Tys­kland har tjent aller­mest på at ind­fø­re euro­en i EU

En fjer­de­del af dine pen­sions­år for­svin­der i frem­ti­den

Venezu­e­las kri­se: ”Madu­ros regi­me kan ikke red­des”

Not Here To Beha­ve: What Ale­xan­dria Oca­sio-Cor­tez and Shir­ley Chis­holm Have in Com­mon

Trump’s Deran­ged Bor­der Wall Plan, In 11 Sta­ti­sti­cs

For man­ge prak­ti­kaf­ta­ler er kor­te

USA bag kor­rup­tions­skan­da­le

Hands off Venezu­ela

Leder: Ver­den er så stor, så stor

Neds­lid­ning

Kvin­de­kamp er klas­se­kamp

Bespa­rel­ser i mil­li­ard­klas­sen på uddan­nel­se

Intet ”opsving” for ung­dom­men

Kom­mu­nal kon­trol pres­ser rets­sik­ker­he­den

På pil­ler for at kla­re arbej­det

Gav­mild­hed og pro­fit­hunger

40-året for den Den Utæn­ke­li­ge Alli­an­ce

Eliza­beth Warren’s Uni­ver­sal Child Care Plan Is a Good Start. Other 2020 Can­di­da­tes Can Up the Ante.

Der hvor vi kom fra

The War Cri­mi­nal Elli­ott Abrams and the Libe­rals Who Love Him

How Third Way Demo­crats Could Get Trump Re-elected

Hva situ­asjo­nen i Venezu­ela kre­ver av de revo­lusjo­næ­re

«Pro­ak­tiv» mel­deplikt til ESA gjør demo­kra­ti­et til en paro­di

“Udnyt ikke vores død, og glem aldrig, hvor­for vi døde”

Kri­gen i Jemen og Nor­ge sitt ansvar

It’s Not Enough To Elect Progressives—Movements Must Have a Role in Gover­ning

Nye Bor­ger­li­ge-pro­fi­ler vil sen­de poli­ti­ske mod­stan­de­re i fængsel for lands­for­ræ­de­ri

Verizon. Pfizer. Bank of Ame­ri­ca. U.S. Cor­pora­tions Are Fun­ding Isra­e­li Sett­le­ments.

Open Bor­ders, Wit­hout Apo­lo­gy

U.S. Inva­sion of Venezu­ela Would Be a Nigh­t­ma­re for Its Peop­le

Bekæmp statskup­pet i Venezu­ela med revo­lu­tio­næ­re mid­ler

Anmel­del­se: Da kvin­der tog mag­ten

Lots of Presi­den­ti­al Can­di­da­tes Talk a Good Talk. Look at Their Records Inste­ad.

Why We Should Belie­ve Campaign Pro­mi­ses

Iran 1979: ”Næsten alle læng­tes efter Sha­hens fald”

Syria from Revo­lu­tion to Civil War

Ber­nie San­ders’ 2020 Run Will Put Con­cen­tra­ted Wealth On Tri­al

New York Isn’t the Only City Wag­ing a Fight Against Ama­zon

Good Rid­dan­ce to Rahm Ema­nu­el

Kon­cert-anmel­del­se: Søren Side­vind skab­te orkan på Fre­de­riks­berg

Video fra demon­stra­tion i Køben­havn

Fal­ster-duo­en der siger det, som det er

“The Coun­ter-Insur­rection Is Fai­ling”

An Eco­no­mic Blu­e­print for Chi­ca­go Any Pro­g­res­si­ve Can­di­da­te Should Get Behind

De Knæk­ke­de Blom­sters Kor kæm­per for vel­fær­den

The Gilets Jau­nes and the Demo­cra­tic Question

Mar­tin Ander­sen Nexø og Anar­kis­men

Con­tra­po­ints – et tea­tralsk mod­svar til det reak­tio­næ­re inter­net

Søren Side­vinds Spil­le­mænd med nye san­ge

Snik­kesnak og blå magi (bog­ud­drag)

Sce­ne 5 (Uforg­lem­me­li­ge kys)

“Vi spil­ler ikke for at tje­ne pen­ge – det har vi aldrig gjort”

Vil­ly Søren­sen, Marx og tidens pro­ble­mer

Vil­ly Søren­sen: Soci­a­lis­me eller eta­tis­me

Den hem­me­li­ge krig imod apart­heid

Tarif­f­kra­vet må være minst fem pro­sent til­legg!

Tid­li­ge­re nazi­le­der bag trem­mer efter trus­ler mod fol­ke­tings­med­lem

Hvad var 1968? (Bog­ud­drag)

Noter om statskup i Venezu­ela

Afri­kas sid­ste kolo­ni

Stopp mili­tær aggresjon og opprust­ning!

Red for Ed in LA

Se listen: Her er Nye Bor­ger­li­ges man­ge eks­klu­sio­ner

A Vest That Fits All

10 ud af 10 kreds­for­mænd i Nye Bor­ger­li­ge: Nyna­zi­ster er vel­kom­ne i par­ti­et

Rosa Luxem­burg og Karl Liebk­ne­cht myr­des

Intro­duction to “Lenin, Com­mu­ni­sts, and Immi­gra­tion”

Lenin, Com­mu­ni­sts, and Immi­gra­tion (1973)

Demon­stra­tio­nen der ikke vil dø

Wor­kers’ Ant­hro­po­lo­gy and Factory Inquiry: Inven­tory and Pro­ble­ma­ti­cs (2001)

What Can a Ship Do?

Ny FN-repri­man­de til Nor­ge for å til­la­te orga­ni­sert rasis­me

March for a Femi­nism for the 99% on Janu­ary 19

Soli­da­ri­tet med kam­pen til arbei­der­ne og fol­ket i Frank­ri­ke

Hadsk julestem­ning i Nye Bor­ger­li­ge-grup­pe

Byg­ma lag­de hus til fasci­sters ban­ner­ma­ling

“Oprø­ret skal udtryk­kes på en anden måde”

Kon­ser­va­tivt loka­l­ud­valgs­med­lem aktiv i fasci­stisk orga­ni­sa­tion

On a Rid­ge­li­ne: Notes on the “Yel­low Vests” Move­ment

Gejst til 40 år mere i Øst For Para­dis

Pres­se­næv­net kri­ti­se­rer Redox.dk

From Women’s Stri­kes to a New Class Move­ment: The Third Femi­nist Wave

The Rebel Pro­ject of the Cara­van: Soli­da­ri­ties and Set­ba­cks

I kam­pen mod løg­ne, krig og cen­sur

Gå med i kam­pen for de alme­ne boli­ger

Pei­ter­sen vil­le hver­ken slip­pe arbej­det eller kun­sten

Giv være­ste­der­ne mulig­hed for at hjæl­pe

Stor­tin­get må bruke veto­ret­ten mot Jer­n­ba­ne­pak­ke 4

For­ræ­de­ri er ingen uskyl­dig flørt

Trump’s Spa­ce For­ce Is No Joke

Jer­n­ba­ne­dik­ta­tet fra EU skal slås til­ba­ke!

Below the Sur­face of ICE: The Cor­pora­tions Pro­fi­ting From Immi­grant Deten­tion

Nor­ge – en lydig NATO-stat i 70 år

A-våpen – den ver­ste form for ter­r­o­ris­me

The For­got­ten Soci­a­list History of Mar­tin Lut­her King Jr.

Gjør som Fin­land: For­by orga­ni­sert fascis­me og rasis­me!

Brun arv. Om nazi­stisk orga­ni­se­ring i Nor­ge

For­svar arbei­der­kvin­ne­nes inter­nasjo­na­le kamp­dag!

Nato-opprusting og nasjo­nal ned­rusting

Sam­funnslønn og kapi­ta­li­sti­ske uto­pi­er

How Uni­on Con­tra­cts Shield Poli­ce Depart­ments from DOJ Reforms

Bor­ger­s­ka­pets fal­ske flagg

The Secret History of Super­de­le­ga­tes

Osvald – stor­sa­bo­tø­ren Asb­jørn Sun­de

Taxi­næ­ring i grøf­ta

Taxi­næ­ring i grøf­ta

Aksje­ra­set i Kina er et for­var­sel om en ny og enda ver­re ver­denskri­se

Atom­vå­pen må for­bys!

1945 – 2015: 70 år sidan fri­gje­rin­ga

Nasjo­nens rans­menn og krem­me­re

Why Eric Gar­ner Couldn’t Bre­at­he

How Ta-Nehi­si Coa­tes Made Repa­ra­tions Main­stream

En front­kjem­per for NATO – en skam for Nor­ge

Liby­a­kri­gen og histo­ri­ens dom

Ishavsim­pe­ri­a­lis­me og stjer­ne­krig

KPml kre­ver fascist­for­bud

Antik­rigs­ap­pel­ler 26. mars 2011

Vla­di­mir Iljitsj Lenin (1870 –1924)

70 år siden den tyske okku­pasjo­nen

Til deg, kjæ­re kame­rat

Murer som rev­ner og murer som består

Den marxist-leni­ni­sti­ske oppo­sisjo­nen i DDR

Glem aldri Men­stadsla­get

Inter­nasjo­na­len – ful­l­ver­sjon

9/11 and the “Good War” on Ter­ror

Slik ble Nor­ge kup­pet inn i NATO