Tusind­vis delt­og i kli­ma­march

Vold­som uenig­hed i Enheds­li­sten om sol­da­ter til Mali

Kæmp imod impe­ri­a­lis­men i Mali!

FOA kræ­ver vel­færds­for­li­get afskaf­fet

Civi­le på flugt i Tyr­ki­ets ‘sik­re zone’

Togstrej­ke mod EU’s jer­n­ba­ne­pak­ke i Nor­ge

FOA vil stop­pe sti­gen­de ulig­hed mel­lem højt- og lav­t­løn­ne­de

Unge mar­ke­rer sig stærkt på FOA’s kon­gres

Kli­ma-borg­me­stre mødes af demon­stra­tion

De Kon­ser­va­ti­ve og Enheds­li­sten

Frank Jen­sens Køben­havn

LO-nej til Mar­tin Ander­sen Nexø-muse­um

… Så den ene­ste men­ne­ske­ret bli­ver kapi­ta­li­ster­nes ret til at gøre arbej­der­ne ret­tig­heds­lø­se

Ita­li­en­ske pro­te­ster mod anti­kom­mu­nis­me i EU-par­la­men­tet

Enheds­li­sten stem­mer ja til at sen­de dan­ske sol­da­ter til Mali

FOA-for­mand adva­rer: Fun­da­men­tet vak­ler under vores vel­færds­mo­del

Transak­ti­vi­ster luk­ker Kvin­de­hu­set for les­bi­ske seni­o­rer

Madu­ro hol­der mili­tæ­ret i alarm­be­red­skab langs græn­sen til Colom­bia

Bud­getcir­kus fort­sæt­ter i Køben­havn til næste år

Pro­te­ster mod nedskæ­rin­ger i Ecu­a­dor fort­sæt­ter

Ny kurs for Fol­ke­be­væ­gel­sen

Ø-års­mø­de skær­per hold­ning til ghet­to­lov

Soci­al­de­mo­kra­tisk rege­ring fort­sæt­ter i Portu­gal

Mere til dag­in­sti­tu­tio­ner­ne

Vin­ar­bej­der­nes fag­for­e­ning tru­er med boy­kot

Enheds­li­sten skal have et nyt EU-pro­gram

Ø klar til for­hand­ling om finans­lov

Enheds­li­sten skæ­rer i lovet støt­te til Fol­ke­be­væ­gel­sen

Psy­ko­lo­ger dan­ner net­værk mod racis­me og diskri­mi­na­tion

Portu­gi­sisk kom­mu­nist: Vi har skaf­fet arbej­der­klas­sen resul­ta­ter

Skral­de­mænd i Fre­de­riks­havn har fået arbejds­glæ­den til­ba­ge

Hvad er op og ned i sagen om bagage­fol­ke­ne i SAS

EU-for­slag om bar­sel til fædre fører til øget udbud af arbejds­kraft

Dan Jør­gen­sen har en drøm

Bære­dyg­ti­ge kunst­græs­ba­ner

Rød-grøn­ne vil læg­ge pres på S-rege­ring i og uden­for Fol­ke­tin­get

Op mod 1000 demon­stre­re­de mod nedskæ­rin­ger

Støt­te­par­ti­er kræ­ver fle­re pen­ge til finans­lov

Soci­alt udsat­te står til at tabe spil­let om finans­lo­ven

Ja til boli­ger i byen for alle

Bri­tisk pre­mi­er­mi­ni­ster: Stor­bri­tan­ni­en for­la­der EU om 29 dage

Bag om ryg­gen på dan­sker­ne …

Film­værk­ste­det kæm­per for at over­le­ve

USA og vest­li­ge part­ne­re under ankla­ge for krigs­for­bry­del­ser i Syri­en

Bevæ­gel­ser læg­ger pres på rege­rin­gen

Død­strus­ler mod 3F for­mand

Stats­mi­ni­ster vil ska­be mere til­lid

Lærer­for­mand efter­ly­ser ny øko­no­misk sam­funds­struk­tur

Både unge og gam­le støt­ter ret­ten til tid­li­ge­re til­ba­ge­træk­ning

IBM-ansat­te får overenskomst

Palæsti­nen­ser tor­tu­re­ret i Isra­el er i kri­tisk til­stand

Poli­tisk aktion: “Et spildt årti – kli­ma­hand­ling nu!”

Køben­havn­ske børn risi­ke­rer sto­re nedskæ­rin­ger

Fire demon­stra­tio­ner ved Fol­ke­tin­gets åbning

Støt­te til det yder­ste høj­re kol­lap­ser i Østrig

Boli­vi­as præ­si­dent: Roden til ver­dens pro­ble­mer lig­ger i kapi­ta­lis­men

Fran­ske arbej­de­re strej­ker mod Macrons pen­sions­pla­ner

Aktio­ner i fire byer mod ghet­to­lov

I dag åbner metro­linj­en City­rin­gen – her er bag­si­den af medalj­en

“De sva­ge­ste bli­ver hår­dest ramt af blo­ka­den”

Nedriv­nin­ger koster mere CO2 end renove­rin­ger

Pro­ces­sen bag 3F’s opgør med høje­re pen­sions­al­der

Nødråb fra udsat­te til de køben­havn­ske poli­ti­ke­re

Labour fast­hol­der krav om en ny EU-fol­ke­af­stem­ning

Enheds­li­sten kræ­ver en mil­li­ard til psy­ki­a­tri­en

For­æl­dre­råd siger op

Ny tæn­ket­ank vil sik­re soci­al­po­li­tisk hand­ling

Alme­ne bebo­e­re invi­te­rer til demon­stra­tio­ner på lør­dag

Ghet­to­pla­nen ram­mer også Roskil­de

Soci­al indig­na­tion

Pas på de unges kost­ba­re liv

Ngo’er: Hvad bety­der grøn omstil­ling for pen­sions­sel­ska­ber?

Den Gra­fi­ske Hold­nings­pris går til… Arbej­de­ren!

Par­ti­er kræ­ver stop for oliej­agt i Nord­s­ø­en

Kvin­de­lig ildsjæl får 3F’s alter­na­ti­ve mil­jøpris

Fra mødet om poli­ti­ske fan­ger i iran­ske fængs­ler i 80’erne

3F styr­ker ung­doms­ar­bej­det med 10 mil­li­o­ner kro­ner

Aar­hus sat­ser på kli­ma i bud­get 2020

3F til­lidsvalg­te får pris for deres fag­li­ge ind­sats

Enigt 3F vil sæt­te en stop­per for stig­ning i pen­sions­al­de­ren

Fle­re og fle­re øst­eu­ro­pæ­i­ske bus­ser kører turist­tu­re i Køben­havn

USA’s Afri­ka-stra­te­gi

CO2-ind­hol­det i atmos­fæ­ren på rek­ord­ni­veau

Team Mums blev dan­marks­me­stre i gade­fod­bold

Kli­ma­et på dags­or­de­nen ved 3F-kon­gres

Fuld opbak­ning til baga­ge­ar­bej­de­re fra 3F-kon­gres

Live inter­view: 3F-kon­gres­sen set med unge øjne

3F kon­gres er i gang

Tusind­vis af børn og unge kli­ma­strej­ker i tyve byer

Fæl­les ansvar at få fle­re grøn­læn­de­re ud på arbejds­mar­ke­det

Pro­te­ster begræn­ser fyrin­ger

Soci­al­po­li­tik­ken får sin egen tæn­ket­ank

EU-reg­ler beskyt­ter Airb­nb og andre digi­ta­le plat­for­me

To unge kli­maak­ti­vi­ster taler ud om deres hold­ning til EU

Ny mulig­hed for sol­cel­ler

Ursu­la von der Ley­en ind ad bag­dø­ren

Hyk­le­ri og dob­belt­stan­dard

Støt­te­ak­tion i Køben­havns Luft­havn

Støt­teud­ta­lel­ser til 3F’erne i Køben­havns Luft­havn

3F Ung­dom vil have mere ind­fly­del­se i for­bun­det

Net­a­ny­a­hu får det svært

3F for­sva­rer til­lids­fol­ke­nes ret til at orga­ni­se­re

It-for­bun­det PROSA sen­der strej­ke­var­sel til IBM

Isra­el tru­er med at smi­de leder af boy­kot-bevæ­gel­se ud

Bel­gi­ens kom­men­de EU-kom­mis­sær under­sø­ges for hvid­vask

Kli­ma­kri­sen kan stop­pes, hvis vi tror på, at den kan

Aktions­grup­pens støt­te­er­klæ­ring til luft­hav­nen

Aal­borg tager hul på en uge i fre­dens tegn

Kom­mu­na­le nedskæ­rin­ger i Aal­borg mødes med pro­test

Den etni­ske udrens­ning af Palæsti­na

Alme­ne boli­ger kæm­per for FN’s Ver­dens­mål

Vi vil ikke arbej­de sam­men med uor­ga­ni­se­re­de

Arbejds­plad­ser bak­ker bagage­folk op i kamp for orga­ni­se­ring

Ikke plads til Jes­per og Tanja i almen lej­lig­hed

48.000 bil­ar­bej­de­re i histo­risk strej­ke i USA

Frit fag­for­e­nings­valg? Ikke hos os!

Isra­els kom­mu­ni­ster: Net­a­ny­a­hu må væk!

18 år efter og hvad så?

Han­di­cap­chauf­fø­rer indstil­ler to dages strej­ke

Nyvalgt poli­ti­ker vil give udsat­te en stem­me på Chri­sti­ans­borg

Følg pen­ge­ne bag Hong­kong-pro­tester­ne

15 “hår­de ghet­to­om­rå­der” klar med pla­ner

Trump udpe­ger ny høg som sik­ker­heds­rå­d­gi­ver

Finan­si­e­rin­gen af metro­en og for­hand­lin­ger­ne om finans­lo­ven

Art­s­cha­u­vi­nis­me – fire ele­fan­ter og én mil­li­on gri­se

Ensi­dig dæk­ning af Stor­bri­tan­ni­en og EU

Peter­loo-mas­sa­kren på engel­ske arbej­de­re er ikke glemt

Demon­stran­ter kræ­ver soci­al genop­ret­ning

Grøn uge med strej­ker og aktio­ner for kli­ma­et

De Gule Veste fort­sæt­ter pro­tester­ne i Frank­rig

NATO-lan­de vil stop­pe befri­el­sen af Idlib

Slud­der og vrøvl fra dum­pin­gak­tø­rer

Del­te menin­ger om løn­for­sik­ring på HK kon­gres

Der ér råd til bed­re vel­færd

Kemp & Lauritzen beta­ler for at slip­pe af med til­lids­mand

Kæm­pe­af­ta­le mel­lem Kina og Iran ryster den glo­ba­le olie­sek­tor

Vold­som­me demon­stran­ter i Hong­kong

Fat­tig­dom frem­skyn­der krop­pens aldring

Syri­ens tav­se stem­mer får ordet i aktu­el bog

HK’ere kræ­ver en vær­dig til­ba­ge­træk­ning

Rege­rin­gen over­ve­jer ny olie- og gasj­agt i Nord­s­ø­en

HK-for­mand læg­ger op til mere frit valg ved OK20

Afta­le vil sta­dig give kom­mu­ner stram øko­no­mi

Bri­ter­ne tror på no-deal-bre­xit i menings­må­ling

S-rege­ring sen­der sol­da­ter og kamp­fly til Afri­ka, Syri­en, NATO, USA og Bal­ti­kum

Kræ­ver til­lids­mand ved Kemp & Lauritzen genan­sat

Pal­me­o­li­ens skjul­te pris

Kli­ma­kri­sen – skriv under på EU-bor­ger­for­slag

Køben­havns Kom­mu­ne drop­per resul­tat­løn til skole­le­de­re

For­æl­dre­op­råb: Husk bør­ne­ne!

Pla­den er gået i hak

Mil­li­ar­dær får kamp til stre­gen i strid om hus­båd

Børns ret­tig­he­der er ikke til dis­kus­sion

De kapi­ta­li­sti­ske tyve­sam­fund flæn­ser “bar­net” i styk­ker

Er USA i gang med far­ve-revo­lu­tion i Hong­kong?

Udsend­tes børn får tap­per­heds­me­dal­jer i dag

Det kræ­ver demon­stran­ter­ne i Hong­kong

Syge­hu­se får lil­le løft, men skal sta­dig effek­ti­vi­se­re

1,5 mil­li­o­ner kro­ner ekstra til regio­ner­ne i 2020

I dag fort­sæt­ter magt­kam­pen om EU i det bri­ti­ske par­la­ment

Fem for­bund kræ­ver opgør med effek­ti­vi­se­rings­krav

Mini­ster skal tjek­ke for­de­le ved gra­tis kol­lek­tiv trans­port

Fag­for­e­nin­ger kræ­ver fem mil­li­ar­der til vel­færd

Jes­per Jes­per­sen: Afskaf bud­get­loven og hæv skat­ten

Til­stan­den i DSB: Svar til “Har­ry og Bahn­sen”

Enspæn­de­rens frygt for fia­sko

Også i dag har USA blod på sit flag

Kon­fe­ren­ce med fokus på nor­ma­l­ar­bejds­tid

28 lærer­stil­lin­ger spa­ret væk de sene­ste tre år

1500 til demon­stra­tion ved USA’s ambas­sa­de

Trump sen­der børn med hiv og kræft retur til Mel­le­ma­me­ri­ka

Fat­ti­ge bør­ne­fa­mi­li­er får øko­no­misk til­skud

Hen­rik Over­gaard-Niel­sen: Andre skal nok føl­ge os ud af EU

Udta­lel­se fra Chauf­før­kon­fe­ren­cen 2019

S åbner for at ind­fø­re lov­be­stemt mind­ste­løn

Hår­de ord om Trump & co. fra Cubas ambas­sa­dør

Høj­re­ra­di­kal spids­kan­di­dat har tæt for­bin­del­se til nazi­ster

300 smi­des ud af deres alme­ne bolig i Hels­in­gør

Kom­mu­ni­ster: Labour udma­nøv­re­ret i bre­xit­stri­den

Vest­as i Ring­kø­bing fyrer 90 ansat­te

Langt mel­lem søfolk på dan­ske løn og arbejds­vil­kår

Uden­rigs­mi­ni­stre skal dis­ku­te­re hvor­dan EU får sin bid af Ark­tis

Ind­fri nu jeres løf­ter om sund­heds­væ­se­net

Fær­re olie­hand­ler i dol­lars

Han­di­ca­pak­ti­vi­ster fort­sæt­ter pres på poli­ti­ke­re

Bol­so­na­ros vil­de ankla­ger i histo­ri­ske natur­bran­de

Trump vil skæ­re dybt i Medi­ca­re og Medi­caid

Dansk øko­no­mi har det ret godt

Split­tel­se og kon­kur­ren­ce præ­ge­de G7-top­mø­det

3F kræ­ver løs­ning for fleksjob­be­re og før­tids­pen­sio­ni­ster

Det er nu, I kan sør­ge for bed­re vel­færd til bor­ger­ne

Græs­rød­der­ne besej­re­de høj­re­flø­jens kup­ma­ge­re

Orga­ni­sa­tio­ner fast­hol­der Trump-demon­stra­tion trods afbud

3F har fået fle­re akti­ve og 731 helt nye med­lem­mer

To ud af tre FOA-med­lem­mer efter­ly­ser fle­re kol­le­ger

Resul­tat af rege­rin­gens kas­se­ef­ter­syn blev som for­ven­tet

Sådan er det at være ansat i DSB i dag

USA adva­rer: “Kina er en mili­tær trus­sel i Ark­tis”

Wam­men vil mane til øko­no­misk besin­dig­hed

Flug­ten til Ame­ri­ka