Over­re­dak­tør

Amne­sti­lov fri­tar alt

Fol­ke­valg­te lob­byi­ster

Comwell bøjer sig for pres­set

Sam­ling til ven­stre

The Neoli­be­ral Road to Ser­f­dom

Salg af teg­ning skal beta­le strej­kebø­der

Nazi­ho­tel­lets bag­mænd har hyk­le­risk CSR-poli­tik

Ikke i vores navn: Nej til dansk del­ta­gel­se i statskup i Venezu­ela!

Ingen nazi­ster i Dan­mark! Demon­stra­tion ved Comwell kon­fe­ren­ce­cen­ter lør­dag

Take on the Fos­sil Fuel Bos­ses

Jeg er ban­ge

The Public Does Not Hate Labor

Soci­a­li­stisk Påske­se­mi­nar: Boli­ger til alle – Almen mod­stand!

Soci­a­li­stisk Påske­se­mi­nar: Enhed i Listen – poli­tik og demo­kra­ti

BKF/BKS and Sub-Distri­ct Coun­cil Elections in Bang­la­desh

Flot mar­ke­ring af kvin­de­da­gen

Voxpop på ven­stre­fløj­en: Ja, vi har brug for soci­a­li­sti­ske nyhe­der!

Frank­rig vil for­by­de antizi­o­nis­me

Lov mod ulov­lig påvirk­ning er sta­dig uklar

Ingen par­ti­er stem­mer imod påvirk­nings­lov

51 ngo’er kræ­ver fred­nin­ger beva­ret

Indi­genous Orga­nizers Hal­ted Plans for Oil Dril­ling in the Ama­zon

The Que­ens DSA Hel­ped Elect AOC. Next Up: The Distri­ct Attor­ney Race.

Make Cor­pora­tions Pay for the Gre­en New Deal

Fol­ke­op­stand i Alge­ri­et: ”Skrub ende­lig af Bou­te­fli­ka”

– Fan­get i bre­xit-døds­fel­le

Han luk­ker sving­døra

Glass var blind­spor

Bre­xit-kaos

Ras­hi­da Tlaib: Impeach Trump Now

San­ge om mer­vær­di #8 – Moder­ne pen­ge­te­o­ri (MMT)

“Ghet­to? Det bru­ger vi alt­så ikke i Nor­ge”

Kom­mu­ni­stisk Inter­na­tio­na­le (Komin­tern) 1919–1943

8. marts 2019

The Cun­ning of Unrea­son

PST sta­te­ment on Bou­te­fli­ka

Boycot­ting Mexi­co Won’t Help Cana­di­an Autowor­kers

Capi­ta­list Fre­edom Is a Far­ce

Hvor­dan vin­des kam­pen mod kli­ma­for­an­drin­ger?

New anti­mus­lim par­ty hea­ding for Danish par­li­a­ment whi­le neofa­scists and anti-Semi­tes take it to the stre­ets

Lære­re kri­ti­se­rer pro­duk­ti­vi­tets­rap­port

Kina sat­ser sta­dig på øko­no­misk vækst

Mas­ser at kæm­pe for

Pres­set på spi­se­pau­sen fort­sæt­ter

14M – One year after her mur­der: Justi­ce for Mari­el­le!

KRIM kæm­per inden­for og uden­for mure­ne

Histo­risk sejr til sven­ske hav­ne­ar­bej­de­re!

The Real Thre­at to Press Fre­edom

Mohn-kri­ti­ker fikk rødt kort

Viser for­stå­el­se for Vy

El-strid kan gi valgsjokk

Lan­ge linjer

Roms stor­hed og fald

Kom­mu­ni­stisk Poli­tik Digi­tal 5–2019 – Nyhe­der hvor der kæm­pes

Comwell læg­ger hus til nazi­kon­fe­ren­ce

1. marts demon­stra­tion 2019

Eco­no­mic Upda­te: Renewing Labor’s Move­ment

Gen­tri­fi­ca­tion Is a Fea­tu­re, Not a Bug, of Capi­ta­list Urban Plan­ning

Ber­nie San­ders Wants You to Fight

For­ske­re slår fast: Soci­a­lis­me og lige­stil­ling går hånd i hånd

Class Strug­g­le at the Come­dy Club

Vir­ke­lig­he­den afslø­rer fat­ti­ge bør­ne­fa­mi­li­er

Trump giver til mili­tæ­ret

Tvun­gen pen­sions­op­spa­ring ram­mer over­før­sels­ind­kom­ster dob­belt

Skær­pet trus­sel mod Venezu­ela – mød op ved den ame­ri­kan­ske ambas­sa­de i til­fæl­de af inva­sion

A Dif­fe­rent Kind of Tea­chers’ Stri­ke Wave

USA øger sin våbe­n­eks­port

Hvad vi skal gøre for at kæm­pe for det kli­ma­ven­li­ge sam­fund

Stop karak­ter­ræ­set

Fyre­sed­ler­ne hæn­ger løst på lan­dets sko­ler og uddan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner.

Mere­te Riisa­ger mød­te vir­ke­lig­he­den på Øre­stad Gym­na­si­um

Sæt pen­sions­al­de­ren ned – stop ulig­he­den – styrk vel­fær­den.

’Super­sy­ge­hu­set’ i Skej­by – som Løk­ke-rege­rin­gen gjor­de til et spa­re­pro­jekt

No to war! Fre­edom for the peop­le of Kas­h­mir!

Could Wal­mart Be a Model for a Soci­a­list Futu­re?

Soli­da­ri­tet på tværs af græn­ser – Nej til racis­me, kli­ma­ka­os og ulig­hed.

Antira­ci­ster fra Køben­havn, Aar­hus, Oden­se, Aal­borg og Svend­borg beret­ter:

Årsa­ger­ne til høj­re­flø­jens frem­gang i Syda­me­ri­ka

Film: Kaper­naum

Intro til kapi­ta­lis­mens uni­vers

A Call for Clear Heads on Venezu­ela: How To Cri­ti­cize Madu­ro Whi­le Oppo­sing U.S. Regi­me Chan­ge

Chi­ca­go Char­ter Tea­chers Stri­ke, Win

Stre­et Art Used To Be the Voi­ce of the Peop­le. Now It’s the Voi­ce of Adver­ti­sers.

A Glo­bal, Invi­sib­le Empi­re

Ber May utset­te bre­xit

Munch i alu­mi­ni­um

Lønnsløft

Dei krev meir enn smu­lar

The Reo­pe­ning of the Irish Question

A League of Their Own

Radio Hakaya — Hus­se­in: Bey­ond Secta­ri­a­nism

Afslø­ring: 200 sven­ske nyna­zi­ster og ultra­na­tio­na­li­ster på vej til Køben­havn

Ankla­ger Ilhan Omar for anti­se­mi­tis­me

Kom­men­tar: Er kup­pet i Venezu­ela slå­et fejl?

End­nu en Bre­xit-afstem­ning i par­la­men­tet

Man­ning atter fængs­let

64.500 hjer­ter skal syn­lig­gø­re fat­ti­ge børn

Belgium’s Hot­test Win­ter

Macron: EU skal udvik­le sig til en Uni­on – ellers vil det for­svin­de som en paren­tes i histo­ri­en

Støt de unges kli­ma­strej­ke 15.marts!

Val­get blir EØS-opp­gjør

Fol­ket vil ha kunst­verk

Blik­k­bok­sen

Rystes av strøm­brudd

Tyr­kisk ankla­ge­myn­dig­hed: Liv­s­tid til GEZI-akti­vi­ster

Netflix’s Trot­sky Is Ter­rib­le History

Fox News’s Incre­dib­le “Soci­a­lism” Self-Own

Okto­ber Radio: Soli­da­ri­tet og aktio­ner

For en aktiv grøn fag­be­væ­gel­se

Ven­stre­o­ri­en­te­re­de siger nej til den nye atom­krigstrus­sel

Wor­king Peop­le Aren’t Going Quiet­ly

Deres inter­na­tio­na­lis­me og vores

Sæt arbej­der­kvin­der­nes krav på dags­or­de­nen – gå med i Kvin­der i Kamp!

Femi­nis­me uden plads til kvin­der

Reflections from the Pick­et Line

Der er skre­vet tykak­ti­vi­stisk histo­rie i Dan­mark

Europe’s fight against the far-right

Actu­al­ly, the Demo­crats Don’t Care About Iden­ti­ty

The “Best” of Karl Kaut­sky Isn’t Good Enough

Kvin­der i Kamp 8. marts: “Kvin­der er meget mere værd end det de får”

8. marts 2019: En ny femi­ni­stisk bøl­ge på vej ?

Tusind­vis delt­og i 8. marts demon­stra­tion

Did the Tea­chers Win?

Vur­de­rer etisk sjek­kli­ste

Kvin­nesak

Macron avfei­er poli­ti­vold

Fryktar for olje­fram­ti­da

For eve­ry woman — a docu­men­tary poem

Den gla­de moder­nist

Chile’s femi­nist move­ment is here to stay

USA stram­mer blo­ka­den mod Cuba

DSB bry­der overenskom­sten

– Husk at det er mel­lem men­ne­sker, vi går

Åbent brev til Fol­ke­tin­gets for­mand

En for­dre­jet debat som ska­ber split­tel­se

Om skat­tes­nyd

8. marts – hver dag er en kamp­dag!

EU’s øko­no­mi­ske poli­tik ska­der lige­stil­lin­gen

“Ghet­to­om­rå­der” har de lave­ste hus­le­jer

NOAH 50 år – sta­dig grøn og kapi­ta­lis­me­kri­tisk

Young Bla­ck Femi­ni­sts Have Some Poin­ters for Oba­ma

Slåss mot hets

(Det bare sier jeg deg)

Ska­per splid i EU

Libe­ralt nei til Erna

Skral­de­strej­ke bre­der sig

Ita­li­en vil med på Kinas nye Sil­ke­vej

Kri­gen i Syri­en fra en anden vin­kel

Hidtil over­set ind­sats fra Den røde Armé

Adgang for­budt for syge og arbejds­lø­se

Com­mon Non­sen­se

Eco­no­mic Upda­te: Figh­ting the System

Ano­t­her Fai­led Coup in Venezu­ela?

Fir­ma­er på BIO4 sny­der i skat

Arbejds­gi­ver bøjer sig for de sven­ske hav­ne­ar­bej­de­re

Nej til cen­tra­li­se­ring

Vel­færd frem­for for­nø­jel­ser

FOA ønsker OK21-pagt

Ingen sam­ling

Kvin­der­nes inter­na­tio­na­le kamp­dag 2019

EU for­dob­ler bud­get til mod­pro­pa­gan­da

Why Is Dian­ne Fein­ste­in So Oppo­sed to the Gre­en New Deal? Look at Her Family Finan­ces.

Deci­de­d­ly Marxist: An Inter­view with Abra­ham Ser­faty (1992)

David Harvey’s Anti-Capi­ta­list Chro­ni­c­les: Ep.10

Alle vasker hæn­der i asbe­st­fa­dæ­se

Strej­ke sik­re­de kør­sels­pen­ge

Soci­a­li­stisk Påske­se­mi­nar: Glo­ba­li­se­ring & migra­tion

Dan­mark i krig

Stor­strej­ke i sven­ske hav­ne

Why Fal­se Accu­s­a­tions of Anti-Semi­tism Against Ilhan Omar Are So Harm­ful

Her­story: Suf­fra­get­ter­nes gue­ril­la­krig i Eng­land

Stil­lads­strej­ke fort­sæt­ter

Radio Hakaya — Maj­di: A Palesti­ni­an Per­specti­ve

Isra­el skød bevidst på børn og jour­na­li­ster i Gaza

Fra lady til kom­mu­nist

KPiD siger nej til sam­ling

Fjor­ten fol­ke­tings­kan­di­da­ter fra Nye Bor­ger­li­ge sam­ler ulov­ligt ind

A Histo­ric Election in Chi­ca­go Cra­cks the Machine

Bus­chauf­fø­rer ind­ta­ger Køben­havns Råd­hus

3F Aal­borg kræ­ver vel­færds­for­li­get opsagt

Vore dages had­præ­di­kan­ter?

Husk de syge og de han­di­cap­pe­de

Pro­fes­sor: Isra­el tester medi­cin på palæsti­nen­si­ske fan­ger

Gør tom­me ejer­lej­lig­he­der alme­ne

Femi­nism in the Age of Preca­ri­ty

Klar­gjø­ren­de debatt om sosi­a­li­stisk stra­te­gi

Gene­ra­tion Iden­ti­tær i vækst

Ung­doms­hu­set kal­der til demon­stra­tion 1. marts

Fag­ligt akti­ve for­be­re­der sig til nye OK-kam­pe

Tys­kland har tjent aller­mest på at ind­fø­re euro­en i EU

En fjer­de­del af dine pen­sions­år for­svin­der i frem­ti­den

Venezu­e­las kri­se: ”Madu­ros regi­me kan ikke red­des”

Not Here To Beha­ve: What Ale­xan­dria Oca­sio-Cor­tez and Shir­ley Chis­holm Have in Com­mon

Trump’s Deran­ged Bor­der Wall Plan, In 11 Sta­ti­sti­cs

For man­ge prak­ti­kaf­ta­ler er kor­te