Illu­sio­nen om Soci­al­de­mo­kra­tiets gen­fød­sel

Labor Uni­ons of the Wor­ld, Uni­te

E-Votes for the Far Right

Rural Fran­ce in Revolt

Doku­men­ta­tion: Cen­tra­le obser­va­tio­ner i de måned­li­ge OSCE-rap­por­ter om Koso­vo-kon­flik­ten

Akti­vi­sten der afslø­re­de Isra­els atom­vå­be­nar­se­nal

Når mag­ten spil­ler offer­kor­tet

”Se bare hvor­dan det gik i Sov­je­tu­ni­o­nen!”

Hvem gav ordre til mor­det på Mari­el­le Fran­co?

Cana­da in the Age of Wor­king-Class Power

Alt under fem pro­sent til­legg er for dår­lig!

Eco­no­mist Frédéric Lordon’s Let­ter to Emma­nu­el Macron: “Hand Over the Keys”

‘Work Sucks, I Know’: It’s Time We Moved to a Four-Day Week

T. Tra­ven – Soli­da­ri­tet med arbej­der­ne og lat­i­na­me­ri­kas oprin­de­li­ge folk

Reflections on Christ­church

Kli­ma­strej­ken wor­ld wide.

Paul Krug­man Is Wrong About Medi­ca­re for All

Kom­mu­nalt ansat­te slår ring om vel­fær­den!

Akti­vi­ster hjæl­per flygt­nin­ge over alper­ne til Frank­rig

Dan­mark skal ud af EU!

Fin­ding Mari­el­le Franco’s Kil­lers

Here’s All the Times Bran­don Lewis Fai­led to Address Tory Islamop­ho­bia

Har ikke ret­tet fei­le­ne

DSB-ansat­te for­kla­rer stop i ok-for­hand­lin­ger

Må piske egne på plass

Let­ter from New Zealand

Ingen nevnt, man­ge glemt

Gang­syn

Besøg af Petros Mar­ka­ris fra Græken­land

Soli­da­ri­tet med Venezu­ela – For ret­ten til at leve i fred

Insi­de the Demo­cra­tic Soci­a­lists of America’s Big Deci­sion To Endor­se Ber­nie San­ders

The Tori­es’ Islamop­ho­bia Pro­blem

Christ­church ter­ror: How did this hap­pen?

Taking the Fight to CUNY

Sul­te­strej­ke på 131. dag – hvor­for Öca­lan?

Don’t Let Beto O’Rourke Kill Medi­ca­re for All

3F-med­lem­mer vil und­gå gen­ta­gel­se af OK17

Akti­vi­ster anholdt efter kli­ma-aktion

En sand­hed med modi­fi­ka­tio­ner

Inte­gra­tion kan godt gen­nem­fø­res i Dan­mark

Bre­xit udsky­des med 14 dage

En uto­pi

Hol­ger og konen sag­de NEJ til uni­o­nen

Pro­te­ster mod NATO på års­dag

Alle skal have en vær­dig alder­dom

Ti-årig lop­pe sky­der Liste N-valg­kamp i gang

UC for the Many, Not the Few”: Soli­da­ri­ty on the Cali­for­nia Pick­et Lines, In Pho­tos

Cli­ma­te Chan­ge. War. Pover­ty. How the U.S.-China Rela­tions­hip Will Sha­pe Humanity’s Path.

Vi er vil­de, vi er frie – vi er gene­ra­tion Bør­ne­magt!

We End Up with the Disa­ster

“Pay Your Interns Now”

Fryk­ter metoo-back­lash

Metoo og VG

Slik skal gul­ve­ste­ne kues

Gran­sker ­ulyk­ken på nytt

Marx and the demo­cra­tiza­tion of work

Yes, a Plan­ned Eco­no­my Can Actu­al­ly Work

The Case for Ope­ning Our Bor­ders

En evig begyn­nel­se

Ukrai­ne fem år efter maj­dan-oprø­ret

An End to the Dark­ness

Christ­church: Mourn for the dead and fight like hell for the living

A Real Gre­en New Deal Means Class Strug­g­le

Alge­ri­et på vip­pen: Er det ara­bi­ske for­år vendt til­ba­ge?

Soli­da­ri­tet med revo­lu­tio­nen i Sudan!

Kam­pen om Indi­ens mil­li­ar­der (2): Ver­dens­ban­ken æder land­bru­get som et rov­dyr

14. marts – et år efter mor­det: Ret­fær­dig­hed for Mari­el­le!

Det nye Soli­da­ri­tet: Visio­ner og per­spek­ti­ver

Rege­rin­gen skyl­der kom­mu­ner­ne pen­ge

Hvor­for jag­ter man fisker­ne?

Bre­xit – uden en hård græn­se

Vel­færds­be­væ­gel­se øger pres­set mod bud­get­loven

Omstridt lov skal op på kom­mu­nalt top­mø­de

Ven­stre­flø­jens heste­brem­se fyl­der rundt

Krig bygd på løg­ner

ELs ung­doms­par­ti boy­kot­ter Fol­ke­mø­det

Soli­da­ri­tet – også i EU?

Red for Hig­her Ed

The Ame­ri­can Roots of a Right-Wing Con­spira­cy

Uklar lov

Uklar lov

Kre­ver rød­grønn tros­kap

– Selv­sen­trert lære­plan

Bøn­n­fal­ler EU om mer tid

The End of the Line

Dani­el Beat­tie – Gene­ra­tion Iden­ti­tærs hem­me­li­ge bag­mand

Small or Not­hing

Påvirk­nings­lov er ved­ta­get

Discon­tent Is Brewing In Erdoğan’s Tur­key

Mid­delklas­sen øde­lagt – arbej­der­klas­sen alvor­lig svæk­ket

Udta­lel­se fra Irak­So­li­da­ri­tet på års­da­gen for det ulov­li­ge angreb på Irak den 20. marts 2003

Kli­maæn­drin­ger kan spo­res i kun­sten

Unli­ke Some Peop­le, Ber­nie Hasn’t “Evol­ved”

Ita­li­en trod­ser vest­li­ge alli­e­re­de og til­slut­ter sig Kinas ”Sil­ke­vejspro­jekt”

Alter­na­tiv for Sve­ri­ge?

Isra­elsk task­for­ce skal brem­se kri­tik af lan­det under Euro­vi­sion

Om DSB og tog­tra­fik­ken

Ex-gue­ril­la­er fra FARC må kla­re den selv

Uffe Loren­zen in con­cert

Stand with Mus­lims

EU-agen­tur skal god­ken­de jer­n­ba­ner i Dan­mark

Ghet­to­rap­port mang­ler fag­lig viden

Sand­he­den om Sass

A radi­cal left in Par­li­a­ment, a con­tra­di­ction or a per­specti­ve?

Ban­ker får adgang til den dan­ske statskas­se

Fol­ke­be­væ­gel­se bekla­ger nej til fol­ke­af­stem­ning om ban­ku­ni­on

Fryk­ter «chil­ling-effekt»

Går i stru­pen på hvit makt

Ukul­tur

Mun­n­kurv i Mat­til­sy­net

Frit Flet er en femi­ni­stisk essens

AOC Has Some Advi­ce For Parents

Does Medi­ca­re for All Mean Abo­lis­hing Insu­ran­ce Com­pa­nies?

Class Strug­g­le at the Chi­ca­go Symp­ho­ny Orche­stra

Vær ikke for beru­set til revo­lu­tion

David Harvey’s Anti-Capi­ta­list Chro­ni­c­les: Ep.11

Eco­no­mic Upda­te: Poli­ti­cal Activism’s Revi­val

Burying Bloo­dy Sun­day

Gre­gor Ale­xan­der Best

Brazil’s Labor Uni­ons Pre­pa­re for War with Far-Right Presi­dent Jair Bolsa­na­ro

Bor­ger­lig mod­kampag­ne om ulig­hed er use­ri­øs og mani­p­u­le­ren­de

Kam­pen om Indi­ens mil­li­ar­der

AMLO’s First One Hund­red Days

Kli­ma­for­an­drin­ger­ne aflyst

The Tra­jectory of India Under Modi

Hvad er det i vir­ke­lig­he­den, vi vil?

Mili­tær inter­ven­tion nu min­dre sand­syn­lig… men hvad så?

Vil S og R und­gå en ny Irak-kom­mis­sion?

With Beto O’Rourke, There’s No The­re The­re

Radio Hakaya — Labe­e­ba: The Fema­le Shawisha

Avstand

Snud­de om holo­caust

Kla­rer ikke å stan­se hatet

Ut mot grøn­ne skat­ter

Ny “påvirk­nings­lov” ved­ta­ges tirs­dag – Et skær­pet angreb på ytrings­fri­he­den

Striking For the Cli­ma­te

64.500 små hjer­ter blev til ét stort i Fæl­led­par­ken

Ø har ændret hold­ning og stem­mer nej

Stop de blo­di­ge skjor­ter

Just How Preca­rious Is the US Eco­no­my?

Bri­ter­ne vil selv bestem­me – ude af EU

“Vi for­la­der EU – væn jer til det”

Nej til krig! Fri­hed for fol­ket i Kas­h­mir!

Vok­sen­de mod­stand mod Orban

Antira­ci­ster mød­tes på Råd­hus­plad­sen

For­æl­dre kræ­ver bed­re omsorg for deres børn

Ecu­a­dor fyrer 12.000 offent­ligt ansat­te

A Radi­cal Choi­ce

USA næg­ter visum til ansat­te ved krigs­for­bry­der­dom­stol

25.000 unge på gaden for kli­ma­et

Ame­ri­kansk ter­ror mod Venezu­e­las folk – USA for­sø­ger at gen­vin­de kon­trol­len over Lat­i­na­me­ri­ka og Venezu­e­las olie

Vise­sæl­ge­re og utryg­heds­ska­ben­de lej­re

At lade ban­ker­ne under­vi­se sko­le­e­le­ver i øko­no­mi, sva­rer til at lade McDo­nalds under­vi­se i hjem­kund­skab

Zim­bab­we in 2019: the sta­te we’re in and the road­map forward

Høy­re størst?

Ende­ti­da for tysk kull

Hun ban­ner i Høy­re-kir­ka

På vei mot en løs­ning?

Okto­ber Radio: FN´s Inter­na­tio­na­le dag mod racis­me

Right-Wing Extre­mism Won’t Win

Et spø­gel­se går gen­nem Euro­pa #13 – Hvor­dan teg­ner vi Euro­pa­kor­tet om?

Aktion mod bør­ne­fat­tig­dom

Bla­ck­e­ning Our Sky

Alge­ria After Bou­te­fli­ka

Enheds­li­sten beken­der kulør som EU-til­hæn­ge­re – Dan­mark skal ikke have en fol­ke­af­stem­ning

Solidaritet.dk går i luf­ten

Mød Soli­da­ri­tets nye ansat­te

DER­FOR skal du tage med på Soci­a­li­stisk Påske­se­mi­nar!

Demo­kra­ti er også at begræn­se fler­tal­let

Kli­ma­kam­pen afgør ikke val­get

Spa­ni­ens Kom­mu­ni­sti­ske Par­ti (marxi­ster-leni­ni­ster): Om kup­for­sø­get i Venezu­ela

Nazi­kon­fe­ren­cen flyt­tet til Park Inn

64.500 fat­ti­ge børn blev syn­lig­gjort i hjer­te­ak­tion i Fæl­led­par­ken

On the Eve of March 1st: Imag­i­ning Pea­ce in an Age of Vio­len­ce

On the Eve of March 1st: Imag­i­ning Pea­ce in an Age of Vio­len­ce

Lenín Moreno’s Betray­al

The Ger­man Revolution’s Bloo­dy End

The Para­noid, Rea­ctio­nary Dreams of Ronald Rea­gan

The Lives the Free Mar­ket Took

Kol­lek­tiv trans­port skal slag­tes mens der bru­ges mil­li­ar­der på motor­ve­je

Venezu­ela i statskup­pets skyg­ge

New Zealand

– Folk vil se at vi had­de rett

Brei­vik var for­bil­de

For­sva­rer Waras sam­bo­er

Soli­da­ri­tet – Nyt Soci­a­li­stisk net­me­die

En dag i en kli­ma­strej­ken­des liv

Opti­mize What?

Voi­ces of Bakur

A Regi­me Divi­ded