Du har et valg, Met­te

Fag­be­væ­gel­se fryg­ter sta­dig EU-mind­ste­løn

Kli­maak­tion for­an Stats­mi­ni­ste­ri­et: “Hører du efter, Met­te?!”

Vaske­ko­nens søn 2

Dan­ske Ter­ma sco­rer kamp­fly-ordre på en halv mil­li­ard

Ver­dens fat­ti­ge skal finan­si­e­re Dan­marks kli­ma­bi­stand

Ung foto­graf : Hvem skal bestem­me udvik­lin­gen på Aar­hus Havn?

Spæn­din­ger mel­lem USA og Iran får våben-aktier til at sti­ge

Ansvar­li­ge poli­ti­ke­re vil­le stop­pe udhulin­gen af dag­pen­ge­ne

For­hand­lin­ger på trans­por­t­om­rå­det skudt i gang

Fug­lens sang

Ny afta­le sik­rer mind­ste­løn for chauf­fø­rer

EU støt­ter fort­sat væl­tet par­la­ments­for­mand i Venezu­ela

Fran­ske pen­sions­strej­ker fort­sæt­ter

Dansk Bolig­byg skær­per kon­trol på omstridt byg­ge­plads

Blå par­ti­er blo­ke­rer for mind­ste­løn på trans­por­t­om­rå­det

Kli­maak­ti­vi­ster søsæt­ter “Ope­ra­tion Kli­ma­hand­ling”

Grim­me ned­skyd­nin­ger

Isra­el bistod USA med dra­bet på iransk gene­ral

Søn­der­borg Kom­mu­ne afvi­ser kri­tik fra Søren Thom­sen

Nyt fir­ma uden overenskomst på Dansk Boligbyg’s plads i Tikøb­ga­de

Nog­le poli­ti­ke­re får for man­ge chan­cer

“The Cave” – og vest­lig arro­gan­ce

Faner hjæl­per trans­port­for­hand­le­re på vej til OK20

For­e­ning kører rets­sa­ger for syge, der er klemt af syste­met

Læn­ker sig til Fol­ke­tin­get i pro­test mod Elle­bæk

Søn­der­lem­men­de kri­tik af Dan­mark fra Tor­turko­mité

Sådan kre­e­rer våbe­nin­du­stri­en flygt­nin­ge

De dan­ske sol­da­ter skal træk­kes hjem fra Irak

Pro­te­ster mod USA’s angreb på iransk gene­ral i Irak

Med­lem­mer­ne vil have fle­re pen­ge på fritvalgs­kon­to­en

Året ind­ledt med en pen­sions­al­der på 66 år

Rege­rin­gen igno­rer Iraks krav om at træk­ke sol­da­ter hjem

Man glem­mer den men­ne­ske­li­ge for­tæl­ling om kli­m­af­lygt­nin­ge­ne

NOAH kræ­ver ind­sigt i indu­stri­ens lob­byis­me

At bede til en gud er spild af tid

De for­ban­de­de og min­dre her­oi­ske år

Unge invi­te­rer til fag­lig fre­dags­bar for høje­re lær­lin­ge­løn ved OK20

Vi husker!

Grund­la­get ryster under dan­ske sol­da­ter i Irak

Del­ta­ge­re i fane­borg kræ­ver et OK-løft, der kan mær­kes

Fransk kom­mu­nist: “Der er stor poli­tisk vil­je til at knæk­ke Macron”

CO-indu­stri: Der er råd til en god overenskomst

Hvad er en stolt soci­al­pæ­da­gog?

Om USA’s drab – en ulov­lig krigs­hand­ling

Støt­te­par­ti til rege­rin­gen: For­be­red til­ba­ge­træk­ning i Irak

Om lik­vi­de­ring udført af USA og dens far­li­ge kon­se­kven­ser

Opfor­dring til den dan­ske rege­ring

En velaf­ret­tet ven­stre­fløj

Kon­flikt­for­sker: USA bry­der fol­ke­ret­ten med atten­tat i Irak

Rege­ring udsky­der beslut­ning om ban­ku­ni­on

Mere mado­lie til biler­ne ska­der kli­ma­et

SF og Enheds­li­sten klar til at træk­ke sol­da­ter hjem fra Irak

Ikke kun bør­ne­nes mini­ster

Ud med tro – ind med reli­gions­hi­sto­rie

Boli­via går til valg den 3. maj

325 børn dømt i Ung­dom­skri­mi­na­li­tetsnævns før­ste år

CO-indu­stris for­hand­le­re mødes med fane­borg

Met­te Fre­de­rik­sen giver EU jule­ga­ve på 338 mil­li­ar­der

Søren sul­te­strej­ker i pro­test mod Søn­der­borg Job­cen­ter

Litau­isk hånd­vær­ker bekræf­ter mistan­ke om under­be­ta­ling

Cubas øko­no­mi vok­se­de i 2019

Skriv under for fjer­nel­se af gen­si­dig for­sør­ger­pligt for alle

Fler­tal kræ­ver kon­trol med tech-fir­ma­ers brug af dine data

Ny rap­port: Rege­rin­gens skæ­ve reg­ne­ma­ski­ne frem­mer motor­ve­je

Kom­mu­ner skal med kort var­sel stå for ny seni­o­r­pen­sion

Nytårskom­men­tar 2020

Alter­na­ti­ver til tvang i Nøjsom­hed

Ufag­lær­te har 4,5 fær­re gode seni­o­r­år end aka­de­mi­ke­re

FN-dom­stol vil under­sø­ge for­mode­de krigs­for­bry­del­ser i Palæsti­na

Fag­for­bund i kampag­ne for høje­re dag­pen­ge

Sto­re for­vent­nin­ger til nye pri­va­te overenskom­ster

Kur­der­ne og impe­ri­a­lis­men

Kinas “sto­re spring fremad”

Over­våg­nings­ka­pi­ta­lis­me – en ny mutant af kapi­ta­lis­men

Kom­mu­nis­mens sto­re idé

82.000 virk­som­he­der genop­byg­ges efter otte års krig

Deniz tør ikke læn­ge­re rej­se til Tyr­ki­et

Mini­stre tav­se om til­tag mod tyr­kisk stik­ker­linje i Dan­mark

Stik­ker­linje, arre­stor­dre og død­strus­ler har ændret Hasans liv

Stil­lads­klub: Dansk Byg­ge­ri løj i fag­lig vold­gift

Nord­jysk hånd­vær­ker­sjak: Støt de fran­ske jer­n­ba­ne­ar­bej­de­re!

NATO gør klar til at kun­ne føre krig i rum­met

Frugt­bart kul­tur­mø­de på trods af krig og flygt­nin­ge­stop

Bowling­cen­ter i Aal­borg byg­get af fal­ske selv­stæn­di­ge

Vid­ne til poli­ti­vold: “Slag­tesvin bli­ver behand­let bed­re”

Advo­kat kri­ti­se­rer: Jonas måt­te selv doku­men­te­re poli­ti­vold

Jonas blev udsat for poli­ti­vold under anhol­del­se

Arbej­der­be­væ­gel­sens dig­te­re har også skre­vet julesan­ge

De rige­ste ame­ri­ka­ne­res for­mu­er sti­ger til sky­er­ne

Eks­per­ter ople­ver mani­pu­la­tion af gift­gas­rap­port

Bor­ger­grup­pe kræ­ver udvi­del­se af Køben­havns Luft­havn stop­pet

Isra­el for­dob­ler anhol­del­ser af palæsti­nen­si­ske børn

FDM og SAS Insti­tu­te som oplægs­hol­de­re

Boris John­son vil for­by­de at for­læn­ge bre­xi­taf­ta­len efter 2020

Fan­ta­stisk roman om den fol­ke­li­ge opstand på Tahrir­plad­sen

“Juli­an Assan­ge skal til Austra­li­en, ellers dør han i fængs­let”

DKP-pla­ka­ter på Arbej­der­mu­se­et

Ngo’er raser: Kli­ma­top­mø­de svig­ter kli­ma­et og fat­ti­ge lan­de

Dansk Bolig­byg har mindst 12 gan­ge brugt fir­ma­er uden overenskomst

Jule­for­tæl­ling

Nyt system for kon­tant­hjælp må ikke koste en kro­ne

Dan­mark uden­for EU?

Grup­pe vil øge pres på poli­ti­ke­re for at drop­pe gen­si­dig for­sør­ger­pligt

1800 til­lidsvalg­te til stormø­de om lærer­nes arbejds­tid

En halv “wind” om bre­xit …

Hek­sej­agt på han­di­cap­pe­de

Om halal og pen­ge­nes sære (vild-)veje

Mas­ser af pen­ge til høje­re løn ved OK20

Mil­jø­be­væ­gel­ser om EU-kom­mis­sio­nens kli­ma­po­li­tik: for lidt og for sent

Men­ne­ske­retsor­ga­ni­sa­tio­ner kræ­ver stop for log­ning

Isra­el vil annek­te­re Jor­dan­da­len

Fod­no­te 257 – doku­men­tet der star­te­de kri­gen i Afg­ha­ni­stan

SF pyn­ter sig med lån­te fjer

Hvad vil I med vores hospi­tal?

For­byd Roun­dup

Dansk krigs­skib og 155 sol­da­ter skal sæt­te kurs mod Hor­muz­stræ­det

Arbej­der­klas­sen fast­hol­der bre­xit og straf­fer Labour

Dan­ske EU-mod­stan­de­re lykøn­sker bri­ter med val­gre­sul­tat

Hvem står bag DS Byg­ge­ri og bal­la­den på byg­ge­plads i Køben­havn

Lan­dets kom­mu­ner prak­ti­se­rer fra­vær­s­straf­fen vidt for­skel­ligt

DR har åbenbart pro­blem med jura­en

Om mor­der­ne

Nai­ve fore­stil­lin­ger og øko­no­mi­ske rea­li­te­ter om NATO

Enheds­li­sten: For­svars­for­be­hold skal også omfat­te EU-oprust­ning

Raqqa ved en ny begyn­del­se

NGO’er slip­per lob­by-vagt­hund løs

Smadre­de overenskom­ster sat­te gang i film­folk

Bre­xit – en dej­lig jule­ga­ve

EU-top­mø­de skal dis­ku­te­re EU’s frem­tid

Net­me­di­et Soli­da­ri­tet og Enheds­li­sten ind­går sam­ar­bejds­af­ta­le

Ngo’er spænd­te på om kli­ma­lovens løf­ter hol­der i prak­sis

Evo Mora­les bli­ver leder af MAS’ kom­men­de valg­kamp

Fag­for­e­nin­ger doku­men­te­rer utal­li­ge fejl på omstridt stil­lads

Drop Bal­tic Pipe

Den usyn­li­ge stat

Domi­ni­cas rege­ren­de par­ti vandt val­get sik­kert

Fran­ske fag­for­e­nin­ger opfor­drer til gene­ral­strej­ke i dag

Ame­ri­kan­ske præ­si­den­ter før­te alle bag lyset om Afg­ha­ni­stan-kri­gen

Nøjsom­hed – sta­dig tvangs­fjer­nel­se trods andre, mere men­ne­ske­li­ge værk­tø­jer?

Pro­test mod nyt byg­ge­ri på Ama­ger Fæl­led

Byg­ge­fag­for­e­nin­ger kræ­ver værn mod soci­al dum­ping ved OK20

NATO udbyg­ger sit mili­tæ­re sam­ar­bej­de

Vi må have styr på den kol­lek­ti­ve bus­drift i Horns­her­red

Her er advo­ka­ter­ne, som skal prø­ve ghet­to­loven ved ret­ten

Boris John­sons valg­løf­ter bli­ver skudt ned af fag­be­væ­gel­sen

Poli­ti­et til­ba­ge­hol­der børn ulov­ligt

Hav­ne­ar­bej­der­nes Klub af 1980 støt­ter stil­lads­ar­bej­der­ne

Talstærk opbak­ning til fag­be­væ­gel­sens OK-for­hand­le­re

Vi rul­ler den røde løber ud for vores for­hand­le­re

Stop diskri­mi­ne­ring af søfolk fra Dan­mark

Dansk Sygeple­je­råd kræ­ver nedskæ­rings­stop

Mini­sta­ten Domi­ni­ca til valg i skyg­gen af kup­frygt

Vi deler stil­lads­ar­bej­der­nes fru­stra­tio­ner

Blo­ka­de bane­de vej­en for stu­de­ren­des krav

Vejlands Kvar­ter vil uop­ret­te­ligt ska­de natur på Ama­ger Fæl­led

Nyt net­værk i aktion mod ghet­to­loven

Rege­rin­gen for­be­re­der sig på mil­li­ards­tor ekstra­reg­ning fra EU

Finans­lov 2020 på udlæn­din­ge­om­rå­det

Finans­lov er langt fra rege­rin­gens kli­ma­mål

– Jeg har ikke kendt til brud på overenskomst og sik­ker­heds­reg­ler

Bri­tisk Labour frem­læg­ger valg­ma­ni­fest

Nye resul­ta­ter af Pisa-under­sø­gel­sen og ny kri­tik

3F Ran­ders kræ­ver vær­di­ge for­hold til sine med­lem­mer

Fag­be­væ­gel­sen roser finans­lo­vs­af­ta­le

Kri­tik af ny ghet­to­li­ste: Er base­ret på gam­le tal

Lot­te­ri­vin­de­re truk­ket på ver­dens­ju­le­mar­ked

Rusland i Ark­tis

Sym­pa­ti­er­klæ­ring til de huma­ni­o­rastu­de­ren­de

Kom­mu­ni­stisk Par­ti Ama­ger støt­ter de stu­de­ren­de på Huma­ni­o­ra

Finans­lov let­ter pres­set på vel­fær­den, men sik­rer ikke genop­ret­ning

Chauf­før vin­der sag om arbejds­tid

To gene­ral­strej­ker i Colom­bia på to uger

NATO skru­er op for våben­kaplø­bet

Bri­ti­ske sygeple­jer­sker og læger i front mod Donald Trump i dag

102 påta­ler fra Arbejds­til­sy­net på Stor­strøms­bro­en

Byg­ge­fag mistæn­ker kri­mi­nel­le kræf­ter for at stå bag over­fald

Medi­cin­pri­ser – det rene røve­ri

Fag­lig strid hand­ler om snyd, sort arbej­de og mang­len­de sik­ker­hed

Danish Crown, Mær­sk og Co. skal stø­be kug­ler­ne til kli­ma­hand­lings­plan

Uro og væl­tet stil­lads: Stil­lads­ar­bej­de­re strej­ker efter over­fald på kol­le­ga­er

Kom­pro­mi­ser med høj­re­fløj­en bidrog til at bane vej­en for kup­pet i Boli­via

Bla­ck Fri­day blev til Gre­en Fri­day

Eks­per­ter for­ud for COP25: Det går den for­ker­te vej

Fag­ligt akti­ve støt­ter stu­de­ren­des blo­ka­de

Kli­ma­kri­se – vi kom­mer ikke uden om et opgør med kapi­ta­lis­men

Døds­sy­ge næg­tes før­tids­pen­sion, mens de ven­ter på lovæn­dring

40 pro­cent af de Pisa-under­søg­te går ikke i fol­ke­sko­len

Akti­vi­ster over­ræk­ker gas-rør til kli­ma­mi­ni­ster

That­cher 40 år efter

Senat udskri­ver nyt præ­si­dentvalg uden Evo Mora­les

NATO vil være mere moder­ne og slag­kraf­tig

Kæm­pe med­lems­op­bak­ning til OK-optakt på indu­stri­om­rå­det

Histo­ri­en om en strej­ke­films skæb­ne

Tak til Tvind

Muligt magtskif­te på vej i Uru­gu­ay

Unge i Ting­b­jerg sam­ler under­skrif­ter mod ghet­to­li­sten

3F kræ­ver til­li­den til dag­pen­ge­sy­ste­met genop­ret­tet

Hvis ikke der er mas­se­flugt, hvor­for beta­ler DSB så ansat­te ekstra for at køre S-tog?

For­slag om EU-mind­ste­løn ska­ber uro