­vand og mil­jø

Tyr­ki­ske krigs­fly bom­ber Kur­di­stan!

Uddan­nel­ses­sy­ste­met skal revo­lu­tio­ne­res

Cor­ona­kri­sen

SF og EL vil for­hin­dre sto­re pro­fit­ter i dag­be­hand­lings­til­bud

Vores tid kræ­ver soli­da­ri­tet mod egois­me

Jeg husker 1960’ernes lyn­ch­nin­ger. De sker sta­dig

For­ske­re: Vi fre­der oftest eli­tens boli­ger i Nord­s­jæl­land

Hav­ne­ar­bej­de­re strej­ker mod raci­stisk poli­ti­b­ruta­li­tet i USA

Dan­ske FLS­midth gre­bet af gul­d­rus i et nyt mine­pro­jekt i Arme­ni­en

Vil stop­pe løn til hjem­send­te pæda­go­ger

Stor sejr til boy­kot Isra­el-bevæ­gel­sen – stort neder­lag til apart­heid-Isra­el

Efter eks­port-skan­da­le: Mini­stre lover mere kon­trol med våben­fir­ma­er

Vi håber, at Sve­ri­ge vil sige und­skyld til det kur­di­ske folk

Trump ind­fø­rer sank­tio­ner mod FN’s inter­na­tio­na­le straf­fedom­stol

Kom­mu­ni­ster efter aktio­ner mod skat­te­ly: Vi fik man­ge thumbs up

Gen­for­e­nin­gen med Søn­derjyl­land i 1920

Cubas udsend­te ‘læger mod cor­o­na’ bør have Nobels Fredspris

Mob­ning: Vi svig­ter sta­dig bør­ne­ne

Georg Bran­des-Pri­sen 2019 går til Hen­rik Yde

Man stjæ­ler da ikke fra børn

Ung­domsor­ga­ni­sa­tio­ner klar med plan for gen­start

Maj måned blev den var­me­ste, og ‘driv­hu­s­ef­fek­ten’ til­ta­ger sta­dig

Fol­ke­tin­get sen­der mili­tær til Irak og mod Iran

For­ske­re til rege­rin­gen: Dan­mark kan ikke afvi­se USA’s krav om oprust­ning i Ark­tis

Den dan­ske sam­funds­mo­del i fare

Ame­ri­kansk over­magt i Ukrai­ne

Dansk Byg­ge­ri og Dansk Indu­stri slår sig sam­men

For­hand­lin­ger om lærer­nes arbejds­tid udskudt – igen

De loka­le for­e­nin­ger beder alle om at beva­re selv­kon­trol­len

HK sen­der 2. kon­flik­tvar­sel mod Sprog­hu­set

Wolts ulyk­kes­for­sik­ring har rin­ge dæk­ning

Ame­ri­kansk band udgi­ver sang til støt­te for Geor­ge Floyd og Bla­ck Lives Mat­ter